Dz.U. 2012 nr 0 poz. 695

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 695 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych Na podstawie art. 75b ust. 12 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r.  w sprawie zespołu do przygotowania pytań  testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych  (Dz. U. Nr 66,  poz. 558) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: „§ 10a. W 2012 r. podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego  i członków zespołu  jest przeciętne  wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone  w sposób wskazany w § 10 ust. 1.”.  § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  Minister Sprawiedliwości: J. Gowin 1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166,  poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216,  poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200,  poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142,  poz. 830.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-06-20
Data wydania: 2012-06-14
Data wejścia w życie: 2012-06-21
Data obowiązywania: 2012-06-21
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 695