Dz.U. 2012 nr 0 poz. 265

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 191, poz. 127

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) pkt 28 otrzymuje brzmienie: „2

8) fundusz rozliczeniowy – fundusz, o którym mowa w art. 65 i art. 68d ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;”, b) pkt 38 otrzymuje brzmienie: „3

8) Krajowy Depozyt – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.”;

2) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się za speł niony, jeżeli saldo należności i zobowiązań w stosunku do domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską i towarowych domów maklerskich z tytułu nierozliczonych transakcji zawartych na rynku regulowanym i zabezpieczonych funduszem rozliczeniowym, ustalone przez bank według stanu na dzień bilansowy, zostanie potwierdzone na pisemne żądanie banku przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do rozli czania tych transakcji.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. M. Orłowska

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-03-13
Data wydania: 2012-02-24
Data wejścia w życie: 2012-03-28
Data obowiązywania: 2012-03-28
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. 2013 r. poz. 32

9) z dniem 8 marca 2013 r.
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 265