Dz.U. 2012 nr 0 poz. 809

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 809 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki Na podstawie art. 77a ust. 13 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamó wienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki (Dz. U. Nr 53, poz. 316)  w § 10 w ust. 2 w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie: „a)  oświadczenia  oferenta  o  numerze  wpisu  we  właściwym  rejestrze  albo  wpisie  do  Centralnej  Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z podaniem Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia łalności Gospodarczej,”. § 2. Do postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie zestawów pytań testowych i zadań na  egzamin adwokacki, rozpoczętego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporzą dzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.  § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin 1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216,  poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-07-16
Data wydania: 2012-07-05
Data wejścia w życie: 2012-07-31
Data obowiązywania: 2012-07-31
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 809