Dz.U. 2012 nr 0 poz. 822

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 822 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 59

1) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktuali zacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych wa runków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, o których mowa w przepisach o działalności leczniczej, są odrębnymi jednostkami lokalnymi.”;

2) w § 8 po pkt 39 dodaje się pkt 39a–39e w brzmieniu: „39a) przedszkola: a) publiczne (kod 81), b) niepubliczne (kod 82), 39b) szkoły: a) publiczne: – podstawowe (kod 83), – gimnazja (kod 84), – ponadgimnazjalne (kod 86), – artystyczne (kod 87), b) niepubliczne: – podstawowe (kod 88), – gimnazja (kod 89), – ponadgimnazjalne (kod 91), – artystyczne (kod 92),

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 99, z 2003 r. Nr 221, poz. 2195, z 2008 r. Nr 168, poz. 1041, z 2010 r. Nr 84, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 237, poz. 1406. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 822

39c) placówki systemu oświaty: a) publiczne (kod 93), b) niepubliczne (kod 94), 39d) inne jednostki organizacyjne systemu oświaty: a) publiczne (kod 95), b) niepubliczne (kod 96), 39e) zespoły szkół i placówek systemu oświaty: a) publiczne (kod 97), b) niepubliczne (kod 98),”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-07-17
Data wydania: 2012-07-04
Data wejścia w życie: 2012-07-18
Data obowiązywania: 2012-07-18
Uwagi: par. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 822