Dz.U. 2012 nr 0 poz. 214

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2012 r. Pozycja 214 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 14 lutego 2012 r. sygn. akt P 20/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz – przewodniczący, Mirosław Granat, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sprawozdawca, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 14 lutego 2012 r., pytania praw nego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, czy art. 62 ust. 2 i art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zm.) w zakresie, w jakim wprowadzają niedookreślone znamię „znacznej ilości” wymienionych tam substancji bez odniesienia do jakichkolwiek kryteriów pozwalających na ustalenie tej ilości, są zgodne z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 42 ust. 1 Konstytucji, orzeka: Art. 62 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124), w zakresie użytego znamienia „znacznej ilości” wymienionych w nich substancji, są zgodne z art. 42 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 214

Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 65

4) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-02-27
Data wydania: 2012-02-14
Data wejścia w życie: 2012-02-27
Data obowiązywania: 2012-02-27
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 214