Dz.U. 2012 nr 0 poz. 650

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administra cji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Granicę portu morskiego w Gdańsku od strony lądu, z wyłączeniem granic enklaw określonych w § 4–6, ustala się następująco: Poczynając od punktu 1 położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 497 (obręb ewidencyj ny 3

4) i jednocześnie na południowo-zachodniej granicy redy, granica portu biegnie na południe zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 497 (obręb ewidencyjny 3

4) do punktu 1a położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki. W punkcie 1a granica portu zmienia kierunek i biegnie na południowy zachód wzdłuż zachodnich i północnych granic działek ewidencyjnych nr 142/7 i 142/6 (obręb ewidencyjny 3

4) do punktu 2 położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 142/6 (obręb ewidencyjny 34). W punkcie 2 granica portu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek ewidencyj nych nr 142/6 (obręb ewidencyjny 3

4) i 76/3 (obręb ewidencyjny 4

6) do punktu 2a położonego na styku działek ewidencyj nych nr 143/2 i 143/3 (obręb ewidencyjny 3

4) oraz 73/6 (obręb ewidencyjny 46). W punkcie 2a granica portu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 143/2 (obręb ewidencyjny 3

4) do punktu 2b położonego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 143/2 (obręb ewidencyjny 34). W punkcie 2b granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 143/2 i 138/3 (obręb ewidencyjny 3

4) do punktu 2c położonego w północno-zachodnim narożni ku działki ewidencyjnej nr 138/3 (obręb ewidencyjny 34). W punkcie 2c granica portu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodnich granic działki ewidencyjnej nr 138/3 (obręb ewidencyjny 3

4) oraz działki ewidencyjnej nr 46 (obręb ewidencyjny 4

6) do punktu 2d położonego we wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 138/4 (obręb ewidencyjny 34). W punkcie 2d granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działki ewidencyjnej nr 46 (obręb ewidencyjny 4

6) do punktu 2e położonego na styku działki ewidencyjnej nr 138/4 (obręb ewidencyjny 3

4) oraz działek ewidencyjnych nr 45 i 46 (obręb ewidencyjny 46).

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778 i Nr 228, poz. 1368. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 650

W punkcie 2e granica portu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki ewiden cyjnej nr 46 (obręb ewidencyjny 46), następnie przecina działkę ewidencyjną nr 140/2 (obręb ewidencyjny 3

4) oraz działkę ewidencyjną nr 246 (obręb ewidencyjny 4

5) i dochodzi do punktu 3 położonego na załamaniu granicy działek ewidencyj nych nr 246 i 247 (obręb ewidencyjny 45). Od punktu 3 granica portu biegnie na południowy wschód wzdłuż południowej linii regulacyjnej ulicy Krasickiego przebiegającej wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 246, 251, 255, 294 i 287 (obręb ewidencyjny 45), następnie przecina działkę ewidencyjną nr 286 (obręb ewidencyjny 4

5) i dalej biegnie południową granicą działki ewiden cyjnej nr 284 (obręb ewidencyjny 45), dochodząc do punktu 4 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 284, 279, 282 i 286 (obręb ewidencyjny 45). Od punktu 4 granica portu biegnie na wschód wzdłuż południowej linii regulacyjnej ulicy Oliwskiej przebiegającej wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 279 i 280 (obręb ewidencyjny 45), następnie wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 70, 14 i 1 (obręb ewidencyjny 4

6) do punktu 5 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 1, 2 i 4/3 (obręb ewidencyjny 46). Od punktu 5 granica portu biegnie na wschód wzdłuż południowej linii regulacyjnej ulicy Oliwskiej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 2 (obręb ewidencyjny 46), następnie wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 1/3 (obręb ewidencyjny 60), do punktu 6 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 1/3, 2 i 3 (obręb ewidencyjny 60). Od punktu 6 granica portu biegnie na południowy wschód wzdłuż południowej linii regulacyjnej ulicy Oliwskiej, prze biegającej wzdłuż południowo-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 1/3 i 192 (obręb ewidencyjny 60), następnie wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 2 i 116 (obręb ewidencyjny 6

1) do punktu 7 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 116, 141 i 142 (obręb ewidencyjny 61). W punkcie 7 granica portu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodniej linii regulacyjnej ulicy Włady sława IV przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 142 (obręb ewidencyjny 61), przecina tę działkę na wysokości ulicy Na Zaspę, po czym ponownie przebiega wzdłuż zachodniej granicy tej działki, następnie przecina ulicę Wolności i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 214 (obręb ewidencyjny 6

1) do punktu 8 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 215/2, 214 i 240 (obręb ewidencyjny 61). W punkcie 8 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 240 (obręb ewidencyjny 6

1) do punktu 9 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 239, 240 i 291 (obręb ewidencyjny 61). W punkcie 9 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Wyzwolenia przebiegającej wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 291 (obręb ewidencyjny 61), następnie prze cina działkę ewidencyjną nr 306/6 (obręb ewidencyjny 60) i dochodzi do punktu 10 położonego na styku działki ewidencyj nej nr 306/6 oraz działek ewidencyjnych nr 312/1 i 312/2 (obręb ewidencyjny 61). W punkcie 10 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż północno-zachodniej linii regu lacyjnej ulicy Marynarki Polskiej przebiegającej wzdłuż północno-zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 312/2 (obręb ewidencyjny 61), następnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 379/1, 378/3 i 380/2 (obręb ewi dencyjny 60), następnie przecina działkę ewidencyjną nr 355/9 (obręb ewidencyjny 5

9) i dalej biegnie północno-zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 360/1 (obręb ewidencyjny 5

9) do punktu 11 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 261/3, 266/1 i 360/1 (obręb ewidencyjny 59). Od punktu 11 granica portu biegnie na południowy zachód wzdłuż północno-zachodniej linii regulacyjnej ulicy Mary narki Polskiej przebiegającej wzdłuż północno-zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 266/1 (obręb ewidencyjny 59), następnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 61/1 i 131/3 (obręb ewidencyjny 5

8) do punktu 12 położonego na przecięciu granic działek ewidencyjnych nr 131/3, 175/3, 176/1 i 131/4 (obręb ewidencyjny 58). Od punktu 12 granica portu w dalszym ciągu biegnie na południowy zachód wzdłuż północno-zachodniej linii regula cyjnej ulicy Marynarki Polskiej przebiegającej wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 175/3 i 219 (obręb ewidencyjny 58), następnie przecina działkę ewidencyjną nr 251/1 (obręb ewidencyjny 5

8) i dalej biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 246, 289/1 i 359/7 (obręb ewidencyjny 5

8) do punktu 13 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 291, 293 i 359/7 (obręb ewidencyjny 58). W punkcie 13 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecinając działkę ewidencyjną nr 359/7 (ob ręb ewidencyjny 58), a następnie biegnie północno-wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Swojskiej przebiegającą wzdłuż północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 360/2 (obręb ewidencyjny 5

8) do punktu 14 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 2 (obręb ewidencyjny 57), nr 360/2 (obręb ewidencyjny 5

8) i nr 1 (obręb ewidencyjny 68). Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 650

W punkcie 14 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej linii regulacyjnej ulicy Twardej przebiegającej wzdłuż południowo-wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 360/2 i 411/1 (obręb ewidencyjny 5

8) do punktu 15 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 411/1 (obręb ewidencyjny 5

8) oraz nr 8 i 69 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 15 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni, prostopadle do ulicy Twardej, i biegnie wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 8, 7 i 6 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 16 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 71, 6 i 112/45 (obręb ewidencyjny 68). Od punktu 16 granica portu biegnie w kierunku wschodnim wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 6 i 112/45 (obręb ewidencyjny 68), a następnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 6 i 112/43 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 16a położonego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 6 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 16a granica portu skręca i biegnie w kierunku północnym, wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 6 i 112/43 (obręb ewidencyjny 68), do punktu 16b położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/43, na styku granic działek ewidencyjnych nr 6, 112/43 i 10/5 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 16b granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki ewidencyjnej nr 112/43 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 16c położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/43 (ob ręb ewidencyjny 68). W punkcie 16c granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/43 oraz 10/5 (obręb ewidencyjny 6

8) i dalej granicą działek ewidencyjnych nr 112/43 i 85/3 (obręb ewidencyjny 68) oraz 85/3 i 112/42 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 16d położonego w południowo-zachodnim narożniku działki ewiden cyjnej nr 85/3 (obręb ewidencyjny 68), przy styku granic działek ewidencyjnych nr 85/3, 112/41 i 112/42 (obręb ewidencyj ny 68). W punkcie 16d granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 85/3 i 112/41 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 16e położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/41 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 16e granica portu skręca i biegnie w kierunku południowo-wschodnim wspólną granicą działek ewidencyj nych nr 85/3 i 112/41 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 16f położonego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/37 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 16f granica portu skręca i biegnie około 6 m w kierunku północno-wschodnim do punktu 16g położonego na działce ewidencyjnej nr 85/3 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 16g granica portu skręca i biegnie około 26 m w kierunku południowo-wschodnim do punktu 16h położone go w zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 95 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 16h granica portu skręca i biegnie przez około 52 m w kierunku południowym do przecięcia się z granicą działek ewidencyjnych nr 85/3 i 112/37 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 16i położonego na granicy działek ewidencyj nych nr 85/3 i 112/37 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 16i granica portu załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 17 położonego w po łudniowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 85/3 (obręb ewidencyjny 68), na styku działek ewidencyjnych nr 85/3, 112/37 i 112/35 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 17 granica portu skręca i biegnie w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnim, wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 85/3 i 112/35 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 17a położonego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/35 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 17a granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyj nych nr 85/3 i 112/35 (obręb ewidencyjny 68), a następnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 85/3 i 112/34 (obręb ewidencyjny 68), do punktu 17b położonego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 85/3, na styku z granicą działki ewidencyjnej nr 112/34 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 17b granica portu skręca i biegnie w kierunku północno-wschodnim wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/34 i 85/3 (obręb ewidencyjny 68), wzdłuż północnej elewacji istniejących budynków, do punktu 17c położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/34 (obręb ewidencyjny 68). Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 650

W punkcie 17c granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyj nych nr 112/34 i 85/3 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 17d położonego na styku działek ewidencyjnych nr 85/3, 112/34 i 112/33 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 17d granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 85/3 i 112/33 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 17e położonego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/33 (obręb ewidencyjny 68), na styku działek ewidencyjnych nr 85/3, 112/25 i 112/33 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 17e granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/33 i 112/25 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 17f położonego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/25 (obręb ewidencyjny 68), na styku działek ewidencyjnych nr 112/33, 112/25, 112/24 i 112/32 (obręb ewidencyj ny 68). W punkcie 17f granica portu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyj nych nr 112/33 i 112/32 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 17g położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewi dencyjnej nr 112/32 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 17g granica portu skręca i biegnie w kierunku południowym wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/32 i 93/3 (obręb ewidencyjny 68), następnie 112/32 i 99/5 (obręb ewidencyjny 68), następnie 112/32 i 99/7 (obręb ewidencyjny 68), następnie 112/32 i 99/8 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 17h położonego we wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 99/8 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 17h granica portu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyj nych nr 99/8 i 112/32 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 17i położonego w południowo-zachodnim narożniku działki ewi dencyjnej nr 112/32 na styku granic działek ewidencyjnych nr 99/8, 112/32 i 112/31 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 17i granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyj nych nr 112/32 i 112/31 (obręb ewidencyjny 68), następnie 112/26 i 112/31 (obręb ewidencyjny 68), następnie 112/24 i 112/31 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 18 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyj nej nr 112/24, na styku działek ewidencyjnych nr 112/24, 112/31 i 112/47 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 18 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/24 i 112/47 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 18a położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyj nej nr 112/47 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 18a granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyj nych nr 112/24 i 112/47 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 18b położonego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/24 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 18b granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/24 i 112/47 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 18c położonego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/47 na styku działek ewidencyjnych nr 112/24, 112/47 i 112/46 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 18c granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyj nych nr 112/47 i 112/46 (obręb ewidencyjny 68), wzdłuż wschodniej elewacji istniejących budynków, do punktu 18d poło żonego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/46 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 18d granica portu skręca i biegnie w kierunku wschodnim wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/46 i 112/47 (obręb ewidencyjny 6

8) i dalej wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/19 i 112/18 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 18e położonego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/19 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 18e granica portu skręca w kierunku północnym i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/19 i 112/18 (obręb ewidencyjny 6

8) na odcinku około 46 m do punktu 18f położonego we wschodnim narożniku działki ewi dencyjnej nr 112/19 (obręb ewidencyjny 68). Z punktu 18f granica portu biegnie w kierunku północnym wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/19 i 112/18 (obręb ewidencyjny 6

8) na odcinku około 136 m do punktu 18g położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewi dencyjnej nr 112/8 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 18g granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/19 i 112/18 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 18h położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyj nej nr 112/18 (obręb ewidencyjny 68). Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 650

W punkcie 18h granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie na odcinku około 189 m wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/19 i 112/18 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 18i położonego w północno-wschod nim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/18 (obręb ewidencyjny 68). Z punktu 18i granica portu biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/19 i 112/18 (obręb ewidencyjny 68) w kierunku południowo-wschodnim na odcinku około 209 m do punktu 18j położonego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/19 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 18j granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/19 i 112/18 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 18k położonego we wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/19 na styku granic działek ewidencyjnych nr 112/19, 112/18 i 112/49 (obręb ewidencyjny 68). Od punktu 18k granica portu w dalszym ciągu biegnie w kierunku północno-wschodnim w odległości około 12 m od nabrzeża do punktu 18l położonego w odległości około 12 m od nabrzeża, w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/49 (obręb ewidencyjny 68). W punkcie 18l granica portu skręca i biegnie w kierunku wschodnim do punktu 19 położonego na styku działek ewiden cyjnych nr 112/48, 112/49 i 151/3 (obręb ewidencyjny 68), w odległości około 25 m od nabrzeża. W punkcie 19 granica portu skręca w kierunku północnym i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/48 i 151/3 (obręb ewidencyjny 6

8) do punktu 20 położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 151/4 (obręb ewidencyjny 6

8) na nabrzeżu przy moście pontonowym. W punkcie 20 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż nabrzeża – po linii brzegowej morskich wód wewnętrznych przebiegającej wzdłuż południowych i południowo-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 156, 155 i 150 (obręb ewidencyjny 6

8) – następnie wzdłuż północno-zachodnich granic działki ewidencyjnej nr 1/2 (obręb ewi dencyjny 9

1) i działki ewidencyjnej nr 215 (obręb ewidencyjny 8

1) do punktu 21 położonego w odległości około 2,2 m od brzegu rzeki Motławy, na styku działki ewidencyjnej nr 151/15 (obręb ewidencyjny 6

8) i działek ewidencyjnych nr 215 i 214/1 (obręb ewidencyjny 81). Od punktu 21 granica portu biegnie poprzez punkty 21a, 21b, 21c, 22, 22a, 22b, 23, 23a, 23b, 23c i 23d w kierunku południowo-wschodnim, a następnie południowym, nabrzeżem zachodnim rzeki Motławy i rzeki Starej Motławy, w odleg łości od 2 m do 5 m od brzegu tej rzeki, do punktu 24 położonego na przyczółku mostu przy Zielonej Bramie. Od punktu 24 granica portu biegnie północną stroną mostu do punktu 24a, na Wyspę Spichrzów, i dalej wzdłuż jej obrzeża na północ, wzdłuż brzegu rzeki Starej Motławy – po linii zabudowy, do punktu 25 położonego na północnym cyplu tej wyspy. W punkcie 25 granica portu skręca na południowy wschód, a następnie na południe, i biegnie wzdłuż brzegu rzeki No wej Motławy w odległości około 6 m od linii brzegu rzeki, przechodząc przez punkty 25a i 25b do punktu 26 położonego na przyczółku mostu Stągiewnego. Od punktu 26 granica portu biegnie na wschodni brzeg rzeki Nowej Motławy, po północnej stronie mostu Stągiewnego, do punktu 26a i dalej na północ linią rozgraniczają pomiędzy tą rzeką a ulicą Szafarnia do punktu 27 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 14 i 15 (obręb ewidencyjny 9

9) oraz działki ewidencyjnej nr 21 (obręb ewidencyjny 100). Od punktu 27 granica portu południowo-zachodnim skrajem mostu biegnie na wyspę Ołowiankę, okala tę wyspę wzdłuż brzegu rzeki Motławy po obrysie budynku Muzeum Morskiego oraz Filharmonii Bałtyckiej, dalej biegnie wzdłuż nabrzeża oraz wzdłuż ogrodzenia poprzez punkty 27a, 28, 29, 29a, 29b, 29c, 29d i 29e do punktu 29f, w którym granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż rurociągu sanitarnego do punktu 30 położonego na zachodniej linii regulacyjnej ulicy Na Stępce. Od punktu 30 granica portu biegnie na północny zachód, po zachodniej linii regulacyjnej ulicy Na Stępce, do punktu 31 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 7/3, 18/8, 17 i 1/2 (obręb ewidencyjny 91). Od punktu 31 granica portu skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 7/3, 6/9, 14/10 i 14/4 (obręb ewidencyjny 91), przecina działkę ewidencyjną nr 11/4 (obręb ewidencyjny 9

1) i dochodzi do punktu 32 położonego na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 14/5 i 11/4 (obręb ewidencyjny 91). Od punktu 32 granica portu skręca na południe i biegnie do punktu 33 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 24/8, 11/4 i 24/2 (obręb ewidencyjny 91). Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 650

Od punktu 33 granica portu biegnie przez około 340 m na południowy wschód, wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 11/4, 24/6, 25/2 i 25/1 (obręb ewidencyjny 91), ponownie 25/2, do punktu 34 położonego na zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Siennickiej w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 25/2 (obręb ewidencyjny 91). W punkcie 34 granica portu skręca na północny wschód, wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Siennickiej, i biegnie wzdłuż południowo-wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 25/2, 26 i 11/4 (obręb ewidencyjny 9

1) do punk tu 35 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 10, 11/4 i 48/3 (obręb ewidencyjny 91). W punkcie 35 granica portu skręca na południowy wschód, przecinając działkę ewidencyjną nr 48/3 (obręb ewidencyj ny 91), następnie biegnie północno-wschodnią stroną torów kolejowych, wzdłuż północno-wschodnich granic działki ewi dencyjnej nr 37 (obręb ewidencyjny 91), a następnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 1 i 10 (obręb ewidencyjny 101), przecina działkę ewidencyjną nr 12/2 (obręb ewidencyjny 10

1) – ulica Litewska – i dalej biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 18 (obręb ewidencyjny 10

1) do punktu 35a, gdzie granica portu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu 36 położonego po południowej stronie bocznicy kolejowej, na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 19 i 38 (obręb ewidencyjny 101). Od punktu 36 granica portu biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż północnego brzegu rzeki Rozwójki, przebiegające go wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 38, 48/1 i 90/2 (obręb ewidencyjny 101), do punktu 37 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 18, 27/2 i 90/2 (obręb ewidencyjny 101). Od punktu 37 granica portu biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż północnego brzegu rzeki Rozwójki przebiegające go wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 90/2, 94/3 i 157/2 (obręb ewidencyjny 101), do punktu 38 położo nego przy wiadukcie na ulicy Elbląskiej na styku działek ewidencyjnych nr 36, 30/2, 161 i 157/2 (obręb ewidencyjny 101). W punkcie 38 granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 161 (obręb ewidencyjny 10

1) do punktu 39 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 161 i 162 (obręb ewidencyjny 10

1) oraz działki ewidencyjnej nr 24/5 (obręb ewidencyjny 102). Od punktu 39 granica portu biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Elbląskiej i ulicy Sztutowskiej, przebiegającej wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 24/5, 24/4, 24/3, 27/2, 78/2, 80/2, 80/1, 80/3, 79/2 i 88 (obręb ewidencyjny 102), następnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 31/8 (ob ręb ewidencyjny 300) do punktu 40 położonego na styku działki ewidencyjnej nr 89 (obręb ewidencyjny 10

2) oraz działek ewidencyjnych nr 32 i 31/8 (obręb ewidencyjny 300). Od punktu 40 granica portu biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Sztutowskiej, przebiegającej wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 32, 33/1 i 33/5 (obręb ewidencyjny 300), do punktu 41 położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 31/8 (obręb ewidencyjny 300). Od punktu 41 granica portu biegnie około 696 m w kierunku wschodnim do punktu 42 położonego w osi drogi dojazdo wej do nabrzeża. W punkcie 42 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie około 67 m do punktu 43 położonego w osi drogi dojazdowej do nabrzeża. W punkcie 43 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie około 229 m do punktu 43a położonego na styku działek ewidencyjnych nr 326, 167/5 i 75/51 (obręb ewidencyjny 300), a następnie skręca w kierunku południowo-wschod nim i biegnie około 58 m do punktu 43b, gdzie skręca w kierunku wschodnim i biegnie pomiędzy linią brzegu rzeki Martwej Wisły a ulicą Sztutowską do punktu 44 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 264, 261/2 i 260/1 (obręb ewidencyj ny 300). Od punktu 44 granica portu biegnie w kierunku południowo-wschodnim północną linią regulacyjną ulicy Płońskiej przebiegającą wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 261/2, 261/3, 262 i 266/4 (obręb ewidencyjny 300) do punktu 45 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 266/4, 263 i 260/1 (obręb ewidencyjny 300). Od punktu 45 granica portu biegnie w kierunku wschodnim północną linią regulacyjną ulicy Płońskiej przebiegającą wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 263, 266/3, 268, 269, 270, 274/15, 276, 277, 285, 291, 290, 302, 303, 304, 305, 306, 310/1, 312, 313, 314 i 315 (obręb ewidencyjny 300) do punktu 46 położonego na załamaniu granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 315 i 260/1 (obręb ewidencyjny 300). W punkcie 46 granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie około 700 m do punktu 47 położonego na pół nocnym brzegu rzeki Czarnej Łachy. Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 650

W punkcie 47 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie północno-zachodnim brzegiem rzeki Czarnej Łachy, wzdłuż południowo-wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 252/4, 257/13, 258/14, 258/15, 258/16, 258/13 i 260/1 (obręb ewidencyjny 300), do punktu 48 położonego na zachodnim brzegu rzeki Martwej Wisły w południo wym narożniku działki ewidencyjnej nr 265 (obręb ewidencyjny 300). Od punktu 48 granica portu biegnie na północny wschód, przekraczając rzekę Martwą Wisłę zgodnie z przebiegiem granicy między morskimi wodami wewnętrznymi a wodami śródlądowymi, do punktu 49 położonego na Wyspie Sobie szewskiej na wschodnim brzegu rzeki Martwej Wisły na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 137 i 116/2 (obręb ewidencyjny 139). W punkcie 49 granica portu skręca na północny zachód, biegnie przez punkty 49a, 49b, 49c, 49d, 49e, 49f, 49g i 49h do punktu 50 położonego na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 2 i 171/1 (obręb ewidencyjny 139). Od punktu 50 granica portu biegnie na północny zachód po wschodniej stronie wału oddzielającego rzekę Wisłę Śmiałą od jeziora Ptasi Raj do punktu 51 położonego na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 1 i 171/3 (obręb ewidencyj ny 139). W punkcie 51 granica portu skręca na północny wschód i biegnie do punktu 52 położonego na brzegu Zatoki Gdańskiej na styku działek ewidencyjnych nr 138/1 i 171/3 (obręb ewidencyjny 13

9) z wodami Zatoki Gdańskiej. W punkcie 52 granica portu skręca na północny zachód i biegnie przez punkt 53 wzdłuż falochronu wschodniego rzeki Wisły Śmiałej do punktu 54 położonego przy główce falochronu wschodniego stanowiącego granicę redy. Następnie bieg nie zgodnie z tą granicą do punktu 1 położonego na południowo-zachodniej granicy tej redy, stanowiącego jednocześnie północno-zachodni narożnik działki ewidencyjnej nr 497 (obręb ewidencyjny 34).

§2. Granica portu morskiego w Gdańsku od strony morza i redy biegnie wzdłuż linii prostych łączących punkty 1, A, B, C, D, E, F, G i 54.

§3. Na terenie portu morskiego w Gdańsku znajdują się wyłączone z niego trzy enklawy:

1) tereny miejskie dzielnic Stogi i Krakowiec-Górki Zachodnie;

2) tereny miejskie dzielnicy Przeróbka;

3) tereny półwyspu Westerplatte.

§4. Granica enklawy, o której mowa w § 3 pkt 1, biegnie następująco: Granica enklawy ma początek w punkcie 55 położonym na styku linii brzegowej z działkami ewidencyjnymi nr 1/39 i 1/32 (obręb ewidencyjny 27

3) stanowiącej przedłużenie w kierunku północy ulicy Stogi. Od punktu 55 granica enklawy biegnie w kierunku południowym, wzdłuż linii granicznej pomiędzy działkami ewiden cyjnymi nr 1/39 i 1/32 (obręb ewidencyjny 273), do punktu 56 położonego na załamaniu ulicy Stogi na styku działek ewi dencyjnych nr 1/39, 22/16 i 8/2 (obręb ewidencyjny 273). Od punktu 56 granica enklawy biegnie w kierunku południowym, wzdłuż ulicy Stogi, zachodnimi granicami działek ewidencyjnych nr 22/16, 21 i 20 (obręb ewidencyjny 273), przez punkt 56a do punktu 57 położonego na skrzyżowaniu po łudniowej linii granicznej ulicy Łowickiej z linią wyznaczoną przez zachodnią granicę działki ewidencyjnej nr 68 (obręb ewidencyjny 270). Od punktu 57 granica enklawy biegnie w kierunku południowym i południowo-zachodnim, wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Łęczyckiej, przebiegającej wzdłuż wschodnich granic działki ewidencyjnej nr 114/2 (obręb ewiden cyjny 270), do punktu 58 położonego przy północnej linii regulacyjnej ulicy Kutnowskiej w zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 113 (obręb ewidencyjny 270). Od punktu 58 granica enklawy biegnie w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim, wzdłuż północnej linii regula cyjnej ulicy Kutnowskiej, przebiegającej wzdłuż północnych granic działki ewidencyjnej nr 117 (obręb ewidencyjny 270) i działki ewidencyjnej nr 21 (obręb ewidencyjny 268), do punktu 59 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 16, 2/8 i 21 (obręb ewidencyjny 268). Od punktu 59 granica enklawy biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Kutnowskiej, przebiegającej wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 21 (obręb ewidencyjny 26

8) i nr 13 (obręb ewidencyj ny 26

7) do punktu 60 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 3, 2/6 i 13 (obręb ewidencyjny 267). Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 650

Od punktu 60 granica enklawy biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Kutnowskiej, ulicy Mewy i ulicy Nad Brzegiem, przebiegającej wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 13 (obręb ewidencyj ny 267), północnej granicy działki ewidencyjnej nr 30/3 (obręb ewidencyjny 264), następnie wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 24/2 i 1/2 (obręb ewidencyjny 76

3) do punktu 61 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 8/3 i 8/1 (obręb ewidencyjny 76

1) oraz nr 1/1 i 1/2 (obręb ewidencyjny 763). Od punktu 61 granica enklawy biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Nad Brzegiem, przebiegającej wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 8/1, 7/3 i 3/2 (obręb ewidencyjny 76

1) do punktu 62 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 2/10, 3/1, 3/2 i 2/11 (obręb ewidencyjny 761). Od punktu 62 granica enklawy biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Nad Brzegiem, przebiegającej wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 2/11 i 2/9 (obręb ewidencyjny 761), następnie wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 15/9 (obręb ewidencyjny 260), przecina działki ewidencyjne nr 16 i 13/9 (obręb ewidencyjny 260), po czym biegnie północną granicą działki ewidencyjnej nr 13/9 do punktu 63 położonego w południowo -zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 13/7 (obręb ewidencyjny 260). W punkcie 63 granica enklawy skręca na północ i biegnie około 21 m na północ wzdłuż zachodniej granicy działki ewi dencyjnej nr 13/7 (obręb ewidencyjny 260) do punktu 63a, następnie skręca w kierunku zachodnim, równolegle do linii brzegowej rzeki Martwej Wisły, do punktu 64 położonego na granicy między działkami ewidencyjnymi nr 10 i 12/11 (obręb ewidencyjny 260). W punkcie 64 granica enklawy skręca w kierunku północnym i biegnie około 90 m wzdłuż granic między działkami ewidencyjnymi nr 10 i 12/11 (obręb ewidencyjny 260) do punktu 65 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 8, 12/11 i 10 (obręb ewidencyjny 260). W punkcie 65 granica enklawy skręca w kierunku zachodnim i biegnie około 130 m na zachód, wzdłuż północnej gra nicy działki ewidencyjnej nr 10 (obręb ewidencyjny 260), do punktu 66 położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki ewidencyjnej. W punkcie 66 granica enklawy skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyj nej nr 10 (obręb ewidencyjny 260) do punktu 67 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 9, 10 i 19/1 (obręb ewiden cyjny 260). W punkcie 67 granica enklawy skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Nad Brzegiem, przebiegającej wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 19/1 (obręb ewidencyjny 260), następnie wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 41/5, 72/1 i 67 (obręb ewidencyjny 257), przecina działki ewidencyjne nr 67 (obręb ewidencyjny 25

7) i 8/6 (obręb ewidencyjny 278), dochodząc do punktu 67a położonego na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 8/6 i 8/4 (obręb ewidencyjny 278), a następnie skręca w kierunku północnym do punktu 67b położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 8/4 (obręb ewidencyjny 278), następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie na zachód wzdłuż południowych linii regulacyjnych ulic Tamka i Stryjewskiego, przebie gających wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 8/5 (obręb ewidencyjny 278), następnie wzdłuż południo wych granic działek ewidencyjnych nr 65/7, 65/9 i 65/8 (obręb ewidencyjny 257), ponownie działką ewidencyjną nr 65/7, następnie wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 57/1 (obręb ewidencyjny 25

6) do punktu 68 położonego na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 10/4 (obręb ewidencyjny 27

8) oraz nr 57/1 (obręb ewidencyjny 256). W punkcie 68 granica enklawy skręca na północ, przecina działkę ewidencyjną nr 57/1 (obręb ewidencyjny 25

6) i bieg nie wzdłuż wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 47/15 i 47/14 (obręb ewidencyjny 25

6) do punktu 69 położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 47/14 (obręb ewidencyjny 256). W punkcie 69 granica enklawy skręca na zachód i biegnie południową granicą działek ewidencyjnych nr 47/9 (obręb ewidencyjny 25

6) i 7/6 (obręb ewidencyjny 25

4) do przecięcia ze wschodnią linią regulacyjną ulicy Kaczeńce w punkcie 70 położonym w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 7/6 (obręb ewidencyjny 254). W punkcie 70 granica enklawy skręca na północ i biegnie wschodnią linią regulacyjną ulicy Kaczeńce, przebiegającą wzdłuż wschodniej granicy działek ewidencyjnych nr 9/1 i 17 (obręb ewidencyjny 254), do przecięcia z północną linią re gulacyjną ulicy Wosia Budzysza w punkcie 71 położonym w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 26/41 (obręb ewidencyjny 755). W punkcie 71 granica enklawy skręca na wschód i biegnie północną linią regulacyjną ulicy Wosia Budzysza wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 25 (obręb ewidencyjny 75

5) do punktu 72 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 26/41 (obręb ewidencyjny 755). Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 650

W punkcie 72 granica enklawy skręca na północ i północny-wschód i biegnie wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 26/41 (obręb ewidencyjny 75

5) do punktu 73 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 26/41, 26/14, 26/37, 26/52 i 26/8 (obręb ewidencyjny 755). Od punktu 73 granica enklawy biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki ewidencyj nej nr 26/52 (obręb ewidencyjny 755), następnie przecina działkę ewidencyjną nr 22/1 (obręb ewidencyjny 75

5) i dochodzi do punktu 74 położonego przy wschodniej linii regulacyjnej ulicy Wrzosy, wyznaczonej przez wschodnią granicę działki ewidencyjnej nr 22/1 (obręb ewidencyjny 755). W punkcie 74 granica enklawy skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki ewiden cyjnej nr 22/1 (obręb ewidencyjny 75

5) do punktu 74a położonego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyj nej nr 83 (obręb ewidencyjny 86), następnie skręca na wschód wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 84, 86, 87 i 88 (obręb ewidencyjny 8

6) do punktu 74b położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 88, następnie skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 89 (obręb ewidencyjny 86) do punktu 75 położonego na jej przecięciu z północno-zachodnią linią regulacyjną ulicy Nowotnej. W punkcie 75 granica enklawy skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-zachodniej linii re gulacyjnej ulicy Nowotnej, przebiegającej wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 200 (obręb ewi dencyjny 25

8) i nr 90/4 (obręb ewidencyjny 8

6) do punktu 76 położonego przy pętli autobusowej na styku działek ewiden cyjnych nr 91, 93 i 90/4 (obręb ewidencyjny 86). W punkcie 76 granica enklawy skręca na północny wschód i biegnie przez punkty 76a, 76b i 76c wzdłuż wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 91 i 75/2 (obręb ewidencyjny 8

6) do punktu 77 położonego na linii brzegowej między działkami ewidencyjnymi nr 75/2 (obręb ewidencyjny 8

6) i nr 1/39 (obręb ewidencyjny 273). W punkcie 77 granica enklawy skręca w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej, do punktu początkowego 55, zamykając obwód enklawy.

§5. Granica enklawy, o której mowa w § 3 pkt 2, biegnie następująco: Granica enklawy ma początek w punkcie 78 położonym na przecięciu północno-zachodniej linii regulacyjnej ulicy Siennej z południowo-zachodnią linią rozgraniczającą torowisko kolejowe, na styku działek ewidencyjnych nr 47 (obręb ewidencyjny 250) oraz nr 107 i 147 (obręb ewidencyjny 92). Od punktu 78 granica enklawy biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniej linii rozgrani czającej torowisko kolejowe i biegnie wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 47 (obręb ewidencyjny 250), następnie wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 12 i 9/2 (obręb ewidencyjny 25

1) do punktu 79 położone go na styku działek ewidencyjnych nr 9/2 (obręb ewidencyjny 25

1) oraz nr 84 i 45 (obręb ewidencyjny 92). Od punktu 79 granica enklawy nadal biegnie w kierunku północno-zachodnim, linią rozgraniczającą torowisko kolejo we do jej przecięcia z zachodnią linią regulacyjną ulicy Siennickiej wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 45 (obręb ewidencyjny 92), do punktu 80 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 31/4, 45 i 46 (obręb ewidencyjny 92). W punkcie 80 granica enklawy skręca w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż zachodnich granic działek ewiden cyjnych nr 46, 36 i 35 (obręb ewidencyjny 92), do punktu 81 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 31/29, 35, 21 i 23 (obręb ewidencyjny 92). W punkcie 81 granica enklawy skręca na północny zachód wzdłuż północno-wschodniej linii regulacyjnej ulicy Prze tocznej i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 23 i 11 (obręb ewidencyjny 9

2) do punk tu 82 położonego na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 11 i 25/9 (obręb ewidencyjny 92). W punkcie 82 granica enklawy skręca na południe, a następnie na południowy zachód, przecinając działkę ewidencyjną nr 11 (obręb ewidencyjny 92), i dalej biegnie wzdłuż zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 19 i 21 (obręb ewidencyj ny 9

2) do punktu 83 położonego na granicy działek ewidencyjnych nr 18 i 21 (obręb ewidencyjny 92). W punkcie 83 granica enklawy skręca na południowy wschód, przecinając działkę ewidencyjną nr 21 (obręb ewidencyj ny 92), i biegnie dalej wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 190/2 i 199/6 (obręb ewidencyjny 9

2) do punk tu 83a, następnie skręca na południe wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 199/6 (obręb ewidencyjny 9

2) do punktu 84 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 199/6 (obręb ewidencyjny 92). Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 650

W punkcie 84 granica enklawy skręca na wschód i biegnie w odległości od 30 m do 70 m od nabrzeża rzeki Martwej Wisły, wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 201/2, 192, 203, 226/3 i 240/20 (obręb ewidencyjny 92), do punktu 85 położonego na zachodniej linii regulacyjnej ulicy Krynicznej na styku działek ewidencyjnych nr 240/17, 240/2, 289 i 240/20 (obręb ewidencyjny 92). W punkcie 85 granica enklawy skręca na północny wschód wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 240/2 (obręb ewidencyjny 9

2) do punktu 85a położonego na północnej linii regulacyjnej ulicy Siennej, następnie skręca na wschód, przecinając ulicę Kryniczną, i dalej biegnie wzdłuż północnej i północno-zachodniej linii regulacyjnej ulicy Siennej, wzdłuż północnych i zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 289 i 287/1, ponownie wzdłuż północnych i zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 289 i 147 (obręb ewidencyjny 9

2) do punktu początkowego 78, zamykając obwód enklawy.

§6. Granica enklawy, o której mowa w § 3 pkt 3, biegnie następująco: Granica enklawy ma początek w punkcie 86 zlokalizowanym po wschodniej stronie głowicy falochronu wschodniego, w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 1/2 (obręb ewidencyjny 62). Od punktu 86 granica enklawy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż wschodniego brzegu kanału porto wego, przebiegającego wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 77 (obręb ewidencyjny 46), następnie wzdłuż wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 78/2 i 80/4 (obręb ewidencyjny 4

6) do punktu 87 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 2/2, 15 i 18 (obręb ewidencyjny 62). Od punktu 87 granica enklawy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż wschodniego brzegu kanału porto wego, w odległości około 20 m od brzegu, wzdłuż wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 18 i 19 (obręb ewidencyj ny 62), do punktu 88 położonego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 15 (obręb ewidencyjny 62). W punkcie 88 granica enklawy skręca w kierunku północnym i biegnie podnóżem skarpy, prostopadle do kanału porto wego, około 81 m na północ wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 15 (obręb ewidencyjny 6

2) do punktu 89 położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 19 (obręb ewidencyjny 62). Od punktu 89 granica enklawy biegnie na wschód wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 15, 12 i 25/2 (obręb ewidencyjny 6

2) do punktu 90 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 25/2, 28 i 29/2 (obręb ewidencyj ny 62). Od punktu 90 granica enklawy biegnie na południowy wschód wzdłuż trwałego ogrodzenia portowego biegnącego wzdłuż południowych granic działki ewidencyjnej nr 28 (obręb ewidencyjny 6

2) do punktu 91 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 30/1, 28 i 44/1 (obręb ewidencyjny 62). Od punktu 91 granica enklawy biegnie na wschód, przecinając działkę ewidencyjną nr 28 (obręb ewidencyjny 62), i da lej wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 42, 31, 32 i 35 (obręb ewidencyjny 6

2) do punktu 92 po łożonego na styku działek ewidencyjnych nr 20, 23, 36 i 35 (obręb ewidencyjny 62). W punkcie 92 granica enklawy skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 23 (obręb ewidencyjny 6

2) do punktu 93 położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki. W punkcie 93 granica enklawy skręca na północny wschód, prostopadle do linii brzegu Zatoki Gdańskiej, i biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 23 i 22 (obręb ewidencyjny 6

2) do punktu 94 położonego w linii brzegu, na styku działek ewidencyjnych nr 21 i 22 (obręb ewidencyjny 62). W punkcie 94 granica enklawy skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż linii brzegu Zatoki Gdańskiej do punktu początkowego 86, zamykając obwód enklawy.

§7. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów, o których mowa w § 1 i 2 oraz w § 4–6, dla portu morskiego w Gdańsku podano w Geodezyjnym Układzie Odniesienia – „EUREF-89” (European Reference Frame 1989.0): Nr punktu Współrzędne w układzie EUREF-89/WGS-84 Φ – szerokość geograficzna Λ – długość geograficzna 1 2 3 1 54°24’39,30” 18°39’31,73” Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 650

1 2 3 1a 54°24’36,89” 18°39’31,92” 2 54°24’29,43” 18°39’04,22” 2a 54°24’27,35” 18°39’03,64” 2b 54°24’27,55” 18°39’02,17” 2c 54°24’24,99” 18°38’56,07” 2d 54°24’23,31” 18°38’56,21” 2e 54°24’20,88” 18°38’46,15” 3 54°24’19,80” 18°38’45,00” 4 54°24’13,19” 18°38’58,49” 5 54°24’16,71” 18°39’24,84” 6 54°24’14,01” 18°39’40,70” 7 54°24’03,61” 18°40’33,45” 8 54°23’48,27” 18°40’24,30” 9 54°23’45,69” 18°40’20,21” 10 54°23’54,08” 18°39’56,43” 11 54°23’24,44” 18°39’15,87” 12 54°23’00,69” 18°38’23,20” 13 54°22’45,95” 18°38’01,75” 14 54°22’40,40” 18°38’12,36” 15 54°22’32,80” 18°38’02,30” 16 54°22’28,33” 18°38’13,64” 16a 54°22’28,04” 18°38’15,70” 16b 54°22’28,84” 18°38’16,59” 16c 54°22’28,64” 18°38’17,14” 16d 54°22’20,71” 18°38’12,80” 16e 54°22’20,86” 18°38’13,44” 16f 54°22’16,40” 18°38’18,94” 16g 54°22’16,51” 18°38’19,21” 16h 54°22’15,81” 18°38’20,00” 16i 54°22’14,17” 18°38’20,82” 17 54°22’13,33” 18°38’21,78” 17a 54°22’12,88” 18°38’26,15” 17b 54°22’09,58” 18°38’29,04” 17c 54°22’09,85” 18°38’30,57” 17d 54°22’09,52” 18°38’30,76” 17e 54°22’09,85” 18°38’32,31” 17f 54°22’08,80” 18°38’31,85” 17g 54°22’08,63” 18°38’30,98” Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 650

1 2 3 17h 54°22’02,34” 18°38’28,20” 17i 54°22’01,78” 18°38’26,77” 18 54°21’53,36” 18°38’36,31” 18a 54°21’54,32” 18°38’39,30” 18b 54°21’53,72” 18°38’39,87” 18c 54°21’54,22” 18°38’44,62” 18d 54°21’52,36” 18°38’45,20” 18e 54°21’52,45” 18°38’47,88” 18f 54°21’53,88” 18°38’48,55” 18g 54°21’58,28” 18°38’48,08” 18h 54°21’58,51” 18°38’48,87” 18i 54°21’54,45” 18°38’56,71” 18j 54°21’48,79” 18°39’03,03” 18k 54°21’50,09” 18°39’06,59” 18l 54°21’51,11” 18°39’09,23” 19 54°21’50,96” 18°39’09,97” 20 54°21’51,65” 18°39’10,24” 21 54°21’36,80” 18°39’46,07” 21a 54°21’29,27” 18°39’54,73” 21b 54°21’22,80” 18°39’56,53” 21c 54°21’18,75” 18°39’53,76” 22 54°21’16,05” 18°39’45,70” 22a 54°21’16,45” 18°39’43,07” 22b 54°21’14,69” 18°39’38,73” 23 54°21’11,56” 18°39’29,72” 23a 54°21’07,98” 18°39’28,93” 23b 54°21’02,37” 18°39’27,35” 23c 54°20’59,17” 18°39’25,54” 23d 54°20’56,82” 18°39’23,96” 24 54°20’52,72” 18°39’21,48” 24a 54°20’52,08” 18°39’24,30” 25 54°20’59,72” 18°39’30,04” 25a 54°20’59,09” 18°39’32,49” 25b 54°20’56,60” 18°39’33,34” 26 54°20’50,95” 18°39’35,20” 26a 54°20’50,89” 18°39’37,70” 27 54°21’01,51” 18°39’35,16” 27a 54°21’02,53” 18°39’31,20” Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 650

1 2 3 28 54°21’09,78” 18°39’33,51” 29 54°21’13,08” 18°39’41,24” 29a 54°21’12,05” 18°39’43,28” 29b 54°21’12,49” 18°39’44,40” 29c 54°21’13,21” 18°39’43,54” 29d 54°21’13,93” 18°39’48,65” 29e 54°21’12,81” 18°39’49,32” 29f 54°21’12,13” 18°39’47,80” 30 54°21’11,10” 18°39’49,14” 31 54°21’22,48” 18°40’00,00” 32 54°21’22,36” 18°40’10,78” 33 54°21’20,51” 18°40’10,79” 34 54°21’13,31” 18°40’24,68” 35 54°21’16,05” 18°40’31,12” 35a 54°21’03,57” 18°40’42,68” 36 54°21’01,70” 18°40’42,54” 37 54°20’57,57” 18°41’06,51” 38 54°21’01,87” 18°41’46,27” 39 54°20’59,83” 18°41’48,15” 40 54°21’15,63” 18°43’06,76” 41 54°21’10,33” 18°43’39,59” 42 54°21’04,87” 18°44’17,00” 43 54°21’06,31” 18°44’19,80” 43a 54°21’05,88” 18°44’32,46” 43b 54°21’04,54” 18°44’34,74” 44 54°20’57,78” 18°45’24,87” 45 54°20’53,02” 18°45’41,13” 46 54°20’49,14” 18°46’58,93” 47 54°20’26,53” 18°46’54,96” 48 54°20’40,00” 18°47’28,16” 49 54°20’54,49” 18°47’38,76” 49a 54°20’56,22” 18°47’34,91” 49b 54°20’56,85” 18°47’35,80” 49c 54°20’58,31” 18°47’33,92” 49d 54°20’59,03” 18°47’30,67” 49e 54°20’59,76” 18°47’29,25” 49f 54°21’02,93” 18°47’26,47” 49g 54°21’03,89” 18°47’27,55” Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 650

1 2 3 49h 54°21’08,54” 18°47’28,26” 50 54°21’15,30” 18°47’19,46” 51 54°22’05,89” 18°46’59,31” 52 54°22’08,17” 18°47’03,52” 53 54°22’12,86” 18°46’55,97” 54 54°22’28,69” 18°46’45,81” 55 54°22’15,58” 18°46’11,10” 56 54°22’05,07” 18°46’13,90” 56a 54°21’23,37” 18°45’53,24” 57 54°21’20,80” 18°45’51,52” 58 54°21’07,57” 18°45’37,75” 59 54°21’03,81” 18°45’12,97” 60 54°21’13,98” 18°44’39,34” 61 54°21’22,96” 18°43’57,28” 62 54°21’20,26” 18°43’30,22” 63 54°21’24,22” 18°42’58,84” 63a 54°21’24,91” 18°42’58,93” 64 54°21’25,78” 18°42’53,31” 65 54°21’28,69” 18°42’53,55” 66 54°21’29,07” 18°42’46,34” 67 54°21’26,21” 18°42’45,28” 67a 54°21’27,22” 18°42’32,54” 67b 54°21’28,49” 18°42’32,15” 68 54°21’31,17” 18°42’13,02” 69 54°21’36,15” 18°42’13,86” 70 54°21’36,86” 18°41’56,22” 71 54°21’48,67” 18°42’00,34” 72 54°21’46,58” 18°42’17,68” 73 54°21’55,93” 18°42’24,94” 74 54°21’59,91” 18°42’33,72” 74a 54°21’59,29” 18°42’34,16” 74b 54°22’01,48” 18°42’55,87” 75 54°21’50,31” 18°42’59,51” 76 54°22’19,82” 18°43’41,34” 76a 54°22’21,65” 18°43’37,53” 76b 54°22’25,07” 18°43’39,88” 76c 54°22’27,35” 18°43’33,96” 77 54°22’33,87” 18°43’41,29” Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 650

1 2 3 78 54°21’26,80” 18°41’24,16” 79 54°21’31,32” 18°41’16,61” 80 54°21’33,88” 18°41’09,43” 81 54°21’24,20” 18°40’51,67” 82 54°21’26,35” 18°40’46,15” 83 54°21’21,65” 18°40’42,22” 83a 54°21’19,58” 18°40’48,80” 84 54°21’18,50” 18°40’47,89” 85 54°21’17,09” 18°40’59,56” 85a 54°21’17,92” 18°41’00,43” 86 54°24’46,41” 18°39’40,95” 87 54°24’29,83” 18°39’47,10” 88 54°24’20,12” 18°40’09,20” 89 54°24’22,64” 18°40’10,26” 90 54°24’18,62” 18°40’45,24” 91 54°24’13,14” 18°40’55,40” 92 54°24’14,13” 18°40’58,38” 93 54°24’17,28” 18°40’56,69” 94 54°24’17,73” 18°40’57,96” A 54°24’47,00” 18°39’23,00” B 54°24’58,98” 18°38’35,05” C 54°27’58,98” 18°38’35,04” D 54°27’59,00” 18°53’53,04” E 54°23’59,00” 18°53’53,05” F 54°23’58,99” 18°46’47,05” G 54°22’34,99” 18°46’47,05”

§8.

1. Linia przebiegu granicy portu morskiego w Gdańsku od strony lądu, określonej w § 1, oraz granic enklaw, okreś lonych w § 4–6, jest oznaczona na mapie topograficznej w skali 1:10 000.

2. Linia przebiegu granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza i redy, określonej w § 2, jest oznaczona na mapie topograficznej w skali 1:50 000.

3. Mapy, o których mowa w ust. 1 i 2, są dostępne do wglądu w siedzibach Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni oraz na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni pod adresem www.umgdy.gov.pl.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: wz. T. Jarmuziewicz

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Gdańsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960), które na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 126

8) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-06-12
Data wydania: 2012-05-29
Data wejścia w życie: 2012-06-27
Data obowiązywania: 2012-06-27
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 650