Dz.U. 2012 nr 0 poz. 593

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 593 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców Na podstawie art. 89za ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu człon ków Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. Nr 215, poz. 1360 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 25

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) 700 zł – dla członka Rady.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu składu orzekającego wynosi 250 zł.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390, Nr 131, poz. 764, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1133.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-05-28
Data wydania: 2012-05-23
Data wejścia w życie: 2012-06-01
Data obowiązywania: 2012-06-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 593