Dz.U. 2012 nr 0 poz. 22

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r. Pozycja 22 52=325=Ą’=(1,( 0,1,675$ 52/1,&7:$ , 52=:2-8 :6,1) z dnia 29 grudnia 2011 r. ]PLHQLDMąFH UR]SRU]ąG]HQLH Z VSUDZLH RNUHĞOHQLD VSUDZ UR]VWU]\JDQ\FK Z GURG]H GHF\]ML DGPLQLVWUDF\MQ\FK SU]H] SRZLDWRZHJR OHNDU]D ZHWHU\QDULL Na SodstawiH art.  ust.  ustawy z dnia 22 OiSca 200 r. o SaszacK Dz. U. Nr 1, Soz. 10, z SyĨn. zP.2)) zarządza siĊ, co nastĊSujH †

1. W rozSorządzHniu 0inistra RoOnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 200 r. w sSrawiH oNrHĞOHnia sSraw roz strzyganycK w drodzH dHcyzji adPinistracyjnycK SrzHz SowiatowHgo OHNarza wHtHrynarii Dz. U. z 200 r. Nr 2, Soz.

20) w † 

1) w SNt 1 dodajH siĊ Oit. g w ErzPiHniu „g) BA w lit. d,”;

2) w SNt  dodajH siĊ lit. g w ErzPiHniu „g) BA w lit. d”. †

2. RozSorządzHniH wcKodzi w ĪyciH So uSáywiH 1 dni od dnia ogáoszHnia.

0inistHr Rolnictwa i Rozwoju Wsi M. Sawicki

1) 0inistHr Rolnictwa i Rozwoju Wsi NiHrujH dziaáHP adPinistracji rządowHj ± rolnictwo, na SodstawiH † 1 ust. 2 SNt 1 rozSorządzHnia PrHzHsa Rady 0inistryw z dnia 1 listoSada 2011 r. w sSrawiH szczHgyáowHgo zaNrHsu dziaáania 0inistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dz. U. Nr 2, Soz. 1).

2) ZPiany wyPiHnionHj ustawy zostaáy ogáoszonH w Dz. U. z 200 r. Nr 1, Soz. 99, z 2009 r. Nr 1, Soz. 9, z 2010 r. Nr , Soz. 2, Nr 60, poz. 372 i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-01-10
Data wydania: 2011-12-29
Data wejścia w życie: 2012-01-25
Data obowiązywania: 2012-01-25
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 22