Dz.U. 2012 nr 0 poz. 816

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Bytom oraz przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Bytom w województwie śląskim Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 17

2) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 119

1) w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lo kalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Bytom oraz przedterminowych wybo rów Prezydenta Miasta Bytom w województwie śląskim.

§2. Datę przedterminowych wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 16 września 2012 r.

§3. W przedterminowych wyborach do Rady Miasta Bytom wybiera się 25 radnych.

§4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący za łącznik do rozporządzenia.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 816

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. (poz. 816) KALENDARZ WYBORCZY Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 1 2 3 1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewo dy, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedtermino wych wyborów do Rady Miasta Bytom oraz przedterminowych wybo rów Prezydenta Miasta Bytom 2 do 30 lipca 2012 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informa cji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej sie dzibie miejskiej komisji wyborczej, – zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wy borczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 3 do 3 sierpnia 2012 r. – zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej 4 do 6 sierpnia 2012 r. – powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej 5 do 17 sierpnia 2012 r. (do godz. 2400) – zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania list kandy datów na radnych 6 do 22 sierpnia 2012 r. (do godz. 2400) – zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandyda tów na prezydenta miasta 7 do 27 sierpnia 2012 r. – zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych, – składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia, – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informa cji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, – przyznanie przez miejską komisję wyborczą numerów zarejestrowa nym listom kandydatów na radnych 8 od 1 września 2012 r. – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach te lewizji publicznej i publicznego radia 9 do 3 września 2012 r. – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, ob wieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierającego numery list, skróty nazw komi tetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lu stracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpie czeństwa państwa lub współpracy z nimi, – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, ob wieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandyda tach na prezydenta miasta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miej sce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz na zwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświad czeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, – sporządzenie spisu wyborców, – powołanie obwodowych komisji wyborczych Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 816

1 2 3 10 do 6 września 2012 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 11 do 11 września 2012 r. – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta 12 14 września 2012 r. o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej 13 15 września 2012 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spi sów wyborców 14 16 września 2012 r. godz. 800–2200 – przeprowadzenie głosowania

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-07-16
Data wydania: 2012-07-16
Data wejścia w życie: 2012-07-17
Data obowiązywania: 2012-07-17
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 816