Dz.U. 2012 nr 0 poz. 908

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 908 USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn.  zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 w ust. 1 po pkt 4a dodaje się pkt 4b i 4c w brzmieniu: „4b)  przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i  innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu  powszechnemu; 4c)  usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszech nemu;”; 2) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki, współpracy gospodar czej  z  zagranicą,  energetyki,  oceny  zgodności, miar  i  probiernictwa, własności  przemysłowej,  innowacyjności,  działalności gospodarczej, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą, umów offsetowych oraz współpracy  z organizacjami samorządu gospodarczego.”; 1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko deks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczycie la, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawę z dnia 4 marca  1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej, ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właści wego  do  spraw  wewnętrznych  oraz  funkcjonariuszy  i  pracowników  urzędów  nadzorowanych  przez  tego  ministra,  ustawę  z  dnia  6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej  służbie krwi, ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Pol skim, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,  ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawę  z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronno ści i bezpieczeństwa państwa, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do in formacji publicznej, ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeń stwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo  telekomunikacyjne, ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz  ustawę z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. 2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42,  poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28,  poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592, z 2011 r. Nr 234, poz. 1385 i 1386 i Nr 240,  poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 596. Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 908

3) w art. 12a: a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu: „7a) przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu; 7b) rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie;”, b) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:  „9) koordynacji interoperacyjności.”; 4) w art. 14 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) polityki audiowizualnej, w szczególności w zakresie prasy, radia, telewizji i kinematografii;”; 5) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może inicjować politykę państwa w zakresie przekształceń  własnościowych mienia komunalnego, jak również prowadzić działania związane ze wspieraniem rozwoju i pro mocją rynku finansowego w Polsce, w szczególności przez promocję inwestowania na rynku kapitałowym w ra mach prowadzonych procesów prywatyzacyjnych.”; 6) w art. 29 w ust. 1 uchyla się pkt 6 i 6a. Art. 2. W ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2: a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4)  minister właściwy do spraw administracji publicznej –  jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze  obejmującym więcej niż  jedno województwo oraz w przypadku, gdy zebrane ofiary mają być zużyte poza  granicą państwa.”, b) uchyla się ust. 2; 2) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art. 5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposoby prze prowadzania zbiórek publicznych i zakres kontroli nad ich przeprowadzaniem, uwzględniając zwłaszcza potrzebę  zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa zbieranych ofiar. Rozporządzenie określi w szczególności formy pro wadzenia zbiórek publicznych, miejsca ich prowadzenia, niezbędne dane, jakie powinien zawierać plan przeprowa dzania zbiórki, sposoby sporządzania dokumentacji dotyczącej przebiegu akcji zbiórkowej, wymogi, jakim powin na odpowiadać legitymacja osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną, oraz niezbędne informacje, jakie powinno  zawierać publiczne ogłoszenie wyników zbiórki.”. Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.4)) w art. 461 § 21 otrzymuje brzmienie: „§ 21. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wniesiono odwołanie od decyzji organu eme rytalnego określonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wojskowego organu emerytalnego albo  organu emerytalnego właściwego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej, właściwy jest sąd, w którego  okręgu ma siedzibę ten organ.”. 3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1948 r. Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1989 r. Nr 29, poz. 154,  z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874. 4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r.  Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86,  z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,  Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53,  z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703,  z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882,  Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r.  Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122,  poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 908

Art. 4. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.5)) w art. 219 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4)  podlegających  przepisom  obowiązującym  w  jednostkach  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej  oraz  ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,”. Art. 5. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszy Poli cji i pożarnictwa: 1)  zajmujących stanowiska nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych wojskowych i pro wadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy podległe ministrowi właściwemu  do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane; 2)  wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem oraz służbami podległymi  lub nadzorowanymi przez  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na stanowiskach wymienionych w art. 1.”. Art. 6. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.7)) w art. 145g ust. 2  otrzymuje brzmienie: „2.  Jeżeli  środki  finansowe na  ten  cel  nie  zostały uwzględnione w budżecie ministra właściwego do  spraw  wewnętrznych, zapewnia je Rada Ministrów.”. Art. 7. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz  z 2010 r. Nr 57, poz. 353) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 12. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu  ratowniczo-gaśniczego. 2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej pełni nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiada miania ratunkowego.”; Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069  i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60,  poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.  Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783,  Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185,  Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438,  Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708  i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50,  poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176,  poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706,  Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231,  poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395  i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152,  poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz  z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807,  Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391. 5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99,  poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301,  Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,  Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.  Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732  i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426,  Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460  i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157,  poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655  i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378. 6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.  Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r.  Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650  i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206. 7)  Zmiany  tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011  r. Nr 217, poz. 1280  i Nr 230, poz. 1371 oraz  z 2012 r. poz. 627 i 664. Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 908

2) art. 14e otrzymuje brzmienie: „Art. 14e. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do  spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1)  szczegółową organizację, sposób funkcjonowania oraz realizacji zadań centrów powiadamiania ratunkowego  i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, 2) ramowe procedury obsługi zgłoszeń przychodzących na numery alarmowe, 3) kwalifikacje wymagane dla operatorów numerów alarmowych, o których mowa w art. 14a ust. 5, 4) sposób i organizację przeprowadzania szkolenia operatorów numerów alarmowych, 5)  zakres, formę, sposób tworzenia i przekazywania informacji niezbędnych do funkcjonowania systemu powia damiania ratunkowego, 6)  kryteria do określenia liczby,  lokalizacji  i  terenu działania centrum powiadamiania ratunkowego oraz liczby  stanowisk dyspozytorów medycznych i stanowisk operatorów numerów alarmowych – uwzględniając potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie jego sprawnego funkcjonowania.”. Art. 8. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592)  w art. 1 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  „Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właś ciwym do spraw finansów publicznych, w stosunku do pracowników zatrudnionych w podległych mu jednostkach sfery  budżetowej, niebędących  funkcjonariuszami  lub żołnierzami zawodowymi, a Minister Sprawiedliwości w porozumieniu  z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w stosunku do pracow ników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, niebędących funkcjonariuszami Służby Więziennej,  określą, w drodze rozporządzenia:”. Art. 9. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r.  Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092) wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł rozdziału 7a otrzymuje brzmienie: „Wykonywanie zadań Agencji przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”; 2)  użyte w art. 78a w ust. 1–3 i 5, w art. 78b w ust. 1, w art. 78c w ust. 1 i w ust. 2 w pkt 1 w lit. a i d, w art. 78d w ust. 1,  w art. 78e w ust. 1 i w art. 78f w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy „Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Zarząd Zasobów  Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”. Art. 10. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra  właściwego do  spraw wewnętrznych  oraz  funkcjonariuszy  i  pracowników urzędów nadzorowanych przez  tego ministra  (Dz. U. Nr 106, poz. 491, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 1)  użyte w art. 6 w ust. 2 i 3 oraz w art. 7 w ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  i Administracji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „urząd obsługujący ministra właściwego  do spraw wewnętrznych”; 2)  użyte w art. 7 w ust. 2 oraz w art. 9 w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy „Minister Spraw Wewnętrznych i Admini stracji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw wewnętrznych”; 3) w art. 8 uchyla się ust. 2. 8)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 131, poz. 860,  z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 908

Art. 11. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.9)) w art. 40 § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. W skład Rady Głównej wchodzą przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, Ministra Sprawiedliwości,  Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, ministra właściwego do  spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw wewnętrznych  oraz Policji i Służby Więziennej. W skład Rady Głównej mogą też wchodzić przedstawiciele stowarzyszeń, funda cji, organizacji i instytucji, o których mowa w art. 38 § 1, kościołów i innych związków wyznaniowych, a także  związków zawodowych i samorządu zawodowego, przedstawiciele nauki oraz osoby godne zaufania, mogące przy czynić się do realizacji celów wymienionych w § 1.”. Art. 12. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642) w art. 26 ust. 1 otrzymuje  brzmienie: „1. W celu zapewnienia obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników prowadzone są biblioteki w pod miotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w domach pomocy społecznej, w zakła dach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także w jednostkach organizacyjnych podległych Mini strowi Obrony Narodowej i ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.”. Art. 13. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.

10) ) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie: „

20)   „zwierzętach wykorzystywanych do celów specjalnych” – rozumie się przez to zwierzęta, których profesjo nalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasa dy działania jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicz nej i innych formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, służb kontroli celnej, ra townictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów – przewodników osób ociemniałych;”. Art. 14. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,  z późn. zm.11)) w art. 46 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2)  resortu spraw wewnętrznych – wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym  do spraw wewnętrznych;”. Art. 15. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.12)) użyte  w art. 4 w ust. 3 w pkt 4, w art. 21 w ust. 1 w pkt 2, w art. 23 w ust. 5, w art. 24 w ust. 2, w art. 26 w ust. 3 i w art. 27 wyra zy „Centrum MSWiA” zastępuje się wyrazami „Centrum MSW”.  Art. 16. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn.  zm.13)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 w ust. 1: 9)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60,  poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.  Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243,  poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r.  Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817,  Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227,  Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217,  poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431.

10)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959,  z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,  poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1373. 11)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155,  poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732,  Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337. 12)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223,  poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 742. 13)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055  i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 106,  poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016. Dziennik Ustaw  – 6 –   Poz. 908

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,”, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) ministra właściwego do spraw zagranicznych,”; 2)  użyte w art. 6 w ust. 1, w art. 13, w art. 16, w art. 19 w ust. 2, w art. 23 w ust. 1, w art. 30 w ust. 5, w art. 38 w ust. 6,  w art. 39 w ust. 2, w art. 46 w ust. 2 i w art. 47, w różnym przypadku, wyrazy „Minister Spraw Wewnętrznych i Ad ministracji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw wewnętrznych”; 3) w art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów  publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i tryb wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika  ochrony, z uwzględnieniem potrzeby identyfikacji osoby posiadającej licencję i uprawnień wynikających z licencji  oraz wysokość opłaty za wydanie dokumentu licencji w kwocie nieprzekraczającej połowy równowartości mini malnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę jak również biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty jej wydania oraz  dopuszczalne możliwości uiszczania opłaty.”; 4) art. 34 otrzymuje brzmienie: „Art. 34. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz nych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres,  tryb i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licen cji oraz posiadających  licencję pracownika ochrony  fizycznej,  jednostki uprawnione do przeprowadzania badań  oraz wzory druków stosowanych w związku z tymi badaniami, jak również wysokość i tryb wnoszenia opłat za te  badania, uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych  i niezbędnych kryteriów oceny stanu zdrowia oraz  specyfikę czynności wykonywanych przez osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej, a także kwa lifikacje podmiotów przeprowadzających badania lekarskie oraz biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty prowadzenia  badań  jak  również dopuszczalne możliwości uiszczania opłaty, mając na uwadze wysokość  i  sposób wnoszenia  opłaty za badania nieprzekraczającej połowy równowartości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę.”; 5) w art. 35 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania  określi, w drodze rozporządzenia:”; 6) art. 54 otrzymuje brzmienie: „Art. 54. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświa ty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, zakres wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracow ników  specjalistycznych  uzbrojonych  formacji  ochronnych,  którzy  na  podstawie  przepisów obowiązujących  do  dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskali świadectwa wydane przez właściwą terytorialnie komendę woje wódzką  Policji,  potwierdzające  zdanie  egzaminu  z  zakresu  znajomości  pełnienia  służby  strażniczej  z  bronią  uwzględniając wymagania kwalifikacyjne osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony  fizycznej.”. Art. 17. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn.  zm.14)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 11 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1)  ustala, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, zasady przechowywania wartości  pieniężnych w bankach i przedsiębiorstwach produkujących znaki pieniężne oraz transportowania tych warto ści przez banki i te przedsiębiorstwa;”; 2) w art. 35 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Zarządzenie wymaga uzgodnienia z Ministrem Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.”. 14)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,  z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r.  Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 855. Dziennik Ustaw  – 7 –   Poz. 908

Art. 18. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.15)) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rada Ministrów zapewni środki finansowe na użycie lub pobyt jednostek wojskowych poza granicami pań stwa w przypadkach określonych w art. 2, jeżeli środki na ten cel nie zostały uwzględnione w budżecie Minister stwa Obrony Narodowej albo urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”. Art. 19. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko  Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 52 otrzymuje brzmienie: „Art. 52. Organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, organy i jednostki organizacyjne podległe, nadzoro wane  lub  podporządkowane ministrowi  właściwemu  do  spraw  wewnętrznych, Ministrowi  Obrony  Narodowej,  ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych i odpowiednio Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  i Szefowi Agencji Wywiadu oraz organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego są obowiązane, każdy  w zakresie  swojego działania,  do udzielania  pomocy  Instytutowi Pamięci w  realizacji  zadań  Instytutu Pamięci,  o których mowa w art. 1.”; 2) w art. 52f pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1)  Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości oraz  ministra właściwego do  spraw zagranicznych,  a  także przez podległe,  podporządkowane  lub nadzorowane  przez nich organy i jednostki organizacyjne;”. Art. 20. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umo wami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.17)) w art. 3 pkt 14  otrzymuje brzmienie: „14)  zamawiającym – rozumie się przez to podmioty zamawiające uzbrojenie, sprzęt wojskowy lub usługi na po trzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, w szczególności komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony  Narodowej lub komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych  oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej lub organy oraz  jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,”. Art. 21. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264) wprowadza się następujące  zmiany: 1)  użyte w art. 5 w ust. 4 w pkt 2, w art. 33e w ust. 2, w art. 33k w ust. 2, w art. 63 w ust. 2 w pkt 2 i w art. 124 w ust. 1  w pkt 2, w  różnej  liczbie  i  przypadku, wyrazy „państwowy  inspektor  sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „państwowy inspektor sanitarny  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”; 2) w art. 33j w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8)  współpraca z Prezesem Agencji, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Sanitarnym Woj ska Polskiego oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;”. Art. 22. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn.  zm.18)) w art. 9a w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  „Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:”. 15)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278,  z 2010 r. Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1203. 16)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571  i Nr 140, poz. 983, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 94, poz. 602 i Nr 182, poz. 1228. 17)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972, z 2002 r. Nr 37,  poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 251, poz. 1845, z 2007 r. Nr 50,  poz. 331 oraz z 2009 r. Nr 170, poz. 1332. 18)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64,  poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 204, poz. 1195 oraz z 2012 r. poz. 473. Dziennik Ustaw  – 8 –   Poz. 908

Art. 23. W ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.19)) wpro wadza się następujące zmiany: 1) w art. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4)  minister właściwy do spraw administracji publicznej lub inny minister, do zakresu działania którego należy  zapobieganie skutkom danej klęski żywiołowej lub ich usuwanie, a w przypadku wątpliwości co do właściwo ści ministra lub w przypadku gdy właściwych jest kilku ministrów – minister wyznaczony przez Prezesa Rady  Ministrów – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego województwa.”; 2) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw transportu w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i ruchu  jednostek pływających na  śródlądowych drogach wodnych,  a minister właściwy do  spraw gospodarki morskiej  w zakresie ruchu na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym, w porozumieniu z ministrem właści wym do spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Naro dowej, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić ograniczenia, o których mowa w ust. 1, oraz określić zakres  tych ograniczeń z uwzględnieniem konieczności zapewnienia warunków pozwalających na sprawne zapobieganie  lub zwalczanie skutków klęski żywiołowej przy jednoczesnym zminimalizowaniu uciążliwości wynikłych dla in nych użytkowników z wprowadzonych ograniczeń.”. Art. 24. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U.  z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.

20) ) art. 85 otrzymuje brzmienie: „Art. 85. Funkcjonariusz, który w związku ze służbą doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mie niu, otrzymuje odszkodowanie w trybie i na zasadach określonych dla policjantów, z tym że wynikające z przepi sów ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostają cych w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z późn. zm.21)) kompetencje komisji lekarskich podleg łych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz organów właściwych do powoływania komisji powy padkowych,  ustalania  prawa  do  odszkodowania  oraz wypłacania  odszkodowania  –  przysługują  w  stosunku  do  funkcjonariuszy  odpowiednio:  komisjom  lekarskim  podległym  Szefowi Agencji,  w  której  funkcjonariusz  pełni  służbę, Szefowi tej Agencji lub upoważnionym przez niego kierownikom jednostek organizacyjnych Agencji oraz  komisjom powypadkowym właściwej Agencji.”. Art. 25. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.22)) w art. 19 ust. 3 otrzy muje brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i mini strem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wprowadzania na  obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu  do okrętów wojennych  i wojskowych  statków powietrznych oraz wyposażenia  i  sprzętu  jednostek wojskowych  i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrz nych, mając na uwadze prawidłową realizację obrotu  towarowego oraz uproszczenie formalności celnych przed  organami celnymi.”. Art. 26. W ustawie z dnia 16  lipca 2004  r. – Prawo  telekomunikacyjne  (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.23)) w art. 78 ust. 7a otrzymuje brzmienie: „7a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, organizację i funkcjo nowanie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb, o któ 19)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191, poz. 1410,  z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 oraz z 2011 r. Nr 222, poz. 1323.

20)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r.  Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627. 21)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r.  Nr 35, poz. 192, z 2001 r. Nr 81, poz. 877 oraz z 2004 r. Nr 43, poz. 411. 22)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355,  z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529. 23)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258,  z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r.  Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97  i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499  i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381  i Nr 234, poz. 1390. Dziennik Ustaw  – 9 –   Poz. 908

rych mowa w ust. 4 pkt 1, mając na uwadze zapewnienie sprawnej dystrybucji udostępnianych przez system, o którym  mowa w ust. 4,  informacji  i danych właściwym terytorialnie centrom powiadamiania  ratunkowego, wojewódzkim  centrom powiadamiania ratunkowego oraz jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.”. Art. 27. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.24)) wpro wadza się następujące zmiany: 1) w art. 8: a) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) minister właściwy do spraw administracji publicznej;”, b) w ust. 3 w pkt 1 uchyla się lit. a; 2) w art. 14: a) w ust. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „c)  przygotowywanie  i przedkładanie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej  wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,”, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Minister właściwy do  spraw administracji  publicznej, w uzgodnieniu  z ministrem właściwym do  spraw  wewnętrznych oraz po zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum, wydaje, w drodze zarządzenia, wojewodom wytycz ne do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego. 4. Minister  właściwy  do  spraw  administracji  publicznej  w  uzgodnieniu  z  ministrem  właściwym  do  spraw  wewnętrznych zatwierdza wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego i ich aktualizacje, po zasięgnięciu opinii  dyrektora Centrum.”. Art. 28. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.25)) w art. 78 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do przedsięwzięć na terenach  jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest  właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.”. Art. 29. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.26)) wprowadza się  następujące zmiany: 1) w art. 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i mini strem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki wykonywania kon troli, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz  wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych służb pod ległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, mając na uwadze uproszczenie  czynności kontrolnych podejmowanych wobec tego rodzaju towarów oraz zapewnienie skuteczności kontroli.”; 2) w art. 121 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw we wnętrznych  określi, w  drodze  rozporządzenia,  równorzędność  stopni,  o  których mowa w  ust.  1,  uwzględniając  równorzędność okresów służby i stażu oraz uzyskanych w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych  z kwalifikacjami w Służbie Celnej.”. 24)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076,  z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460. 25)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700  i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r.  Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015 i Nr 178,  poz. 1060 oraz z 2012 r. poz. 460 i 472. 26)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63,  poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 362, 627 i 707. Dziennik Ustaw  – 10 –  Poz. 908

Art. 30. W ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322)  w art. 29 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  „Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów rozporządzeń, o których mowa w art. 1 ust. 1, sprawują,  w  zakresie  swojej  właściwości,  Państwowa  Inspekcja  Sanitarna,  Państwowa  Inspekcja  Sanitarna Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych oraz Wojskowa Inspekcja Sanitarna, a także:”. Art. 31. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powo dzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8.  Minister  właściwy  do  spraw  administracji  publicznej  określi,  w  drodze  rozporządzenia,  tryb  wypłaty  i szczegółowy tryb zwrotu zasiłku oraz wzór formularza wniosku, o którym mowa w ust. 3, uwzględniając koniecz ność uzyskania danych niezbędnych do identyfikacji rodziny lub osób, którym ma być przyznany zasiłek, oraz po trzebę określenia treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, a także mając na względzie zapewnienie sprawnego  i terminowego wypłacania zasiłku poszkodowanym oraz skuteczności zwrotu nienależnie uzyskanego zasiłku.”; 2) w art. 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji  publicznej, po uzyskaniu opinii Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, występuje do ministra właś ciwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o przyznanie środków na dotacje dla ochotniczych straży po żarnych. Po przyznaniu środków przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, minister właściwy do  spraw wewnętrznych przekazuje dotację ochotniczej straży pożarnej, o której mowa w ust. 2.”. Art. 32. Postępowania administracyjne wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustawy  z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.27)) i niezakończone do tego dnia de cyzją  ostateczną  toczą  się  według  przepisów  dotychczasowych,  z  tym  że  kompetencje  ministra  właściwego  do  spraw  wewnętrznych przechodzą na ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Art. 33. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie ob sługującym ministra  właściwego  do  spraw wewnętrznych  i  realizujący  do  tego  dnia  zadania,  które  zostają  przekazane  niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, stają się członkami korpusu służby cywilnej  zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na  piśmie członków korpusu służby cywilnej, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosun ków pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.  zm.28)) stosuje się odpowiednio. 3. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.29)). Art. 34. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia  planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu  państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej. 27)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1948 r. Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1989 r. Nr 29, poz. 154,  z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874. 28)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99,  poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301,  Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,  Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.  Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732  i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426,  Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460  i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157,  poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655  i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378. 29)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2009  r. Nr 157, poz. 1241  i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011  r. Nr 82,  poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183. Dziennik Ustaw  – 11 –  Poz. 908

Art. 35. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących przed  dniem wejścia w życie ustawy w posiadaniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przeznaczonych do wykonywa nia zadań, których realizacja została przekazana niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw administracji publicz nej. Art. 36. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30 ust. 4, art. 34 i art. 54 ustawy zmienianej w art. 16 zacho wują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, art. 34 i art. 54 tej  ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej  ustawy. 2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 25 zachowują moc do czasu wej ścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 3 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą  ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 29 zachowują moc do czasu wej ścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ust. 7 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą  ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 37. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 33 ust. 2, który wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-08-08
Data wydania: 2012-07-13
Data wejścia w życie: 2012-09-08
Data obowiązywania: 2012-09-08
Uwagi: art. 33 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW.
MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 908