Dz.U. 2012 nr 0 poz. 596

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 596 USTAWA z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) Art.

1. Traci moc ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.2)). Art.

2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 i 362) w art. 21 w ust. 1 uchyla się pkt 42. Art.

3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.3)) w art. 17 w ust. 1 uchyla się pkt 20.  Art.

4. W ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych  przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, z późn. zm.4)) w art. 1 w ust. 2 uchyla się pkt 1. Art.

5. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.5)) w art. 2 w pkt 1 uchyla się lit. e. Art.

6. W ustawie z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U.  Nr 154, poz. 792 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353) wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się art. 6; 2) w art. 7 uchyla się pkt 1. Art.

7. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 42 w ust. 1 uchyla się pkt 4;  1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lu tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych  budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,  ustawę z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia  15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawę z dnia  27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107,  poz. 691, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 63, poz. 637, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 281, poz. 2775 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331. 3)  Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134,  poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391 oraz z 2012 r. poz. 362. 4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 52, poz. 236, z 1997 r. Nr 6, poz. 32, z 2000 r. Nr 39, poz. 442,  z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 220, poz. 1614 oraz z 2008 r. Nr 192, poz. 1182. 5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943  i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 781. 6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r.  Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378. Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 596

2) w art. 141 w ust. 1 uchyla się pkt 6; 3) w art. 142 w ust. 5a pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3)  90% wartości aktywów – w przypadku lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym,  a także notowanych na regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamien nych na akcje tych spółek, przy czym lokaty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje oraz  prawach poboru spółek nienotowanych na rynku oficjalnych notowań nie mogą przekroczyć 7,5% wartości akty wów;”. Art.

8. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn.  zm.7)) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dział Skarb Państwa obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym wykony wania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, w szczegól ności przedsiębiorstw państwowych,  jak również ochrony interesów Skarbu Państwa – z wyjątkiem spraw, które na  mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom.”. Art.

9. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7)  instytucja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, za kład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom  maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy  Gospodarczej i Rozwoju (OECD),”; 2) w art. 611 uchyla się pkt 1. Art.

10. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn.  zm.9)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 29 uchyla się pkt 1;  2) w art. 223e uchyla się pkt 1. Art. 1

1. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.

10) ) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Oznaczenia „fundusz inwestycyjny”, skrótu tego oznaczenia lub skrótów, o których mowa w ust. 6, ma prawo  i obowiązek używać w nazwie, reklamie lub informacji reklamowej lub do określenia wykonywanej przez siebie dzia łalności gospodarczej jedynie fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z ustawą.”. Art. 1

2. W terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, spółki utworzone na podstawie art. 3  ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 dokonają zmiany firmy, w ten sposób, że nowa firma nie będzie zawierała oznaczenia  „Narodowy Fundusz Inwestycyjny” lub skrótu „NFI”, oraz zgłoszą dokonanie tej zmiany do właściwego sądu rejestrowego. 7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592 oraz z 2011 r. Nr 234, poz. 1385 i 1386 i Nr 240, poz. 1429. 8)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276,  z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 133, poz. 767, Nr 201, poz. 1182 i Nr 234, poz. 1391. 9)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127,  poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378.

10)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539,  z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391. Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 596

Art. 1

3. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 42 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym  w dniu 31 grudnia 2012 r., stosuje się do uzyskanych do dnia 31 grudnia 2013 r. dochodów ze sprzedaży akcji spółek utwo rzonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, nabytych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.  Art. 1

4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu obowiązują cym w dniu 31 grudnia 2012 r., stosuje się do uzyskanych do dnia 31 grudnia 2013 r. dochodów podatników, utworzonych  na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, ze sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających siedzibę na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, nabytych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 2. Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym w dniu  31 grudnia  2012  r.,  stosuje  się  do dochodów podatników,  utworzonych na  podstawie  art.  3  ust.  1  ustawy wymienionej  w art. 1, pochodzących z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do których prawo zostało ustalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 3. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 1, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, okres  wskazany w ust. 1 ulega przedłużeniu do końca przyjętego przez nich roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycz nia 2014 r. Art. 1

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-05-29
Data wydania: 2012-03-30
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 596