Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1535

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych Na podstawie art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkole niowych (Dz. U. Nr 236, poz. 2365 oraz z 2010 r. Nr 241, poz. 16

20)  wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, zwanego dalej „rejestrem”, jest dokonywany w formie elek tronicznej na podstawie wniosku o wpis przekazanego przez instytucję szkoleniową w postaci papierowej lub elek tronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę  tej  instytucji  lub właściwego ze  względu na główny obszar działania instytucji – w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Do wniosku o wpis do rejestru zawierającego informacje, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, w przypadku braku  informacji  o  prowadzeniu  edukacji  pozaszkolnej  w  publicznie  dostępnym  rejestrze  elektronicznym,  instytucja  szkoleniowa dołącza kopię aktualnego dokumentu, na którego podstawie prowadzi edukację pozaszkolną. 3. Wzór wniosku o wpis do rejestru jest określony w załączniku do rozporządzenia. Formularz elektroniczny  wniosku o wpis do rejestru udostępniany jest na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biule tynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy  usług administracji publicznej, o której mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia łalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)). 4. Instytucję szkoleniową wzywa się do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru w przypadku:  1) niekompletnego lub nieprawidłowego wypełnienia wniosku; 2)  braku informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej i bra ku kopii aktualnego dokumentu, na którego podstawie instytucja prowadzi edukację pozaszkolną; 1)  Minister Pracy  i Polityki Społecznej kieruje działem administracji  rządowej   – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1  rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej  (Dz. U. Nr 248, poz. 1485). 2)  Zmiany  tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2008  r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171,  poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115,  poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531,  Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171,  poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 589, 637, 769 i 1456. 3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r.  Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195. Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 1535

3)  niepodpisania wniosku w postaci papierowej czytelnym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania  instytucji szkoleniowej; 4)  nieopatrzenia wniosku w postaci elektronicznej: a)  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu  z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo b)  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. 5. Jeżeli instytucja szkoleniowa nie przedłoży poprawnie uzupełnionego wniosku zgodnie z wezwaniem, o któ rym mowa w ust. 4, w terminie miesiąca od dnia otrzymania tego wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpo znania.”; 2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru informuje, w postaci papierowej lub elektronicznej, właściwy  wojewódzki urząd pracy o: 1)  zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii – w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych okolicz ności; 2)  kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, aktualizując do dnia 31 stycznia  dane na wniosku o wpis do rejestru.”; 3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.  § 2. Do postępowań o wpis do rejestru wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozpo rządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.  § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 1535

WZÓR

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

data wpływu……………..

Nazwa i adres (siedziba) instytucji szkoleniowej ……………………………………………. ……………………………………………. Telefon ………………………………………………. Numer identyfikacyjny REGON* …………………………………………………………. Numer identyfikacji podatkowej …………………………………………… Imię i nazwisko osoby kierującej instytucją szkoleniową …………………………………………. Wypełnia wojewódzki urząd pracy Nazwa i adres wojewódzkiego urzędu pracy ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………. Telefon ………………………………………………………. Fax ……………………………………………………………. e-mail ………………………………………………………… Data wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych ……………………………… Numer ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych …………………………………………….. Identyfikator krajowego rejestru podziału terytorialnego kraju TERYT

Dane dodatkowe (wypełniane nieobligatoryjnie) Fax ……………………………………………… e-mail ………………………………………….. Strona www ……………………………………. * W przypadku braku numeru REGON wypełnienie nie jest wymagane. Dział

1. Dane ogólne o instytucji szkoleniowej

1.

1. Instytucja szkoleniowa (wstawić numer właściwej odpowiedzi)

1. publiczna

2. niepubliczna

1.

2. Forma organizacyjna instytucji szkoleniowej (wstawić numer właściwej odpowiedzi)

1. Szkoła ponadgimnazjalna

2. Szkoła wyższa/kolegium

3. Placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego*

4. Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego*

5. Placówka naukowa, naukowo-badawcza, ośrodek badawczo-rozwojowy

6. Zakład pracy

7. Stowarzyszenie, fundacja, spółka oraz inna osoba prawna, w tym Zakład Doskonalenia Zawodowego

8. Osoba fizyczna

9. Inna forma – wpisać, jaka: …………………………………………………….

1.

3. Rok powstania instytucji szkoleniowej (wstawić rok) 1.

4. Czy instytucja szkoleniowa posiada ważną akredytację lub inny certyfikat jakości w zakresie świadczenia usług szkoleniowych (wstawić numer właściwej odpowiedzi)

1. tak

2. nie Jeśli tak, to jaki: ……………………………………………………………………………………………

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. (poz. 1535) Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 1535

1.

5. Czy instytucja szkoleniowa jest wpisana do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie przepisów o systemie oświaty?** (wstawić numer właściwej odpowiedzi)

1. tak

2. nie

* O której/którym mowa w art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). ** O której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Dział

2. Tematyka prowadzonego kształcenia w bieżącym roku kalendarzowym 20…..

2.

1. Tematyka szkoleń Lp.

Nazwa szkolenia (kursu/ warsztatu szkoleniowego)

Kod obszaru szkolenia*

Liczba godzin

Orientacyjna cena dla uczestnika (wpisać „0”, gdy jest nieodpłatne) Egzamin końcowy (wpisać „tak”/ „nie”)

Finansowane ze środków EFS (wpisać „tak”/ „nie”) 1 2 . . . . n

2.

2. Tematyka przygotowania zawodowego (Program aktywizacji, który łączy praktykę (80% czasu) z teorią (20% czasu) realizowany w oparciu o przepisy art. 53a–53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Lp. Nazwa programu przygotowania zawodowego dorosłych Forma (przyuczenie do pracy dorosłych lub praktyczna nauka zawodu dorosłych) Kod obszaru szkolenia* Liczba godzin

Egzamin sprawdzający po przyuczeniu do pracy (wpisać „tak”/ „nie”)

1 2 . . . . n

2.

3.

Inne ważne informacje**………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………….………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… * Wpisać odpowiedni kod obszaru szkolenia, korzystając z tabeli załączonej do wniosku. ** Przykłady działań, które można opisać: korzystanie z bazy danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www kwalifikacje.praca.gov.pl przy konstruowaniu oferty szkoleniowej, nowatorskie metody dydaktyczne, dogodne warunki do szkoleń osób niepełnosprawnych, współpraca z pracodawcami, współpraca z ośrodkami metodycznymi, sukcesy absolwentów, oferowane inne pozaszkolne formy kształcenia, np. studia podyplomowe, seminaria, konferencje, staże itp.

Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 1535

5

Dział

3. Kadra dydaktyczna w bieżącym roku kalendarzowym 20….. (wpisać stan średnioroczny)

Liczba zatrudnionych wykładowców/trenerów:  w pełnym wymiarze czasu pracy  w niepełnym wymiarze czasu pracy, w ramach umów, umów zlecenia itp.

Dział

4. Baza lokalowa i jej wyposażenie oraz współpraca z pracodawcami w bieżącym roku kalendarzowym 20….. (wstawić numer właściwej odpowiedzi)

4.

1. Sale wykładowe

1. własne

2. wynajmowane

3. własne i wynajmowane

4.

2. Pomieszczenia warsztatowe i wyposażenie dydaktyczne

1. własne

2. wynajmowane

3. własne i wynajmowane

4.

3. Sprzęt komputerowy

1. własny

2. wynajmowany

3. własny i wynajmowany

4. brak

4.

4. Sieć teleinformatyczna

1. dostępna

2. niedostępna

4.

5. Zawieranie umów z pracodawcami na realizację części praktycznej programu szkolenia

1. tak

2. nie

Dział

5. Ocena jakości szkoleń w bieżącym roku kalendarzowym 20….. (wstawić numer właściwej odpowiedzi)

Czy w instytucji szkoleniowej jest prowadzone badanie jakości lub efektywności kształcenia, np. ankieta lub wywiady po szkoleniu?

1. tak

2. nie

Dział

6. Liczba uczestników objętych szkoleniem lub przygotowaniem zawodowym dorosłych w poprzednim roku kalendarzowym 20….. (wstawić liczbę osób)

6.

1. Liczba uczestników przeszkolonych w poprzednim roku kalendarzowym ogółem

6.

2. Liczba uczestników przeszkolonych w poprzednim roku kalendarzowym na zlecenie urzędu pracy

6.

3. Liczba uczestników, którzy realizowali w instytucji szkoleniowej przygotowanie zawodowe dorosłych* w formie:  praktycznej nauki zawodu dorosłych  przyuczenia do pracy dorosłych

6.

4. Liczba uczestników, którzy zdali w instytucji szkoleniowej egzamin sprawdzający po przyuczeniu do pracy

*Program aktywizacji, który łączy praktykę (80% czasu) z teorią (20% czasu) realizowany na podstawie przepisów art. 53a– 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Dział

7. Udzielona nieodpłatnie pomoc uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych w poprzednim roku kalendarzowym 20….. (wstawić liczbę osób)

Liczba uczestników i absolwentów szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, którym udzielono pomocy polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje

Dziennik Ustaw  – 6 –   Poz. 1535

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), zgodnie z art. 391 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

.……………………………….……………… ……………………………………………………………………… (imię i nazwisko osoby sporządzającej wniosek) (czytelny podpis osoby kierującej instytucją szkoleniowej)

………………………………………………… (miejscowość, data)

Tabela kodów obszarów szkolenia

Obszar szkolenia Kod Obszar szkolenia Kod Podstawowe programy ogólne, w tym: kształcenie umiejętności pisania, czytania i liczenia 1 Architektura i budownictwo 18 Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej 2 Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 19 Szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu 3 Weterynaria 20 Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 4 Opieka zdrowotna 21 Nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne, w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia 5 Opieka społeczna, w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat 22 Języki obce 6 Ochrona własności i osób 23 Dziennikarstwo i informacja naukowo techniczna 7 Ochrona środowiska 24 Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami 8 Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 25 Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna 9 Usługi gastronomiczne 26 Zarządzanie i administrowanie 10 Usługi fryzjerskie, kosmetyczne 27 Prace sekretarskie i biurowe 11 Usługi krawieckie, obuwnicze 28 Prawo 12 Usługi stolarskie, szklarskie 29 Nauki o życiu i nauki przyrodnicze, w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka 13 Usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy 30 Matematyka, statystyka 14 Pozostałe usługi 31 Informatyka i wykorzystanie komputerów 15 BHP 32 Technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów 16 Nauka aktywnego poszukiwania pracy 33 Górnictwo i przetwórstwo przemysłowe, w tym: przemysł spożywczy, lekki, chemiczny 17 Inne obszary szkoleń 34

 

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-31
Data wydania: 2012-12-20
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1535