Dz.U. 2012 nr 0 poz. 790

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 790 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy Na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal nych  stawek wynagrodzenia  zasadniczego nauczycieli,  ogólnych warunków przyznawania  dodatków do wynagrodzenia  zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.3)) załącznik otrzy muje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.  Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas 1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U.  Nr 248, poz. 1480). 2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.  Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206. 3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42,  poz. 257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422 i Nr 222, poz. 1755, z 2010 r. Nr 131, poz. 885 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 967. Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 790

Z ał ąc zn ik  d o  ro zp or zą dz en ia  M in is tr a  E du ka cj i N ar od ow ej   z dn ia 3 li pc a 20 12 r. (p oz . 7 90 ) W y S o k o ś ć  M iN iM a l N y c h  S t a W E k  W y N a g R o D Z E N ia  Z a S a D N ic Z E g o  W  Z ł o t y c h  o b o W ią Z U ją c y c h  o D  D N ia  1  W R Z E ś N ia  2 01 2  R .1 ) P oz io m  w yk sz ta łc en ia S to pn ie  a w an su  z aw od ow eg o na uc zy ci el

st aż ys ta   na uc zy ci el ko nt ra kt ow y na uc zy ci el m ia no w an y na uc zy ci el dy pl om ow an y 1 t yt uł  z aw od ow y  m ag is tr a  z  pr zy go to w an ie m   pe da go gi cz ny m 2 26 5 2 33 1 2 64 7 3 10 9 2 t yt uł  z aw od ow y  m ag is tr a  be z  pr zy go to w an ia   pe da go gi cz ne go , t yt uł  z aw od ow y  li ce nc ja ta  ( in ży ni er a)   z  pr zy go to w an ie m  p ed ag og ic zn ym 1 99 3 2 04 2 2 30 6 2 70 7 3 t yt uł  z aw od ow y  li ce nc ja ta  ( in ży ni er a)  b ez   pr zy go to w an ia  p ed ag og ic zn eg o,  d yp lo m  u ko ńc ze ni a  ko le gi um  n au cz yc ie ls ki eg o  lu b  na uc zy ci el sk ie go   ko le gi um  ję zy kó w  o bc yc h 1 75 9 1 80 2 2 02 4 2 36 6 4 P oz os ta łe  w yk sz ta łc en ie 1 51 3 1 54 8 1 72 4 2 00 6 o b ja śn ie n ie : 1)  P od st aw ę  do  u st al en ia  m in im al ne j s ta w ki  w yn ag ro dz en ia  z as ad ni cz eg o  na uc zy ci el a  st an ow i n aj w yż sz y  po si ad an y  pr ze z  na uc zy ci el a  po zi om  w yk sz ta łc en ia .

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-07-11
Data wydania: 2012-07-03
Data wejścia w życie: 2012-09-01
Data obowiązywania: 2012-09-01
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 790