Dz.U. 2012 nr 0 poz. 556

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 maja 2012 r. Poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego1), 2) Na podstawie art. 37e ust. 11 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 26

4) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa zakres oceny okresowej bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego, zwanej dalej „oce ną okresową”, oraz zakres raportu z oceny okresowej.

§2. Ocena okresowa obejmuje:

1) weryfikację rozwiązań projektowych i dokumentacji technicznej obiektu jądrowego oraz zmian wprowadzonych w obiekcie jądrowym od poprzedniej oceny okresowej, a w przypadku przeprowadzania oceny okresowej po raz pierw szy – od rozpoczęcia eksploatacji obiektu jądrowego, z uwzględnieniem zastosowanej koncepcji bezpieczeństwa jądro wego oraz zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego obowiązującymi w czasie przeprowadzania oceny okresowej;

2) aktualny stan systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla za pewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

3) weryfikację kwalifikacji systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne zna czenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

4) system kontroli starzenia systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

5) deterministyczne analizy bezpieczeństwa obiektu jądrowego;

6) probabilistyczne analizy bezpieczeństwa obiektu jądrowego;

7) analizę zdarzeń wewnętrznych oraz zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działalności człowieka i skutkiem dzia łania sił przyrody;

8) doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji ocenianego obiektu jądrowego;

9) doświadczenia z eksploatacji innych obiektów jądrowych oraz z badań naukowych;

1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18, i 260 z 03.10.2009, str. 40).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 13 stycznia 2012 r., pod numerem 2012/0027/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i prze pisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.). Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 55610) weryfikację zintegrowanego systemu zarządzania obiektem jądrowym; 1

1) wpływ pracowników obiektu jądrowego i ich zachowań oraz zagadnień związanych z realizacją zasady priorytetu bez pieczeństwa na stan obiektu jądrowego; 1

2) plany postępowania awaryjnego i system reagowania w sytuacjach kryzysowych; 1

3) wpływ obiektu jądrowego na zdrowie ludzi oraz środowisko z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

§3. Raport z oceny okresowej zawiera:

1) opis przeprowadzonych analiz związanych z każdym z zagadnień, o których mowa w § 2, obejmujący: a) szczegółowy zakres analizy, b) metodykę i kryteria prowadzenia oceny, c) zgodność oceny ze szczegółowym planem oceny okresowej obiektu jądrowego, d) porównanie aktualnych wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej związanych z danym zagad nieniem z wymaganiami obowiązującymi w czasie poprzedniej oceny okresowej, a w przypadku przeprowadzania pierwszej oceny okresowej – z wymaganiami obowiązującymi w czasie rozpoczęcia eksploatacji obiektu jądrowego, e) doświadczenia eksploatacyjne związane z danym zagadnieniem zgromadzone od sporządzenia raportu z poprzedniej oceny okresowej, a w przypadku przeprowadzania pierwszej oceny okresowej – z wymaganiami obowiązującymi w czasie rozpoczęcia eksploatacji obiektu jądrowego oraz analizę tych doświadczeń eksploatacyjnych z punktu wi dzenia zgodności z zezwoleniem na eksploatację obiektu jądrowego,  f) wyniki przeprowadzonej analizy ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wymagających działań naprawczych i korygujących, g) przewidywania dotyczące danego zagadnienia w okresie do następnej oceny okresowej;

2) podsumowanie analiz, o których mowa w pkt 1, pozwalające na ogólną ocenę bezpieczeństwa obiektu jądrowego jako całości;

3) program niezbędnych modernizacji i działań naprawczych mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ją drowego w toku dalszej eksploatacji obiektu jądrowego.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-05-21
Data wydania: 2011-12-27
Data wejścia w życie: 2012-06-05
Data obowiązywania: 2012-06-05
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 556