Dz.U. 2012 nr 0 poz. 751

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 751 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 124

1) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warun ków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w progra mie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 147, poz. 1193 i Nr 161, poz. 1287 oraz z 2010 r. Nr 89, poz. 58

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12: a) uchyla się ust. 1, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Pomoc na realizację operacji w ramach środka działania wodno-środowiskowe w zakresie wsparcia wyko rzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb przyznaje się w for mie rekompensaty wypłacanej jednorazowo za cały okres realizowania zobowiązań, o których mowa w § 9 ust. 1, określony w umowie o dofinansowanie.”, c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Jeżeli beneficjent nie zrealizował w danym roku kalendarzowym zobowiązań określonych w § 9 ust. 1, rekompensatę wypłaca się w zmniejszonej wysokości:

1) stanowiącej iloczyn stawki rekompensaty za pakiet pierwszy i powierzchni ewidencyjnej, na której nie były rea lizowane zobowiązania określone w § 9 ust. 1 pkt 1;

2) stanowiącej iloczyn stawki rekompensaty określonej dla danego wymogu i powierzchni, na której nie był reali zowany wymóg określony w § 9 ust. 1 pkt 2;

3) proporcjonalnie za okres, w którym nie były realizowane wymagania określone w § 10.”;

2) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 1

5.

1. Pomoc na realizację operacji w ramach środka działania wodno-środowiskowe w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb przyznaje się posiadaczowi obiektu chowu lub hodowli, który zobowiąże się do realizo wania przez 5 lat, licząc od początku roku, w którym podpisano umowę o dofinansowanie, zobowiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych ryb, wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej, o których mowa w § 10 ust. 2.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 7512. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się w formie rekompensaty wypłacanej jednorazowo za cały okreś lony w umowie o dofinansowanie okres realizacji zobowiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych ryb, jeże li wnioskodawca:

1) zobowiązał się do realizacji operacji co najmniej na jednym stawie lub w obiekcie chowu lub hodowli;

2) zobowiązał się do realizacji operacji, stosując podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej w całym obiekcie chowu lub hodowli.

3. Zobowiązania oraz wysokość stawek rekompensaty, o której mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 1a do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy obiekt chowu lub hodowli jest przedmiotem współposiadania, § 9 ust. 3 stosuje się odpo wiednio.

5. W przypadku realizacji więcej niż jednego zobowiązania w tym samym obiekcie chowu lub hodowli wyso kość rekompensaty ustala się jako sumę stawek rekompensat przysługujących za realizację poszczególnych zobo wiązań.

6. Wysokość pomocy na realizację zobowiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych ryb w ramach środka działania wodno-środowiskowe nie może przekroczyć kwoty obliczonej zgodnie ze wzorem: P ≤ 4000 zł × ha × H × 5 gdzie: P – oznacza wysokość pomocy za realizowanie przez 5 lat zobowiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych ryb, ha – oznacza powierzchnię ewidencyjną wyrażoną w hektarach, H – oznacza współczynnik zagęszczenia ryb w stadzie podlegającym ochronie w zakresie zasobów genetycznych na 1 ha powierzchni obiektu chowu lub hodowli, przy czym: a) H = 1 – w przypadku gdy w obiekcie chowu lub hodowli w stadzie ryb podlegającym ochronie w zakresie zasobów genetycznych są utrzymywane tarlaki lub selekty w obsadach wynoszących do 500 sztuk/ha, zagęszczenie ryb w stadzie, które podlega ochronie w zakresie zasobów genetycznych b) H = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 500 – w przypadku gdy w obiekcie chowu lub hodowli w stadzie ryb podlegającym ochronie w zakresie zaso bów genetycznych są utrzymywane tarlaki lub selekty w obsadach przekraczających 500 sztuk/ha.”;

3) w § 26 w ust. 3: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753);”, b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) operacji dotyczących budowy nowych zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub zakładów zajmujących się obrotem tymi produktami, z wyjątkiem operacji dotyczących budowy nowych zakładów w celu dywersyfi kacji prowadzonej dotychczas działalności w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, prze twórstwa produktów rybnych lub obrotu produktami rybnymi.”;

4) w § 30 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Pomoc na realizację operacji w ramach środka inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu przyznaje się do wysokości limitu dostępnych środków finansowych, nie więcej jednak niż 15 000 000 zł na jednego beneficjen ta w ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie.”;

5) uchyla się § 36;

6) uchyla się § 39a;

7) w § 40a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Prezes Agencji może określić w informacji, o której mowa w ust. 1, że mogą być składane wyłącznie wnios ki o dofinansowanie na realizację operacji we wskazanym przez Prezesa Agencji zakresie, w ramach środków, o których mowa w § 1.”;

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 7518) w § 41 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy – jeżeli został nadany;”;

9) w § 43 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie innym niż określony w informacji, o której mo wa w § 40a ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.”;

10) w § 44: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wniosek o dofinansowanie rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.”, b) uchyla się ust. 5; 1

1) § 47 otrzymuje brzmienie: „§ 4

7.

1. Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami określonymi w art. 15 ustawy:

1) zawiera: a) wskazanie terminu i warunków składania wniosku o płatność, b) szczegółowe warunki zwrotu pomocy w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówie niach publicznych;

2) może zawierać zobowiązania beneficjenta dotyczące: a) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat, b) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych, c) ograniczeń lub warunków obowiązujących przez 5 lat w zakresie: – przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wy korzystania, – sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą, d) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat, e) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat, f) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat.

2. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. c–f, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.

3. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. a nie stosuje się do umów o dofinansowanie dotyczących realizacji operacji w ra mach środka działania wodno-środowiskowe.”; 1

2) w § 48 w ust. 1 uchyla się pkt 2; 1

3) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wypłaty pomocy w ramach środka, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–5, Agencja dokonuje na podstawie wniosku o płatność.”; 1

4) po § 49 dodaje się § 49a w brzmieniu: „§ 49a.

1. Wypłaty pomocy w ramach środka, o którym mowa w § 1 pkt 2, Agencja dokonuje na podstawie umowy o dofinansowanie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, beneficjent osobiście albo przez upoważnioną przez niego osobę dostarcza do Agencji, raz w roku, za każdy rok realizacji zobowiązań określonych w § 9 ust. 1 albo w § 15 ust. 1, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po każdym roku realizacji operacji, dokumenty określone w załącz niku nr 3 do rozporządzenia.

3. Jeżeli beneficjent nie dostarczył żadnego z dokumentów wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do dostarczenia tych doku mentów w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania nie dostarczył żadnego z dokumentów wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, pomoc podlega zwrotowi w całości.

5. Jeżeli beneficjent nie dostarczył co najmniej jednego z dokumentów wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, Agencja wzywa beneficjenta do dostarczenia brakujących dokumentów lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 7516. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 5, nie dostarczył brakujących dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa beneficjenta do dostarczenia dokumen tów lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie dostarczył brakujących do kumentów lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja weryfikuje realizację zobowiązań na pod stawie dostarczonej przez beneficjenta dokumentacji potwierdzającej ich realizację, przy czym jeżeli:

1) weryfikacja realizacji zobowiązań jest możliwa jedynie w części – żąda zwrotu wypłaconej pomocy na realizację tych zobowiązań, co do których weryfikacja nie była możliwa, albo

2) nie jest możliwa weryfikacja realizacji ani jednego zobowiązania – żąda zwrotu wypłaconej pomocy w całości.”; 1

5) uchyla się § 51a; 1

6) § 52 otrzymuje brzmienie: „§ 5

2.

1. Pomoc podlega zwrotowi w całości, jeżeli beneficjent:

1) nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 47 ust. 1 pkt 2 lit. a lub lit. d;

2) zaprzestał realizacji operacji.

2. Pomoc podlega zwrotowi w całości albo w części, jeżeli beneficjent naruszył przepisy o zamówieniach pub licznych w sposób, który miał albo mógłby mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Jeżeli beneficjent po otrzymaniu rekompensaty, o której mowa w § 12 ust. 3 albo w § 15 ust. 2, nie realizował zobowiązań wskazanych w umowie o dofinansowanie, pomoc podlega zwrotowi:

1) w wysokości stanowiącej iloczyn stawki rekompensaty określonej dla wymogów, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, i powierzchni ewidencyjnej, na której nie były wypełniane te wymogi;

2) w wysokości stanowiącej iloczyn stawki rekompensaty określonej dla danego wymogu i powierzchni, na której nie był wypełniany wymóg wskazany przez beneficjenta w umowie o dofinansowanie;

3) w wysokości stanowiącej iloczyn stawki rekompensaty i ilości ryb, w stosunku do których nie wypełniono zobo wiązań określonych w załączniku nr 1a do rozporządzenia;

4) proporcjonalnie do okresu, w którym nie były realizowane wymagania określone w § 10 albo w § 15 ust. 1 i 2.”; 1

7) w § 53: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „W przypadku operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa w § 1, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, zwany dalej „następcą prawnym wnioskodawcy”, może wstą pić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli:”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Następca prawny wnioskodawcy składa wniosek o dofinansowanie w oddziale regionalnym Agencji, w któ rym wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie.”, c) uchyla się ust. 5, d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 41 ust. 2 pkt 1–5 i pkt 8 i 9 oraz ust. 3 i 4, § 42 ust. 2–5 oraz § 43–45.”; 1

8) w § 54: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „W przypadku operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa w § 1, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, zwanemu dalej „następcą prawnym beneficjenta”, może być przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli:”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wniosek o dofinansowanie następca prawny beneficjenta składa w oddziale regionalnym Agencji, w któ rym beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.”,

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 751

c) ust. 6–10 otrzymują brzmienie: „

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, który złożył wniosek o dofinansowanie, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców albo zapisobierców windy kacyjnych, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy albo zapisobiercy.

7. W przypadku złożenia przez następcę prawnego beneficjenta wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

8. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o dofinansowanie rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy prawnego beneficjenta o dofinansowanie w terminie, o któ rym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrze nia wniosku, nie dłuższy niż miesiąc.

10. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego beneficjenta i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpo wiednio przepisy § 41 ust. 2 pkt 1–5 i pkt 8 i 9 oraz ust. 3 i 4, § 42 ust. 2–5, § 43, § 44 ust. 3 i 4 oraz § 45.”, d) uchyla się ust. 11; 1

9) § 56 otrzymuje brzmienie: „§ 5

6.

1. W ramach środka, o którym mowa w § 1 pkt 2, pomoc może zostać przyznana na operacje rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie wcześniej jednak niż przed dniem 1 stycznia 2012 r.

2. W przypadku gdy wypełnianie wymogów, o których mowa w § 9 ust. 1, albo realizacja zobowiązań określo nych w § 15 ust. 1, została rozpoczęta nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2012 r.:

1) wniosek o dofinansowanie zawiera, poza elementami, o których mowa w § 41 ust. 2, oświadczenie wnioskodawcy o wypełnianiu wymogów, o których mowa w § 9 ust. 1, albo o realizacji zobowiązań określonych w § 15 ust. 1, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia złożenia tego wniosku;

2) umowa o dofinansowanie zawiera, poza elementami, o których mowa w § 47 ust. 1, oświadczenie wnioskodaw cy o wypełnianiu wymogów, o których mowa w § 9 ust. 1, albo o realizacji zobowiązań określonych w § 15 ust. 1, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w okresie od dnia złożenia tego wniosku do dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.”;

20) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I Pakiet 1 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) bieżąca konserwacja rowów (doprowadzalników i odprowadzalników, rowów opaskowych); w przypadku gdy pozwolenie wodnoprawne określa sposób konserwacji rowów – w sposób określony w tym pozwoleniu;”; 2

1) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącz niku do niniejszego rozporządzenia; 2

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: a) w ust. 1: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;”, – uchyla się pkt 13, b) w ust. 2: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;”, – pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

6) zestawienie dokumentów potwierdzających roczną produkcję ryb łososiowatych w danym obiekcie chowu lub hodowli – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) aktualne pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;”,

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 751

c) w ust. 3: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;”, – uchyla się pkt 12, d) w ust. 4: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;”, – uchyla się pkt 12; 2

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w ust. 2: a) w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „rysunek systemu rozprowadzania wody w gospodarstwie rolnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, wraz z opisem tego systemu, w przypadku:”, b) uchyla się pkt 10, c) dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „1

2) kopię dokumentacji hodowlanej zawierającej w szczególności: kopie protokołów odłowów tarlaków lub se lektów, kopie arkuszy pomiarowych cech morfometrycznych dla próby minimum 30 sztuk z każdego pokole nia oraz informacje dotyczące rodowodów linii hodowlanych przy realizacji operacji dotyczącej ochrony za sobów genetycznych ryb – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”.

§2.

1. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w pro gramie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach środka działania wodno-środowi skowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pomoc jest przyznawana w formie rekompensaty wypłacanej jednorazowo na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu wymienionym w § 1, w brzmieniu nadanym niniej szym rozporządzeniem.

§3.

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystąpi, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejsze go rozporządzenia, do beneficjentów realizujących operację, o której mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz z warunkami i w trybie określonymi w tym rozporządzeniu, z pisemną informacją o możliwości dokonania jednorazowej wypłaty rekompensaty za wynikający z umowy o dofinanso wanie okres pozostały do zrealizowania zobowiązań określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, na wa runkach i w trybie określonych w tym rozporządzeniu, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Beneficjent, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, może wyrazić pisemną zgodę na dokonanie jednorazowej wypłaty rekompensaty za wynikający z umowy o dofinansowanie okres pozostały do zrealizo wania zobowiązań określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, na warunkach i w trybie określonych w tym rozporządzeniu, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W przypadku niewyrażenia przez beneficjenta zgody na dokonanie jednorazowej wypłaty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, rekompensatę wypłaca się na dotychczasowych warunkach, określonych w umowie o dofinansowanie.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 751

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2012 r. (poz. 751) ZOBOWIĄZANIA ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK REKOMPENSATY W RAMACH ŚRODKA DZIAŁANIA WODNO-ŚRODOWISKOWE W ZAKRESIE OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH RYB

1) utrzymywanie jednego tarlaka lub selekta w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych – 40 zł na dany rok kalendarzowy;

2) jednorazowe znakowanie ryby w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych – 5 zł;

3) pobranie porcji nasienia o objętości 12,5 mikrolitra od ryb łososiowatych w celu przechowywania w stanie zamrożonym – 3,5 zł;

4) pobranie porcji nasienia o objętości 70 mikrolitrów od ryb karpiowatych w celu przechowywania w stanie zamrożonym – 21 zł;

5) przeprowadzenie, nie częściej niż raz na trzy pokolenia w obrębie tego samego stada, testu genetycznego jednego tarla ka lub selekta – 200 zł.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-07-03
Data wydania: 2012-06-28
Data wejścia w życie: 2012-07-04
Data obowiązywania: 2012-07-04
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2013, poz. 745 z wyjątkiem par. 2-3
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 751