Dz.U. 2012 nr 0 poz. 860

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warun ków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 99, poz. 830 i Nr 200, poz. 1539 oraz z 2011 r. Nr 13, poz. 6

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 3: a) lit. e otrzymuje brzmienie: „e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub”, b) dodaje się lit. f w brzmieniu: „f) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”;”;

2) w § 5 uchyla się ust. 3 i 4.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-07-27
Data wydania: 2012-07-23
Data wejścia w życie: 2012-08-11
Data obowiązywania: 2012-08-11
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2012, poz. 1359 z dniem 13 listopada 2012 r.
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 860