Dz.U. 2012 nr 0 poz. 480

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2012 r. Poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych Na podstawie art. 25b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278) zarządza się, co następuje: §  1.  Rozporządzenie  określa  krajowe  laboratoria  będące  krajowymi  laboratoriami  referencyjnymi,  o  których mowa  w art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie  kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz reguła mi dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE  Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200). § 2. Krajowe laboratoria referencyjne, o których mowa w § 1, właściwe dla badań: 1)  prowadzonych w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych są określone w za łączniku nr 1 do rozporządzenia; 2) produktów pochodzenia zwierzęcego lub pasz są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych labo ratoriów referencyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 38). § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk 1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 480

Załączniki  do  rozporządzenia Ministra  Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. (poz. 480) Załącznik nr 1 KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 33 UST. 1  ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE KONTROLI URZĘDOWYCH PRZEPROWADZANYCH  W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM PASZOWYM I ŻYWNOŚCIOWYM  ORAZ REGUŁAMI DOTYCZĄCYMI ZDROWIA ZWIERZĄT I DOBROSTANU ZWIERZĄT,  WŁAŚCIWE DLA BADAŃ PROWADZONYCH W KIERUNKU ROZPOZNAWANIA  CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ CHORÓB ODZWIERZĘCYCH Lp. Nazwa laboratorium Adres Kierunek badań 1 2 3 4 1 Laboratorium w Zakładzie  Pryszczycy Państwowego  Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu  Badawczego 98-220 Zduńska Wola, ul. Wodna 7

1. Pryszczyca. 2. Choroba pęcherzykowa świń. 3. Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej.*) 4. Księgosusz.*) 5. Pomór małych przeżuwaczy. 2 Laboratorium w Zakładzie  Chorób Świń Państwowego  Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu  Badawczego 24-100 Puławy,  al. Partyzantów 57 1. Klasyczny pomór świń. 2. Afrykański pomór świń. 3. Choroba Aujeszkyego u świń.  4. Zespół rozrodczo-oddechowy świń. 

5. Leptospiroza. 3 Laboratorium w Zakładzie  Anatomii Patologicznej  Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu  Badawczego 24-100 Puławy,  al. Partyzantów 57 1. Przenośna gąbczasta encefalopatia bydła.  2. Trzęsawka owiec i kóz.  3.  Zapalenie mózgu i rdzenia świń wywołane  przez wirus choroby cieszyńskiej (poprzednio  enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia  lub choroba cieszyńska i talfańska). 4. Gruczolakowatość płuc owiec i kóz. 4 Laboratorium w Zakładzie  Wirusologii  Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu  Badawczego 24-100 Puławy,  al. Partyzantów 57   1. Wścieklizna.   2. Trzęsawka owiec.   3.  Przenośne gąbczaste encefalopatie  przeżuwaczy.    4. Niedokrwistość zakaźna koni.   5. Wirusowe zapalenie tętnic koni.   6.  Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt  bydła.   7. Choroba guzowatej skóry bydła.*)   8. Gorączka doliny Rift.*)   9. Choroba niebieskiego języka. 10. Ospa owiec i ospa kóz.*) 11. Afrykański pomór koni.*) 5 Laboratorium w Zakładzie  Biochemii Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu  Badawczego 24-100 Puławy,  al. Partyzantów 57 1. Enzootyczna białaczka bydła.  2. Choroba maedi-visna.  3. Wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz. Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 480

1 2 3 4 6 Laboratorium w Zakładzie  Mikrobiologii Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego –  Państwowego Instytutu  Badawczego 24-100 Puławy,  al. Partyzantów 57   1. Bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń.

2. Listerioza.   3. Wąglik.   4. Gruźlica bydła.   5. Paratuberkuloza.

6. Nosacizna.   7. Zakaźne zapalenie macicy u  klaczy.   8. Tularemia.   9.  Salmonelloza (w aspekcie chorób  odzwierzęcych). 10. Antybiotykooporność:  1) Salmonella spp.;

2) Escherichia coli wskaźnikowa. 7 Laboratorium w Zakładzie  Wirusologii Żywności  i Środowiska Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego  Instytutu Badawczego  24-100 Puławy,  al. Partyzantów 57 1. Czynniki wirusowe u małży blaszkoskrzelnych.  2. Borelioza. 3. Myksomatoza. 4. Krwotoczna choroba królików. 8 Laboratorium w Zakładzie  Chorób Bydła i Owiec Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego  Instytutu Badawczego 24-100 Puławy,  al. Partyzantów 57 1. Choroba mętwikowa bydła.  2. Chlamydioza. 3. Gorączka Q. 4. Zaraza płucna bydła.  5. Zakaźna bezmleczność owiec i kóz. 9 Laboratorium w Zakładzie  Chorób Drobiu Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego  Instytutu Badawczego 24-100 Puławy,  al. Partyzantów 57 1. Grypa ptaków. 2. Rzekomy pomór drobiu. 3. Mykoplazmozy drobiu. 10 Laboratorium w Zakładzie  Chorób Wirusowych Drobiu Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego  Instytutu Badawczego 24-100 Puławy,  al. Partyzantów 57 1. Choroba Mareka. 2. Choroba Derzsy’ego. 3. Wirus Zachodniego Nilu.*) 11 Laboratorium w Zakładzie  Chorób Ryb Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego  Instytutu Badawczego 24-100 Puławy,  al. Partyzantów 57

1. Wiosenna wiremia karpia.

2. Wirusowa posocznica krwotoczna.   3.  Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb  łososiowatych.   4. Zakażenie herpeswirusem koi.   5. Zakaźna anemia łososi.   6. Bakteryjna choroba nerek.

7. Jersinioza.

8. Wrzodzienica.   9.  Epizootyczna martwica układu  krwiotwórczego. 10. Zakaźny zespół owrzodzenia.  11. Marteilioza (Marteilia refringens). 1

2. Bonamioza (Bonamia ostreae). 13. Bonamioza (Bonamia exitiosa).*) 14. Perkinsoza.*) 15. Mikrocytoza.*) 16. Zespół Taura.*) 17. Choroba żółtej głowy.*) 18. Zespół WSS.*) 19. Zakaźna martwica trzustki. Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 480

1 2 3 4 12 Laboratorium w Zakładzie  Parazytologii i Chorób  Inwazyjnych Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego  Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Zaraza stadnicza. 2. Echinokokoza. 3. Toksoplazmoza. 4. Włośnica. 13 Laboratorium w Zakładzie  Chorób Pszczół Państwowego  Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu  Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Zgnilec amerykański pszczół. 2. Zgnilec europejski.

3. Warroza. *)  W przypadku podejrzenia wystąpienia wyżej wymienionych chorób odpowiednie próbki zostaną przesłane do właściwego wspólnoto wego laboratorium referencyjnego.  Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 480

Załącznik nr 2 KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 33 UST. 1  ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY  Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE KONTROLI URZĘDOWYCH PRZEPROWADZANYCH  W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM PASZOWYM I ŻYWNOŚCIOWYM  ORAZ REGUŁAMI DOTYCZĄCYMI ZDROWIA ZWIERZĄT I DOBROSTANU ZWIERZĄT,  WŁAŚCIWE DLA BADAŃ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB PASZ Lp. Nazwa laboratorium Adres Kierunki badań 1 2 3 4 1 Laboratorium w Zakładzie  Higieny Żywności  Pochodzenia Zwierzęcego Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu  Badawczego 24-100 Puławy,  al. Partyzantów 57   1. Listeria monocytogenes.   2.  Escherichia coli, w tym werocytotoksyczne E.coli.   3. Campylobacter spp.    4. Salmonella spp.    5. Antybiotykooporność: 1) Campylobacter spp.; 2) Staphylococcus spp.;

3) Enterococcus spp.   6.  Czynniki bakteryjne u małży blaszkoskrzelnych.   7. Gronkowce koagulazododatnie, w tym:  1) Staphylococcus aureus; 2) Enterotoksyny gronkowcowe.   8. Higiena mleka surowego:  1) ogólna liczba drobnoustrojów; 2) komórki somatyczne.    9.  Obróbka cieplna mleka i produktów mleczarskich,  w tym fosfataza alkaliczna.  10. Biotoksyny w małżach blaszkoskrzelnych. 11.  Pozostałości substancji przeciwbakteryjnych (B1). 2 Laboratorium w Zakładzie  Higieny Pasz Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu  Badawczego 24-100 Puławy,  al. Partyzantów 57   1.  Wykrywanie i oznaczanie przetworzonego białka  zwierzęcego w paszach.   2. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne pasz.    3.  Niedozwolone antybiotykowe stymulatory  wzrostu.   4. Zanieczyszczenia stałe w tłuszczach paszowych.   5.  Badanie pasz genetycznie zmodyfikowanych,  zawierających rzepak, bawełnę i mikroorganizmy.   6. Dodatki paszowe zaliczone do kategorii: 1) technologicznych należących do grup: a) konserwantów, b) dodatków do kiszonki; 2) zootechnicznych należących do grup:  a) stabilizatorów flory jelitowej,  b) innych dodatków zootechnicznych.   7. Homogeniczność pasz leczniczych.   8.  Oznaczanie substancji czynnych w paszach  leczniczych.

9. Substancje przeciwbakteryjne, w tym antybiotyki, sulfonamidy, chinolony w paszach. 10.  Oznaczanie markerów: GTH (trójhaptenianu  glicerolu) i wapna nawozowego  w przetworzonych produktach pochodzenia  zwierzęcego. Dziennik Ustaw  – 6 –   Poz. 480

3 Laboratorium w  Zakładzie  Farmakologii i Toksykologii  Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu  Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1.  Grupa A – substancje wykazujące działanie  anaboliczne oraz substancje, których stosowanie  u zwierząt jest niedozwolone: 1)  stilbeny, pochodne stilbenów oraz ich sole  i estry; 2) substancje tyreostatyczne; 3) sterydy; 4) laktony kwasu rezorcylowego, w tym zeranol; 5) beta-agoniści; 6)  substancje farmakologicznie czynne, dla których  nie mogą być ustalone maksymalne limity  pozostałości (substancje zakazane),określone  w tabeli 2 w załączniku do rozporządzenia  Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia  2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie  czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do  maksymalnych limitów pozostałości w środkach  spożywczych pochodzenia zwierzęcego  (Dz. Urz. UE L 15 z 20.01.2010, str. 1). 2.  Grupa B – produkty lecznicze, w tym substancje  niedozwolone, które mogą być użyte do celów  weterynaryjnych, zanieczyszczenia chemiczne oraz  inne zanieczyszczenia w środkach spożywczych  pochodzenia zwierzęcego i paszach:

1) substancje przeciwbakteryjne, w tym antybiotyki, sulfonamidy, chinolony; 2)  inne produkty lecznicze: a) leki przeciwrobacze, b) kokcydiostatyki i nitroimidazole, c) karbaminiany i pyretroidy, d) neuroleptyki, e) niesteroidowe leki przeciwzapalne,  f) inne substancje farmakologicznie czynne; 3)  zanieczyszczenia chemiczne i inne  zanieczyszczenia: a)  pestycydy chloroorganiczne (z wyłączeniem  pasz) i polichlorowane bifenyle (PCB), b)  pestycydy fosforoorganiczne (z wyłączeniem  pasz), c) pierwiastki: ołów, kadm, rtęć, arsen, d) mikotoksyny, e) barwniki; 4)  dodatki paszowe zaliczane do kategorii  kokcydiostatyków i histomonostatyków. 4 Laboratorium w  Zakładzie  Radiobiologii Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu  Badawczego  24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1.  Dioksyny (PCDD), furany (PCDF),  dioksynopodobne polichlorowane bifrenyle  (dl-PCB). 2. Skażenia promieniotwórcze.

3. Lotne N-nitrozoaminy.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-05-04
Data wydania: 2012-04-18
Data wejścia w życie: 2012-05-19
Data obowiązywania: 2012-05-19
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 480