Dz.U. 2012 nr 0 poz. 403

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stoso wania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) mieszkania wraz z ich danymi adresowymi oraz numerem obrębu ewidencyjnego i numerem działki ewidencyj nej, przyporządkowanymi do rejonów statystycznych i obwodów spisowych.”;

2) w § 12: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji gruntów i budynków elektroniczne wykazy oddanych do użytku w każdym kwartale budynków i mieszkań oraz ich ubytków – w terminie 14 dni po każdym kwartale; zakres informacji, które powinny zawierać elektroniczne wykazy, jest określony w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia,”, b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. W powiatach, w których ewidencja gruntów i budynków nie zawiera odpowiednich danych lub nie została zmodernizowana zgodnie z § 80 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), do czasu jej zmodernizowania, powia towi inspektorzy nadzoru budowlanego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy, elektro niczne wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych oraz ewidencji decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i zgłoszeń roz biórki obiektu budowlanego.”;

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814, Nr 171, poz. 1016 i Nr 204, poz. 1195.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215, poz. 1358, z 2009 r. Nr 202, poz. 1559 oraz z 2010 r. Nr 257, poz. 1727. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 4033) uchyla się § 14;

4) w załączniku nr 1 „Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju” w części dotyczącej województwa święto krzyskiego powiatu jędrzejowskiego wyrazy „Słupia (Jędrzejowska) 260207 2” zastępuje się wyrazami „Słupia 260207 2”;

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 403

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2012 r. (poz. 403)

Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ ELEKTRONICZNY WYKAZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHa) ORAZ OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIAb) PRZEKAZANYCH DO UŻYTKU W DANYM KWARTALE I. Dane dotyczące jednostki sporządzającej wykaz:

1. Nazwa i adres

2. Numer identyfikacyjny REGON II. Dane dotyczące budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania:

1. Województwo

2. Powiat

3. Gmina/miasto/dzielnica

4. Miejscowość

5. Ulica

6. Numer domu

7. Numer obrębu ewidencyjnego

8. Numer działki ewidencyjnej

9. Numer budynku na nieruchomości: 1 – jeżeli jest to pierwszy budynek, 2 – budynek jest drugim na tej samej nieruchomości, 3 – trzecim itd.

10. Wieloadresowość – dla budynków posiadających więcej niż jeden adres/numer porządkowy: T – Tak, N – Nie 1

1. Adres dodatkowy – dodatkowa informacja ułatwiająca identyfikację budynku w terenie, np. numer bloku w osiedlu, nazwa drugiej ulicy dla budynków narożnych 1

2. Nazwisko i imię właściciela dla budynków prywatnych, dla pozostałych budynków – pełna nazwa jednostki admini strującej budynkiem 1

3. Budynek cały czy część: – w przypadku przekazywania budynku etapami podać, która to część: 1 część, 2 część, … 4 część, O – ostatnia część; – w przypadku całego budynku wpisać C (cały) 1

4. Budownictwo: 1 – nowe, 2 – rozbudowa, 3 – adaptacja lub przebudowa 1

5. Własność: 1 – prywatna, 2 – inna 1

6. Rodzaj budynku: 1 – mieszkalny, 2 – niemieszkalny (dla symbolu 2 podać bliższe określenie, jaki to budynek, np. placówka operatora pocztowego, szkoła, żłobek, przedszkole) a) Budynek niemieszkalny – inny rodzaj budynku niż mieszkalny, tj.: przemysłowy produkcyjny i energetyczny, transportu i łączności, handlowy i usługowy, składowy, biurowy, ochrony zdrowia i opieki społecznej, oświaty, nauki i kultury, produkcyjny i usługowy rol nictwa oraz gospodarczy lub inny, w którym znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie. b) Do obiektów zbiorowego zakwaterowania należą: internaty, bursy, domy studenckie i akademickie, hotele pracownicze, asystenckie, komunalne i turystyczne, motele, domy wczasowe i schroniska turystyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady wychowaw cze, żłobki i przedszkola tygodniowe, domy rencistów, zakłady (domy) pomocy społecznej, szpitale, sanatoria, klasztory, domy zakon ne i tym podobne obiekty. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 403

1

7. Liczba mieszkań według ilości izb 1

8. Liczba izb 1

9. Obiekt zamkniętyc): T – Tak, N – Nie

20. Nazwa obiektu zbiorowego zakwaterowania (jeżeli dotyczy). c) Za budynek stanowiący obiekt zamknięty należy uważać budynek będący w zarządzie Ministerstw: Obrony Narodowej, Sprawiedliwo ści oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej, do którego bez specjalnego zezwolenia (przepustki) nie mają wstępu osoby cywilne. Są to również budynki zajmowane przez obce przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw obcych, a także przez osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 403

Załącznik nr 2 ZAKRES INFORMACJI, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ ELEKTRONICZNY WYKAZ UBYTKÓWa) ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIAb) W DANYM KWARTALE I. Dane dotyczące jednostki sporządzającej wykaz:

1. Nazwa i adres

2. Numer identyfikacyjny REGON II. Dane dotyczące ubytków zasobów mieszkaniowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania:

1. Województwo

2. Powiat

3. Gmina/miasto/dzielnica

4. Miejscowość

5. Ulica

6. Numer domu

7. Numer mieszkania

8. Czy cały budynek: T – Tak, N – Nie

9. Przyczyna ubytku: 1 – zły stan techniczny; 2 – zajęcie terenu pod inwestycje, 3 – klęski żywiołowe, 4 – zmiana przeznaczenia, 5 – inne

10. Adres dodatkowy 1

1. Nazwa obiektu zbiorowego zakwaterowania (jeżeli dotyczy). a) W wykazie należy ująć faktyczne ubytki mieszkań i obiektów zbiorowego zakwaterowania na podstawie zgłoszeń o rozbiórkach obiek tów budowlanych, decyzji o nakazie przymusowej rozbiórki, wydanych zezwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkal nego lub mieszkania na cele inne niż mieszkalne, wydanych decyzji o nakazie rozbiórki obiektów budowlanych nieużytkowanych, zniszczonych lub niewykończonych, nienadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia; jeżeli budynek wielomieszkaniowy podlega likwidacji łącznie z wykwaterowaniem lokatorów w dłuższym okresie czasu, to należy wykazać tylko te mieszkania, które w nim ubyły w danym kwartale. b) Do obiektów zbiorowego zakwaterowania należą: internaty, bursy, domy studenckie i akademickie, hotele pracownicze, asystenckie, komunalne i turystyczne, motele, domy wczasowe i schroniska turystyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady wychowaw cze, żłobki i przedszkola tygodniowe, domy rencistów, zakłady (domy) pomocy społecznej, szpitale, sanatoria, klasztory, domy zakon ne i tym podobne obiekty.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-04-16
Data wydania: 2012-03-30
Data wejścia w życie: 2012-04-24
Data obowiązywania: 2012-04-24
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 403