Dz.U. 2012 nr 0 poz. 67

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 67 RozpoRządzenie MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1) z dnia 10 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów ty toniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego (Dz. U. Nr 120, poz. 77

6) w załączniku uchyla się lp. 20 oraz lp. 22–24.

§2. Środki skażające określone w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w lp. 20 oraz lp. 22–24 mogą być stosowane jako środek skażający alkohol etylowy nie dłużej niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejsze go rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1362, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-01-19
Data wydania: 2012-01-10
Data wejścia w życie: 2012-02-03
Data obowiązywania: 2012-02-03
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz. 201 z wyj. par. 2
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 67