Dz.U. 2012 nr 0 poz. 775

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Poz. 775 RozpoRządzenie MinistRa spRaw wewnętRznych1) z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników straży Granicznej Na podstawie art. 91a ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (Dz. U. Nr 51, poz. 297 oraz z 2009 r. Nr 221, poz. 174

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane: imię i nazwisko składającego oświadczenie, imię ojca, rok urodzenia, nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której składający oświadczenie pełni służbę lub jest zatrudniony, oraz napis „oświadczenie majątkowe”. Osoba przyjmująca oświadczenie oznacza je numerem, pod którym zostało ono zarejestrowane w odpowiednim urządzeniu ewidencyjnym.”;

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Po dokonaniu analizy oświadczenia są przechowywane w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ochrony informacji niejawnych przy zachowaniu warunków ochrony przewidzianych dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”.”;

3) w § 7 uchyla się ust. 3;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627 i 664. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 775

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. (poz. 775) WZÓR POUCZENIE

1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości – niepodlegające publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie określonym w art. 91a ust. 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Stra ży Granicznej.

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe jest obowiązana do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk oświadczenia znajdujących się w poszczególnych jego częściach (oznaczonych lit. A i cyframi rzymski mi albo lit. B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierując się treścią zamieszczonych objaśnień.

3. Jeżeli poszczególne części i punkty oświadczenia nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy skreślić niewłaściwe sformułowanie w nich zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacji w ramach poszczególnych części, punktów lub pozycji, do oświadczenia należy dołączyć arkusze formatu A4 zawierające: uzupełnienie wymaganych informacji w układzie i stopniu szczegółowości określonych we właściwych punktach oświadczenia, oznaczenie formularza oświadczenia, części, punktu i pozycji, do których odnoszą się te informacje, oraz datę i podpis składającego oświadczenie. oŚwiadczenie o stanie MaJątKowyM FUNKCJONARIUSZA/PRACOWNIKA STRAŻY GRANICZNEJ* częŚĆ a Ja, niżej podpisany(a), …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe) pełniący(a) służbę/zatrudniony(a)* w …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (miejsce(a) pełnienia służby/zatrudnienia – nazwa i adres oraz stanowisko służbowe lub funkcja) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.), składając oświadczenie o stanie majątkowym zgodnie z art. 91a tej ustawy1): * Niewłaściwe skreślić.

1) We właściwy kwadrat wpisać znak X oraz uzupełnić odpowiednie dane. 1/11 Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 775

□ w związku z nawiązaniem stosunku służbowego …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (należy podać stanowisko lub funkcję oraz datę ich objęcia) □ według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, tj. ………………………………………………………………………………………… (należy podać rok, za który składane jest oświadczenie majątkowe) □ w związku z rozwiązaniem stosunku służbowego lub stosunku pracy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (należy podać stanowisko lub funkcję oraz datę opuszczenia stanowiska lub zaprzestania pełnienia funkcji) □ w związku z żądaniem Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej …………………………………………………………………………………………….. (należy podać dzień, na który składane jest oświadczenie) podaję według stanu na określony powyżej dzień następujące informacje o składnikach majątku posiadanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. i

1. posiadam domy, mieszkania lub inne nieruchomości/nie posiadam domów, mieszkań lub innych nieruchomości*: (nie dotyczy gospodarstwa rolnego – informacje w tym zakresie należy podać w pkt 2) poz. zakres informacji nieruchomość

1. nieruchomość

2. nieruchomość 3. 1 Opis nieruchomości (dom, mieszkanie, lokal użytkowy, plac, działka – rodzaj zabudowy, garaż, hala, magazyn, inne – wymienić) 2 Powierzchnia nieruchomości w m2 3 Wskazanie, czy nieruchomość należy do majątku osobistego osoby składającej oświadczenie czy do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową 4 Tytuł prawny do władania nieruchomością (własność, współwłasność: małżeńska lub z osobą trzecią – wielkość udziału, udział we wspólnocie gruntowej, spółdzielcze własnościowe prawo, inny tytuł – wymienić) 5 Forma nabycia nieruchomości (kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, inna forma – wymienić) * Niewłaściwe skreślić. 2/11 Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 775

6 Wartość nieruchomości z ostatniego posiadanego dokumentu określającego tę wartość albo – w przypadku braku takiego dokumentu – data i cena nabycia z aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego nabycie nieruchomości (należy podać rodzaj i datę wydania tych dokumentów). W przypadku braku wymienionych dokumentów podać opis nieruchomości i przybliżoną datę jej nabycia lub wybudowania.

2. posiadam gospodarstwo rolne/nie posiadam gospodarstwa rolnego*: poz. zakres informacji Gospodarstwo rolne

1. Gospodarstwo rolne 2. 1 Forma gospodarstwa rolnego, kierunek prowadzonej w gospodarstwie rolnym produkcji rolnej 2 Powierzchnia gruntów rolnych gospodarstwa rolnego w ha 3 Rodzaj zabudowy (dom, budynki gospodarcze, np. stajnia, stodoła, inne – wymienić) 4 Powierzchnia wskazanych wyżej budynków w m2 5 Wskazanie, czy gospodarstwo należy do majątku osobistego osoby składającej oświadczenie czy do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową 6 Tytuł prawny do władania gospodarstwem (własność, współwłasność: małżeńska lub z osobą trzecią – wielkość udziału, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, udział we wspólnocie gruntowej, inny tytuł – wymienić) 7 Forma nabycia gospodarstwa (kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, inna forma – wymienić) 8 Wartość gospodarstwa rolnego z ostatniego posiadanego dokumentu określającego tę wartość albo – w przypadku braku takiego dokumentu – data i cena nabycia z aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego nabycie gospodarstwa (należy podać rodzaj i datę wydania tych dokumentów). W przypadku braku wymienionych dokumentów podać opis gospodarstwa i przybliżoną datę jego nabycia lub wybudowania. * Niewłaściwe skreślić. 3/11 Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 7753. posiadam zasoby pieniężne/nie posiadam zasobów pieniężnych*: poz. zakres informacji przynależność do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową przynależność do majątku osobistego składającego oświadczenie 1 Kwota środków pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej (suma środków zgromadzonych w gotówce oraz na rachunkach bieżących i lokatach prowadzonych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub inne instytucje finansowe) 2 Kwota środków pieniężnych zgromadzonych w walucie obcej (w rozbiciu na poszczególne waluty – suma środków zgromadzonych w gotówce oraz na rachunkach bieżących i lokatach prowadzonych przez banki lub inne instytucje finansowe) 3 Papiery wartościowe (rodzaj, ilość, data i cena nabycia, a w przypadku papierów wartościowych w obrocie publicznym – wartość rynkowa na dzień złożenia oświadczenia) ii posiadam mienie nabyte/nie posiadam mienia nabytego* od skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu: poz. zakres informacji składnik mienia

1. składnik mienia

2. składnik mienia 3. 1 Rodzaj mienia 2 Powierzchnia w ha lub m2 (w przypadku nabycia nieruchomości gruntowej, domu, mieszkania) 3 Wskazanie, czy mienie zostało nabyte do majątku osobistego osoby składającej oświadczenie czy do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową 4 Tytuł prawny do władania mieniem (własność, współwłasność małżeńska lub z osobą trzecią – wielkość udziału, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, inny tytuł – wymienić) 5 Dane podmiotu, od którego mienie nabyto (nazwa i adres) * Niewłaściwe skreślić. 4/11 Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 775

6 Wartość nabytego mienia z ostatniego posiadanego dokumentu określającego tę wartość, a w przypadku braku takiego dokumentu – data i cena nabycia z aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego nabycie mienia (należy podać rodzaj i datę wydania tych dokumentów) iii

1. Jestem/nie jestem* członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego lub spółdzielni2): poz. zakres informacji podmiot

1. podmiot

2. podmiot 3. 1 Nazwa i adres spółki, spółdzielni 2 Pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska (w tym członkostwo w zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej) 3 Data rozpoczęcia pełnienia funkcji lub zajmowania stanowisk

2. Uczestniczę/nie uczestniczę* w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego: poz. zakres informacji spółka

1. spółka

2. spółka 3. 1 Nazwa i adres spółki 2 Forma prawna uczestnictwa w spółce (wspólnik, partner, komandytariusz, komplementariusz, udziałowiec, akcjonariusz) 3 Data rozpoczęcia uczestnictwa w spółce * Niewłaściwe skreślić.

2) Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. 5/11 Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 7753. posiadam udziały lub akcje/nie posiadam udziałów lub akcji* w spółkach prawa handlowego lub jestem/ nie jestem* wspólnikiem w osobowych spółkach handlowych: poz. zakres informacji spółka

1. spółka

2. spółka 3. 1 Nazwa i adres spółki 2 Ilość i wartość nominalna wkładów lub udziałów 3 Ilość i wartość nominalna akcji, a w przypadku akcji w obrocie publicznym – wartość rynkowa na dzień złożenia oświadczenia 4 Data nabycia wkładów, udziałów lub akcji iV prowadzę/zawiesiłem(am)* działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami/nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami*, zarządzam/nie zarządzam* taką działalnością lub jestem/nie jestem* przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności3): poz. zakres informacji podmiot

1. podmiot

2. podmiot 3. 1 Nazwa/firma prowadzonej lub zarządzanej działalności gospodarczej, lub której osoba składająca oświadczenie jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem, oraz numer NIP, REGON lub KRS właściwy dla tej działalności 2 Wskazanie, czy działalność gospodarcza jest przez osobę składającą oświadczenie prowadzona czy zarządzana, czy jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem tej działalności V posiadam składniki rzeczowe/nie posiadam składników rzeczowych* mienia ruchomego o wartości jednostkowej powyżej 10 000 złotych: poz. zakres informacji składnik mienia

1. składnik mienia

2. składnik mienia 3. 1 Rodzaj mienia ruchomego (pojazdy mechaniczne, sprzęt rolniczy, jachty, łodzie, dzieła sztuki, biżuteria itp. – wymienić) 2 Wskazanie, czy mienie należy do majątku osobistego osoby składającej oświadczenie czy do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową * Niewłaściwe skreślić.

3) Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 6/11 Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 775

3 Tytuł prawny do władania mieniem (własność, współwłasność małżeńska lub z osobą trzecią – wielkość udziału, użytkowanie, inny tytuł – wymienić) 4 Wartość składnika mienia z ostatniego posiadanego dokumentu określającego jego wartość albo – w przypadku braku takiego dokumentu – data i cena nabycia składnika mienia z dokumentu stwierdzającego jego nabycie (należy podać rodzaj i datę wydania tych dokumentów). W przypadku braku wymienionych dokumentów podać opis składnika mienia i przybliżoną datę jego nabycia lub wytworzenia. 5 Marka, model i rok produkcji – w przypadku pojazdów mechanicznych Vi

1. Jestem/nie jestem* podmiotem zobowiązań pieniężnych

4) o wartości jednostkowej powyżej 10 000 złotych, w tym kredytów, pożyczek i wierzytelności: poz. zakres informacji zobowiązanie

1. zobowiązanie

2. zobowiązanie 3. 1 Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka, wierzytelność, inne zobowiązanie – wymienić) 2 Dane podmiotu, wobec którego powstało zobowiązanie (nazwa banku, urzędu, instytucji, firmy, innego podmiotu wraz z adresem, a w przypadku zobowiązań wobec osób fizycznych należy wpisać: „zobowiązanie wobec osoby fizycznej”) 3 Zdarzenie, w związku z którym powstało zobowiązanie 4 Kwota zobowiązania oraz kwota pozostała do spłaty 5 Termin spłaty zobowiązania (jeżeli jest określony w treści zobowiązania) * Niewłaściwe skreślić.

4) W myśl art. 353 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) podmiotami stosunku zobowiązania są dłużnik oraz wierzyciel. W związku z tym osoba składająca oświadczenie podaje w części A-VI pkt 1 oświadczenia informacje o zobowiązaniach w zakresie określonym w tabeli, wtedy gdy jest dłużnikiem albo wierzycielem w ramach poszczególnych stosunków zobowiązaniowych. 7/11 Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 7752. Jestem/nie jestem* podmiotem praw majątkowych niewymienionych w innych częściach oświadczenia: poz. zakres informacji prawo majątkowe

1. prawo majątkowe

2. prawo majątkowe 3. 1 Rodzaj prawa majątkowego (ograniczone prawa rzeczowe, prawa autorskie, prawa do wynalazku, patentu, inne prawo – wymienić) 2 Dane podmiotu, wobec którego przysługuje prawo majątkowe (nazwa banku, urzędu, instytucji, firmy, innego podmiotu wraz z adresem, a w przypadku praw wobec osób fizycznych należy wpisać: „prawo majątkowe wobec osoby fizycznej”) 3 Zdarzenie, w związku z którym powstało prawo majątkowe 4 Wartość prawa majątkowego z ostatniego posiadanego dokumentu określającego jego wartość albo – w przypadku braku takiego dokumentu – data i cena nabycia prawa majątkowego z dokumentu stwierdzającego jego nabycie (należy podać rodzaj i datę wydania tych dokumentów). W przypadku braku wymienionych dokumentów podać opis prawa majątkowego i przybliżoną datę jego nabycia lub powstania. Vii Uzyskałem(am) w roku ubiegłym przychody/nie uzyskałem(am) w roku ubiegłym przychodów*: Należy podać w poniższej tabeli: • źródła uzyskanego przychodu zgodnie z podziałem formularza oświadczenia na części, w których został wymieniony stan prawny lub faktyczny związany z uzyskaniem przychodu, np.: część a-i: przychód z najmu nieruchomości, przychód z dzierżawy, przychód z gospodarstwa rolnego (z uwzględnieniem rodzaju i wysokości dotacji/dopłat), odsetki z lokat bankowych, przychód z posiadanych papierów wartościowych, część a-ii: przychód z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, * Niewłaściwe skreślić. 8/11 Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 775

część a-iii: przychód z tytułu członkostwa w organach stanowiących osób prawnych, udziały w zysku podmiotów gospodarczych wymienionych w tej części, część a-iV: przychód z prowadzonej lub zarządzanej działalności gospodarczej wymienionej w tej części, część a-V: przychód z najmu składników mienia ruchomego wymienionych w tej części, część a-Vi: odsetki od udzielonych pożyczek wymienionych w tej części, przychód z praw autorskich, inne: wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, uposażenie, dieta, emerytura lub renta, przychód z umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przychód z tytułu zbycia nieruchomości, składników mienia ruchomego lub papierów wartościowych, przychód z otrzymanej darowizny pieniężnej lub spadku, przychód z wygranej pieniężnej w grach hazardowych, inne niewymienione powyżej źródła przychodu – należy określić w tabeli; • kwoty przychodów faktycznie uzyskane z poszczególnych źródeł; • przynależność przychodu do majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małżeńską wspól nością majątkową5). część formularza określenie źródła przychodu Kwota przychodu przynależność przychodu do majątku osobistego albo do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową Uwagi a-i a-ii a-iii a-iV a-V a-Vi inne

5) Zgodnie z art. 31 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) do majątku wspólnego należą pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków oraz dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. 9/11 Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 775

Do oświadczenia dołączam uzupełnienie/nie dołączam uzupełnienia* informacji, o którym mowa w pkt 4 pouczenia. Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 147b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) za podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym grozi kara pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. (miejscowość i data złożenia oświadczenia) (podpis składającego oświadczenie) objaśnienia co do miejsca i terminu składania oświadczenia

1) Osoby przyjęte do służby lub zatrudnione w Straży Granicznej po wejściu w życie rozporządzenia składają oświadczenie w dniu nawiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy, we właściwej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.

2) Osoby, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia pozostają w służbie lub są zatrudnione w Straży Granicznej, składa ją oświadczenie niezwłocznie po wystąpieniu z wnioskiem o rozwiązanie stosunku służbowego lub pisemnym wyrażeniu woli rozwiązania stosunku pracy albo po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o rozwiązaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, we właściwej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, nie później jednak niż na 7 dni przed dniem, w którym nastąpi rozwiązanie stosunku służbowego lub stosunku pracy, albo w dniu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

3) Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej składają oświadczenia corocznie do dnia 31 marca oraz na żą danie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub właściwych komendantów oddziałów/ośrodków szkolenia Straży Granicznej, w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego żądania jego złożenia, we właściwej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.

4) Funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, przebywający na długotrwałych szkoleniach, zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, oddelegowani do czasowego pełnienia służby oraz w innych niewymienionych powyżej sytuacjach, składają oświadczenia w miejscu ostatniego stałego pełnienia służby lub zatrud nienia. * Niewłaściwe skreślić. 10/11 Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 775

częŚĆ B (Informacje niepodlegające publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie określonym w art. 91a ust. 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej) Ja, niżej podpisany(a), …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe) urodzony(a) ………………………………………………………………. w …………………………………………………………….. (data urodzenia) (miejsce urodzenia) PESEL oświadczam, że:

1. zamieszkuję pod adresem: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (dokładny adres zamieszkania – ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy)

2. domy, mieszkania, gospodarstwo rolne oraz inne nieruchomości wymienione w części A-I pkt 1 i 2 oraz części A-II położone są w: część i punkt formularza, w których opisano nieruchomości określenie nieruchomości adres miejsca położenia nieruchomości (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy) Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 147b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) za podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym grozi kara pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. (miejscowość i data złożenia oświadczenia) (podpis składającego oświadczenie) 11/11

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-07-09
Data wydania: 2012-06-14
Data wejścia w życie: 2012-07-24
Data obowiązywania: 2012-07-24
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 775