Dz.U. 2012 nr 0 poz. 799

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 799 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 3 lipca 2012 r. sygn. akt K 22/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik – przewodniczący, Stanisław Biernat – sprawozdawca, Zbigniew Cieślak, Andrzej Rzepliński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 3 lipca 2012 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności:

1) art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076) w zakresie art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, ze zm.) w części dotyczącej tworzenia Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, art. 1 pkt 4 ustawy z 17 lipca 2009 r. w zakresie dotyczącym dodanych art. 5a i art. 5b ustawy z 26 kwietnia 2007 r. oraz art. 1 pkt 21 ustawy z 17 lipca 2009 r. w zakre sie art. 23 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. w części dotyczącej wprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych stopni alarmowych, z wyrażoną w preambule zasadą współdziałania władz, art. 2 i art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 1 pkt 4 ustawy z 17 lipca 2009 r., w zakresie dotyczącym dodanych art. 5a ust. 5 i art. 5b ust. 2 pkt 3 ustawy z 26 kwietnia 2007 r., z art. 93 ust. 1 Konstytucji,

3) art. 1 pkt 4 ustawy z 17 lipca 2009 r., w zakresie dotyczącym dodanego art. 5b ust. 7 pkt 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r., z art. 22, art. 31 ust. 3, art. 64, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji,

4) art. 1 pkt 12 ustawy z 17 lipca 2009 r., w zakresie dotyczącym dodanego art. 12a ust. 2 i 3 ustawy z 26 kwietnia 2007 r., z art. 2 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 5, art. 5a, art. 5b i art. 23 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460) są zgodne z art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie są nie zgodne z wyrażoną w preambule Konstytucji zasadą współdziałania władz. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 7992. Art. 5a ust. 5 w związku z art. 5a ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jes t niezgodny z art. 93 ust. 1 Konsty tucji.

3. Art. 5b ust. 2 pkt 3 w związku z art. 5b ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jes t niezgodny z art. 93 ust. 1 Konstytucji.

4. Art. 5b ust. 7 pkt 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jes t zgodny z art. 22 oraz art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 65

4) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Marek Zubik Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Andrzej Rzepliński Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-07-12
Data wydania: 2012-07-03
Data wejścia w życie: 2012-07-12
Data obowiązywania: 2012-07-12
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 799