Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1466

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1466 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1) z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306 i Nr 295, poz. 174

8) § 6 otrzymuje brzmienie: „

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195 i Nr 288, poz. 1689 oraz z 2012 r. poz. 921 i 1407.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-27
Data wydania: 2012-12-12
Data wejścia w życie: 2012-12-31
Data obowiązywania: 2012-12-31
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1466