Dz.U. 2012 nr 0 poz. 983

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 983 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 74

2) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowa dzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 144

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 3–5 otrzymują brzmienie: „

3. Jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów może dokonać w programie studiów zmian, mających na celu doskonalenie programu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Zmiany zajęć dydaktycznych dokonywane przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, mające na celu doskonalenie programu studiów, za które student może uzyskać łącznie nie więcej niż 50% punktów ECTS, nie wymagają zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na prowadzenie kierun ku studiów oraz opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jeżeli zmiany te nie wywołują zmian efektów kształcenia w programie kształcenia dla danego kierunku studiów.

5. Zmiany programów studiów nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia.”;

2) w § 9: a) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) zatrudniać nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego, nie później niż od początku seme stru studiów, w którym zgodnie z planem studiów przewidziano dla nich zajęcia, z tym że wymagania doty czące minimum kadrowego dla tego kierunku studiów muszą zostać spełnione z początkiem ostatniego roku studiów pierwszego cyklu kształcenia.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do jednolitych studiów magisterskich, które mogą być prowadzone na kierun kach studiów związanych z kształceniem w zakresie analityki medycznej, prawa, prawa kanonicznego, psychologii, teologii, aktorstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii, reżyserii, grafiki, malarstwa oraz rzeźby.”;

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wewnętrzny system zapewnienia jakości, odnoszący się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydak tycznego, uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkol nictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483). Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 983

kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oraz oceny dokonywane przez studentów, o których mowa w art. 132 ust. 3 ustawy, oraz wnioski z monitorowania ka riery zawodowej absolwentów uczelni. Wewnętrzny system zapewnienia jakości może uwzględniać działania uczelni w zakresie zapobiegania i wykrywania plagiatów.”;

4) w § 13: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do minimum kadrowego dla studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich są wliczani nauczyciele akademiccy, dla których uczelnia ta stanowi podstawowe miejsce pracy, zatrudnieni w uczelni na pod stawie mianowania albo umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru studiów.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Do minimum kadrowego dla studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich mogą być wli czani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pra cy, nie krócej niż od początku semestru studiów, dla których podstawowe miejsce pracy stanowi instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk albo instytut badawczy, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

1) uczelnia utworzyła z tym instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk albo z tym instytutem badawczym centrum naukowe, na podstawie art. 31 ustawy;

2) podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, prowadząca kierunek studiów, wchodzi w skład utworzonego centrum naukowego.”;

5) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minimum kadrowe dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach studiów związanych z kształce niem w zakresie:

1) aktorstwa,

2) konserwacji i restauracji dzieł sztuki,

3) realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii,

4) reżyserii,

5) grafiki,

6) malarstwa,

7) rzeźby stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej pięciu nauczycieli akade mickich posiadających stopień naukowy doktora.”.

§2.

1. Jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów może doskonalić program kształcenia, w tym efekty kształcenia, w trakcie pierwszego roku pierwszego cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2012/2013.

2. Doskonalenie programu kształcenia dokonywane przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 11 ust. 2 usta wy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie może powodować zmiany zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać więcej niż 30% punktów ECTS.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-08-31
Data wydania: 2012-08-23
Data wejścia w życie: 2012-10-01
Data obowiązywania: 2012-10-01
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 983