Dz.U. 2012 nr 0 poz. 603

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 603 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie Na podstawie art. 57i § 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa sposób gromadzenia, poświadczania i przechowywania dokumentów, o których mowa w art. 57 § 1f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, na których podstawie jest dokonywa na ocena kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie.

§2.

1. Dla każdego asystenta sędziego prowadzi się oddzielny zbiór, w którym są gromadzone i przechowywane spo rządzane przez niego projekty orzeczeń oraz uzasadnień orzeczeń.

2. Do zbioru dołącza się wykaz przechowywanych projektów, w którym odnotowuje się sygnaturę akt sprawy, w której projekt został sporządzony, oraz datę złożenia projektu do zbioru.

3. Zbiór prowadzi kierownik sekretariatu wydziału, w którym asystent sędziego wykonuje czynności.

4. Zbiór może być prowadzony także w systemie teleinformatycznym.

§3.

1. Do zbioru asystent sędziego składa projekty wyroków, postanowień co do istoty sprawy oraz ich uzasadnienia.

2. Do zbioru asystent sędziego może także złożyć projekty orzeczeń innych niż wskazane w ust. 1, w szczególności w przypadku, gdy nie sporządzał projektów, o których mowa w ust. 1, nie więcej jednak niż dziesięć miesięcznie.

§4.

1. Do zbioru składa się pierwsze wersje projektów, poświadczone przez sędziego, pod którego nadzorem asystent sędziego wykonywał czynności.

2. Poświadczenie następuje niezwłocznie po przedstawieniu projektu przez asystenta sędziego, przez złożenie pisemne go oświadczenia przez sędziego.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 6033. W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, sędzia stwierdza, że jest to pierwsza wersja projektu sporządzo nego przez asystenta sędziego wskazanego z imienia i nazwiska.

4. Poświadczenie może obejmować więcej niż jeden projekt.

§5. Projekt orzeczenia lub uzasadnienia przechowuje się w zbiorze przez okres 10 lat od daty złożenia.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: wz. S. Chmielewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-05-29
Data wydania: 2012-05-18
Data wejścia w życie: 2012-06-06
Data obowiązywania: 2012-06-06
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 603