Dz.U. 2012 nr 0 poz. 807

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 807 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 39

2) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów, zwanego dalej „Pełnomoc nikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

§2.

1. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i strate gicznych, z wyłączeniem kwestii związanych z podatka mi, oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań w celu modernizacji systemu instytucji i regulacji dla poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, w szczególności ze złóż niekonwencjonalnych;

2) koordynacja prowadzenia polityki informacyjnej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodo rów.

2. Zadania określone w ust. 1 Pełnomocnik realizuje w szczególności przez:

1) przygotowanie harmonogramu prac w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zadań krótko-, średnio i długo terminowych i określeniem instytucji odpowiedzialnych za implementację poszczególnych zadań, oraz koordy nowanie wykonania tych zadań;

2) inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych, w tym dokumentów o charak terze strategicznym, dotyczących poszukiwania, rozpo znawania i wydobywania węglowodorów;

3) inicjowanie i prowadzenie prac nad zmianami instytucjonalnymi w kontekście regulacji dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów;

4) inicjowanie i koordynowanie działań organów administracji rządowej dotyczących obszaru poszukiwania, rozpoznawa nia i wydobywania węglowodorów oraz ustanowienie i koordynowanie mechanizmu współpracy i sprawnego przepły wu informacji między administracją rządową i samorządową w tym zakresie;

5) przygotowanie, prowadzenie i koordynowanie prowadzonych przez organy administracji rządowej działań informacyj nych i edukacyjnych, dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów;

6) prowadzenie i koordynowanie prowadzonej przez organy administracji rządowej współpracy z instytucjami międzyna rodowymi, regionalnymi i lokalnymi, a także z organizacjami i instytucjami reprezentującymi zainteresowane grupy społeczne i przedsiębiorców – w obszarze poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów; Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 8077) koordynowanie współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w celu wspierania poszukiwania, rozpoznawania i wy dobywania węglowodorów, poprzez wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki oraz transfer technologii, know-how i ułatwienia w dostępie do wykonywania zawodu;

8) koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego w obszarze dotyczącym węglowodorów.

§3. Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziała nia i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

§4. Pełnomocnik w zakresie realizacji swoich zadań współpracuje w szczególności z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, mini strem właściwym do spraw zagranicznych oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§5. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów i w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska, przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty aktów prawnych oraz projekty innych dokumentów rządowych wynikających z zakresu jego działania.

§6. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla rozwoju poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, przygotowywane przez organy administracji rządowej, podlegają zaopinio waniu przez Pełnomocnika.

§7. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów, w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska:

1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;

2) kwartalne sprawozdania ze swojej działalności do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

§8. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów i Ministra Środowiska o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§9.

1. Pełnomocnik w celu realizacji powierzonych mu zadań powoła międzyresortową grupę roboczą.

2. W przypadku utworzenia przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, organu pomocniczego Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju wydo bywania węglowodorów, grupa, o której mowa w ust. 1, ulega rozwiązaniu.

3. Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie i doradcze.

§10. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Środowiska. § 1

1. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Środowiska. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-07-12
Data wydania: 2012-06-22
Data wejścia w życie: 2012-07-27
Data obowiązywania: 2012-07-27
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 807