Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1520

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1520 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2013 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Ustala się liczbę żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a tak że osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, którzy mogą być powołani w 2013 r. do odbycia lub pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach:

1) ćwiczeń wojskowych – do 20 000 żołnierzy rezerwy Narodowych Sił Rezerwowych;

2) ćwiczeń wojskowych – do 100 żołnierzy rezerwy według stanu średniorocznego;

3) okresowej służby wojskowej – do 50 żołnierzy rezerwy według stanu średniorocznego;

4) służby przygotowawczej – do 2525 żołnierzy rezerwy według stanu średniorocznego, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej, oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób nie podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

2. Przez użyte w ust. 1 pkt 2–4 określenie „stan średnioroczny” żołnierzy rezerwy oraz osób należy rozumieć przeciętną liczbę tych żołnierzy oraz osób, odbywających czynną służbę wojskową każdego dnia, przy założeniu równomiernego w skali roku powoływania ich i zwalniania z tej służby.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-29
Data wydania: 2012-12-18
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1520