Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1547

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 94

1) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, zwanym dalej „SIO”, w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli;

2) terminy przekazywania do bazy danych SIO: a) danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c–j i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, w zakresie dotyczącym rodzaju i wymiaru innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 usta wy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)), art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, oraz w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych – art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, b) danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)).

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1547§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) ustawie – Karta Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

4) Kodeksie pracy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)). Rozdział 2 Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych

§3. W SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowa dzenia szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy, które obejmują:

1) dane dotyczące powierzchni gruntów pozostających w dyspozycji szkoły i placówki oświatowej, z wyszczególnieniem powierzchni: a) terenów sportowych, b) placów zabaw, c) terenów pod obiektami budowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowla ne (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.5)), niewymienionymi w lit. a i b, d) terenów zieleni urządzonej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 mar ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445), e) pozostałych terenów;

2) dane dotyczące powierzchni użytkowej obiektów budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły i placówki oświatowej, z wyszczególnieniem rodzajów pomieszczeń w zależności od pełnionych funkcji oraz powierzchni tych pomieszczeń;

3) dane dotyczące rodzaju i liczby obiektów sportowych i rekreacyjnych niebędących w dyspozycji szkoły i placówki oświatowej, z których w poprzednim roku szkolnym korzystali uczniowie szkoły lub placówki oświatowej w ramach zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę oświatową;

4) dane o wyposażeniu szkoły i placówki oświatowej: a) rodzaj i liczbę urządzeń sportowych i rekreacyjnych, b) rodzaj i liczbę pomocy dydaktycznych, w tym komputerów, c) dostęp do Internetu: – przepustowość i rodzaj łącza internetowego, – możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu, d) rodzaj i liczbę zbiorów bibliotecznych, e) rodzaj i liczbę urządzeń do diagnozy i terapii, w tym do prowadzenia badań przesiewowych;

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1110.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 15475) dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych: a) w przypadku publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów – dotyczące planowanych wydatków oraz wydatków wykonanych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.6)), b) w przypadku publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki sa morządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych – dotyczące wydatków wykonanych w okresach, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 4 lit. b, z wyszczególnieniem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia nauczycieli;

6) dane o łącznej wysokości dotacji, o której mowa w art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty – w przypadku publicz nych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych;

7) dane o liczbie korzystających z biblioteki szkolnej, z wyszczególnieniem: a) liczby uczniów, którzy w okresie, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 10 lit. b, byli zarejestrowani w bibliotece szkolnej, b) liczby uczniów, którzy w okresie, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 10 lit. b, wypożyczyli co najmniej jedną książkę, według kategorii wiekowych odpowiadających etapom edukacyjnym;

8) dane o liczbie miejsc w: a) internacie, b) bursie, c) przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przed szkolnego, d) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, e) specjalnym ośrodku wychowawczym, f) ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, g) młodzieżowym ośrodku wychowawczym, z wyszczególnieniem liczby miejsc przeznaczonych do tymczasowego umieszczania nieletnich na podstawie postanowienia sądu rodzinnego o tymczasowym zastosowaniu środka wycho wawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, h) młodzieżowym ośrodku socjoterapii, i) szkolnym schronisku młodzieżowym, j) domu wczasów dziecięcych;

9) dane dotyczące czasu pracy przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, innej for my wychowania przedszkolnego: a) dzienny czas pracy przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, innej formy wy chowania przedszkolnego, b) w przypadku publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawo wej, innej publicznej formy wychowania przedszkolnego – ustalony przez organ prowadzący czas, w którym przed szkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowa nie i opiekę, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty;

10) dane dotyczące czasu pracy szkolnego schroniska młodzieżowego – okresy, w których schronisko prowadzi działalność; 1

1) dane dotyczące warunków prowadzenia dożywiania uczniów: a) średnia dzienna liczba uczniów korzystających w październiku z posiłków organizowanych przez szkołę i placówkę oświatową, według rodzajów tych posiłków, z wyszczególnieniem liczby uczniów korzystających z posiłków: – pełnopłatnych,

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1547

– dofinansowanych, – refundowanych, b) średnia dzienna liczba posiłków wydanych przez stołówkę szkoły i placówki oświatowej w październiku, według rodzajów tych posiłków – w przypadku szkół i placówek oświatowych posiadających stołówki; 1

2) dane dotyczące zakresu dostosowania szkoły lub placówki oświatowej do potrzeb osób niepełnosprawnych: a) dostosowana całkowicie, b) częściowo dostosowana, c) niedostosowana.

§4. W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. a ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów, nauczycieli i rodziców korzystających z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz liczby form tej pomocy – według form pomocy:

1) porady i konsultacje, w tym indywidualne porady edukacyjno-zawodowe na podstawie badań i bez badań;

2) treningi i warsztaty;

3) prelekcje i wykłady;

4) grupy wsparcia;

5) terapie rodzin;

6) mediacje;

7) udział w radach pedagogicznych w charakterze konsultanta-doradcy;

8) spotkania z przedstawicielami innych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz organizacji poza rządowych;

9) organizacja przedsięwzięć o charakterze środowiskowym na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

10) udział w spotkaniach zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty; 1

1) badania przesiewowe dzieci, według rodzajów tych badań: a) badania przesiewowe słuchu, z wyszczególnieniem badań wykonywanych za pomocą platformy do badań zmysłów oraz w ramach programu „Słyszę”, b) badania przesiewowe wzroku, z wyszczególnieniem badań wykonywanych za pomocą platformy do badań zmysłów oraz w ramach programu „Widzę”, c) badania przesiewowe mowy, z wyszczególnieniem badań wykonywanych za pomocą platformy do badań zmysłów oraz w ramach programu „Mówię”; 1

2) inne badania przesiewowe; 1

3) porady po badaniach przesiewowych.

§5. W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2c lit. a tiret pierwsze ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzino we dotyczące organizacji i działalności placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nau ki poza miejscem stałego zamieszkania (bursa), które obejmują liczbę osób korzystających z bursy, niebędących uczniami, z wyszczególnieniem liczby nauczycieli, studentów, młodocianych pracowników i innych osób.

§6. W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2c lit. b ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek oświatowo-wychowawczych, które obejmują liczbę uczestników zajęć stałych, okreso wych i okazjonalnych, według rodzajów zajęć:

1) artystyczne;

2) informatyczne;

3) przedmiotowe; Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 15474) sportowe;

5) techniczne;

6) turystyczno-krajoznawcze;

7) inne zajęcia.

§7. W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2c lit. c ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształ cania i doskonalenia zawodowego, które obejmują:

1) liczbę uczestników pozaszkolnych form kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w tym liczbę osób, które realizują obowiązek nauki, według płci oraz z wyszczegól nieniem osób pracujących i bezrobotnych;

2) liczbę osób, które ukończyły poszczególne pozaszkolne formy kształcenia, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

3) liczbę poszczególnych pozaszkolnych form kształcenia, o których mowa w pkt 1, z wyszczególnieniem form pozaszkol nych stacjonarnych i zaocznych oraz prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgod nie z przepisami wydanymi na podstawie art. 64 ust. 5 ustawy o systemie oświaty;

4) w przypadku placówek kształcenia praktycznego – liczbę uczestników form realizacji zadań z zakresu praktycznej nau ki zawodu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty, według zawodów, w których odbywa się kształcenie praktyczne;

5) w przypadku ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – liczbę uczestników oraz liczbę form dokształcania zawodowego młodocianych pracowników, według zawodów i rodzajów form, w których odbywa się dokształcanie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

§8. W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2c lit. d ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek doskonalenia nauczycieli, które obejmują liczbę nauczycieli korzystających z innych niż kursy kwalifikacyjne form doskonalenia oraz liczbę form doskonalenia, według rodzajów tych form:

1) seminaria;

2) konferencje;

3) wykłady;

4) warsztaty;

5) szkolenia.

§9. W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie, według przyczyn rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, które obejmują:

1) liczbę nauczycieli, z którymi w danym roku kalendarzowym planowane jest rozwiązanie stosunku pracy: a) w związku ze skorzystaniem z uprawnień emerytalnych, b) w związku ze skorzystaniem z prawa do świadczeń kompensacyjnych, c) w związku ze skorzystaniem z prawa do renty, d) z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 27 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, e) za wypowiedzeniem, f) na mocy porozumienia stron, g) z innych przyczyn;

2) liczbę nauczycieli, których stosunek pracy wygaśnie w danym roku kalendarzowym z powodu upływu sześciomiesięcz nego okresu pozostawania w stanie nieczynnym. Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1547§10. W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 4 lit. b ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące wymiaru zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, we dług rodzajów zajmowanych stanowisk:

1) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi, w tym: a) asystenci edukacji romskiej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, b) osoby władające językiem kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4a ustawy o systemie oświaty, c) pomoc nauczyciela, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;

3) pracownicy ochrony zdrowia: a) lekarze, b) lekarze dentyści, c) pielęgniarki, d) higienistki szkolne. Rozdział 3 Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty § 1

1. W ramach danych, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. b tiret trzecie ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, zatrudnionych w komórkach meryto rycznych, obejmujące wymiar zatrudnienia pracowników, według rodzaju zajmowanych stanowisk:

1) w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługi ekonomiczno-administra cyjnej – na stanowiskach urzędniczych, w tym stanowiskach kierowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listo pada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.7));

2) w urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz w specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty – według grup stanowisk, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.8));

3) w kuratoriach oświaty – na stanowiskach administracyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy o systemie oświaty;

4) w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych – na stanowiskach administracyjno -obsługowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Rozdział 4 Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych uczniów § 1

2. W ramach danych, o których mowa w art. 13 pkt 1, art. 14 pkt 1 oraz art. 15 pkt 1 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe uczniów obejmujące miejsce zamieszkania ucznia: województwo, powiat, gmina i miejscowość, z uży ciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego rejestru TERYT. § 1

3. W ramach danych, o których mowa w art. 13 pkt 12, art. 14 pkt 28, art. 16 pkt 3, art. 17 pkt 1, art. 19 oraz art. 19a pkt 3 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe uczniów, które dotyczą wypadków, którym uczeń uległ, będąc pod opieką przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, innej formy wychowania przed szkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3–3b, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, z wyszczególnieniem

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2012 r. poz. 1544. Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1547

wypadków śmiertelnych i ciężkich, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 95a ustawy o systemie oświaty, oraz innych, według:

1) miejsca, w którym zdarzył się wypadek: a) teren przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, z wyszczególnieniem: – rodzaju pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia z uczniami, w tym pracowni szkolnych, warsztatów szkol nych, pracowni zajęć praktycznych i sal gimnastycznych, – ciągów komunikacyjnych, – boisk, – placów zabaw, – stołówek, b) miejsce poza terenem przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w której odbywa ją się zajęcia z uczniami, z wyszczególnieniem: – obiektów sportowych, – instytucji publicznych, – miejsc zgromadzeń publicznych, – szlaków turystycznych, c) ulica, droga, d) inne;

2) zajęć, w czasie których zdarzył się wypadek: a) zajęcia edukacyjne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, z wyszczególnieniem zajęć wychowania fizycznego, zajęć technicznych i zajęć artystycznych; b) realizacja projektu edukacyjnego, c) praktyczna nauka zawodu, d) przerwa międzylekcyjna, e) zajęcia realizowane poza szkołą, z wyszczególnieniem wycieczek edukacyjnych i zawodów sportowych, f) inne zajęcia;

3) przyczyny wypadku: a) zły stan techniczny obiektów, maszyn i urządzeń lub wyposażenia i sprzętów, b) niewłaściwe zabezpieczenie maszyn i urządzeń, substancji i preparatów chemicznych lub klatek schodowych i kory tarzy, c) niedostosowanie stanowiska pracy do niepełnosprawności ucznia, d) niewłaściwe posługiwanie się maszynami i urządzeniami przez ucznia, e) brak lub zły stan środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej, f) brak nadzoru nad uczniem lub niedostateczny nadzór, g) prowadzenie zajęć niezgodnie z programem, h) nieznajomość lub nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez ucznia, i) działania ucznia, umyślne lub nieumyślne, w szczególności nieuwaga, j) działania innej osoby, umyślne lub nieumyślne, w szczególności pobicie, uderzenie, k) inna przyczyna. § 1

4. W ramach danych, o których mowa w art. 14 pkt 25 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe uczniów, któ re obejmują uczestniczenie w:

1) zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów: a) informatycznych, Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1547

b) technicznych, c) przedmiotowych, d) artystycznych, e) sportowych, f) turystyczno-krajoznawczych, g) innych;

2) dodatkowych działaniach mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej uczniów rom skich oraz wspomagających edukację tych uczniów, z wyszczególnieniem zajęć wyrównawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

3) specjalnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71c ust. 2 ustawy o systemie oświaty – w przypadku szkół specjalnych i oddziałów specjalnych zorganizowanych w pod miotach leczniczych. Rozdział 5 Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w lokalnych bazach danych SIO i bazie danych SIO w przypadkach przekazywania do bazy danych SIO danych powstających z przetworzenia odpowiednich danych uczniów zgromadzonych w lokalnych bazach danych SIO § 1

5. W ramach danych, o których mowa w art. 26a ust. 1 pkt 1–4 ustawy, w lokalnych bazach danych SIO prowadzo nych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w zbiorach danych uczniów, gromadzi się dane dziedzinowe uczniów, które obejmują:

1) diagnozy sporządzone przez poradnie, według rodzajów tych diagnoz: a) psychologiczna, b) pedagogiczna, c) logopedyczna, d) związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, e) rehabilitanta, f) lekarska;

2) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez poradnie, według rodzajów tych zajęć: a) terapia psychologiczna, w tym psychoterapia, b) terapia pedagogiczna, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, c) terapia logopedyczna, d) socjoterapia, e) ćwiczenia rehabilitacyjne, f) zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, g) zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą, h) zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, i) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

3) opinie inne niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane przez poradnie, według rodzajów tych opinii: a) opinia w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, b) opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1547

c) opinia w sprawie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, poza przedszko lem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolne go i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, d) opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, e) opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej, f) opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, g) opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się, h) opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, i) opinia w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy, j) opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ogra niczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, k) opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania okreś lonej pracy lub nauki zawodu, l) opinia w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, m) opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświa towej, n) inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka;

4) informację o rodzaju niepełnosprawności ucznia, dla którego poradnia wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia spe cjalnego: a) uczeń niesłyszący, b) uczeń słabosłyszący, c) uczeń niewidomy, d) uczeń słabowidzący, e) uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, f) uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, g) uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, h) uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, i) uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, j) uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z określeniem współwystępujących niepełnosprawności. § 1

6. W ramach danych, o których mowa w art. 26a ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy, w lokalnych bazach danych SIO prowadzo nych przez przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, w zbiorach danych uczniów, gromadzi się dane dziedzinowe uczniów objętych pomocą psy chologiczno-pedagogiczną organizowaną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przed szkolny, inną formę wychowania przedszkolnego oraz szkołę, według rodzajów zajęć, o których mowa w przepisach wyda nych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, w których uczeń uczestniczy. § 1

7. W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. b–e ustawy, w bazie danych SIO, w zbiorach danych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, gromadzi się dane dziedzinowe, które dotyczą:

1) liczby diagnoz sporządzonych przez poradnie, według rodzajów tych diagnoz, o których mowa w § 15 pkt 1;

2) liczby uczniów uczestniczących w zajęciach organizowanych przez poradnie, według rodzajów tych zajęć, o których mowa w § 15 pkt 2;

3) liczby opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanych przez poradnie, według rodzajów tych opinii, o których mowa w § 15 pkt 3;

4) numerów i dat wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z informacją o rodzaju niepełnosprawności ucznia, dla którego poradnia wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o której mowa w § 15 pkt 4. Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1547

§ 1

8. W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2a i 2b ustawy, w zakresie dotyczącym pomocy psychologiczno -pedagogicznej, w bazie danych SIO, w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, gromadzi się dane dziedzinowe, które dotyczą liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez przedszkole, szkołę pod stawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego oraz szkołę, według ro dzajów zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty. Rozdział 6 Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych nauczycieli § 1

9. W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 4 pkt 1 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące wykształcenia, które obejmują:

1) tytuł naukowy lub stopień naukowy;

2) dyplom ukończenia studiów wyższych: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich;

3) dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych;

4) dyplom ukończenia studium nauczycielskiego;

5) dyplom ukończenia studium wychowania przedszkolnego;

6) dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego;

7) dyplom ukończenia studium nauczania początkowego;

8) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

9) dokument potwierdzający ukończenie wyższego seminarium duchownego do dnia 31 grudnia 1989 r.;

10) świadectwo dojrzałości liceum pedagogicznego; 1

1) świadectwo dojrzałości; 1

2) świadectwo dojrzałości i dyplom policealnego studium bibliotekarskiego lub pomaturalnego studium bibliotekarskiego; 1

3) świadectwo dojrzałości liceum bibliotekarskiego; 1

4) dyplom mistrza w zawodzie; 1

5) dyplom ukończenia kolegium teologicznego.

§20. W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy, w zakresie dotyczącym formy zatrudnienia nauczyciela, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe, które dotyczą formy zatrudnienia na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, Kodeksu pracy, ustawy o systemie oświaty lub innej podstawie prawnej. § 2

1. W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy, w zakresie dotyczącym formy zatrudnienia nauczyciela, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe, które dotyczą formy zatrudnienia na podstawie ustawy – Karta Nauczy ciela, ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.9)), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz Kodeksu pracy. § 2

2. W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. f, ust. 3 pkt 1 lit. d oraz ust. 4 pkt 4 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli, które dotyczą zajmowanych stanowisk i sprawowanych funkcji, o których mo wa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2, art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz art. 60 ust. 2 i art. 71b ust. 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. § 2

3. W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe na uczycieli, które dotyczą zajmowanych stanowisk i sprawowanych funkcji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 3, art. 32 ust. 4 oraz art. 35 ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 164, poz. 1118, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 82, poz. 451 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2012 r. poz. 1544. Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1547

§ 2

4. W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące rodzajów i wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opie kuńczych lub innych wykonywanych obowiązków przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły lub placówki oświatowej na dany rok szkolny:

1) zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela;

2) zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela;

3) zajęcia realizowane w ramach godzin przyznanych przez organ prowadzący szkołę, o których mowa w przepisach wy danych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty;

4) uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. § 2

5. W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz ust. 3 pkt 1 lit. f ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć:

1) urlop macierzyński;

2) urlop wychowawczy;

3) urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela;

4) urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.

10) );

5) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawo dowych;

6) urlop dla poratowania zdrowia;

7) zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela;

8) zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 ustawy – Karta Nauczyciela;

9) płatny urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela;

10) urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu pracy; 1

1) przeniesienie w stan nieczynny; 1

2) niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, z określeniem łącznej liczby dni nieobecności w pra cy w danym miesiącu; 1

3) zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.11)), z określeniem łącznej liczby dni nieobecności w pra cy w danym miesiącu; 1

4) urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. § 2

6. W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące awansu zawodowego, które obejmują:

1) dane dotyczące stopnia awansu zawodowego: a) stopień awansu zawodowego nauczyciela, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, b) nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego;

2) dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego: a) informacja o rozpoczęciu stażu, o którym mowa w art. 9d ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, b) informacja o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o której mowa w art. 9d ust. 8 ustawy – Karta Nauczyciela.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2008 r. Nr 90, poz. 562 oraz z 2011 r. Nr 244, poz. 1454. 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1463, z 2011 r. Nr 113, poz. 657 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 622. Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1547

§ 2

7. W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j oraz ust. 3 pkt 1 lit. g i pkt 2 lit. f ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące wysokości wynagrodzenia:

1) otrzymywane wynagrodzenie zasadnicze;

2) otrzymywane dodatki: a) za wysługę lat, b) motywacyjny, c) funkcyjny, d) za warunki pracy, e) specjalistyczny, f) za uciążliwość pracy, g) za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą;

3) wypłacone wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela;

4) wypłacone dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;

5) wypłacone wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy, o którym mowa w art. 42c ust. 3 ustawy – Karta Nauczy ciela;

6) wypłacona nagroda jubileuszowa;

7) wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne;

8) wypłacony zasiłek na zagospodarowanie;

9) wypłacone nagrody ze specjalnego funduszu nagród;

10) wypłacona odprawa w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; 1

1) wypłacone odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art. 20 ust. 2 i art. 28 ustawy – Karta Na uczyciela; 1

2) wypłacony dodatek, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela; 1

3) wypłacony dodatek, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela; 1

4) wypłacony dodatek, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela. § 2

8. W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy, w zakresie dotyczącym form dokształcania i do skonalenia zawodowego, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące form dokształcania i doskonalenia zawodowego:

1) kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych;

2) studia wyższe: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie;

3) studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych;

4) inne studia podyplomowe;

5) kurs doskonalący w wymiarze do 20 godzin;

6) kurs doskonalący w wymiarze od 21 do 59 godzin;

7) kurs doskonalący w wymiarze od 60 do 99 godzin;

8) kurs doskonalący w wymiarze co najmniej 100 godzin. Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1547

Rozdział 7 Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO, o których mowa w art. 30 ustawy § 2

9.

1. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych SIO przekazują do bazy danych SIO w ter minie:

1) do dnia 15 czerwca każdego roku kalendarzowego – dane dziedzinowe dotyczące podręczników, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy, które będą obowiązywać w poszczególnych oddziałach w następnym roku szkolnym;

2) następnego dnia roboczego od dnia wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – dane dziedzino we, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e ustawy;

3) do dnia 7 stycznia i 7 września każdego roku kalendarzowego, odpowiednio za poprzedni rok kalendarzowy oraz za okres styczeń–sierpień danego roku: a) dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. f ustawy, b) dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. g ustawy, c) dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilno prawnej, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. j ustawy, d) dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych przypada jącego na 1 etat, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. a ustawy;

4) dane dziedzinowe, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy: a) 10 dni po zakończeniu każdego kwartału, według stanu na koniec kwartału – dane dotyczące wydatków na prowadze nie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów, b) do dnia 10 stycznia i 10 września każdego roku kalendarzowego, odpowiednio za poprzedni rok kalendarzowy oraz za okres styczeń–sierpień danego roku – dane dotyczące wydatków na prowadzenie publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz wydatków na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych;

5) do dnia 7 października każdego roku kalendarzowego, według stanu za poprzedni rok szkolny: a) dane dziedzinowe dotyczące liczby osób niebędących uczniami, korzystających z internatu, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. e ustawy, b) dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni spe cjalistycznych, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. a–d i f ustawy, c) dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez przedszkole, oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę, o których mowa w art. 8 pkt 2a i 2b ustawy, d) dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodo wego, o których mowa w art. 8 pkt 2c ustawy, e) dane dziedzinowe dotyczące uczestniczenia ucznia w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz in nych formach działalności dydaktyczno-wychowawczej, o których mowa w art. 14 pkt 25 ustawy;

6) 10 dni po zakończeniu każdego kwartału, według stanu na koniec kwartału: a) dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy, b) dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. b ustawy;

7) do dnia 7 kwietnia i 7 października każdego roku kalendarzowego, odpowiednio według stanu na dzień 31 marca i 30 września: a) dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące rodzajów i wymiaru prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obo wiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy, w zakresie dotyczącym rodzaju i wymiaru innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1547

b) w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych: – dane dziedzinowe, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia, – dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymiaru prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g i ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy, oraz dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymiaru zadań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 5 ustawy;

8) do dnia 7 czerwca i 7 października każdego roku kalendarzowego, odpowiednio według stanu na dzień 31 maja i 30 września – dane dziedzinowe dotyczące nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy;

9) dane dziedzinowe w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g ustawy – w terminie 7 dni od dnia: a) rozpoczęcia stażu, o którym mowa w art. 9d ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, b) odpowiednio opracowania przez dyrektora arkusza organizacyjnego oraz zatwierdzenia przez organ prowadzący ar kusza organizacyjnego – w przypadku informacji o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego lub egzamina cyjnego, o której mowa w art. 9d ust. 8 ustawy – Karta Nauczyciela;

10) do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego: a) dane dziedzinowe dotyczące wyposażenia szkoły i placówki oświatowej, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c ustawy, b) dane dziedzinowe dotyczące korzystających z biblioteki szkolnej, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. i ustawy.

2. Jeżeli termin przekazania informacji, o której mowa w art. 45 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy, przypada przed termi nami, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. e oraz pkt 7 lit. b, dane dziedzinowe, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. e oraz pkt 7 lit. b, przekazuje się w dniu przekazania informacji, o której mowa w art. 45 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy, bezpośrednio przed przekazaniem tej informacji, według stanu z dnia przekazania tej informacji.

3. Wyniki sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy, okręgowe komisje egzaminacyjne przeka zują do bazy danych SIO w terminie 7 dni od dnia odpowiednio:

1) przekazania dyrektorowi szkoły wyników sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawo wej i egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach tego sprawdzianu i egzaminu;

2) przekazania dyrektorowi szkoły wyników części pisemnej egzaminu maturalnego oraz świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości;

3) przekazania dyrektorowi szkoły lub pracodawcy, u którego uczniowie zdawali pisemną część egzaminu potwierdzają cego kwalifikacje zawodowe, wyników tego egzaminu i świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie lub dy plomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe albo odbioru osobistego przez zdającego we właściwej komisji egza minacyjnej wyników egzaminu zawodowego, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i dyplomu po twierdzającego kwalifikacje zawodowe;

4) unieważnienia sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. § 30. Szkoły przekazują do bazy danych SIO dane identyfikacyjne uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzami nów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w następujących terminach:

1) dane uczniów przystępujących do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egza minu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – do dnia 25 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin;

2) dane uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego, w tym uczniów, którzy ukończyli szkołę przed rokiem szkol nym, w którym jest przeprowadzany egzamin – do dnia 9 lutego roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egza min;

3) dane uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w tym uczniów, którzy ukoń czyli szkołę przed rokiem szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin – do dnia 24 grudnia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin; Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 15474) dane uczniów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu, przystępujących do egzami nu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w tym uczniów, którzy ukończyli szkołę przed rokiem szkolnym, w któ rym jest przeprowadzany egzamin – do dnia 25 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin;

5) dane uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – 2 dni roboczych od upływu terminu złożenia deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. Rozdział 8 Przepis końcowy § 3

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-31
Data wydania: 2012-12-20
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1547