Dz.U. 2012 nr 0 poz. 656

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 656 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013 Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem  szkół wyższych, w roku szkolnym 2012/2013, w ramach dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszko lach i szkołach, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.  § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 148, poz. 990,  z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 574. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 656

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2012 r. (poz. 656) MAKSYMALNE CENY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DOSTARCZANYCH DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ WYŻSZYCH, W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Tabela nr 1 Maksymalne ceny mleka, mleka z dodatkami smakowymi i jogurtu1) W opakowaniach o pojemności  większej niż  0,25 litra W opakowaniach o pojemności nie  mniejszej niż  0,23 litra i nie większej niż  0,25 litra W opakowaniach o pojemności  mniejszej niż  0,23 litra, ale nie mniejszej niż  0,20 litra W opakowaniach o pojemności  mniejszej niż  0,20 litra Mleko o zawartości co najmniej 1%  tłuszczu, poddane obróbce cieplnej 1,24 zł/litr 2,24 zł/litr 2,30 zł/litr Mleko o zawartości co najmniej 1%  tłuszczu, poddane obróbce cieplnej,  z dodatkami smakowymi - 3,28 zł/litr 3,50 zł/litr Jogurty z mleka o zawartości co  najmniej 1% tłuszczu bez dodatków  smakowych lub z dodatkami  smakowymi 3,68 zł/litr 3,68 zł/litr 3,68 zł/litr 3,68 zł/litr Tabela nr 2 Maksymalne ceny serów dojrzewających, serów topionych, twarożków i twarogów2) Twarogi i twarożki o zawartości co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych 6,43 zł/kg Sery topione o zawartości co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych 7,54 zł/kg Sery, inne niż topione, o zawartości co najmniej 45% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych 10,71 zł/kg 1)  W celu przeliczenia litrów mleka lub przetworów mlecznych na kilogramy należy pomnożyć ilość litrów przez 1,030. 2)  Do przeliczenia kilogramów na ekwiwalent mleka należy zastosować współczynniki określone w art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji  (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu  do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych  (Dz. Urz. UE L 183 z 11.07.2008, str. 17, z późn. zm.).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-06-13
Data wydania: 2012-05-30
Data wejścia w życie: 2012-09-01
Data obowiązywania: 2012-09-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 656