Dz.U. 2012 nr 0 poz. 364

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 kwietnia 2012 r. Poz. 364 RozpoRządzenie MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1) z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła2) Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18 pkt 1 lit. b, art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 51

3) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła (Dz. U. Nr 87, poz. 72

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) jest zaopatrzone w oddzielne dla każdej przesyłki, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, świadec two zdrowia, którego wzór jest określony w decyzji wykonawczej Komisji 2011/629/UE z dnia 20 września 2011 r. zmieniającej załącznik D do dyrektywy Rady 88/407/EWG w odniesieniu do wewnątrzunijnego handlu nasieniem bydła domowego, wysyłanym z centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia (Dz. Urz. UE L 247 z 24.09.2011, str. 22).”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) jest zaopatrzone w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, którego wzór jest określony w decyzji wykonawczej Komisji 2011/630/UE z dnia 20 września 2011 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia bydła domowego (Dz. Urz. UE L 247 z 24.09.2011, str. 32).”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie nasienia bydła domowego (Dz. Urz. WE L 194 z 22.07.1988, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 8, str. 106).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-04-04
Data wydania: 2012-03-21
Data wejścia w życie: 2012-04-05
Data obowiązywania: 2012-04-05
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 364