Dz.U. 2012 nr 0 poz. 459

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 459 USTAWA z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa1) Art.

1. Z dniem 30 kwietnia 2012 r. likwiduje się delegatury terenowe ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,  zwane dalej „delegaturami”. Art.

2. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981,  z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 25 uchyla się ust. 1; 2) w art. 49: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców mienie pozostałe po tym  przedsiębiorstwie przejmuje wojewoda.”, b) uchyla się ust. 2. Art.

3. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa  (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się art. 7a; 2) po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu: „Rozdział 1a Zadania z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa realizowane przez wojewodę Art. 7b. 1. Wojewoda wykonuje zadania w zakresie: 1) gospodarowania mieniem: a)  pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu  Państwa,

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, ustawę z dnia 8 sierpnia  1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjaliza cji i prywatyzacji. 2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,  z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241  i Nr 219, poz. 1707. 3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741  i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240,  poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.  Nr 107, poz. 721, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 171, Nr 122,  poz. 695 i Nr 185, poz. 1092. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 459

b)  pozostałym po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzysta nia, c) przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów; 2)  przejęcia lub gospodarowania mieniem pozostałym po przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru  przedsiębiorców; 3)  postępowań upadłościowych, w których Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw  Skarbu Państwa, występuje w charakterze wierzyciela; 4) darowizn na rzecz Skarbu Państwa; 5)  spadków przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych, z zastrzeżeniem kompetencji przy znanych starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom. 2. Właściwość wojewody ustala się według: 1)  siedziby państwowej  jednostki organizacyjnej, spółki z udziałem Skarbu Państwa  lub przedsiębiorstwa pań stwowego – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2; 2)  miejsca, w którym znajduje się przejęte przez Skarb Państwa mienie lub jego przeważająca część – w przypad ku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c; 3) siedziby upadłego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3; 4)  miejsca położenia przeważającej części składników majątkowych będących przedmiotem darowizn na rzecz  Skarbu Państwa – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4; 5)  miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się  ustalić, według miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego przeważająca część – w przypadku,  o którym mowa w ust. 1 pkt 5. Art.  7c.  1.  O  sposobie  zagospodarowania  nieruchomości  wchodzących  w  skład  mienia,  o  którym  mowa  w art. 7b ust. 1, rozstrzyga właściwy wojewoda. 2. Do czasu rozstrzygnięcia o sposobie zagospodarowania nieruchomościami, o których mowa w ust. 1, woje woda: 1) prowadzi rejestr nieruchomości; 2) zapewnia wycenę nieruchomości; 3) zabezpiecza nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 4)  wykonuje czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnione przed ich przejęciem  oraz prowadzi windykację tych należności; 5)  współpracuje z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu  Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego; 6)  podejmuje czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub in nych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze  stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności  nieruchomości przez zasiedzenie; 7) składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz o wpis w księdze wieczystej. 3. Wojewoda przekazuje nieruchomości, o których mowa w ust. 1, wraz z dokumentacją, ministrowi właściwe mu do spraw Skarbu Państwa, na jego żądanie, w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania, w przypadku  przeznaczenia tych nieruchomości przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na cele określone w art. 58  ust. 1, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 60a ust. 1 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie ruchomościami.”; 3) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Art. 19. 1. Wojewodowie, podmioty, o których mowa w art. 17 i art. 18, oraz państwowe osoby prawne i orga ny jednostek samorządu terytorialnego, na żądanie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, składają temu  ministrowi sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie wynikającym ze spraw związanych z reprezentowa niem Skarbu Państwa. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 459

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, występując z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, określa za kres, formę i termin złożenia sprawozdania z wykonanych przez dany podmiot zadań wynikających ze spraw zwią zanych z reprezentacją Skarbu Państwa.”. Art.

4. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn.  zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 12 w ust. 7 uchyla się pkt 3; 2) w art. 56: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się:   a) 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków,   b)  opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz odsetki od  tych środków,   c)  środki uzyskane przez wojewodę z  tytułu wykonywania zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy  z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa    – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywa tyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, uzupełnie nie  środków  brakujących  na  pokrycie  kosztów  procesów  likwidacyjnych  i  postępowania  upadłościowego,  podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa, kosztów przeprowadzania egzami nów na  członków  rad nadzorczych  spółek  z udziałem Skarbu Państwa,  kosztów  realizacji wykonywanych  przez wojewodów zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wyko nywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do  spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności wynikających z ustawy z dnia  8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,”, b) w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „W przypadku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,  rozporządzenie określi  również sposób postępowania  w zakresie uzupełnienia środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upad łościowego  oraz  postępowania  w  zakresie  pokrywania  i  rozliczania  kosztów  realizacji  zadań,  o  którym mowa  w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi  Państwa.”. Art.

5. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań przejętych przez  urząd obsługujący ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz wojewodów po likwidacji delegatur wynosi: 1) w 2012 r. – 8 667 tys. zł; 2) w 2013 r. – 5 967 tys. zł; 3) w 2014 r. – 6 116 tys. zł; 4) w 2015 r. – 6 269 tys. zł; 5) w 2016 r. – 6 426 tys. zł; 6) w 2017 r. – 6 587 tys. zł; 7) w 2018 r. – 6 745 tys. zł; 8) w 2019 r. – 6 907 tys. zł; 9) w 2020 r. – 7 073 tys. zł;

10)  w 2021 r. – 7 243 tys. zł. 4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535  i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400,  Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109,  z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726 oraz  z 2011 r. Nr 34, poz. 171. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 459

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1,  oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3. 3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65%  limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki  w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków. 4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach zgodna  jest z planem finansowym przepisu  ust. 3 nie stosuje się. Art.

6. Wykonywane dotychczas przez dyrektorów delegatur zadania: 1) określone w art. 7b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – realizuje wojewoda; 2) inne niż określone w pkt 1 – realizuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Art.

7. Dyrektorzy delegatur do dnia 30 kwietnia 2012 r. przekażą protokolarnie wojewodzie dokumentację dotyczącą  spraw, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

8. Przepisy wykonawcze dotyczące Funduszu Skarbu Państwa, wydane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy wymie nionej w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 56 ust. 6  ustawy wymienionej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wej ścia w życie niniejszej ustawy. Art.

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-04-27
Data wydania: 2012-03-16
Data wejścia w życie: 2012-04-30
Data obowiązywania: 2012-04-30
Uwagi: art. 7 wchodzi w życie z dniem 12 maja 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 459