Dz.U. 2012 nr 0 poz. 302

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 302 RozpoRządzenie MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” obję tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z 2009 r. Nr 71, poz. 613, z 2010 r. Nr 158, poz. 1067 oraz z 2011 r. Nr 186, poz. 110

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obsza rze, z wyłączeniem województwa.”;

2) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, o którym mowa w § 2 pkt 1, jeżeli mały projekt jest związany z pro wadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo z działalnością gospodarczą, którą ten podmiot planuje pod jąć, chyba że będzie realizowany wyłącznie w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 2 lit. a lub pkt 5 lit. c.”;

3) w § 4: a) w ust. 3 w pkt 2 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie: „ – na zasadach określonych w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Refundacji podlega nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta.”;

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 3024) w § 6: a) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu: „1ba. Termin złożenia:

1) wniosku, o którym mowa w ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek ten złożono w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce;

2) dokumentów, o których mowa w ust. 1b, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty te złożono w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce.”, b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera wskazanie:”, c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, może zawierać również elementy inne niż określone w ust. 3, w szcze gólności wskazanie tematycznego zakresu operacji.”;

5) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Do wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty dołącza się także ten wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.”;

6) w § 9: a) w ust. 1: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) spośród małych projektów: a) które: – są zgodne z LSR, – zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, b) których zakres tematyczny jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w informacji, o któ rej mowa w § 6 ust. 1, o ile w tej informacji został wskazany tematyczny zakres operacji;”, – dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) do wysokości limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. W przypadku gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, LGD wybiera małe projekty do wysokości 120% limitu dostęp nych środków wskazanego w tej informacji.”;

7) w § 10 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) pkt 1, sporządzona w przypadku określonym w § 9 ust. 3 – zawiera dodatkowo wskazanie małych projektów, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1;

2) pkt 2 – zawiera dodatkowo wskazanie małych projektów: a) które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za: – zgodne z LSR, – niezgodne z LSR, b) które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, c) których zakres tematyczny nie jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 – w przypadku gdy ta informacja zawierała wskazanie tego zakresu.”; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 3028) w § 10b część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie: „– w terminie określonym w § 10 ust. 2, z tym że – w przypadku określonym w § 9 ust. 3 – wnioskodawcę, którego mały projekt został wybrany, informuje również, czy projekt ten mieści się w ramach limitu dostępnych środków wska zanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1.”;

9) w § 10c ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty, o czym właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę, którego mały pro jekt został wybrany.”;

10) w § 11 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, doko nanej za zgodą samorządu województwa, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji lub zwiększe nia wnioskowanej kwoty pomocy, wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy.”; 1

1) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: „§ 12a.

1. W przypadku określonym w § 9 ust. 3 wniosek o przyznanie pomocy na mały projekt, który nie mie ści się w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, podlega rozpa trzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na ten projekt, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje wnioskodawcę w formie pisemnej.

2. Termin rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia, w którym okaże się, że w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, jest możliwe przyzna nie pomocy na mały projekt objęty tym wnioskiem.

3. Jeżeli do dnia 31 grudnia 2014 r. okaże się, że nie jest możliwe przyznanie pomocy na mały projekt w ra mach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, samorząd województwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przy czyn.”; 1

2) w § 13a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Zgoda na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, może być wyrażona więcej niż raz, jeżeli łączny okres tego przedłużenia nie przekracza 6 miesięcy.”; 1

3) w § 15 ust. 1b otrzymuje brzmienie: „1b. Rozpoczęcie kontroli LGD przez właściwy organ samorządu województwa na podstawie umowy, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty, których dotyczy ta kontrola, do dnia przekazania LGD raportu z czynności kontrolnych, a w przypadku zgłoszenia przez LGD zastrzeżeń do tego raportu – do dnia przekazania LGD:

1) informacji zawierającej wskazanie przyczyn nieuwzględnienia zastrzeżeń, jeżeli zastrzeżenia nie zostały uwzględnione w całości albo

2) informacji, o której mowa w pkt 1, wraz ze zmienionym lub uzupełnionym raportem z czynności kontrolnych, jeżeli zastrzeżenia zostały uwzględnione w części, albo

3) zmienionego lub uzupełnionego raportu z czynności kontrolnych, jeżeli zastrzeżenia zostały uwzględnione w ca łości – jednak nie dłużej niż przez miesiąc, o czym właściwy organ samorządu województwa na piśmie zawiadamia wnioskodawców.”; 1

4) w § 17 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) podjęcia planowanej działalności gospodarczej, o której mowa w § 3 ust. 3, w określonym terminie, lecz nie później niż do dnia złożenia: a) pierwszego wniosku o płatność pośrednią będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych, wypłacaną po zre alizowaniu pierwszego etapu małego projektu – w przypadku gdy mały projekt jest realizowany w dwóch etapach, b) wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych, wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu – w przypadku gdy mały projekt jest realizowany w jednym etapie.”; Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 302

1

5) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomo cy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność, a także ten wniosek w formie dokumentu elektroniczne go zapisany na informatycznym nośniku danych.”; 1

6) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepisy § 13a–15, z wyłączeniem § 15 ust. 1a i 1b.”; 1

7) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W przypadku operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, które spełniają warunki przyzna nia pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 lub 18 ustawy, pomoc może być przyznana również tym podmiotom, które ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę, albo oddział w mie ście położonym na obszarze gminy miejsko-wiejskiej liczącym powyżej 5 tys. mieszkańców nie spełniają warun ków, o których mowa w ust. 1 pkt

1. Pomoc nie może być jednak przyznana podmiotom, które mają miejsce za mieszkania albo siedzibę, albo oddział w mieście liczącym powyżej 20 tys. mieszkańców.”; 1

8) w § 34: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) właściwy organ samorządu województwa właściwego ze względu na siedzibę LGD, na jej wniosek, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR, informację o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGD, wniosków o przyznanie pomocy; przepisy § 6 ust. 1a–4 stosuje się odpowiednio;”, b) w pkt 3 w lit. c tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: „– wybraniu operacji albo niewybraniu operacji, wskazując przyczyny niewybrania, z tym że – w przypadku określonym w § 9 ust. 3 – wnioskodawcę, którego operacja została wybrana, informuje również, czy ope racja ta mieści się w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 1,”, c) pkt 4 i 4a otrzymują brzmienie: „

4) pomoc przysługuje według kolejności na liście operacji wybranych przez LGD, a termin rozpatrywania wnios ku o przyznanie pomocy biegnie od dnia przekazania tego wniosku przez LGD do właściwego podmiotu wdra żającego; 4a) wniosek o przyznanie pomocy na operację, która nie mieści się w ramach limitu określonego w informacji, o której mowa w pkt 1, podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na tę operację, o czym podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę w formie pisemnej; przepisy § 12a ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio;”, d) po pkt 4a dodaje się pkt 4b i 4c w brzmieniu: „4b) w przypadku operacji spełniających warunki przyznania pomocy finansowej w ramach działań, o których mo wa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozpatrując wniosek o przyznanie pomocy, nie przyznaje punktów planowanej operacji; 4c) w przypadku operacji spełniających warunki przyznania pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18 ustawy, związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z moderniza cją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją, miejsce położenia tej nierucho mości powinno znajdować się w miejscowości należącej do gminy: a) wiejskiej lub b) miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub c) miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;”, e) pkt 6a otrzymuje brzmienie: „6a) rozpoczęcie kontroli LGD przez właściwy podmiot wdrażający na podstawie umowy, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy, których dotyczy ta kontrola, do dnia przekazania LGD raportu z czynności kontrolnych, a w przypadku zgłoszenia przez LGD zastrzeżeń do tego raportu – do dnia przekazania LGD: a) informacji zawierającej wskazanie przyczyn nieuwzględnienia zastrzeżeń, jeżeli zastrzeżenia nie zostały uwzględnione w całości albo Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 302

b) informacji, o której mowa w lit. a, wraz ze zmienionym lub uzupełnionym raportem z czynności kontrol nych, jeżeli zastrzeżenia zostały uwzględnione w części, albo c) zmienionego lub uzupełnionego raportu z czynności kontrolnych, jeżeli zastrzeżenia zostały uwzględnione w całości – jednak nie dłużej niż przez miesiąc, o czym właściwy podmiot wdrażający na piśmie zawiadamia wniosko dawców.”; 1

9) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 5: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:”, b) lit. a otrzymuje brzmienie: „a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych,”, c) dodaje się lit. e i f w brzmieniu: „e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, f) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, re nowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wo kół nich;”.

§2.

1. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokal nych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanego dalej „pomocą”, niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a wszczętych w terminach składania wniosków o przyzna nie pomocy, które rozpoczęły bieg przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że wniosek o przyznanie pomocy, który nie mieści się w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem danej lokalnej grupy działania, zwanej dalej „LGD”, wniosków o przyznanie pomocy, podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na tę operację, o czym właściwy podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę w formie pisemnej.

2. Termin rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia, w którym okaże się, że w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGD, wniosków o przyznanie pomocy, jest możliwe przyznanie pomocy na operację objętą tym wnioskiem.

3. Jeżeli do dnia poprzedzającego dzień podania do publicznej wiadomości kolejnej informacji o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGD, wniosków o przyznanie pomocy, okaże się, że nie jest możliwe przyznanie pomocy na ope rację w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGD, wniosków o przyznanie pomocy, właściwy podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o od mowie przyznania pomocy z podaniem jej przyczyn.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-03-22
Data wydania: 2012-03-09
Data wejścia w życie: 2012-04-06
Data obowiązywania: 2012-04-06
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 302