Dz.U. 2012 nr 0 poz. 177

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. Pozycja 177 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju Na podstawie art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania  urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakre sie akcyzy na terytorium kraju (Dz. U. Nr 32, poz. 220 i Nr 180, poz. 1402 oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1665) w załączniku  w lp. XVI pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3 Urząd Celny w Wałbrzychu powiaty:  dzierżoniowski,  jeleniogórski,  kamiennogórski,  kłodzki,  lwówecki,  świdnicki,  wałbrzyski,  ząbkowicki  oraz  miasto  Jelenia  Góra § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r. Minister Finansów: wz. M. Orłowska 1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205,  poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-02-16
Data wydania: 2012-02-10
Data wejścia w życie: 2012-03-01
Data obowiązywania: 2012-03-01
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 poz. 332
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 177