Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1453

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2012 r. Poz. 1453 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego Na podstawie art. 78 ust. 15 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 24 września 2009  r. w sprawie przeprowadzania egzaminu  adwokackiego (Dz. U. Nr 163, poz. 1301, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 9 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Czas  trwania każdej części egzaminu adwokackiego zostaje wydłużony o połowę w stosunku do czasu  wskazanego w ust. 2 i 3 – w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o do puszczenie do egzaminu adwokackiego złoży: 1)  kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,  z późn. zm.3)) w okresie przeprowadzania egzaminu; 2)  zaświadczenie  lekarskie  stwierdzające  wynikające  z  niepełnosprawności  trudności  w  dokonywaniu  w  toku  egzaminu adwokackiego czynności technicznych, takich jak: a) odczytywanie tekstu, b) zapisywanie rozwiązań zadań w formie odręcznej lub przy użyciu sprzętu komputerowego, c) obsługa sprzętu komputerowego – wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności; 3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2.  3b. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3a, przewodniczący komisji egzaminacyjnej,  wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 75c ust. 9 ustawy, informuje zdającego o wydłużeniu czasu trwania  każdej  części  egzaminu  adwokackiego.  O  wydłużeniu  tym  przewodniczący  komisji  egzaminacyjnej  informuje  Ministra Sprawiedliwości.”;  2) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Po upływie czasu, o którym mowa w § 9 ust. 2 i 3 lub 3a, przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego  zastępca ogłasza zakończenie danej części egzaminu adwokackiego, a członkowie komisji egzaminacyjnej zbierają  1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216,  poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830. 2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 103, poz. 599 oraz z 2012 r. poz. 700 i 1326. 3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244  i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 986. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1453

odpowiednio zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi lub zadania wraz z pracami zawierającymi roz wiązanie zadań, jeżeli prace były sporządzane w formie odręcznej. W przypadku rozwiązywania zadań przy użyciu  własnego sprzętu komputerowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje o sposobie  odbioru od zdającego pracy zawierającej rozwiązanie zadania.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-24
Data wydania: 2012-12-12
Data wejścia w życie: 2013-01-08
Data obowiązywania: 2013-01-08
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1453