Dz.U. 2012 nr 0 poz. 35

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 35 52=325=Ą’=(1,( 0,1,675$635$::(:1ĉ75=1<&+1) z dnia 22 grudnia 2011 r. ]PLHQLDMąFHUR]SRU]ąG]HQLHZVSUDZLHV]NROHQLDSRGVWDZRZHJRVWUDĪQLNyZJPLQQ\FK PLHMVNLFK  1DSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\]GQLDVLHUSQLDURVWUDĪDFKJPLQQ\FK ']81USR]]SyĨQ ]P2) ]DU]ąG]DVLĊFRQDVWĊSXMH †:UR]SRU]ąG]HQLX0LQLVWUD6SUDZ:HZQĊWU]Q\FKL$GPLQLVWUDFML]GQLDJUXGQLDUZVSUDZLHV]NROHQLD SRGVWDZRZHJRVWUDĪQLNyZJPLQQ\FK PLHMVNLFK  ']81USR]RUD]]U1USR] Z†ZXVW SNWRWU]\PXMHEU]PLHQLH Ä GZyFK NRPHQGDQWyZ VWUDĪ\ OXE XSRZDĪQLRQH SU]H] QLFK RVRE\ Z V]F]HJyOQRĞFL VSRĞUyG MHGQRVWHN VWUDĪ\ JPLQQ\FKELRUąF\FKXG]LDáZV]NROHQLXę †5R]SRU]ąG]HQLHZFKRG]LZĪ\FLHSRXSá\ZLHGQLRGGQLDRJáRV]HQLD 0LQLVWHU6SUDZ:HZQĊWU]Q\FKJ. Cichocki 1)0LQLVWHU6SUDZ:HZQĊWU]Q\FKNLHUXMHG]LDáHPDGPLQLVWUDFMLU]ąGRZHM±VSUDZ\ZHZQĊWU]QHQDSRGVWDZLH†XVWUR]SRU]ąG]HQLD 3UH]HVD5DG\0LQLVWUyZ]GQLDOLVWRSDGDUZVSUDZLHV]F]HJyáRZHJR]DNUHVXG]LDáDQLD0LQLVWUD6SUDZ:HZQĊWU]Q\FK ']8 1USR]  2)=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]]U1USR]]U1U SR]]U1USR]]U1USR]RUD]]U1USR]

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-01-12
Data wydania: 2011-12-22
Data wejścia w życie: 2012-01-27
Data obowiązywania: 2012-01-27
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym z dniem 14 marca 2013 r. (Dz. U. poz. 353)
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 35