Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1552

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1552 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.1)), art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 17

2) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 119

1) w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim.

§2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 24 lutego 2013 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1552

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1552) KALENDARZ WYBORCZY Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 1 2 3 1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Woje wody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedter minowych wyborów burmistrza Raciąża 2 do 11 stycznia 2013 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor macji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej, – zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych 3 do 14 stycznia 2013 r. – zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej 4 do 15 stycznia 2013 r. – powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wybor czej 5 do 30 stycznia 2013 r. (do godz. 2400) – zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandyda tów na burmistrza 6 do 4 lutego 2013 r. – zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych, – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor macji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, – składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia 7 do 11 lutego 2013 r. – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, ob wieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandy datach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfa betycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bez pieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, – powołanie obwodowych komisji wyborczych, – sporządzenie spisu wyborców 8 od 11 lutego 2013 r. – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia 9 do 14 lutego 2013 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso wania 10 do 19 lutego 2013 r. – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta 11 22 lutego 2013 r. o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej 12 23 lutego 2013 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców 13 24 lutego 2013 r. godz. 800–2200 – przeprowadzenie głosowania

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-31
Data wydania: 2012-12-21
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1552