Dz.U. 2012 nr 0 poz. 962

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii2) Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012 r. poz. 95

1) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej, zwanego dalej „audytem”;

2) wzór karty audytu;

3) szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, zwanej dalej „ustawą”;

4) dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii;

5) sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której mowa w art. 28 ust. 3 ustawy.

§2.

1. Audyt w zakresie:

1) oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji obejmuje w szcze gólności: a) inwentaryzację techniczną tego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierającą określenie: – rodzaju obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji i ich parametrów pracy, – ogólnych danych technicznych – wraz z dokumentacją lub opisem technicznym obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, b) wyniki oszacowań zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, z wykorzystaniem metod analitycznych i z uwzględnieniem danych znamionowych lub katalogowych oraz czynników wpływających na zużycie energii, c) wyniki pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy tego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, z uwzględnieniem: – czynników wpływających na zużycie przez nie energii, – charakterystyki sprzętu służącego do wykonywania pomiarów, wraz z dokumentacją tych pomiarów oraz określe niem okresów, w których pomiary te wykonano,

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64). Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 962

d) ocenę błędów wykonanych pomiarów i wewnętrznej spójności wyników tych pomiarów – w przypadku wykonania czynności, o których mowa w lit. c, e) uzgodnienie wyników pomiarów z oszacowaniami analitycznymi – w przypadku wykonania czynności, o których mowa w lit. b i c,  f) określenie: – czynników wpływających na zużycie energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, w szczególności: usytuowania budynku i jego zasiedlenia (gęstość, okresowość), warunków eksploatacyjnych (temperatura, wilgot ność, intensywność oświetlenia i wentylacji) oraz wielkości produkcji, – całkowitej, bazowej wielkości zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, według stanu przed zrealizowaniem przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięć tego sa mego rodzaju, g) wykaz obowiązujących przepisów, norm, dokumentów i danych źródłowych, w szczególności specjalistycznych opracowań w zakresie najlepszych dostępnych technologii lub dobrych praktyk, z których korzystał sporządzający audyt;

2) oceny efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, stosownie do sposobu sporządzania audytu, obejmuje w szczególności: a) wskazanie realizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, wraz ze szczegółowym opisem usprawnień wprowadzonych w związku z tym przedsięwzięciem, b) określenie sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych, szczegółowy opis wzorów, wskaźników i współczynników użytych w tych obliczeniach, wraz z opisem przyjętych założeń oraz wskazaniem źródeł danych zastosowanych do obliczeń oszczędności energii, c) wyniki obliczeń, w szczególności osiągniętej średniorocznej oszczędności energii oraz łącznej redukcji kosztów eksploatacji obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, którego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, wraz z wnioskami wskazującymi na zasadność wyboru tego przedsięwzięcia, d) wykaz wykorzystanych programów komputerowych użytych do obliczania oszczędności energii.

2. W przypadku gdy do prawidłowej oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację nie jest konieczne wykonanie pomiarów wielkości fizycznych i parametrów ich pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, wykonuje się tylko oszacowania zużycia energii, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b.

§3. Audyt sporządzany przed zrealizowaniem przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej w za kresie opisu możliwych rodzajów i wariantów realizacji tego przedsięwzięcia wraz z oceną jego opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii, stosownie do sposobu jego sporządzania, obejmuje w szczególności:

1) wskazanie dopuszczalnych, ze względów technicznych i ekonomicznie uzasadnionych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, z uwzględnieniem zastosowania różnych technologii;

2) szczegółowy opis planowanych usprawnień w ramach poszczególnych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

3) wskazanie możliwej do uzyskania oszczędności energii, wraz z oceną opłacalności ekonomicznej każdego z możliwych do zrealizowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w szczególności: a) przyjęte założenia i źródła danych zastosowanych do obliczeń oszczędności energii, b) sposób wykonania analiz danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych oraz szczegółowy opis wzorów, wskaźników i współczynników użytych w tych obliczeniach, c) ocenę opłacalności ekonomicznej poszczególnych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, zawierającą w szczególności: rodzaje kosztów inwestycyjnych, przyjętych aktualnych i prognozowanych cen paliw lub energii oraz przewidywany okres zwrotu inwestycji, d) wyniki obliczeń i wnioski z nich wynikające dotyczące wyboru optymalnego wariantu lub rodzaju przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, wraz z wykazem programów komputerowych użytych do oblicza nia oszczędności energii.

§4.

1. Audyt sporządza się w sposób bilansowy. Audyt ten obejmuje wykonanie pełnego bilansu energetycznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, którego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 9622. Audyt dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, określonego w załączniku nr 1 do rozpo rządzenia, może być sporządzony w sposób uproszczony.

§5.

1. Audyt, o którym mowa w § 4 ust. 1, sporządza się z wykorzystaniem w szczególności danych i metod określania ilości energii zaoszczędzonej, z zastosowaniem odpowiednio udokumentowanej metody obliczeń, zgodnie z wiedzą tech niczną lub na podstawie dokonywanych pomiarów.

2. Sporządzając audyt, o którym mowa w § 4 ust. 1:

1) dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej polegającego na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.3)) dotyczącego również innych budynków niż budynki mieszkalne, budynki zbiorowego zamieszkania oraz budynki stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego służące do wykony wania przez nie zadań publicznych – stosuje się metody obliczeń określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remonto wego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 34

6) z uwzględnieniem różnic w sposobie użytkowania tych budynków i w ich właściwościach;

2) w celu modernizacji oświetlenia: a) stosuje się metody obliczeń określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), b) uwzględnia się specyficzne wymagania w zakresie pomiarów, parametrów i jakości oświetlenia określone w przepi sach odrębnych i w Polskich Normach, c) bierze się pod uwagę w szczególności następujące usprawnienia umożliwiające uzyskanie oszczędności energii: zastosowanie bardziej energooszczędnych źródeł światła lub opraw oświetleniowych, systemów automatycznego sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia, optymalizację czasu załączania oświetlenia oraz wprowadzenie sekcji oświetleniowych w zależności od przeznaczenia oświetlanych stref i pomieszczeń;

3) w celu modernizacji procesu technologicznego lub produkcyjnego – wykonuje się ocenę potencjału w zakresie poprawy efektywności energetycznej zamkniętych procesów technologicznych lub produkcyjnych oraz procesów pomocniczych i poszczególnych urządzeń technicznych wchodzących w skład ciągu technologicznego lub produkcyjnego, wskazując: a) źródła oraz poziom strat energii w procesie technologicznym lub produkcyjnym, w szczególności wykonuje się inwentaryzację energetyczną urządzeń technicznych i procesów technologicznych lub produkcyjnych oraz pomiary i opracowanie wyników tych pomiarów, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i metod pomiarowo-badawczych, b) możliwe do zastosowania nowe rozwiązania technologiczne, procedury i regulaminy wpływające na zużycie energii w procesie technologicznym lub produkcyjnym, a także możliwe do wprowadzenia sposoby reorganizacji procesu produkcyjnego w celu ograniczenia czasu pracy urządzeń, z wyjątkiem zmiany asortymentu lub rodzaju produkcji;

4) w celu ograniczenia strat energii elektrycznej w transformatorach – wykonuje się: a) analizę pomiarów obciążeń transformatorów mocą czynną i bierną, strat energii w transformatorach, odniesioną do czasu ich pracy (w roku) z badanym obciążeniem, b) ocenę: – celowości wymiany transformatorów na jednostki dostosowane do zapotrzebowania, – opłacalności rezygnacji z eksploatacji części transformatorów oraz zastosowania łączy między stacjami po stronie dolnego napięcia, c) analizę celowości rezygnacji z transformacji i odbioru energii na wysokim napięciu, w przypadku dużych zakładów przemysłowych;

5) w celu modernizacji lub wymiany napędu – wykonuje się pomiary służące do wykonania analiz: a) wpływu rozruchu silników na pracę sieci elektroenergetycznej oraz wymiany silników niedociążonych na silniki o niższej mocy,

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 76, poz. 493, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 951. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 962

b) ograniczenia biegu jałowego silników przez wprowadzenie samoczynnego wyłączenia biegnących jałowo odbiorni ków wszędzie tam, gdzie praca urządzeń technicznych ma charakter przerywany i występują niezbędne przerwy technologiczne w ich pracy, c) możliwości wprowadzenia regulacji prędkości obrotowej silników;

6) w celu modernizacji sieci ciepłowniczej – wykonuje się w szczególności analizę możliwości poprawy izolacji cieplnej rurociągu i armatury przesyłowej, zmiany trasy rurociągu w celu zmniejszenia jego długości lub likwidacji jego zbęd nych odcinków lub zamiany rurociągów napowietrznych na podziemne preizolowane;

7) w celu ograniczenia przepływów mocy biernej – wykonuje się pomiary wielkości i analizy miejsc usytuowania urzą dzeń kompensacji mocy biernej w celu wyeliminowania jej zbędnych przepływów;

8) w celu modernizacji urządzeń potrzeb własnych, odzysku energii w procesach przemysłowych lub ograniczenia strat sieciowych w ciągach liniowych – wykonuje się ocenę potencjału w zakresie poprawy efektywności energetycznej, wskazując źródła oraz poziom strat energii i możliwe do zastosowania rozwiązania technologiczne, których celem będzie jej oszczędność.

§6.

1. Do sporządzenia audytu w sposób uproszczony wykorzystuje się dane i metody określania ilości energii zaoszczędzonej, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Przepisy § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c–e stosuje się do audytu sporządzanego w sposób uproszczony, w przypadku gdy jest to konieczne dla prawidłowej oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, których dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.

§7.

1. Audyt sporządza się w języku polskim w formie pisemnej, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne oznaczenia graficzne i literowe objaśnione w legendzie audytu.

2. Wszystkie strony (arkusze) audytu oraz załączniki oznacza się kolejnymi numerami.

3. Audyt oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie.

§8. Wzór karty audytu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§9.

1. Weryfikacja audytu, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy, polega na sprawdzeniu:

1) spełnienia wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 1–5 ustawy;

2) prawidłowości oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację będących przedmiotem audytu;

3) poprawności opisu możliwych rodzajów przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz oceny opłacalności ekonomicznej tych przedsięwzięć, a także możliwej do uzyskania oszczędności energii;

4) prawidłowości oceny efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności ener getycznej, w szczególności określenia osiągniętej oszczędności energii;

5) prawidłowości wykonanych obliczeń.

2. Wyrywkowej weryfikacji audytu dokonują podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, zwane dalej „weryfi katorami”.

§10.

1. Postępowanie weryfikacyjne składa się z:

1) etapu wstępnego;

2) etapu właściwego.

2. Postępowanie weryfikacyjne rozpoczyna się z dniem otrzymania przez weryfikatora audytu.

3. Weryfikator w ramach etapu wstępnego, trwającego nie dłużej niż 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania audytu, dokonuje oceny jego kompletności. Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 9624. W przypadku stwierdzenia niekompletności otrzymanego audytu weryfikator informuje, w formie pisemnej, podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy, o konieczności dokonania uzupełnień, wyznaczając termin na ich dokonanie.

5. Etap właściwy następuje po zakończeniu etapu wstępnego lub po dokonaniu uzupełnień, o których mowa w ust. 4, i nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych.

6. Weryfikator w ramach etapu właściwego sprawdza zgodność audytu z wymaganiami określonymi w art. 28 ust. 1–5 ustawy oraz w § 9 ust. 1 pkt 2–5.

7. Do weryfikacji audytu mogą być wykorzystywane w szczególności dane i metody określone w § 5 i 6. § 1

1.

1. Weryfikator po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego pisemnie sporządza pozytywną albo negatywną ocenę weryfikacyjną audytu.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie. W uzasadnieniu weryfikator wskazuje:

1) dane i metody wykorzystywane do weryfikacji audytu;

2) sposób wykonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych;

3) obowiązujące przepisy, normy, dokumenty i dane źródłowe, w szczególności specjalistyczne opracowania w zakresie najlepszych dostępnych technologii lub dobrych praktyk, z których korzystał, dokonując weryfikacji audytu. § 1

2.

1. Sporządzenie oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła polega na wyznaczeniu:

1) procentowego udziału ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego;

2) wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla indywidualnego źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej i wskazaniu, który sposób dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną, przez porównanie tych wskaźników, w przypadku gdy udział procentowy ciepła, o którym mowa w pkt 1, wynosi nie mniej niż 75%.

2. Procentowy udział ciepła oraz wskaźniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, o których mowa w ust. 1, wyznacza się zgodnie z wzorami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia. § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: wz. M. Haładyj Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 962

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. (poz. 962) Załącznik nr 1 PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, DLA KTÓRYCH MOŻE BYĆ SPORZĄDZANY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SPOSÓB UPROSZCZONY Lp. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej 1 Ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu lub stropodachu 2 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 3 Ocieplenie stropu nad piwnicą 4 Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej 5 Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej 6 Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła 7 Wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (pralki, suszarki, zmywarki do naczyń, chłodziarki lub piekarnika) 8 Wymiana urządzeń IT 9 Wymiana napędów do urządzeń, w szczególności silników elektrycznych o mocy znamionowej do 100 [kW] 10 Racjonalne użytkowanie energii w mieszkalnych budynkach pasywnych Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 962

Z ał ąc zn ik n r 2 D A N E I M E T O D Y W Y K O R Z Y S T Y W A N E P R Z Y O K R E Ś L A N IU I W E R Y F IK A C JI U Z Y S K A N Y C H O S Z C Z Ę D N O Ś C I E N E R G II 1. 1. M et o d y w y k o rz y st y w a n e d o o k re śl a n ia i w er y fi k a cj i il o śc i en er g ii z a o sz cz ęd zo n ej w w y n ik u r ea li za cj i p rz ed si ęw zi ęc ia s łu żą ce g o p o p ra w ie

ef ek ty w n o śc i en er g et y cz n ej

1. 1. M to dy w yk or zy s

Pr ze ds ię w zi ęc ie

słu żą ce p op ra w ie e fe kt yw no śc i en er ge ty cz ne j Fo rm uł y um oż liw ia ją ce o bl ic ze ni e os zc zę dn oś ci e ne rg ii D ef in ic je

U ży tk ow an ie e ne rg ii – bu do w ni ct w o

M od er ni za cj a pr ze gr ód b ud ow la ny ch

Oc ie pl en ie śc ia ny

ze w nę trz ne j, da ch u lu b str op od ac hu

(1 ) i p d U U A k k k Q η λ    + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ∆ 0 0 3 2 1 0 1 1 33 56 ,0

∆Q 0 – ilo ść z ao sz cz ęd zo ne j e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [G J/r ok ],

k 1 – w sp ół cz yn ni k os tro śc i k lim at u, n a po ds ta w ie ta be li nr 1 ,

k 2 – w sp ół cz yn ni k ko re kc yj ny w z al eż no śc i o d w ie lk oś ci śr ed ni ej te m pe ra tu ry

po m ie sz cz en ia o gr ze w an eg o, n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 3 ,

k 3 – w sp ół cz yn ni k zm ni ej sz aj ąc y ze w zg lę du n a ko re kt ę r ze cz yw ist yc h w ar un kó w k lim at yc zn yc h k 3 = 0 ,9 0,

A p – p ow ie rz ch ni a oc ie pl on ej p rz eg ro dy (ś ci an y ze w nę trz ne j) pr ze d w yk on an ie m

oc ie pl en ia , w yr aż on a w [m 2 ],

U 0 – w sp ół cz yn ni k pr ze ni ka ni a ci ep ła śc ia ny z ew nę trz ne j l ub st ro po da ch u w

sta ni e ist ni ej ąc ym , o kr eś lo ny n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej , o d po w ie dn ic h ob lic ze ń w yk on an yc h dl a sta nu fa kt yc zn eg o zg od ni e z Po lsk ą N or m ą PN -E N IS O 6 94 6 lu b na p od sta w ie d an yc h w ta be li nr 2 , w yr aż on y w [W /m 2 ·K ],

d – gr ub oś ć do da tk ow ej w ar stw y oc ie pl en ia , w yr aż on a w [m ],

λ – w sp ół cz yn ni k pr ze w od no śc i c ie pl ne j m at er ia łu iz ol ac yj ne go o kr eś lo ny n a po ds ta w ie P ol sk ie j N or m y PN -E N IS O 1 04 56 lu b na p od sta w ie d an yc h pr od uc en ta ; d la w ię ks zo śc i s ta nd ar do w yc h m at er ia łó w do iz ol ac ji ci ep ln ej , Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 962

w ty m d la w eł ny m in er al ne j l ub st yr op ia nu , m oż na p rz yj m ow ać

λ = 0, 04 0 [W /m ·K ]; dl a m at er ia łó w o p od w yż sz on ej iz ol ac yj no śc i c ie pl ne j, w ty m d la sp ec ja ln yc h sty ro pi an ów , m oż na p rz yj m ow ać w ar to śc i n iż sz e,

po d w ar un ki em p ot w ie rd ze ni a pr zy ję ty ch d o ob lic ze ń pa ra m et ró w iz ol ac yj no śc i c ie pl ne j o dp ow ie dn ią d ok um en ta cj ą lu b ob lic ze ni am i,

η i – ca łk ow ita sp ra w no ść sy ste m u gr ze w cz eg o ró w na η 0 M w p rz yp ad ku b ud yn kó w m ie sz ka ln yc h lu b η 0P w p rz yp ad ku b ud yn kó w u ży te cz no śc i p ub lic zn ej

i b ud yn kó w u słu go w yc h, o kr eś lo na n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 4

O ci ep le ni e str op u po d ni eo gr ze w a ny m p od da sz em

(2 ) ip d U U A k k k Q η λ    + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ∆ 0 0 3 2 1 0 1 1 25 17 ,0

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [G J/r ok ],

k 1 – w sp ół cz yn ni k os tro śc i k lim at u, n a po ds ta w ie ta be li nr 1 ,

k 2 – w sp ół cz yn ni k ko re kc yj ny w z al eż no śc i o d w ys ok oś ci śr ed ni ej te m pe ra tu ry

po m ie sz cz en ia o gr ze w an eg o, n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 3 ,

k 3 – w sp ół cz yn ni k zm ni ej sz aj ąc y ze w zg lę du n a ko re kt ę r ze cz yw ist yc h w ar un kó w k lim at yc zn yc h k 3 = 0 ,9 0,

A p – p ow ie rz ch ni a oc ie pl on ej p rz eg ro dy (ś ci an y ze w nę trz ne j) pr ze d w yk on an ie m

oc ie pl en ia , w yr aż on a w [m 2 ],

U 0 – w sp ół cz yn ni k pr ze ni ka ni a ci ep ła st ro pu p od n ie og rz ew an ym p od da sz em

w st an ie is tn ie ją cy m , o kr eś lo ny n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej , o d po w ie dn ic h ob lic ze ń w yk on an yc h dl a sta nu fa kt yc zn eg o zg od ni e z Po lsk ą N or m ą PN -E N IS O 6 94 6 lu b na p od sta w ie d an yc h w ta be li nr 2 , w yr aż on y w [W /m 2 ·K ],

d – gr ub oś ć do da tk ow ej w ar stw y oc ie pl en ia , w yr aż on a w [m ],

λ – w sp ół cz yn ni k pr ze w od no śc i c ie pl ne j m at er ia łu iz ol ac yj ne go o kr eś lo ny n a po ds ta w ie P ol sk ie j N or m y PN -E N IS O 1 04 56 lu b na p od sta w ie d an yc h pr od uc en ta ; d la w ię ks zo śc i s ta nd ar do w yc h m at er ia łó w do iz ol ac ji ci ep ln ej , w ty m d la w eł ny m in er al ne j l ub st yr op ia nu , m oż na p rz yj m ow ać

λ = 0, 04 0 [W /m ·K ]; dl a m at er ia łó w o p od w yż sz on ej iz ol ac yj no śc i c ie pl ne j, w ty m d la sp ec ja ln yc h sty ro pi an ów , m oż na p rz yj m ow ać w ar to śc i n iż sz e,

po d w ar un ki em p ot w ie rd ze ni a pr zy ję ty ch d o ob lic ze ń pa ra m et ró w iz ol ac yj no śc i c ie pl ne j o dp ow ie dn ią d ok um en ta cj ą lu b ob lic ze ni am i,

η i – ca łk ow ita sp ra w no ść sy ste m u gr ze w cz eg o ró w na η 0 M w p rz yp ad ku b ud yn kó w m ie sz ka ln yc h lu b η 0P w p rz yp ad ku b ud yn kó w u ży te cz no śc i p ub lic zn ej

i b ud yn kó w u słu go w yc h, o kr eś lo na n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 4

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 962

O ci ep le ni e str op u na d pi w ni cą

(3 ) ip d U U A k k k Q η λ    + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ∆ 0 0 3 2 1 0 1 1 14 26 ,0

∆Q 0 – ilo ść z ao sz cz ęd zo ne j e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [G J/r ok ],

k 1 – w sp ół cz yn ni k os tro śc i k lim at u, n a po ds ta w ie ta be li nr 1 ,

k 2 – w sp ół cz yn ni k ko re kc yj ny w z al eż no śc i o d w ys ok oś ci śr ed ni ej te m pe ra tu ry

po m ie sz cz en ia o gr ze w an eg o, n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 3 ,

k 3 – w sp ół cz yn ni k zm ni ej sz aj ąc y ze w zg lę du n a ko re kt ę r ze cz yw ist yc h w ar un kó w k lim at yc zn yc h k 3 = 0 ,9 0,

A p – p ow ie rz ch ni a oc ie pl on ej p rz eg ro dy (ś ci an y ze w nę trz ne j) pr ze d w yk on an ie m

oc ie pl en ia , w yr aż on a w [m 2 ],

U 0 – w sp ół cz yn ni k pr ze ni ka ni a ci ep ła st ro pu n ad p iw ni cą n ie og rz ew an ą w st an ie

ist ni ej ąc ym , o kr eś lo ny n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej , o dp ow ie d ni ch o bl ic ze ń w yk on an yc h dl a sta nu fa kt yc zn eg o zg od ni e z Po lsk ą N or m ą PN -E N IS O 6 94 6 lu b na p od sta w ie d an yc h w ta be li nr 2 , w ra żo ny

w [W /m 2 ·K ],

d – gr ub oś ć do da tk ow ej w ar stw y oc ie pl en ia , w yr aż on a w [m ],

λ – w sp ół cz yn ni k pr ze w od no śc i c ie pl ne j m at er ia łu iz ol ac yj ne go o kr eś lo ny n a po ds ta w ie P ol sk ie j N or m y PN -E N IS O 1 04 56 lu b na p od sta w ie d an yc h pr od uc en ta ; d la w ię ks zo śc i s ta nd ar do w yc h m at er ia łó w do iz ol ac ji ci ep ln ej , w ty m d la w eł ny m in er al ne j l ub st yr op ia nu , m oż na p rz yj m ow ać

λ = 0, 04 0 [W /m ·K ]; dl a m at er ia łó w o p od w yż sz on ej iz ol ac yj no śc i c ie pl ne j, w ty m d la sp ec ja ln yc h sty ro pi an ów , m oż na p rz yj m ow ać w ar to śc i n iż sz e,

po d w ar un ki em p ot w ie rd ze ni a pr zy ję ty ch d o ob lic ze ń pa ra m et ró w iz ol ac yj no śc i c ie pl ne j o dp ow ie dn ią d ok um en ta cj ą lu b ob lic ze ni am i,

η i – ca łk ow ita sp ra w no ść sy ste m u gr ze w cz eg o ró w na η 0 M w p rz yp ad ku b ud yn kó w m ie sz ka ln yc h lu b η 0P w p rz yp ad ku b ud yn kó w u ży te cz no śc i p ub lic zn ej

i b ud yn kó w u słu go w yc h, o kr eś lo na n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 4

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 962

W ym ia na lu b m od er ni za cj a st ol ar ki o ki en ne j w b ud yn ka ch m ie sz ka ln yc h i z am ie sz ka ni a zb io ro w eg o M od er ni za cj a lu b w ym ia na

sto la rk i ok ie nn ej n a no w ą (4 ) ( ) i ok ok ok U U A k k k Q η ] 57,0 33 6 ,0[ 1 0 3 2 1 0 + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ∆

∆ Q 0 – ilo ść z ao sz cz ęd zo ne j e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [G J/r ok ],

k 1 – w sp ół cz yn ni k os tro śc i k lim at u, n a po ds ta w ie ta be li nr 1 ,

k 2 – w sp ół cz yn ni k ko re kc yj ny w z al eż no śc i o d w ys ok oś ci śr ed ni ej te m pe ra tu ry

po m ie sz cz en ia o gr ze w an eg o, n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 3 ,

k 3 – w sp ół cz yn ni k zm ni ej sz aj ąc y ze w zg lę du n a ko re kt ę r ze cz yw ist yc h w ar un kó w k lim at yc zn yc h k 3 = 0 ,9 0,

A ok – p ow ie rz ch ni a ok ie n po dd aw an yc h te rm om od er ni za cj i, w yr aż on a w [m 2 ],

U 0o k – w sp ół cz yn ni k pr ze ni ka ni a ci ep ła o kn a ze w nę trz ne go i dr zw i b al ko no w yc h w st an ie is tn ie ją cy m , o kr eś lo ny n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej lu b na p od sta w ie d an yc h w ta be li nr 2 , U 1o k – w sp ół cz yn ni k pr ze ni ka ni a ci ep ła o kn a ze w nę trz ne go i dr zw i b al ko no w yc h po m od er ni za cj i, ok re ślo ny n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej d os ta w cy st ol ar ki o ki en ne j,

η i – ca łk ow ita sp ra w no ść sy ste m u gr ze w cz eg o ró w na η 0M w p rz yp ad ku b ud yn kó w m ie sz ka ln yc h lu b η 0 P w p rz yp ad ku b ud yn kó w u ży te cz no śc i p ub lic zn ej

i b ud yn kó w u słu go w yc h, o kr eś lo na n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 4

U w ag a:

U sz cz el ni en ie s to la rk i o ki en ne j n ie p ow od uj e po pr aw y w sp ół cz yn ni ka p rz en ik a ni a ci ep ła U 0o k, a je dy ni e og ra ni cz en ie s tra t c ie pł a w z w ią zk u z og ra ni cz en ie m

na dm ie rn ej w en ty la cj i. W p rz yp ad ka ch a na liz y m od er ni za cj i p ol eg aj ąc ej n a re m on ci e i u sz cz el ni en iu is tn ie ją ce j s to la rk i n al eż y ko rz ys ta ć z w zo ru (4 ), pr zy jm u ją c U 0o k = U 1o k.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 962

W ym ia na lu b m od er ni za cj a st ol ar ki o ki en ne j w b ud yn ka ch u ży te cz no śc i p ub lic zn ej i bu dy nk ac h bi ur ow yc h M od er ni za cj a lu b w ym ia na

sto la rk i ok ie nn ej n a no w ą

(5 ) ( ) i ok ok ok U U A k k k Q η ] 43,1 29 3 ,0[ 1 0 3 2 1 0 + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ∆

∆ Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [G J/r ok ],

k 1 – w sp ół cz yn ni k os tro śc i k lim at u, n a po ds ta w ie ta be li nr 1 ,

k 2 – w sp ół cz yn ni k ko re kc yj ny w z al eż no śc i o d w ys ok oś ci śr ed ni ej te m pe ra tu ry

po m ie sz cz en ia o gr ze w an eg o, n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 3 ,

k 3 – w sp ół cz yn ni k zm ni ej sz aj ąc y ze w zg lę du n a ko re kt ę r ze cz yw ist yc h w ar un kó w k lim at yc zn yc h k 3 = 0 ,9 0,

A ok – p ow ie rz ch ni a ok ie n po dd aw an yc h te rm om od er ni za cj i, w yr aż on a w [m 2 ],

U 0o k – w sp ół cz yn ni k pr ze ni ka ni a ci ep ła o kn a ze w nę trz ne go i dr zw i b al ko no w yc h w st an ie is tn ie ją cy m , o kr eś lo ny n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej lu b na p od sta w ie d an yc h w ta be li nr 2 , U 1o k – w sp ół cz yn ni k pr ze ni ka ni a ci ep ła o kn a ze w nę trz ne go i dr zw i b al ko no w yc h po m od er ni za cj i, ok re ślo ny n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej d os ta w cy st ol ar ki o ki en ne j,

η i – ca łk ow ita sp ra w no ść sy ste m u gr ze w cz eg o ró w na η 0M w p rz yp ad ku b ud yn kó w m ie sz ka ln yc h lu b η 0 P w p rz yp ad ku b ud yn kó w u ży te cz no śc i p ub lic zn ej

i b ud yn kó w u słu go w yc h, o kr eś lo na n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 4

U w ag a:

Sa m o us zc ze ln ie ni e sto la rk i o ki en ne j n ie p ow od uj e wz ro stu w sp ół cz yn ni ka p rz e ni ka ni a ci ep ła U 0o k, a je dy ni e og ra ni cz en ie st ra t c ie pł a w z w ią zk u z og ra ni cz en ie m

na dm ie rn ej w en ty la cj i. W p rz yp ad ka ch a na liz y m od er ni za cj i po le ga ją ce j na r e m on ci e i u sz cz el ni en iu is tn ie ją ce j s to la rk i w b ud yn ka ch u ży te cz no śc i p ub lic zn ej

i b ud yn ka ch b iu ro w yc h na le ży k or zy sta ć z w zo ru (5 ), pr zy jm uj ąc U 0o k = U 1o k.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 962

W ym ia na lu b m od er ni za cj a in st al ac ji ci ep łe j w od y uż yt ko w ej

M od er ni za cj a l ub

w ym ia na in sta la cj i ci ep łe j w od y uż yt ko w ej w b ud yn ka ch m ie sz ka ln yc h,

bu dy nk ac h za m ie sz ka ni a zb io ro w eg o i b ud yn ka ch b iu ro w yc h (6 ) ) ( 00 36 ,0 1 , 1 0 , 0 0 W H W H Q k Q k Q ⋅ − ⋅ ⋅ = ∆

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [G J/r ok ], k 0 , k 1 – w sp ół cz yn ni ki k or ek cy jn e z uw ag i n a za sto so w an ie u rz ąd ze ń i a rm at ur y po w od uj ąc yc h re du kc ję z uż yc ia w od y od po w ie dn io d la s ta nu p rz ed i po

m od er ni za cj i, pr zy jm ow an e w g ta be li nr 5 ; w p rz yp ad ku b ra ku u rz ąd ze ń i a rm at ur y po w od uj ąc yc h re du kc ję

zu ży ci a w od y pr zy jm uj e się k 0 = k 1 = 1 ,0 0; d an e w t ab el i n r 5 do ty cz ą pr zy pa dk ów z as to so w an ia

ur zą dz eń w s po só b ko m pl ek so w y, tj . n a w sz ys tk ic h pu nk ta ch p ob or u w o dy , w in ny ch p rz yp ad ka ch n al eż y pr zy jm ow ać k 0 = k 1 = 1 ,0 0,

0 ,W H Q , 1 ,W H Q – za po trz eb ow an ie n a en er gi ę fin al ną d o pr zy go to w an ia c ie pł ej

w od y uż yt ko w ej o dp ow ie dn io d la st an u pr ze d i p o m od er ni za cj i, ob lic zo ne z go dn ie z r oz po rz ąd ze ni em M in ist ra I nf ra str uk tu ry z d ni a 6 lis to pa da

20 08 r. w s pr aw ie m et od ol og ii ob lic za ni a ch ar ak te ry sty ki e ne rg et yc zn ej

bu dy nk u i lo ka lu m ie sz ka ln eg o lu b cz ęś ci b ud yn ku s ta no w ią ce j sa m o dz ie ln ą ca ło ść te ch ni cz no -u ży tk ow ą or az s po so bu s po rz ąd za ni a i w zo ró w

św ia de ct w ic h ch ar ak te ry sty ki e ne rg et yc zn ej (D z. U . N r 2 01 , p oz . 1 24 0) , w yr aż on ą w [G J/r ok ] M od er ni za cj a op ra w o św ie tle ni ow yc h lu b źr ód eł św ia tła

M od er ni za cj a op ra w o św ie tle ni o w yc h

(7 ) ( ) 10 00 / 1 0 0 M M T Q U − = ∆

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] ,

T U – cz as u ży tk ow an ia ź ró dł a św ia tła o kr eś lo ny n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 6 , w yr aż on y w [h /ro k] , M 0 – łą cz na m oc z na m io no w a ist ni ej ąc yc h (s ta ry ch ) o pr aw o św ie tle ni ow yc h,

w yr aż on a w [W ], M 1 – łą cz na m oc z na m io no w a no w yc h op ra w o św ie tle ni ow yc h po m od er ni za cj i, w yr aż on a w [W ] U w ag a:

O sz cz ęd no śc i w z uż yc iu e ne rg ii dl a źr ód eł św ia tła o bl ic za ne są p rz y za ło że ni u, ż e na tę że ni e oś w ie tle ni a po w ie rz ch ni , m ie rz on e w lu ks ac h [lm /m 2 ], p o m od er ni za cj i sp eł ni a w ym ag an ia P ol sk ic h N or m P N -E N 1 24 64 -1 o ra z P N -E N 1 32 01 -2 .

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 962

M od er ni za cj a źr ó de ł ś w ia tła

(8 ) ( ) 1 0 0 40,1 M M Q − ⋅ = ∆

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] , M 0 – m oc z na m io no w a ist ni ej ąc eg o (d ot yc hc za so w eg o) ź ró dł a św ia tła , w yr aż on a w [W ], M 1 – m oc z na m io no w a no w eg o źr ód ła św ia tła , w yr aż on a w [W ] U ży tk ow an ie e ne rg ii − ur zą dz en ia A G D

W ym ia na p ra lk i l ub su sz ar ki

Pr al ki b ęb no w e ty pu d om ow eg o (9 ) ( ) C L Q N − ⋅ = ∆ 31,0 20 0 0

lu b (1 0)

S N E L Q ⋅ − ⋅ = ∆ 20 0 62 0

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] ,

L N − w sa d zn am io no w y (ła do w no ść n om in al na ) u rz ąd ze ni a ( ba w eł na ), w yr aż on y w [k g] ,

C – zu ży ci e en er gi i w st an da rd ow ym c yk lu p ra ni a ba w eł ny w te m pe ra tu rz e 60 [º C] p rz ez u rz ąd ze ni e no w e, o kr eś lo ne n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec h ni cz ne j u rz ąd ze ni a, w sp os ób z go dn y z ro zp or zą dz en ie m M in ist ra G os po da rk i i P ra cy z d ni a 20 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie w ym ag ań d ot yc zą cy ch d o ku m en ta cj i t ec hn ic zn ej , s to so w an ia e ty ki et i ch ar ak te ry sty k te ch ni cz ny ch

or az w zo ró w e ty ki et d la u rz ąd ze ń (D z. U . N r 9 8, p oz . 8 25 ), w yr aż on e w [k W h/ kg p ra ni a] ,

E S – zu ży ci e en er gi i, ob lic zo ne n a po ds ta w ie w yn ik ów st an da rd ow yc h te stó w

w st an da rd ow ym c yk lu p ra ni a ba w eł ny w te m pe ra tu rz e 6 0 [ºC ] p rz ez u rz ą dz en ie n ow e, o kr eś lo ne n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej u rz ąd ze ni a,

w sp os ób z go dn y z ro zp or zą dz en ie m M in ist ra G os po da rk i i P ra cy z d ni a 20 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie w ym ag ań d ot yc zą cy ch d ok um en ta cj i t ec hn ic z ne j, sto so w an ia e ty ki et i ch ar ak te ry sty k te ch ni cz ny ch o ra z w zo ró w e ty ki et

dl a ur zą dz eń , w yr aż on e w [k W h/ cy kl ] Pr al ko su sz ar ki

bę bn ow e t yp u do m ow eg o

(1 1)

( ) C L Q N − ⋅ = ∆ 05,1 20 0 0

lu b (1 2)

S N E L Q ⋅ − ⋅ = ∆ 20 0 21 0 0

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j w yr aż on ej w [k W h/ ro k] , L N – w sa d zn am io no w y (ła do w no ść n om in al na ) u rz ąd ze ni a ( ba w eł na ), w yr aż on y w [k g] ,

C – zu ży ci e en er gi i w p eł ny m st an da rd ow ym c yk lu (p ra ni a, w iro w an ia , s us ze ni a) b aw eł ny w te m pe ra tu rz e 60 [º C] p rz ez u rz ąd ze ni e no w e, o kr eś lo ne n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej u rz ąd ze ni a, w sp os ób z go dn y z ro zp o rz ąd ze ni em M in ist ra G os po da rk i i P ra cy z d ni a 20 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie

w ym ag ań d ot yc zą cy ch d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej , s to so w an ia e ty ki et i ch a ra kt er ys ty k te ch ni cz ny ch o ra z w zo ró w e ty ki et d la u rz ąd ze ń, w yr aż on e w [k W h/ kg w sa du ], Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 962

E S – zu ży ci e en er gi i, ob lic zo ne n a po ds ta w ie w yn ik ów st an da rd ow yc h te stó w

w p eł ny m st an da rd ow ym c yk lu (p ra ni a, w iro w an ia , s us ze ni a) b aw eł ny

w te m pe ra tu rz e 60 [º C] p rz ez u rz ąd ze ni e no w e, o kr eś lo ne n a po ds ta w ie d o ku m en ta cj i t ec hn ic zn ej u rz ąd ze ni a, w sp os ób z go dn y z ro zp or zą dz en ie m

M in ist ra G os po da rk i i P ra cy z d ni a 20 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie w ym ag ań d o ty cz ąc yc h do ku m en ta cj i t ec hn ic zn ej , s to so w an ia e ty ki et i ch ar ak te ry sty k te ch ni cz ny ch o ra z w zo ró w e ty ki et d la u rz ąd ze ń, w yr aż on e w [k W h/ cy kl ] Su sz ar ki p ow ie trz ne b ęb no w e ty pu

do m ow eg o (1 3)

( ) C L Q N − ⋅ = ∆ 75,0 20 0 0

lu b (1 4)

S N E L Q ⋅ − ⋅ = ∆ 20 0 15 0 0

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] ,

L N – w sa d zn am io no w y (ła do w no ść n om in al na ) u rz ąd ze ni a ( ba w eł na ), w yr aż on y w [k g] ,

C – zu ży ci e en er gi i w p eł ny m st an da rd ow ym c yk lu (p ra ni a, w iro w an ia , s us ze ni a) b aw eł ny w te m pe ra tu rz e 60 [º C] p rz ez u rz ąd ze ni e no w e, o kr eś lo ne n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej u rz ąd ze ni a, w sp os ób z go dn y z ro zp o rz ąd ze ni em M in ist ra G os po da rk i i P ra cy z d ni a 20 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie

w ym ag ań d ot yc zą cy ch d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej , s to so w an ia e ty ki et i ch a ra kt er ys ty k te ch ni cz ny ch o ra z w zo ró w e ty ki et d la u rz ąd ze ń, w yr aż on e w [k W h/ kg w sa du ],

E S – zu ży ci e en er gi i, ob lic zo ne n a po ds ta w ie w yn ik ów st an da rd ow yc h te stó w

w p eł ny m st an da rd ow ym c yk lu (w iro w an ia , s us ze ni a) b aw eł ny w te m pe ra tu rz e 60 [º C] p rz ez u rz ąd ze ni e n ow e, o kr eś lo ne n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i te ch ni cz ne j u rz ąd ze ni a, w sp os ób z go dn y z ro zp or zą dz en ie m M in ist ra G o sp od ar ki i Pr ac y z dn ia 2 0 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie w ym ag ań d ot yc zą cy ch

do ku m en ta cj i t ec hn ic zn ej , s to so w an ia e ty ki et i ch ar ak te ry sty k te ch ni cz ny ch

or az w zo ró w e ty ki et d la u rz ąd ze ń, w yr aż on e w [k W h/ cy kl ] Su sz ar ki k on de ns u ją ce b ęb no w e ty pu

do m ow eg o

(1 5)

( ) C L Q N − ⋅ = ∆ 82,0 20 0 0

lu b (1 6)

S N E L Q ⋅ − ⋅ = ∆ 20 0 16 4 0

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] ,

L N – w sa d zn am io no w y (ła do w no ść n om in al na ) u rz ąd ze ni a ( ba w eł na ), w yr aż on y w [k g] ,

C – zu ży ci e en er gi i w p eł ny m st an da rd ow ym c yk lu (p ra ni a, w iro w an ia , s us ze ni a) b aw eł ny w te m pe ra tu rz e 60 [º C] p rz ez u rz ąd ze ni e no w e, o kr eś lo ne n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej u rz ąd ze ni a, w sp os ób z go dn y z ro zp o rz ąd ze ni em M in ist ra G os po da rk i i P ra cy z d ni a 20 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie

w ym ag ań d ot yc zą cy ch d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej , s to so w an ia e ty ki et i ch a ra kt er ys ty k te ch ni cz ny ch o ra z w zo ró w e ty ki et d la u rz ąd ze ń, w yr aż on e w [k W h/ kg w sa du ],

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 962

E S – zu ży ci e en er gi i, ob lic zo ne n a po ds ta w ie w yn ik ów st an da rd ow yc h te stó w

w p eł ny m st an da rd ow ym c yk lu (w iro w an ia , s us ze ni a) b aw eł ny w te m pe ra tu rz e 60 [º C] p rz ez u rz ąd ze ni e n ow e, o kr eś lo ne n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i te ch ni cz ne j u rz ąd ze ni a, w sp os ób z go dn y z ro zp or zą dz en ie m M in ist ra G o sp od ar ki i Pr ac y z dn ia 2 0 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie w ym ag ań d ot yc zą cy ch

do ku m en ta cj i t ec hn ic zn ej , s to so w an ia e ty ki et i ch ar ak te ry sty k te ch ni cz ny ch

or az w zo ró w e ty ki et d la u rz ąd ze ń, w yr aż on e w [k W h/ cy kl ] W ym ia na z m yw ar ki d o na cz yń ty pu d om ow eg o Zm yw ar ki d o na cz yń o p oj em no śc i L N ≥ 1 0 sta nd ar do w yc h ko m pl e tó w n ac zy ń

(1 7)

C S Q ⋅ − ⋅ + = ∆ 22 0 5,5 29 7 0

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] ,

S – po je m no ść z na m io no w a w yr aż on a w li cz bi e sta nd ar do w yc h ko m pl et ów

na cz yń , z go dn ie z ro zp or zą dz en ie m M in ist ra G os po da rk i i P ra cy z d ni a 20 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie w ym ag ań d ot yc zą cy ch d ok um en ta cj i t ec hn ic z ne j, sto so w an ia e ty ki et i ch ar ak te ry sty k te ch ni cz ny ch o ra z w zo ró w e ty ki et

dl a ur zą dz eń ,

C – zu ży ci e en er gi i p rz ez u rz ąd ze ni e no w e dl a sta nd ar do w eg o cy kl u zm yw an ia , ok re ślo ne n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej u rz ąd ze ni a, w sp os ób

zg od ny z ro zp or zą dz en ie m M in ist ra G os po da rk i i P ra cy z d ni a 20 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie w ym ag ań d ot yc zą cy ch d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej , s to so w an ia e ty ki et i ch ar ak te ry sty k te ch ni cz ny ch o ra z w zo ró w e ty ki et d la u rz ą dz eń , w yr aż on e w [k W h/ cy kl ] Zm yw ar ki d o na cz yń o p oj em no śc i L N ≤ 9 st an da rd o w yc h ko m pl et ów

na cz yń

(1 8)

C S Q ⋅ − ⋅ + = ∆ 22 0 8, 19 99 0

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] ,

S – po je m no ść z na m io no w a w yr aż on a w li cz bi e sta nd ar do w yc h ko m pl et ów

na cz yń , z go dn ie z ro zp or zą dz en ie m M in ist ra G os po da rk i i P ra cy z d ni a 20 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie w ym ag ań d ot yc zą cy ch d ok um en ta cj i t ec hn ic z ne j, sto so w an ia e ty ki et i ch ar ak te ry sty k te ch ni cz ny ch o ra z w zo ró w e ty ki et

dl a ur zą dz eń ,

C – zu ży ci e en er gi i p rz ez u rz ąd ze ni e no w e dl a sta nd ar do w eg o cy kl u zm yw an ia , ok re ślo ne n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej u rz ąd ze ni a, w sp os ób

zg od ny z ro zp or zą dz en ie m M in ist ra G os po da rk i i P ra cy z d ni a 20 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie w ym ag ań d ot yc zą cy ch d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej , s to so w an ia e ty ki et i ch ar ak te ry sty k te ch ni cz ny ch o ra z w zo ró w e ty ki et d la u rz ą dz eń , w yr aż on e w [k W h/ cy kl ]

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 962

W ym ia na c hł od zi ar ki

Ch ło dz ia rk i, ch ło dz ia rk o za m ra ża rk i i z am ra ża rk i t yp u do m ow eg o

(1 9)

1 0 0 Q Q Q − = ∆

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] ,

Q 0 – zu ży ci e en er gi i p rz ez st ar e, p od le ga ją ce w ym ia ni e ur zą dz en ie , o bl ic zo ne

zg od ni e z pr ze pi sa m i r oz po rz ąd ze ni a M in ist ra G os po da rk i i P ra cy z d ni a 20 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie w ym ag ań d ot yc zą cy ch d ok um en ta cj i t ec hn ic z ne j, sto so w an ia e ty ki et i ch ar ak te ry sty k te ch ni cz ny ch o ra z w zo ró w e ty ki et

dl a ur zą dz eń , j ak d la d ol ne go p rz ed zi ał u kl as y ef ek ty w no śc i e ne rg et yc zn ej

D u rz ąd ze ni a (p rz y za ło że ni u w ar to śc i w sk aź ni ka e fe kt yw no śc i e ne rg et yc z ne j I = 1 00 ) o id en ty cz ne j j ak to u rz ąd ze ni e ob ję to śc i i p od zi al e pr ze str ze ni

za m ra ża ln ik a i c hł od zi ar ki , w yr aż on e w [k W h/ ro k] ,

Q 1 – zu ży ci e en er gi i p rz ez n ow e ur zą dz en ie , o kr eś lo ne n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej u rz ąd ze ni a, w yr aż on e w [k W h/ ro k]

W ym ia na p ie ka rn ik a Pi ek ar ni ki o p o je m no śc i u ży tk o w ej V u < 3 5l

(2 0)

SE Q ⋅ − = ∆ 70 84 0

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] ,

E S – zu ży ci e en er gi i, ob lic zo ne n a po ds ta w ie w yn ik ów te stó w d la st an da rd ow eg o ob ci ąż en ia p rz ez u rz ąd ze ni e no w e, o kr eś lo ne n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i te ch ni cz ne j u rz ąd ze ni a, w sp os ób z go dn y z ro zp or zą dz en ie m M in ist ra G o sp od ar ki i Pr ac y z dn ia 2 0 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie w ym ag ań d ot yc zą cy ch

do ku m en ta cj i t ec hn ic zn ej , s to so w an ia e ty ki et i ch ar ak te ry sty k te ch ni cz ny ch

or az w zo ró w e ty ki et d la u rz ąd ze ń, w yr aż on e w [k W h/ cy kl ] Pi ek ar ni ki o p o je m no śc i u ży tk o w ej

35 l ≤ V u < 6 5 l (2 1)

SE Q ⋅ − = ∆ 70 98 0

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] ,

E S – zu ży ci e en er gi i, ob lic zo ne n a po ds ta w ie w yn ik ów te stó w d la st an da rd ow eg o ob ci ąż en ia p rz ez u rz ąd ze ni e no w e, o kr eś lo ne n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i te ch ni cz ne j u rz ąd ze ni a, w sp os ób z go dn y z ro zp or zą dz en ie m M in ist ra G o sp od ar ki i Pr ac y z dn ia 2 0 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie w ym ag ań d ot yc zą cy ch

do ku m en ta cj i t ec hn ic zn ej , s to so w an ia e ty ki et i ch ar ak te ry sty k te ch ni cz ny ch

or az w zo ró w e ty ki et d la u rz ąd ze ń, w yr aż on e w [k W h/ cy kl ]

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 962

Pi ek ar ni ki

o po je m no śc i uż yt ko w ej 6 5 l ≤ V u (2 2)

SE Q ⋅ − = ∆ 70 11 2 0

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] ,

E S – zu ży ci e en er gi i, ob lic zo ne n a po ds ta w ie w yn ik ów te stó w d la st an da rd ow eg o ob ci ąż en ia p rz ez u rz ąd ze ni e no w e, o kr eś lo ne n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i te ch ni cz ne j u rz ąd ze ni a, w sp os ób z go dn y z ro zp or zą dz en ie m M in ist ra G o sp od ar ki i Pr ac y z dn ia 2 0 m aj a 20 05 r. w sp ra w ie w ym ag ań d ot yc zą cy ch

do ku m en ta cj i t ec hn ic zn ej , s to so w an ia e ty ki et i ch ar ak te ry sty k te ch ni cz ny ch

or az w zo ró w e ty ki et d la u rz ąd ze ń, w yr aż on e w [k W h/ cy kl ] W ym ia na u rz ąd ze ń IT

(2 3)

)] ( ) ( ) ( [ 00 08 ,0 1 1 1 0 SL SL SL SM SM SM O M O M O M q q T q q T q q T Q − ⋅ + − ⋅ + + − ⋅ ⋅ = ∆

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] , T O M – st an da rd ow y cz as p oz os ta w an ia u rz ąd ze ni a w tr yb ie p ra cy „ on m od e” , ok re ślo ny n a po ds ta w ie d an yc h z ta be li nr 7 w z al eż no śc i o d ro dz aj u ur zą dz en ia , w yr aż on y w [h /ro k] , q O M – m oc p ob ie ra na w tr yb ie p ra cy „ on m od e” , o kr eś lo na n a po ds ta w ie d an yc h z ta be li nr 1 4 w z al eż no śc i o d ro dz aj u ur zą dz en ia , w yr aż on a w [W ], q 1 O M – m oc p ob ie ra na w tr yb ie p ra cy „ on m od e” , d la u rz ąd ze ni a no w eg o, o kr eś lo na n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej u rz ąd ze ni a, w yr aż on a w [W ], T SM – st an da rd ow y cz as p oz os ta w an ia u rz ąd ze ni a w tr yb ie „ sta nd by ”, o kr eś lo ny

na p od sta w ie d an yc h w ta be li nr 1 5 w z al eż no śc i o d ro dz aj u ur zą dz en ia , w yr aż on y w [h /ro k] , q SM – m oc p ob ie ra na w tr yb ie p ra cy „ sta nd by ”, o kr eś lo na n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 1 2 w z al eż no śc i o d ro dz aj u ur zą dz en ia , w yr aż on a w [W ], q 1 SM – m oc p ob ie ra na w tr yb ie p ra cy „ sta nd by ”, d la u rz ąd ze ni a no w eg o, o kr eś lo na

na p od sta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej u rz ąd ze ni a, w yr aż on a w [W ], T SL – st an da rd ow y cz as p oz os ta w an ia u rz ąd ze ni a w tr yb ie „ sle ep ”, o kr eś lo ny n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 1 3 w z al eż no śc i o d ro dz aj u ur zą dz en ia , w yr a żo ny w [h /ro k] , q SL – m oc p ob ie ra na w tr yb ie „ sle ep ”, o kr eś lo na n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 9 w z al eż no śc i o d ro dz aj u ur zą dz en ia , w yr aż on a w [W ], q 1S L – m oc p ob ie ra na w tr yb ie p ra cy „ sle ep ”, d la u rz ąd ze ni a no w eg o, o kr eś lo na n a po ds ta w ie d ok um en ta cj i t ec hn ic zn ej u rz ąd ze ni a, w yr aż on a w [W ]

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 962

W ym ia na n ap ęd ów d o ur zą dz eń

(2 4)

10 0 1 %11 2 0 ⋅     − − ⋅ ⋅⋅ = ∆ E S P N K t P Q η η %

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] , P 2N – m oc z na m io no w a sil ni ka p od le ga ją ce go w ym ia ni e, o kr eś lo na n a po ds ta w ie

da ny ch z ta bl ic zk i z na m io no w ej , w yr aż on a w [k W ],

t – śr ed ni c za s p ra cy si ln ik a, o kr eś lo ny n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li n r 1 0,

w yr aż on y w [h /ro k] ,

K P – śr ed ni e ob ci ąż en ie si ln ik a w c za sie t w st os un ku d o je go m oc y zn am io no w ej , o kr eś lo ne n a po ds ta w ie d an yc h w ta be li nr 1 1,

η S – sp ra w no ść si ln ik a w ym ie ni an eg o, o kr eś lo na n a po ds ta w ie d an yc h z ta bl ic z ki z na m io no w ej u rz ąd ze ni a, w yr aż on a w [% ],

η E – sp ra w no ść si ln ik a no w eg o, o kr eś lo na n a po ds ta w ie d an yc h z ta bl ic zk i z na m io no w ej u rz ąd ze ni a, w yr aż on a w [% ] R ac jo na ln e uż yt ko w an ie e ne rg ii w m ie sz ka ln yc h bu dy nk ac h pa sy w ny ch

(2 5)

    + ⋅ −     ⋅ +     ⋅ −⋅ = ∆ 0, 61 7, 65 9, 29 2 2, 15 6 2 3 0 e e e f VA VA VA A Q

lu b (2 6)

    + ⋅ −     ⋅ +     ⋅ −⋅ = ∆ 22 0 ,0 23 6 ,0 05 4 ,1 56 2 ,0 2 3 0 e e e f VA VA VA A Q

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] lu b

w [G J/r ok ],

A f – p ow ie rz ch ni a po m ie sz cz eń o re gu lo w an ej te m pe ra tu rz e w b ud yn ku , w yr a żo na w [m 2 ],

A – su m a pó l p ow ie rz ch ni w sz ys tk ic h śc ia n ze w nę trz ny ch (w ra z z ok na m i i d rz w ia m i b al ko no w ym i), d ac hó w i str op od ac hó w , p od łó g na g ru nc ie lu b str op ów n ad p iw ni cą n ie og rz ew an ą, st ro pó w n ad p rz ej az da m i, od dz ie la ją cy ch c zę ść o gr ze w an ą bu dy nk u od p ow ie trz a ze w nę trz ne go , g ru nt u i p rz yl eg ły ch n ie og rz ew an yc h po m ie sz cz eń , l ic zo na p o ob ry sie z ew nę trz ny m , w yr aż on a w [m 2 ],

V e – k ub at ur a ne tto o gr ze w an ej c zę śc i b ud yn ku o bl ic za na ja ko k ub at ur a br ut to

bu dy nk u po m ni ej sz on a o ku ba tu rę w yd zi el on yc h kl at ek sc ho do w yc h, sz y bó w d źw ig ow yc h, a ta kż e ze w nę trz ny ch , n ie za m kn ię ty ch z e w sz ys tk ic h str on c zę śc i b ud yn ku , t ak ic h ja k: p od ci en ia , b al ko ny , t ar as y, lo gg ie i ga le rie , w yr aż on a w [m 3 ] Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 962

W b ud yn ka ch m ie sz ka ln yc h, p rz y za ło że ni u sta łe j w c ał ym b u dy nk u w ys ok oś ci p om ie sz cz eń h , r ed uk cj ę zu ży ci a en er gi i o bl ic za

się w ed łu g w zo ró w : (2 7)

f f f A hA A h A A h A Q ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −= ∆ 0, 61 7, 65 9, 29 2 2, 15 6 2 2 2 3 3 0

lu b (2 8)

f f f A hA A h A A h A Q ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −= ∆ 22 0 ,0 23 6 ,0 05 4 ,1 56 2 ,0 2 2 2 3 3 0

∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] lu b w [G J/r ok ],

A – su m a pó l p ow ie rz ch ni w sz ys tk ic h śc ia n ze w nę trz ny ch (w ra z z ok na m i i d rz w ia m i b al ko no w ym i), d ac hó w i str op od ac hó w , p od łó g na g ru nc ie lu b str op ów n ad p iw ni cą n ie og rz ew an ą, st ro pó w n ad p rz ej az da m i, od dz ie la ją cy ch c zę ść o gr ze w an ą bu dy nk u od p ow ie trz a ze w nę trz ne go , g ru nt u i p rz yl eg ły ch n ie og rz ew an yc h po m ie sz cz eń , l ic zo ną p o ob ry sie z ew nę trz ny m , w yr aż on a w [m 2 ],

A f – p ow ie rz ch ni a po m ie sz cz eń o re gu lo w an ej te m pe ra tu rz e w b ud yn ku , w yr a żo na w [m 2 ],

h – w ys ok oś ć po m ie sz cz eń w św ie tle , t ak a sa m a dl a ca łe go b ud yn ku , w yr aż on a w [m ] U w ag a:

W p rz yp ad ku g dy k on dy gn ac je m aj ą ró żn e w ys ok oś ci w ś w ie tle , w ys ok oś ć h lic zo na j es t j ak o śr ed ni a w aż on a w ys ok oś ci p os zc ze gó ln yc h ko nd yg na cj i w b u dy nk u.

O kr eś la ni e w ie lk oś ci o sz cz ęd no śc i e ne rg ii pi er w ot ne j

(2 9)

i 0 p w Q Q ⋅ ∆= ∆

∆Q p – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii pi er w ot ne j w yr aż on ej w p al iw ie p ie rw ot ny m

w [k W h/ ro k] lu b [G J/r ok ], ∆Q 0 – il oś ć za os zc zę dz on ej e ne rg ii fin al ne j, w yr aż on ej w [k W h/ ro k] lu b w [G J/r ok ],

w i – w sp ół cz yn ni k na kł ad u ni eo dn aw ia ln ej e ne rg ii pi er wo tn ej o dp ow ie dn i dl a da ne go n oś ni ka e ne rg ii fin al ne j, sto so w ni e do w yk or zy sty w an eg o pa li w a lu b źr ód ła e ne rg ii, o kr eś lo ny n a po ds ta w ie ta be li nr 1 z ał ąc zn ik a nr 5 d o ro zp or zą dz en ia M in ist ra In fra str uk tu ry z d ni a 6 lis to pa da 2 00 8 r. w sp ra w ie

m et od ol og ii ob lic za ni a ch ar ak te ry sty ki e ne rg et yc zn ej b ud yn ku i lo ka lu

m ie sz ka ln eg o lu b cz ęś ci b ud yn ku st an ow ią ce j s am od zi el ną c ał oś ć te ch ni cz no -u ży tk ow ą or az sp os ob u sp or zą dz an ia i w zo ró w św ia de ct w ic h ch ar ak te ry sty ki e ne rg et yc zn ej

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 962

1.

2. Dane wykorzystywane do określania i weryfikacji i lości energi i zaoszczędzonej w wyniku real izacj i przedsięwzięcia s łużącego poprawie efektywności energetycznej Tabela nr

1. Współczynnik k1 ostrości klimatu Lp. Dawne województwo Współczynnik ostrości klimatu k1 Lp. Dawne województwo Współczynnik ostrości klimatu k1 1 mazowieckie 1,012 9 dolnośląskie 0,975 2 podlaskie 1,124 10 łódzkie 0,998 3 warmińsko-mazurskie 1,125 11 lubelskie 1,040 4 pomorskie 1,011 12 opolskie 0,948 5 zachodniopomorskie 0,994 13 śląskie 0,976 6 lubuskie 0,962 14 świętokrzyskie 1,022 7 wielkopolskie 0,985 15 małopolskie 0,97 8 kujawsko-pomorskie 1,006 16 podkarpackie 0,997 Tabela nr

2. Wskaźnik U0 w stanie istniejącym w zależności od okresu budowy i rodzaju przegrody budowlanej* Lp. Dane wyjściowe Współczynnik U0 przegród zewnętrznych w zależności od rodzaju przegrody i okresu budowy [W/m2·K] rok budowy przed 1975 1983 1992 po 1998 1 Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,90 0,40 0,30 0,30 2 Dach lub stropodach 0,70 0,45 0,30 0,30 3 Ściany zewnętrzne 1,10 0,75 0,60 0,50 4 Strop nad piwnicą/podłoga na gruncie 0,8 0,8 0,7 0,6 5 Okna zewnętrzne i drzwi balkonowe 2,6 2,6 2,6 2,0 * Podane wartości uwzględniają usytuowanie przegrody w budynku i korekty z tego wynikające, wpływające na wielkość strat energii przez przegrodę. Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 962

Tabela nr

3. Współczynnik korekcyjny k2 w zależności od średniej temperatury pomieszczenia ogrzewanego Średnia temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu, z którego następuje strata ciepła przez analizowaną przegrodę tw [ oC] Współczynnik korekcyjny k2 12 0,530 13 0,589 14 0,648 15 0,707 16 0,766 17 0,825 18 0,883 19 0,942 20 1,000 21 1,058 22 1,117 23 1,175 24 1,234 25 1,292 Tabela nr

4. Współczynniki sprawności systemów grzewczych w zależności od sposobu ogrzewania i sposobu zasila nia budynku w ciepło Lp. Rodzaj ogrzewania budynku Współczynnik sprawności systemu grzewczego – budynki mieszkalne η0M Współczynnik sprawności systemu grzewczego – budynku użyteczności publicznej η0P 1 Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotła gazowego lub olejowego w budynku 0,74 0,87 2 Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotła węglowego w budynku 0,59 0,69 3 Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z węzła cieplnego zasilanego z zewnętrznej sieci ciepłowniczej 0,90 1,06 4 Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotła elektrycznego 0,88 1,04 5 Ogrzewanie elektryczne miejscowe w pomieszczeniach 0,95 1,12 6 Ogrzewanie węglowe miejscowe w pomieszczeniach 0,50 0,58 Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 962

Tabela nr

5. Współczynniki korekcyjne k0 i k1 z uwagi na zastosowanie urządzeń i armatury powodujących redukcję zużycia wody odpowiednio dla stanu przed i po modernizacji Lp. Rodzaj zastosowanej armatury Budynki mieszkalne Budynki użyteczności publicznej 1 Reduktory prysznicowe – k0 0,80 0,70 2 Perlatory kaskadowe o zmniejszonym przepływie – k1 0,75 0,65 Tabela nr

6. Czasy użytkowania źródeł światła w zależności od rodzaju budynku i przeznaczenia pomieszczenia Lp. Przeznaczenie pomieszczenia Czas użytkowania źródła światła – budynki mieszkalne [h/rok] Czas użytkowania źródła światła – budynki użyteczności publicznej i budynki biurowe [h/rok] 1 Kuchnie 1 900 1 200 2 Halle i korytarze 420 1 080 3 Drogi ewakuacyjne 2 200 2 200 4 Pomieszczenia mieszkalne 1 100 – 5 Pomieszczenia w budynkach biurowych i użyteczności publicznej – 1 800 6 Oświetlenie zewnętrzne budynku 700 2 200 7 Pozostałe 360 540 8 Oświetlenie uliczne 4 150 Tabela nr

7. Średnioroczna długość pozostawania w trybie pracy („on mode”) TOM w zależności od rodzaju urządzenia Lp. Rodzaj urządzenia Średnioroczna długość pozostawania urządzenia w trybie pracy („on mode”) TOM [h] 1 Komputer 2 279 2 Laptop 2 613 3 Monitor CRT 2 586 4 Monitor LCD 2 586 5 Kopiarka 330 6 Drukarka 330 7 Urządzenie wielofunkcyjne 330 8 Faks 330 9 Powielacz cyfrowy 330 10 Skaner 110 Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 962

Tabela nr

8. Okres żywotności silników elektrycznych Lp. Moc znamionowa silnika w [kW] Okres żywotności silników silniki prądu zmiennego 1 0,00 ≤ P2N < 7,50 12 lat 2 7,50 ≤ P2N < 75,00 15 lat 3 75,00 ≤ P2N < 250,00 20 lat 4 250,00 ≤ P2N 20 lat silniki prądu stałego 5 niezależnie od mocy 7 500 h pracy Tabela nr

9. Moc pobierana przez standardowe urządzenie w trybie „sleep” qSL w zależności od rodzaju urządzenia Lp. Rodzaj urządzenia Moc pobierana w trybie „sleep” qSL [W] 1 Komputer 2,2 2 Laptop 3 3 Monitor CRT 1,5 4 Monitor LCD 0,9 5 Kopiarka 95 6 Drukarka 50 7 Urządzenie wielofunkcyjne 50 8 Faks 3,5 9 Powielacz cyfrowy 50 10 Skaner 6 Tabela nr

10. Średni czas pracy silnika w roku t w podziale na sektory Lp. Moc znamionowa silnika [kW] Średni czas pracy silnika Sektor przemysłu [h/rok] Średni czas pracy silnika Obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej i usługowe [h/rok] 1 P2N < 0,75 2 150 2 400 2 0,75 ≤ P2N < 4,00 2 500 1 400 3 4,00 ≤ P2N < 10,00 2 350 1 250 4 10,00 ≤ P2N < 30,00 2 800 1 100 5 30,00 ≤ P2N < 70,00 4 700 1 550 6 70,00 ≤ P2N < 130,00 5 600 1 600 7 130,00 ≤ P2N < 500,00 6 100 1 350 8 500,00 ≤ P2N 7 600 1 050 Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 962

Tabela nr 1

1. Średnia wartość współczynnika Kp w podziale na sektory Lp. Moc znamionowa silnika [kW] Sektor przemysłu Obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej i usługowe 1 P2N < 0,75 0,55 0,53 2 0,75 ≤ P2N < 4,00 0,55 0,53 3 4,00 ≤ P2N < 10,00 0,56 0,56 4 10,00 ≤ P2N < 30,00 0,62 0,55 5 30,00 ≤ P2N < 70,00 0,62 0,57 6 70,00 ≤ P2N < 130,00 0,59 0,62 7 130,00 ≤ P2N < 500,00 0,52 0,60 8 500,00 ≤ P2N 0,50 0,58 Tabela nr 1

2. Moc pobierana przez standardowe urządzenie w trybie „standby” qSM w zależności od rodzaju urządzenia Lp. Rodzaj urządzenia Moc pobierana w trybie „standby” qSM [W] 1 Komputer 2,7 2 Laptop 1,5 3 Monitor CRT 0,8 4 Monitor LCD 2 5 Kopiarka 2 6 Drukarka 2 7 Urządzenie wielofunkcyjne 2 8 Faks 0 9 Powielacz cyfrowy 2 10 Skaner 2 Tabela nr 1

3. Średnioroczna długość pozostawania urządzenia w trybie „sleep” TSL w zależności od rodzaju urządzenia Lp. Rodzaj urządzenia Średnioroczna długość pozostawania urządzenia w trybie „sleep” TSL [h] 1 Komputer 3 196 2 Laptop 2 995 3 Monitor CRT 3 798 4 Monitor LCD 3 789 5 Kopiarka 1 980 6 Drukarka 1 980 7 Urządzenie wielofunkcyjne 8 430 8 Faks 8 430 9 Powielacz cyfrowy 8 430 10 Skaner 5 750 Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 962

Tabela nr 1

4. Moc pobierana przez standardowe urządzenie w trybie pracy („on mode”) qOM w zależności od rodzaju urządzenia Lp. Rodzaj urządzenia Moc pobierana w trybie pracy („on mode”) urządzenia qOM [W] 1 Komputer 78,2 2 Laptop 32 3 Monitor CRT 69,5 4 Monitor LCD 31,4 5 Kopiarka 800 6 Drukarka 350 7 Urządzenie wielofunkcyjne 350 8 Faks 13 9 Powielacz cyfrowy 350 10 Skaner 18 Tabela nr 1

5. Średnioroczna długość pozostawania urządzenia w trybie pracy „standby” TSM w zależności od rodzaju urządzenia Lp. Rodzaj urządzenia Średnioroczna długość pozostawania urządzenia w trybie „standby” TSM [h] 1 Komputer 3 285 2 Laptop 3 153 3 Monitor CRT 2 375 4 Monitor LCD 2 375 5 Kopiarka 5 160 6 Drukarka 5 160 7 Urządzenie wielofunkcyjne 0 8 Faks 0 9 Powielacz cyfrowy 0 10 Skaner 1 312 Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 962

Załącznik nr 3 WZÓR KARTY AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Data wykonania Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) Średnioroczna oszczędność energii finalnej: [GJ/rok] lub [kWh/rok] [toe/rok] Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: [GJ/rok] lub [kWh/rok] [toe/rok] Szacowana wielkość redukcji emisji CO2***: [ton/rok] Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej Imię i nazwisko: Nr uprawnienia: Nr telefonu: Podpis: * W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego. ** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego. *** Na podstawie wskaźników emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu upraw nieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 114

2) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok. Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 962

Załącznik nr 4 SPOSÓB WYZNACZANIA PROCENTOWEGO UDZIAŁU CIEPŁA WYTWORZONEGO W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII, CIEPŁA UŻYTKOWEGO W KOGENERACJI LUB CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ 1.

1. Sposób wyznaczania procentowego udziału ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzo wego do danej s ieci c iepłowniczej , wytworzonego w odnawialnych źródłach energi i , c iepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacj i przemysłowych, w łącznej i lo ści c iepła dostarczanego do tej s ieci w ciągu roku kalendarzowego Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego, oznaczony symbolem αDH, wyznacza się według wzoru: (1) gdzie poszczególne symbole oznaczają: Qi,kogen – ilość ciepła użytkowego w kogeneracji dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego ze źródeł ciepła do danej sieci ciepłowniczej, z wyjątkiem odnawialnych źródeł energii, wyrażonego w [GJ], Qi,OZE – ilość ciepła z odnawialnych źródeł energii dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowni czej, wyrażonego w [GJ], Qi,odp – ilość ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej, wyrażonego w [GJ], Qi,dsc – ilość ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej ze wszystkich źródeł dostarczających ciepło do tej sieci, wyrażonego w [GJ], n – liczba źródeł ciepła dostarczających do danej sieci ciepłowniczej odpowiednio ciepło użytkowe w kogeneracji, ciepło z odnawialnych źródeł energii lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych 1.

2. Sposób wyznaczania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energi i pierwotnej dla indywidual nego źródła ciepła Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, oznaczony symbolem WP,i , dla indywidualnego źródła ciepła, które jest jednorodne pod względem technologii (wytwarza lub wykorzystuje tylko ciepło) i stosowanego paliwa (stosuje tylko jedno paliwo), jest równy współczynnikowi, podanemu w poniższej tabeli, dla nośnika energii finalnej paliwa lub źródła energii, zastosowanego w danym indywidualnym źródle ciepła. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwot ej, ozna zony symbolem WPK, dla indywidualnego źródła ciepła, które nie jest jednorodne pod względem technologii wytwarzania ciepła i stosowanych paliw, oblicza się według wzoru: (2) 9

B

1.

1. Spo ób wyznaczan a procentowego udziału ciepła dostarczonego w ciągu roku nej sieci ciepłowniczej, wytworzonego w

przemysłowych w łączne ilośc ciepła dostarczanego do tej ie i w iągu roku al ndarzowego

ciep ownicze wytworzonego odnawia nych źródłach energi epła użytkowego w ko enere lub c pła odpadowego z instala ji p zemysłowych w łącznej loś i ciepła dos zan go d tej s eci w cią u roku kalendarzowego oznac ony sy bole „α ”

100% Q QQQ α dsci, n 1i odpi, n 1i OZEi, n 1i kogeni, n 1i DH       

d i b Q iloś i pł użyt ow go w nera i do t rczon g w i u oku l nd ód ł d d j i ci c odnaw al y h ź óde energii, yr ż n go w G , Q ZE – lość g n , , Qi dp

– il ść ciepła

w GJ

iepłowniczej ze wszy tki h źróde dost rczających iepło do tej s e i wyr żon go w GJ j d owi dni i pło uży kow w kog n ra i ciepło z od wialny h ź óde

2 Spos b yznaczania wskaźnika nakładu nieodn wial ej energii pierwotnej la ind widualneg źródła ciepła

a n g p e ac ny l „ ,i dl i g ź d p , j dn d p d l e gii yt b yk r y y k i pł ) i s a g p i ( j lk j p li j s ó ws czynnik i, za art mu ta li, d a oś ika e i

Wskaźnik nakładu ni odnaw alnej en rgii pierwotnej „WPK dla nd widualnego źr dła ciepła, któr nie est je norodne p d względem te hnologii wytwarzani ciepła i stosowanych

    K KelichKiP n 1i PK Q Ew-Hw W     ,,

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 962

gdzie poszczególne symbole oznaczają: wP, i – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, określony w tabeli, odpowiedni dla danego nośnika energii finalnej, stosownie do wykorzystywanego paliwa lub źródła energii, HchK, i – prognozowaną ilość energii wprowadzonej w paliwie, w tym w biomasie lub biogazie, do indywidualnego źródła ciepła dostarczającego ciepło do danego obiektu budowlanego, zarówno do kotłów części ciepłowniczej, jak i jednostek kogeneracyjnych tego źródła, liczoną jako iloczyn ilości tego paliwa i jego wartości opałowej, a także ilość ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych lub ilość ciepła z odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię pozyskaną z biomasy lub biogazu, prognozowaną do dostarczenia w ciągu roku do tego obiektu budowlanego, ustaloną na podstawie audytu energetycznego sporzą dzonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, wyrażonej w [MWh/rok], n – ilość rodzajów paliw lub źródeł energii, wel – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej z produkcji mieszanej, określo ny w tabeli, E K – sumę ilości energii elektrycznej brutto wytworzonej w ciągu roku z układu kogeneracyjnego, mierzonej na zaci skach generatorów, wyrażoną w [MWh/rok], QK – prognozowane zapotrzebowanie na ciepło w ciągu roku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w danym obiekcie budowlanym, ustalone na podstawie audytu energetycznego, sporządzonego zgodnie z zasada mi określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, wyrażone w [MWh/rok] 1.

3. Sposób wyznaczania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energi i p ierwotnej d la s iec i c iepłowniczej Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, oznaczony symbolem WPc, dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końco wego, oblicza się według wzoru: (3) gdzie poszczególne symbole oznaczają: wP, i – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, określony w tabeli, odpowiedni dla danego nośnika energii finalnej, stosownie do wykorzystywanego paliwa lub źródła energii, Hch, i – ilość energii wprowadzonej w paliwie, w tym w biomasie lub biogazie, do źródeł ciepła dostarczających ciepło do danej sieci ciepłowniczej, zarówno do kotłów części ciepłowniczej, jak i jednostek kogeneracyjnych, liczona jako iloczyn ilości tego paliwa i jego wartości opałowej, a także ilość ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych lub ilość ciepła z odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię pozyskaną z biomasy lub biogazu, dostarczoną w ciągu roku do tej sieci ciepłowniczej, w roku kalenda rzowym poprzedzającym rok, w którym sporządzana jest ocena efektywności energetycznej dostarczania ciepła, wyrażoną w [MWh/rok],* * W przypadku gdy przedsiębiorstwa wytwarzające ciepło i dostarczające to iepło do danej sieci ciepłowniczej dostarczają ciepło również do odbiorcy końcowego nieprzyłączonego do tej sieci, ilość energii wprowadzonej w paliwie do źródeł ciepła tych przedsiębiorstw ustala się proporcjonalnie do ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej. n – ilość rodzajów paliw lub źródeł energii, wel – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej z produkcji mieszanej, określony w tabeli, El – ilość energii elektrycznej brutto, mierzoną na zaciskach generatorów, wytworzoną w ciągu roku z układu kogene racyjnego, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym sporządzana jest ocena efektywności energe tycznej dostarczania ciepła, wyrażoną w [MWh/rok], m – liczba układów kogeneracyjnych, QKc, i – ilość ciepła dostarczoną w ciągu roku z sieci ciepłowniczej do odbiorców końcowych przyłączonych do tej sieci bezpośrednio lub za pośrednictwem węzła cieplnego, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym jest sporządzana ocena efektywności energetycznej dostarczania ciepła, wyrażoną w [MWh/rok], r – liczba odbiorców końcowych przyłączonych do sieci ciepłowniczej 1 3 b i ź ciepło nic ej

Wskaź

w korzys yw nyc d wy warz i i dostar zani ciepła do odb orcy koń owego oblicz si według w

3     iKc r 1i lel m l ichiP n 1i Pc Q Ew-Hw W , ,,       ,

- gdzi poszcz gó n s mb ozn czają: , p yn aw a j g pi r , i, dp ied i d n g ik gii f j i d k y y g l l ódł g , Hch - i ość ene gii wprowadzonej w paliwie w t m w biomas e ub biogazi d źró eł ciepła dostar ający h ciepło d n si ci iepłowni zej zarówno o kotłów częśc ciepł wniczej jak i jednostek ko ene acy nych icz ilość ciepła odp dowego z instala ji przemysłowych lub ilość ciepła z odnawialnych źróde nergii z wyjątk em źródeł ykorzystujących w proc sie prze w rz nia energię pozy kan z bioma do tarczoną w kalendarzowym poprzedza ącym ok, w którym spo ządzana jes ocena

W przypadku gdy p zedsiębio stwa wyt rzające ciep o i dostarcza ące to iepło do dane si ci ciepłowni ze dostarczają ciepło równi ż do odbiorcy końco ego iep zyłączoneg w pali ie il ś i ciepła dos a czonego do s ec i płown czej n - i oś odzajów paliw lub źró e energi s ł k d i n i w l ktryczne z p odukc i m s n j określ

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 962

Tabela. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla poszczególnych nośników energii finalnej Lp. Nośnik energii finalnej Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wP , wel 1 Paliwo/źródło energii olej opałowy 1,1 2 gaz ziemny 1,1 3 gaz płynny 1,1 4 węgiel kamienny 1,1 5 węgiel brunatny 1,1 6 biomasa 0,2 7 kolektor słoneczny termiczny 0,0 8 ciepło odpadowe z przemysłu 0,05 9 Energia elektryczna produkcja mieszana

1) 3,0 10 systemy PV

2) 0,70

1) Dotyczy zasilania z sieci elektroenergetycznej systemowej.

2) Ogniwa fotowoltaiczne (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-08-27
Data wydania: 2012-08-10
Data wejścia w życie: 2012-09-11
Data obowiązywania: 2012-09-11
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 962