Dz.U. 2012 nr 0 poz. 318

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 318 Oświadczenie RządOwe z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle1), podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 85

2) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 października 2011 r. wypowiedział wy mienioną wyżej konwencję. Zgodnie z art. 11 konwencji utraci ona moc obowiązującą dnia 22 grudnia 2012 r. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Tekst Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. został ogłoszony w Dz. U. z 1922 r. Nr 19, poz. 158.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-03-26
Data wydania: 2012-02-16
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 318