Dz.U. 2012 nr 0 poz. 42

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 42 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego Na podstawie art. 4e ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 1

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) trwale niewykorzystywane przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej do realizacji ich zadań wymagające zachowania ich lotniczego charakteru – stanowiący załącznik nr 1 do rozpo rządzenia;”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia;

4) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 901 i Nr 227, poz. 1505. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 42

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. (poz. 42) Załącznik nr 1 WYKAZ LOTNISK WOJSKOWYCh TRWALE NIEWYKORZYSTYWANYCh PRZEZ JEDNOSTKI ORgANiZAcyjNe PODległe MiNiStROWi ObRONy NARODOWej lUb PRZeZ NiegO NADZOROWANe DO ReAliZAcji ich ZADAń, WyMAgAjących ZAchOWANiA ich lOtNicZegO chARAkteRU Lp. Oznaczenie nieruchomości Wielkość powierzchni nieruchomości 1 Lotnisko Zielona Góra – Babimost Obręb Nowe kramsko, gmina babimost: Działka nr 1299/48 księga wieczysta nr 29624, Sąd Rejonowy w Świebodzinie, Vii Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w Sulechowie; Działka nr 1299/40 księga wieczysta nr Zg2S/00024548/3, Sąd Rejonowy w Świebodzinie, Vii Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w Sulechowie; Działka nr 1299/53 księga wieczysta nr Zg2S/00024548/3, Sąd Rejonowy w Świebodzinie, Vii Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w Sulechowie; Działka nr 1299/49 księga wieczysta nr Zg2S/00029806/5, Sąd Rejonowy w Świebodzinie, Vii Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w Sulechowie, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 1299/50 księga wieczysta nr Zg2S/00024548/3, Sąd Rejonowy w Świebodzinie, Vii Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w Sulechowie, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 1299/51 księga wieczysta nr Zg2S/00024548/3, Sąd Rejonowy w Świebodzinie, Vii Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w Sulechowie, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 1299/52 księga wieczysta nr Zg2S/00024548/3, Sąd Rejonowy w Świebodzinie, Vii Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w Sulechowie, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 389,8905 ha 2 Lotnisko Zegrze Pomorskie k. Koszalina Obręb 0076 – Zegrze Pomorskie, gmina Świeszyno: Działka nr 128 księga wieczysta nr kO1k/00071710/2, Sąd Rejonowy w koszalinie, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 109/14 księga wieczysta nr kO1k/00071710/2, Sąd Rejonowy w koszalinie, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 109/20 księga wieczysta nr kO1k/00071710/2, Sąd Rejonowy w koszalinie, Wydział ksiąg Wieczystych; 305,8014 ha Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 42

Obręb 0077 – kurozwęcz, gmina Świeszyno: Działka nr 81/3 księga wieczysta nr kO1k/00071717/1, Sąd Rejonowy w koszalinie, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 81/5 księga wieczysta nr kO1k/00071710/2, Sąd Rejonowy w koszalinie, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 43/43 księga wieczysta nr kO1k/00071710/2, Sąd Rejonowy w koszalinie, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 43/41 księga wieczysta nr kO1k/00071710/2, Sąd Rejonowy w koszalinie, Wydział ksiąg Wieczystych. 3 Lotnisko Poznań – Ławica Obręb ławica ii: Działka nr 25/2 księga wieczysta nr PO1P/00228056/5, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 26/1 księga wieczysta nr PO1P/00228056/5, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 46/2 księga wieczysta nr PO1P/00228056/5, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 27/16 księga wieczysta nr PO1P/00228056/5, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 43/1 księga wieczysta nr PO1P/00228056/5, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 47/1 księga wieczysta nr PO1P/00228056/5, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 49/11 księga wieczysta nr PO1P/00228056/5, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział ksiąg Wieczystych. 18,3599 ha 4 Lotnisko Kraków – Balice Obręb 2 balice, gmina Zabierzów: Działka nr 537/47 księga wieczysta nr kR2k/00053186/0, Sąd Rejonowy dla krakowa-krowodrzy w krakowie, Vi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w krzeszowicach; Działka nr 537/48 księga wieczysta nr kR2k/00053186/0, Sąd Rejonowy dla krakowa-krowodrzy w krakowie, Vi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w krzeszowicach; Działka nr 537/49 księga wieczysta nr kR2k/00053186/0, Sąd Rejonowy dla krakowa-krowodrzy w krakowie, Vi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w krzeszowicach; Działka nr 537/52 księga wieczysta nr kR2k/00053161/9, Sąd Rejonowy dla krakowa-krowodrzy w krakowie, Vi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w krzeszowicach; 34,8316 ha Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 42

Działka nr 537/53 księga wieczysta nr kR2k/00053186/0, Sąd Rejonowy dla krakowa-krowodrzy w krakowie, Vi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w krzeszowicach; Działka nr 537/54 księga wieczysta nr kR2k/00053186/0, Sąd Rejonowy dla krakowa-krowodrzy w krakowie, Vi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w krzeszowicach; Działka nr 537/59 księga wieczysta nr kR2k/00053197/0, Sąd Rejonowy dla krakowa-krowodrzy w krakowie, Vi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w krzeszowicach; Działka nr 537/10 księga wieczysta nr kR2k/00051437/1, Sąd Rejonowy dla krakowa-krowodrzy w krakowie, Vi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w krzeszowicach; Działka nr 537/80 księga wieczysta nr kR2k/00047119/5, Sąd Rejonowy dla krakowa-krowodrzy w krakowie, Vi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w krzeszowicach, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 537/81 księga wieczysta nr kR2k/00047119/5, Sąd Rejonowy dla krakowa-krowodrzy w krakowie, Vi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w krzeszowicach, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 537/79 księga wieczysta nr kR2k/00047119/5, Sąd Rejonowy dla krakowa-krowodrzy w krakowie, Vi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w krzeszowicach, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 537/58 księga wieczysta nr kR2k/00053197/0, Sąd Rejonowy dla krakowa-krowodrzy w krakowie, Vi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w krzeszowicach, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 537/77 księga wieczysta nr kR2k/00055817/7, Sąd Rejonowy dla krakowa-krowodrzy w krakowie, Vi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w krzeszowicach, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 561/5 księga wieczysta nr kR2k/00017369/3 Sąd Rejonowy dla krakowa, Vi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w krzeszowicach, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 5 Lotnisko Wrocław – Strachowice Obręb 46 Strachowice, AM-15, Wrocław: Działka nr 1/20 księga wieczysta nr WR1k/00175161/3, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków; 409,799 ha Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 42

Działka nr 1/27 księga wieczysta nr WR1k/00240033/4, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków; Działka nr 1/39 księga wieczysta nr WR1k/00240033/4, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków; Działka nr 1/70 księga wieczysta nr WR1k/00240033/4, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków; Działka nr 1/71 księga wieczysta nr WR1k/00240033/4, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków; Działka nr 1/74 księga wieczysta nr WR1k/00240033/4, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków; Działka nr 1/117 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków; Działka nr 1/96 księga wieczysta nr WR1k/00175161/3, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków; Działka nr 1/116 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków; Działka nr 1/115 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków; Działka nr 1/95 księga wieczysta nr WR1k/00279749/8, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 1/118 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 1/119 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 1/120 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 1/121 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 1/122 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 1/123 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 1/124 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 42

Działka nr 1/125 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 1/126 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 1/127 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 1/128 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Obręb 0012 krzeptów, AM-1, gmina kąty Wrocławskie: Działka nr 111/12 księga wieczysta nr 39916, Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej; Działka nr 111/22 księga wieczysta nr 31538, Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej; Działka nr 111/25 księga wieczysta nr 39916, Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej; Działka nr 111/26 księga wieczysta nr 39916, Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej; Działka nr 111/28 księga wieczysta nr 39916, Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej; Działka nr 111/30 księga wieczysta nr 39916, Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej; Działka nr 111/31 księga wieczysta nr 39916, Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej; Działka nr 111/33 księga wieczysta nr 39916, Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej; Działka nr 111/39 księga wieczysta nr 31538, Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej; Działka nr 111/41 księga wieczysta nr WR1S/00039916/3, Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej; Działka nr 111/40 księga wieczysta nr WR1S/00039916/3, Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 6 Lotnisko Mazury Obręb 28 Szymany, gmina Szczytno: Działka nr 463/11 księga wieczysta nr Ol1S/00043778/3, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 463/12 księga wieczysta nr Ol1S/00043778/3, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 463/13 księga wieczysta nr Ol1S/00043778/3, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 464/3 księga wieczysta nr Ol1S/00043778/3, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 464/5 księga wieczysta nr Ol1S/00043778/3, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych; 464,1323 ha Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 42

Działka nr 815/1 księga wieczysta nr Ol1S/00043778/3, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 816/6 księga wieczysta nr Ol1S/00043778/3, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 816/7 księga wieczysta nr Ol1S/00043778/3, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 816/8 księga wieczysta nr Ol1S/00043778/3, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 859/1 księga wieczysta nr Ol1S/00043778/3, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 860/1 księga wieczysta nr Ol1S/00043778/3, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 878/1 księga wieczysta nr Ol1S/00043778/3, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 464/4 księga wieczysta nr Ol1S/00051576/6, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Obręb 17 Szymanki, gmina Wielbark: Działka nr 69 księga wieczysta nr Ol1S/00005909/3, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 70 księga wieczysta nr Ol1S/00005909/3, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Obręb 008 kucbork, gmina Wielbark: Działka nr 287/1 księga wieczysta nr Ol1S/00043779/0, Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział ksiąg Wieczystych.

7 Lotnisko Biała Podlaska Obręb 0043 Wólka Plebańska, jednostka ewidencyjna biała Podlaska, gmina biała Podlaska: Działka nr 123/10 księga wieczysta nr lU1b/00094393/7, Sąd Rejonowy w białej Podlaskiej, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 123/13 księga wieczysta nr lU1b/00094393/7, Sąd Rejonowy w białej Podlaskiej, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 123/14 księga wieczysta nr lU1b/00094393/7, Sąd Rejonowy w białej Podlaskiej, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 921/2 księga wieczysta nr lU1b/00094393/7, Sąd Rejonowy w białej Podlaskiej, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 933/6 księga wieczysta nr lU1b/00094393/7, Sąd Rejonowy w białej Podlaskiej, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Obręb 4 biała Podlaska, jednostka ewidencyjna biała Podlaska, gmina biała Podlaska: Działka nr 2005/54 księga wieczysta nr lU1b/00104218/1, Sąd Rejonowy w białej Podlaskiej, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Obręb 0009 hola, jednostka ewidencyjna biała Podlaska, gmina biała Podlaska: Działka nr 48/2 księga wieczysta nr lU1b/00103722/0, Sąd Rejonowy w białej Podlaskiej, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 49/2 księga wieczysta nr lU1b/00103722/0, Sąd Rejonowy w białej Podlaskiej, Vi Wydział ksiąg Wieczystych. 327,1073 ha Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 42

8 Lotnisko Piła Obręb 0002 Piła, jednostka ewidencyjna 301901 1, Piła: Działka nr 167/7 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 170 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 139 przy ul. kołobrzeskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 141 przy ul. kołobrzeskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 142/1 przy ul. kołobrzeskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 142/2 przy ul. kołobrzeskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 143 przy ul. kołobrzeskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 144 przy ul. kołobrzeskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 145 przy ul. kołobrzeskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 146 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 147 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 148 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 149 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 150 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 151 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; 294,0241 ha Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 42

Działka nr 152 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 153 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 154 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 155 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 156 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 157 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 158 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 159 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 160 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 161 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00R w Pile, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 162 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 163 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 164 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 165 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 166 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 168 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 167/1 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 42

Działka nr 167/5 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 167/6 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 167/8 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 167/9 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 167/10 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 167/11 przy ul. koszalińskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 169/1 przy ul. kołobrzeskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 169/2 przy ul. kołobrzeskiej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017582/2, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Obręb 0001 Piła: Działka nr 17/8 przy ul. hutniczej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017997/4, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 18/1 przy ul. hutniczej w Pile, księga wieczysta nr PO1i/00017997/4, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 2/1 księga wieczysta nr PO1i/00017997/4, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 19 księga wieczysta nr PO1i/00018545/8, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych; Obręb 0019 Piła: Działka nr 88 księga wieczysta nr PO1i/00018544/1, Sąd Rejonowy w Pile, Wydział ksiąg Wieczystych. 9 Lotnisko Warszawa/Modlin Obręb 0001 1-01, jednostka ewidencyjna 141401 1 Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski: Działka nr 1/24 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/25 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; 276,5309 ha Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 42

Działka nr 1/26 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/28 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/30 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/31 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/32 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/33 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/34 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/35 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/38 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/39 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/41 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/42 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/44 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/45 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 1/47 księga wieczysta nr WA1N/00060467/4, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Obręb 0015 Nowy Modlin, jednostka ewidencyjna 141405 2 Pomiechówek: Działka nr 73 księga wieczysta nr WA1N/00037215/3, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 74 księga wieczysta nr WA1N/00037215/3, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 111 księga wieczysta nr WA1N/00037215/3, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; Działka nr 112 księga wieczysta nr WA1N/00037215/3, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim. 10 Lotnisko Radom – Sadków Obręb 0031 – Dzierzków 1, 146301_1, Miasto Radom: Działka nr 1/4 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/7 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/8 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; 22,5905 ha Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 42

Działka nr 1/9 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/11 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/17 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/25 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/32 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/33 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/34 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/63 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/65 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/67 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/68 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/70 księga wieczysta nr RA1R/00141939/5, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych. 11 Lotnisko Oleśnica Obręb 0005 cieśle, gmina Oleśnica: Działka nr 66/67 księga wieczysta nr WR1e/00023729/7, Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział ksiąg Wieczystych; na potrzeby instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego; Działka nr 66/68 księga wieczysta nr WR1e/00023729/7, Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział ksiąg Wieczystych; na potrzeby instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego; Działka nr 59/1 księga wieczysta nr WR1e/00073918/4, Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział ksiąg Wieczystych; Obręb 0019 Poniatowice, gmina Oleśnica: Działka nr 70/23 księga wieczysta nr WR1e/00023729/7, Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział ksiąg Wieczystych; na potrzeby instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego; Działka nr 107/25 księga wieczysta nr WR1e/00023729/7, Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział ksiąg Wieczystych; na potrzeby instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego; Obręb 0023 Spalice, gmina Oleśnica: Działka nr 382/12 księga wieczysta nr WR1e/00073684/4, Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział ksiąg Wieczystych; Obręb Oleśnica, gmina Oleśnica: Działka nr 8/22 księga wieczysta nr WR1e/00082283/9, Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział ksiąg Wieczystych. 343,9117 ha Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 42

Załącznik nr 2 WykAZ lOtNiSk WOjSkOWych cZęŚciOWO lUb cZASOWO NieWykORZyStyWANych PRZeZ jeDNOStki ORgANiZAcyjNe PODległe MiNiStROWi ObRONy NARODOWej lUb PRZeZ NiegO NADZOROWANe DO ReAliZAcji ich ZADAń Lp. Oznaczenie nieruchomości Wielkość powierzchni nieruchomości 1 Lotnisko Bydgoszcz – Szwederowo Obręb 123 Miasto bydgoszcz: część działki nr 10/3 księga wieczysta nr 18661, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; część działki nr 27 księga wieczysta nr 18661, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; część działki nr 11 księga wieczysta nr 18662, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 32/3 księga wieczysta nr 87362, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 33 księga wieczysta nr 19187, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 34/1 księga wieczysta nr 18658, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 35 księga wieczysta nr 18660, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 36 księga wieczysta nr 18659, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 37 księga wieczysta nr 18658, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 38/2 księga wieczysta nr 4253, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 39 księga wieczysta nr 4253, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 40 księga wieczysta nr 164, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 41 księga wieczysta nr 613, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 42 księga wieczysta nr 4309, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 43 księga wieczysta nr 4310, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 44 księga wieczysta nr 4318, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 45 księga wieczysta nr 4322, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; 534,7684 ha Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 42

Działka nr 46 księga wieczysta nr 4307, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 47 księga wieczysta nr 4645, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 48 księga wieczysta nr 4577, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 49 księga wieczysta nr 164, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 50/1 księga wieczysta nr 4320, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 51 księga wieczysta nr 164, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 52 księga wieczysta nr 613, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 53 księga wieczysta nr 4309, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 54 księga wieczysta nr 4310, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 55 księga wieczysta nr 4318, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 56 księga wieczysta nr 4322, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 57 księga wieczysta nr 4319, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 58 księga wieczysta nr 4645, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 59 księga wieczysta nr 4322, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 60 księga wieczysta nr 1082, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 61 księga wieczysta nr 4254, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 62 księga wieczysta nr 5613, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 63 księga wieczysta nr 4818, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 64 księga wieczysta nr 4577, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 65/1 księga wieczysta nr 4306, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 65/2 księga wieczysta nr 4306, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 66 księga wieczysta nr 87362, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 42

Działka nr 67/1 księga wieczysta nr 89359, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 69/1 księga wieczysta nr 18662, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 69/2 księga wieczysta nr 18662, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 70 księga wieczysta nr 18663, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 75/1 księga wieczysta nr 8608, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 76 księga wieczysta nr 267, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 77 księga wieczysta nr 763, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 78 księga wieczysta nr 761, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 79 księga wieczysta nr 259, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 80 księga wieczysta nr 1481, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 81 księga wieczysta nr 268, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 82 księga wieczysta nr 147868, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 83 księga wieczysta nr 265, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 84 księga wieczysta nr 1478, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 85/8 księga wieczysta nr 74899, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 86/1 księga wieczysta nr 90685, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 86/2 księga wieczysta nr 90685, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 86/3 księga wieczysta nr 90685, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 87/1 księga wieczysta nr 4587, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 87/2 księga wieczysta nr 4587, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 87/3 księga wieczysta nr 4587, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 88/1 księga wieczysta nr 2960, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 42

Działka nr 88/2 księga wieczysta nr 2960, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 88/3 księga wieczysta nr 2960, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 89/1 księga wieczysta nr 4483, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 89/2 księga wieczysta nr 4483, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 89/3 księga wieczysta nr 4483, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 90/1 księga wieczysta nr 4546, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 90/2 księga wieczysta nr 4546, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 90/3 księga wieczysta nr 4546, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 91/1 księga wieczysta nr 4425, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 91/2 księga wieczysta nr 4425, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 91/3 księga wieczysta nr 4425, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 92/1 księga wieczysta nr 2960, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 92/2 księga wieczysta nr 2960, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 92/3 księga wieczysta nr 2960, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 93/1 księga wieczysta nr 4483, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 93/2 księga wieczysta nr 4483, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 93/3 księga wieczysta nr 4483, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 94/1 księga wieczysta nr 4546, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 94/2 księga wieczysta nr 4546, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 94/3 księga wieczysta nr 4546, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 95/1 księga wieczysta nr 4488, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 95/2 księga wieczysta nr 4488, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 42

Działka nr 95/3 księga wieczysta nr 4488, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 96/5 księga wieczysta nr 147869/8, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 96/6 księga wieczysta nr 147869/8, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 96/7 księga wieczysta nr 147869/8, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 112/4 księga wieczysta nr 147864, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 97 księga wieczysta nr 1086, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 98 księga wieczysta nr 4471, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 99 księga wieczysta nr 4631, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 100 księga wieczysta nr 1086, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 101 księga wieczysta nr 4587, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 102 księga wieczysta nr 4471, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 103 księga wieczysta nr 4631, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 104 księga wieczysta nr 4425, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 105 księga wieczysta nr 4499, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 106/4 księga wieczysta nr 74027, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 107 księga wieczysta nr 4523, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 108 księga wieczysta nr 4471, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 109 księga wieczysta nr 4485, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 110/4 księga wieczysta nr 74028, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; część działki nr 114/6 księga wieczysta nr 87362, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 114/7 księga wieczysta nr 87362, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 114/8 księga wieczysta nr 87362, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 42

Działka nr 114/9 księga wieczysta nr 87362, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; część działki nr 114/10 księga wieczysta nr 87362, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; część działki nr 114/6 księga wieczysta nr 87362, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 30 księga wieczysta nr by1b/00074955/5, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 31 księga wieczysta nr by1b/00022178/5, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 40 księga wieczysta nr by1b/00022178/5, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Obręb białe błota, gmina białe błota, powiat bydgoski: część działki nr 871/13 księga wieczysta nr by1b/00176098/4, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 871/14 księga wieczysta nr by1b/00176098/4, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 951 księga wieczysta nr by1b/00176098/6, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; część działki nr 876/13 księga wieczysta nr by1b/00176098/4, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 876/14 księga wieczysta nr by1b/00176098/4, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 878/5 księga wieczysta nr by1b/00176098/4, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 878/7 księga wieczysta nr by1b/00176098/4, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 855/2 księga wieczysta nr by1b/00176098/4, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 876/11 księga wieczysta nr by1b/00176098/4, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; część działki nr 876/13 księga wieczysta nr by1b/00176098/4, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; część działki nr 871/13 księga wieczysta nr by1b/00176098/4, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 42

Obręb 139 bydgoszcz: Działka nr 10/2 księga wieczysta nr 4766, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 11 księga wieczysta nr 4766, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Działka nr 12/2 księga wieczysta nr 4766, Sąd Rejonowy w bydgoszczy, X Wydział ksiąg Wieczystych, forma przekazania – wieczyste użytkowanie, na rzecz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 2 Lotnisko Kraków – Balice Obręb 47 kraków-krowodrza: Działka nr 79/4 księga wieczysta nr kR1P/00352881/6; Obręb 2 balice, gmina Zabierzów: Działka nr 537/56 księga wieczysta nr kR2k/00047119/5; Działka nr 561/1 księga wieczysta nr kR2k/00017369/3; Działka nr 561/2 księga wieczysta nr kR2k/00017369/3; Działka nr 561/4 księga wieczysta nr kR2k/00017369/3; część działki nr 537/82 księga wieczysta nr kR2k/00047119/5; Obręb 10 Morawica: Działka nr 965/1 księga wieczysta nr 4885; część działki nr 1768 księga wieczysta nr 17414. 249,8047 ha 3 Lotnisko Wrocław – Strachowice Obręb jarnołtów, AM-9: Działka nr 1/1 księga wieczysta: brak; Obręb 46 Strachowice, gmina Wrocław, AM-15: Działka nr 1/30 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków; Działka nr 1/37 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków; Działka nr 1/69 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków; Działka nr 1/129 księga wieczysta nr WR1k/00184941/1, Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków; Obręb 0012, krzeptów AM-1, gmina kąty Wrocławskie, powiat wrocławski: Działka nr 111/24 księga wieczysta: brak; Działka nr 111/27 księga wieczysta: brak; Działka nr 111/29 księga wieczysta: brak; Działka nr 111/32 księga wieczysta: brak; Działka nr 111/42 księga wieczysta: brak; Działka nr 111/43 księga wieczysta: brak. 294,3435 ha Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 42

4 Lotnisko Radom – Sadków Obręb 003 1 – Dzierzków 1, 146301 1, Miasto Radom: Działka nr 1/77 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/79 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/81 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/83 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/85 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/87 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/90 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/93 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/95 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/97 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/99 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/101 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/103 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/105 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/107 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/110 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 1/113 księga wieczysta nr RA1R/00143479/6, Sąd Rejonowy w Radomiu, Vi Wydział ksiąg Wieczystych. 125,2886 ha 5 Lotnisko Sochaczew – Bielice Obręb 0017 – kaźmierów 142807_2 – Sochaczew-gmina: Działka nr 80/7 księga wieczysta nr Pl1O/00035775/1, Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Obręb 0021 – kuznocin, 142807_2 – Sochaczew-gmina: Działka nr 164/1 księga wieczysta nr Pl1O/00034057/5, Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział ksiąg Wieczystych; Działka nr 164/2 księga wieczysta nr Pl1O/00034057/5, Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział ksiąg Wieczystych. 394,4718 ha Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 42

6 Lotnisko Gdynia – Kosakowo Obręb Pogórze: Działka nr 1041/4 księga wieczysta nr 30062, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck; Działka nr 218/31 księga wieczysta nr 30062, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck; Działka nr 1091/2 księga wieczysta nr 30062, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck; Działka nr 1090/2 księga wieczysta nr 30062, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck; Działka nr 1040 księga wieczysta nr 30062, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck; Obręb Pierwoszyno: Działka nr 173/2 księga wieczysta nr 30062, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck; Działka nr 175/2 księga wieczysta nr 30062, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck; Działka nr 169 księga wieczysta nr 30062, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck; Działka nr 202/2 księga wieczysta nr 30062, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck; Obręb kosakowo: Działka nr 115/7 księga wieczysta nr 30062, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck; Działka nr 118/5 księga wieczysta nr 30062, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck; Działka nr 117/1 księga wieczysta nr 30062, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck; Działka nr 116 księga wieczysta nr 30062, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck; Działka nr 295 księga wieczysta nr 30062, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck; Działka nr 123 księga wieczysta nr 48952, Sąd Rejonowy Wejherowo, Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych Puck. 254,1559 ha

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-01-13
Data wydania: 2012-01-02
Data wejścia w życie: 2012-01-28
Data obowiązywania: 2012-01-28
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 42