Dz.U. 2012 nr 0 poz. 951

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 951 USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn.  zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawę z dnia 16 września  1982 r. – Prawo spółdzielcze, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,  ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane, ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę  z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawę z dnia 30 listopada 1995 r. o po mocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych  premii gwarancyjnych, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę z dnia 20 czerwca  1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r.  o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochro ny środowiska, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo  wodne, ustawę z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jedno stek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przezna czonych do użytku cywilnego, ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, ustawę z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocen towania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego,  ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejo wym, ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych, ustawę z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem miesz kaniowym, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania, ustawę  z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdom nych, ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego  turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawę z dnia  21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawę z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowa nia i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,  ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,  ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę z dnia 4 marca 2010 r.  o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r.  o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawę  z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, usta wę z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, ustawę z dnia  15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej oraz ustawę z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w za kresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. 2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42,  poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28,  poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592, z 2011 r. Nr 234, poz. 1385 i 1386 i Nr 240,  poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 596 i 908. Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 951

1) w art. 5 pkt 1a otrzymuje brzmienie: „1a) budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;”; 2) art. 9a otrzymuje brzmienie: „Art.  9a.  1. Dział  budownictwo,  lokalne  planowanie  i  zagospodarowanie  przestrzenne  oraz mieszkalnictwo  obejmuje sprawy: 1) architektury; 2) budownictwa; 3) nadzoru architektoniczno-budowlanego; 4) planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym; 5) wspierania mieszkalnictwa; 6) gospodarki nieruchomościami; 7) infrastruktury komunalnej; 8) rodzinnych ogrodów działkowych. 2.  Minister  właściwy  do  spraw  budownictwa,  lokalnego  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego  oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.”; 3) w art. 23a: a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: „2a) planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym; 2b) polityki miejskiej;”, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3)  opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzenne go rozwoju kraju, w tym będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i in nych źródeł zagranicznych;”. Art. 2. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687  i Nr 144, poz. 853) wprowadza się następujące zmiany: 1)  w art. 12 w ust. 4 oraz w art. 20 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Minister właściwy do spraw budow nictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw budownictwa,  lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”; 2) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ogólny nadzór nad sprawami objętymi niniejszą ustawą sprawują według właściwości ministrowie właści wi: do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz do  spraw zdrowia.”. Art. 3. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.3)) w art. 93a § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Minister właściwy do  spraw budownictwa,  lokalnego planowania  i  zagospodarowania przestrzennego  oraz mieszkalnictwa ma  prawo  żądania  informacji  i  danych,  dotyczących  organizacji  i  działalności  spółdzielni  mieszkaniowych, niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni.”. Art. 4. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.4)) w art. 97 w ust. 1  i 2 wyrazy „ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się wyra zami „ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz kalnictwa”. 3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024,  z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 163, poz. 1014, z 2009 r. Nr 77, poz. 649 oraz z 2011 r. Nr 106,  poz. 622 i Nr 133, poz. 767. 4)  Zmiany  tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011  r. Nr 217, poz. 1280  i Nr 230, poz. 1371 oraz  z 2012 r. poz. 627, 664 i 908. Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 951

Art. 5. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.5)) w art. 101 w ust. 1 i 2 wyrazy „ministrem właściwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa” zastępuje się  wyrazami  „ministrem  właściwym  do  spraw  budownictwa,  lokalnego  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego  oraz mieszkalnictwa”. Art. 6. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  i administracji morskiej  (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 37a ust. 1 otrzymuje brzmienie:  „1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego  w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: środowiska, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzi ctwa narodowego,  rolnictwa,  rybołówstwa,  transportu, wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej może  przyjąć, w drodze  rozporządzenia, plan  zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza  terytorialnego  i wyłącznej strefy ekonomicznej, uwzględniając ustalenia określone w ust. 2 oraz wydane ważne  pozwolenia, o których mowa w art. 23 i art. 23a.”; 2) w art. 37b ust. 4 otrzymuje brzmienie:  „4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego  w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany za kres  planów  zagospodarowania  przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza  terytorialnego  i wyłącznej  strefy ekonomicznej, w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materia łów planistycznych, rodzaju opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz  sposobu dokumentowania prac planistycznych.”. Art. 7. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.7)) użyte  w art. 5 w ust. 8 w pkt 4, w ust. 9, 12 i 14, w art. 51 w ust. 1–7, w art. 52 w ust. 2, w art. 7 w ust. 2 i 3, w art. 16 w ust. 1,  w art. 19 w ust. 2, w art. 21a w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 32 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 5, w art. 34 w ust. 6  we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 43 w ust. 4, w art. 45 w ust. 4, w art. 55a, w art. 59d w ust. 3, w art. 64 w ust. 4,  w art. 72 w ust. 1 i 2, w art. 82b w ust. 4, w art. 84 w ust. 5, w art. 88 w ust. 3, 3d, 3g i 9 oraz w art. 88a w ust. 6 w różnych  przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się  użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagos podarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”. Art.  8. W ustawie  z  dnia  27 października  1994  r.  o  autostradach płatnych oraz  o Krajowym Funduszu Drogowym  (Dz. U. z 2012 r. poz. 931) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1.  Minister  właściwy  do  spraw  transportu  jest  naczelnym  organem  administracji  państwowej  właściwym  w  sprawach  przygotowania  budowy  i  eksploatacji  autostrad  działającym  przy  pomocy Generalnego Dyrektora  Dróg Krajowych  i  Autostrad.  Przepis  ten  nie  narusza  uprawnień ministra właściwego  do  spraw  budownictwa,  lokalnego  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego  oraz mieszkalnictwa,  określonych  przepisami  prawa  budowlanego.”. Art.  9. W ustawie  z  dnia  26  października  1995  r.  o  niektórych  formach  popierania  budownictwa mieszkaniowego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.8)) użyte w art. 15c, w art. 24 w ust. 3 i 3a oraz w art. 26 w ust. 3 w różnych  przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się  użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagos podarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”. 5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171,  poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664 i 769. 6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93,  poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125,  z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134,  poz. 778 i Nr 228, poz. 1368. 7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551,  Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472. 8)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800,  z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146,  poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180,  poz. 1109, z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1180. Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 951

Art. 10. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych,  udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,  poz. 1115, z późn. zm.9)) użyte w art. 3c, w art. 4 w ust. 3 oraz w art. 7 w ust. 2a w różnych przypadkach wyrazy „minister  właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przy padkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego  oraz mieszkalnictwa”. Art. 11. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)  w art. 2 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  „Minister właściwy do  spraw budownictwa,  lokalnego planowania  i  zagospodarowania przestrzennego oraz  mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia,  warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, biorąc pod uwagę:”. Art. 12. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.  zm.

10) ) w art. 140d pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4)  członkowie Krajowej Rady wskazani przez: Prezesa Rady Ministrów spośród wojewodów, Ministra Obrony  Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu,  finansów publicznych, gospodarki,  budownictwa,  lokalnego planowania  i  zagospodarowania przestrzennego  oraz mieszkalnictwa, oświaty i wychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta  Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto strad.”. Art. 13. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,  z późn. zm.11)) użyte w art. 3, w art. 173a, w art. 173b, w art. 175 w ust. 5 i 6, w art. 178 w ust. 5, w art. 181 w ust. 4 i 5,  w art. 183 w ust. 5, w art. 186 w ust. 4 i 5, w art. 188 w ust. 5, w art. 191 w ust. 1, 2, 4 i 8 we wprowadzeniu do wyliczenia,  w art. 193 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, 4 i 6, w art. 194 w ust. 1a, 1c, 3 i 4, w art. 195 w ust. 3 i 4, w art. 195a,  w art. 196 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 196a oraz w art. 197 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnych przy padkach wyrazy „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się uży tymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospo darowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”. Art. 14. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz  urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany: 1)  użyte w art. 5 w ust. 5, w art. 6 w ust. 3 oraz w art. 20 w ust. 1 i 2 w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy  do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach  wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz  mieszkalnictwa”; 2)  użyte w art. 12, w art. 33 w pkt 17 oraz w art. 34 w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw architek tury i budownictwa lub minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się użytymi  w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospo darowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”; 9)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786,  z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190, Nr 65,  poz. 545, Nr 222, poz. 1752 i Nr 223, poz. 1779.

10)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,  poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235,  poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,  Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574,  z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817  i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182,  poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585,  Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227,  poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 113 i 472. 11)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155,  poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732,  Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908. 12)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.  Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, z 2008 r. Nr 210, poz. 1321 oraz  z 2010 r. Nr 200, poz. 1326. Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 951

3)  w art. 29 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby zwołuje Krajowa Rada Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Kra jowej Komisji Rewizyjnej, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków okręgowych rad izb, co najmniej 1/5 wszyst kich członków okręgowych izb albo ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospo darowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”; 4) w art. 56 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  „Minister właściwy do  spraw budownictwa,  lokalnego planowania  i  zagospodarowania przestrzennego oraz  mieszkalnictwa,  po  zasięgnięciu  opinii  Krajowych  Izb,  określi,  w  drodze  rozporządzenia,  szczegółowe  zasady  i tryb postępowania dyscyplinarnego, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących:”. Art. 15. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn.  zm.13)) w art. 72 w ust. 6 oraz w art. 110a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ministrem właściwym do spraw  budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw budow nictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”.  Art. 16. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.14)) w art. 7  ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Ministrowie właściwi do spraw: gospodarki, budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania prze strzennego  oraz mieszkalnictwa,  gospodarki morskiej,  łączności,  transportu,  zdrowia,  rolnictwa, wewnętrznych  oraz Minister Obrony Narodowej, każdy w zakresie swoich kompetencji, w porozumieniu z ministrem właściwym  do spraw środowiska mogą określić, w drodze rozporządzeń, szczegółowy sposób postępowania z niektórymi ro dzajami odpadów, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego postępowania z odpadami.”. Art. 17. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.15)) w art. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 23, w art. 25 we wpro wadzeniu do wyliczenia oraz w art. 27 w ust. 2 i 3 wyrazy „Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki prze strzennej  i  mieszkaniowej”  zastępuje  się  wyrazami  „Minister  właściwy  do  spraw  budownictwa,  lokalnego  planowania  i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”. Art. 18. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.16)) w art. 7 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „15. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz  mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego, a w szcze gólności ustali wzór kwestionariusza wywiadu, wzór oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych  członków gospodarstwa domowego oraz wzór  legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wy wiadu, mając na uwadze czytelność danych w nich zawartych.”. Art. 19. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie  Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.17)) w art. 4a w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzy muje brzmienie: „Minister właściwy do  spraw budownictwa,  lokalnego planowania  i  zagospodarowania przestrzennego oraz  mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:”. 13)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154,  poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106,  Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489,  Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63,  poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r.  poz. 460. 14)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622,  Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016. 15)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz  z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578. 16)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 240,  poz. 2406, z 2006 r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587 i Nr 208, poz. 1535, z 2007 r. Nr 35, poz. 219 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. 17)  Zmiany  tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602,  Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13 oraz z 2011 r. Nr 224,  poz. 1342. Dziennik Ustaw  – 6 –   Poz. 951

Art. 20. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) w art. 43 ust. 4a otrzymuje brzmie nie: „4a. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji  publicznej oraz ministrem właściwym do  spraw budownictwa,  lokalnego planowania  i  zagospodarowania prze strzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób wyznaczania obszaru i granic aglome racji.”. Art. 21. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administra cji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, z późn. zm.18)) w art. 63 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3)  Prezesie Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw  budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,”. Art.  22. W ustawie  z  dnia  21  czerwca  2002  r.  o materiałach wybuchowych  przeznaczonych  do  użytku  cywilnego  (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.19)) w art. 18 ust. 1d otrzymuje brzmienie: „1d. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa,  lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia,  sposób prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas  oczyszczania terenów w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej innej niż określona w art. 10 ust. 2  oraz  wymagania  techniczne  i  organizacyjne  dotyczące  prowadzenia  tych  prac,  biorąc  pod  uwagę  zapewnienie  ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, z uwzględnieniem zróżnicowania charakteru wykonywanych  prac i właściwości używanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.”. Art. 23. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933) w art. 55 w ust. 8 uchyla się pkt 1.  Art. 24. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie  procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z późn. zm.

20) ) w art. 11 w ust. 4 oraz w art. 12 w ust. 2 wyrazy „minister właściwy  do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw  budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”. Art. 25. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.21)) w art. 8 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3)  przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania prze strzennego oraz mieszkalnictwa;”. Art. 26. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647)  wprowadza się następujące zmiany: 1)  użyte w art. 8 w ust. 1 i 2, w art. 10 w ust. 4, w art. 16 w ust. 2, w art. 61 w ust. 6 oraz w art. 67 w ust. 2 i 3 w różnych  przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje  się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania  i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”; 2) w art. 16 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  „Minister właściwy do  spraw budownictwa,  lokalnego planowania  i  zagospodarowania przestrzennego oraz  mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw rozwoju regio nalnego oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwzględnia nia w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, uwzględniając w szczegól ności problematykę związaną z:”; 18)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1923 i Nr 240,  poz. 2055, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Nr 240, poz. 2408 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592  oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162. 19)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104,  poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r.  Nr 155, poz. 1039 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 163, poz. 981, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368.

20)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 146, poz. 1546, z 2006 r. Nr 183, poz. 1354  i Nr 251, poz. 1844, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 168, poz. 1006. 21)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157,  poz. 1119, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 195, poz. 1503 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143. Dziennik Ustaw  – 7 –   Poz. 951

3)  użyte w art. 40 oraz w art. 41 w ust. 1 w pkt 7 w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw budownic twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „mini ster właściwy do spraw rozwoju regionalnego”; 4) art. 45 i art. 46 otrzymują brzmienie: „Art. 45. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie. Zarząd wojewódz twa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,  opracowuje raport o jego stanie w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji,  o których mowa w art. 39 ust. 5, podlegającą zaopiniowaniu przez wojewódzką komisję urbanistyczno-architekto niczną. Wyniki tego przeglądu oraz raport jest przedstawiany sejmikowi województwa oraz przekazywany do wia domości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. Art. 46. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego: 1)  koordynuje  zgodność  planów  zagospodarowania  przestrzennego  województw  z  koncepcją  przestrzennego  zagospodarowania kraju; 2)  koordynuje współpracę transgraniczną i przygraniczną w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzen nego; 3) przygotowuje okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju.”;  5) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu: „Art. 47a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dokonuje, w zakresie kształtowania ładu prze strzennego, przeglądu i analizy zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumen tów oraz przedkłada Radzie Ministrów propozycje zmian, uwzględniając w szczególności koncepcję przestrzenne go zagospodarowania kraju.”; 6) w art. 49: a) uchyla się ust. 1, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ministrowie i centralne organy administracji rządowej występują do marszałka właściwego województwa  z wnioskiem o wprowadzenie programu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.”. Art. 27. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.22)) w art. 9q ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Organem odwoławczym od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej jest minister właściwy  do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”. Art. 28. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie  dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.23)) w art. 11g w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2)  minister  właściwy  do  spraw  budownictwa,  lokalnego  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  mieszkalnictwa w przypadku wydania decyzji przez wojewodę.”. Art. 29. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.24)) w art. 37 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokal nego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wy magania,  jakim powinny odpowiadać oddawcze  skrzynki pocztowe oraz  ich usytuowanie,  jak  również warunki  dostępu dla operatorów, mając na uwadze zapewnienie:”. 22)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r.  Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98,  poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187,  poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460. 23)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 72, poz. 620 oraz  z 2012 r. poz. 472 i 549.  24)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r.  Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016. Dziennik Ustaw  – 8 –   Poz. 951

Art. 30. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.  zm.25)) w art. 31 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 33 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy  „Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami „Minister  właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”. Art. 31. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.26)) w art. 5 w ust. 4, w art. 7 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 8 w ust. 6  we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 9 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 7, w art. 14 w ust. 4 we wpro wadzeniu do wyliczenia, w art. 15 w ust. 6, w art. 24 oraz w art. 27 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy  „Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami „Minister  właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”.  Art. 32. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004  r. o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.27)) w art. 49 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,”. Art. 33. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budow nictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.28)) w art. 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz  mieszkalnictwa w porozumieniu  z ministrem właściwym do  spraw  finansów publicznych  ogłosi, w  drodze  ob wieszczenia,  wykaz  materiałów  budowlanych  uwzględniający  materiały  budowlane,  które  do  dnia  30  kwiet nia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są  opodatkowane podatkiem VAT.”. Art. 34. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin  i  innych osób w nabywaniu własnego  mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90) użyte w art. 10 w ust. 4 i 5, w art. 11 w ust. 1 oraz w art. 12 w różnych przypadkach  wyrazy „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się użytymi w od powiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania  przestrzennego oraz mieszkalnictwa”. Art. 35. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronio nych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545)  użyte w art. 19 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 20 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnych przypadkach  wyrazy „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się użytymi w od powiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania  przestrzennego oraz mieszkalnictwa”.  Art. 36. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.29)) w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,”. Art. 37. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej  UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2012 r. poz. 441) w art. 24 ust. 5 otrzymuje  brzmienie: „5. Organem odwoławczym od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 jest mini ster właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic twa.”. 25)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r.  Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769. 26)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760 oraz z 2011 r. Nr 102,  poz. 586. 27)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551, z 2009 r. Nr 19,  poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1429. 28)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 138 i Nr 192, poz. 1382, z 2010 r. Nr 56, poz. 338,  Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016. 29)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076,  z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460 i 908. Dziennik Ustaw  – 9 –   Poz. 951

Art. 38. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.30)) w art. 52 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Minister właściwy do  spraw budownictwa,  lokalnego planowania  i  zagospodarowania przestrzennego oraz  mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw  zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania,  jakim powinna odpowiadać prognoza  oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kieru jąc się szczególnymi potrzebami planowania przestrzennego na szczeblu gminy oraz uwzględniając:”. Art. 39. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459,  z późn. zm.31)) użyte w art. 18, w art. 26 w pkt 1 oraz w art. 27 w ust. 1 i 3 w różnych przypadkach wyrazy „minister właś ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypad kach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz  mieszkalnictwa”. Art. 40. W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie  lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego stronie służy od wołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego  oraz mieszkalnictwa.”. Art. 41. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie  imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn.  zm.32)) w art. 17 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycz nej oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego  oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony,  na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej, w szczególności dotyczące:”. Art. 42. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu  ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 358) w art. 5 w ust. 3, w art. 7 w ust. 1 oraz  w art. 29 wyrazy „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się wy razami „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz kalnictwa”. Art. 43. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji  (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.33)) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W przypadku gdy Rada Ministrów przyjmie Krajowy plan  redukcji  emisji, minister właściwy do spraw  środowiska w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: gospodarki, transportu, rolnictwa, budownictwa,  lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz gospodarki morskiej, z każ dym w zakresie jego właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sektorowe plany redukcji emisji, kierując się  ustaleniami Krajowego planu redukcji emisji oraz potrzebą zapewnienia ograniczania emisji, a także nieprzekra czania w przyszłości krajowych pułapów emisji dla poszczególnych sektorów gospodarki.”. Art. 44. W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) w art. 3  w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie: „a)  ministra właściwego  do  spraw  budownictwa,  lokalnego  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego  oraz mieszkalnictwa, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 4 załącz nika do ustawy,”.  30)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700  i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r.  Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015 i Nr 178,  poz. 1060 oraz z 2012 r. poz. 460, 472 i 908. 31)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 76, poz. 493 oraz z 2011 r. Nr 106,  poz. 622. 32)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2010  r. Nr 127, poz. 857  i Nr 152, poz. 1021 oraz z 2011  r. Nr 217,  poz. 1280. 33)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 122,  poz. 695 oraz z 2012 r. poz. 460.  Dziennik Ustaw  – 10 –  Poz. 951

Art. 45. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.34)) art. 191 otrzymuje brzmienie: „Art. 191. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalne go planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szcze gółowy tryb przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, a także szczegółowe warunki  odpłatności za zajmowanie kwater tymczasowych, uwzględniając wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego  i kwatery tymczasowej, a także rodzaj dokumentu przyjęcia przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego lub kwate ry tymczasowej.”. Art. 46. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn.  zm.35)) w art. 12: 1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  „3)  dziesięciu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: gospodarki, łączności, nauki, rolnic twa, rozwoju regionalnego, środowiska, transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra Obrony Naro dowej, spośród osób będących pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji należą sprawy  nauki.”; 2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W  pracach Rady może  uczestniczyć,  z  głosem  doradczym,  przedstawiciel  Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez ministrów właściwych do spraw: budownictwa, lo kalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, finansów publicznych, pracy, rodzi ny  oraz  zabezpieczenia  społecznego,  spośród  osób  będących  pracownikami  administracji  rządowej,  do  których  kompetencji należą sprawy nauki.”. Art. 47. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług  i sieci  telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106,  poz. 675) użyte w art. 33 w ust. 5, w art. 50 w ust. 3 i 4, w art. 58 w ust. 1 oraz w art. 81 w ust. 3 w różnych przypadkach  wyrazy „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się użytymi w od powiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania  przestrzennego oraz mieszkalnictwa”. Art. 48. W ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie  budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku  do wojewody, w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji jest minister właściwy do spraw  budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”. Art. 49. W ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r.  Nr 94, poz. 551) w art. 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Organem odwoławczym od decyzji, o której mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw budownictwa,  lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”. Art. 50. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.36)) w art. 186 § 2  otrzymuje brzmienie: „§ 2. Minister właściwy do  spraw budownictwa,  lokalnego planowania  i  zagospodarowania przestrzennego  oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Pań stwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać  lokal obwodowej komisji wyborczej, tak aby został dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.”. Art. 51. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) użyte w art. 9  w ust. 2, w art. 11 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 33 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia w róż 34)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 112, poz. 654  i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 664.  35)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092. 36)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2011  r. Nr 26,  poz.  134, Nr 94,  poz.  550, Nr 102, poz.  588, Nr 134,  poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281. Dziennik Ustaw  – 11 –  Poz. 951

nych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępu je się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania  i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”. Art. 52. W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki  jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789) w art. 4 w ust. 4 oraz w art. 33 w ust. 1 wyrazy „minister  właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami „minister właściwy  do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”. Art. 53. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w odniesieniu do umów zawartych na podstawie art. 3c i art. 4 ust. 3  ustawy zmienianej w art. 10 w miejsce ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkanio wej wstępuje minister właściwy do spraw budownictwa,  lokalnego planowania  i zagospodarowania przestrzennego oraz  mieszkalnictwa. Art.  54. 1. Do postępowań w  sprawie  stwierdzenia  zgodności  projektów planów zagospodarowania  przestrzennego  województw z koncepcją przestrzennego  zagospodarowania kraju  i  programami  rządowymi,  o których mowa w art.  41  ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 26, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy  stosuje się przepisy dotychczasowe.  2.  Do  dnia wejścia w  życie  niniejszej  ustawy minister  właściwy  do  spraw  budownictwa,  gospodarki  przestrzennej  i mieszkaniowej przekaże ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego dokumentację w zakresie planowania  i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym, z wyłączeniem dokumentacji dotyczącej postę powań, o których mowa w ust. 1, która zostanie przekazana niezwłocznie po zakończeniu tych postępowań. Art. 55. 1. Do spraw w zakresie polityki miejskiej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniej szej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 2.  Do  dnia wejścia w  życie  niniejszej  ustawy minister  właściwy  do  spraw  budownictwa,  gospodarki  przestrzennej  i mieszkaniowej przekaże ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego dokumentację w zakresie polityki miej skiej, z wyłączeniem dokumentacji dotyczącej postępowań, o których mowa w ust. 1, która zostanie przekazana niezwłocz nie po zakończeniu tych postępowań.  Art. 56. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zarząd województwa przekaże ministrowi  właściwemu do spraw rozwoju regionalnego wyniki przeglądów oraz raporty, o których mowa w art. 45 ustawy zmienianej  w art. 26, które zostały dokonane lub sporządzone od dnia rozpoczęcia bieżącej kadencji sejmiku województwa do dnia  wejścia w życie niniejszej ustawy.  Art. 57. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie korpusu  służby cywilnej  zatrudnieni w urzędzie  obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej i realizujący do tego  dnia zadania, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, stają się  członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regio nalnego. 2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na  piśmie członków korpusu służby cywilnej, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosun ków pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.  zm.37)) stosuje się odpowiednio. 37)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r.  Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28,  poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.  Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213,  poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610,  Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.  Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740,  Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825,  Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224,  poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149,  poz. 887 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 908. Dziennik Ustaw  – 12 –  Poz. 951

3. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.38)). Art. 58. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia  planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu  państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej. Art. 59. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących przed  dniem wejścia w życie ustawy w posiadaniu ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz kaniowej, przeznaczonych do realizacji zadań, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw  rozwoju regionalnego. Art. 60. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasa członkostwo w Radzie Centrum, o której mowa w usta wie zmienianej w art. 46, dotychczasowego jej członka wskazanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki prze strzennej i mieszkaniowej. 2. Minister właściwy do spraw nauki, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, powoła w skład Rady  Centrum, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 46, członka wskazanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju  regionalnego. Art. 61. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej  ustawy, dokona pierwszego przeglądu i pierwszej analizy, o których mowa w art. 47a ustawy zmienianej w art. 26, w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą, oraz przedłoży Radzie Ministrów propozycję zmian.  Art. 62. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 15 ustawy zmienianej w art. 18 zachowują moc do  czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 15 tej ustawy w brzmieniu nadanym  niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 26 zachowują moc do czasu wej ścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą  ustawą, nie dłużej jednak niż przez dwanaście miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 63. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2  i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 38)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2009  r. Nr 157, poz. 1241  i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011  r. Nr 82,  poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-08-22
Data wydania: 2012-07-13
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Uwagi: art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 i 3 wchodza w życie z dniem 23 sierpnia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW.
MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, LOKALNEGO PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 951