Dz.U. 2012 nr 0 poz. 99

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Pozycja 99 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Solca Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 88

9) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 119

1) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 17

2) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Solca Kujawskiego w województwie ku jawsko-pomorskim.

§2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 4 marca 2012 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący za łącznik do rozporządzenia.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 99

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. (poz. 99) KALENDARZ WYBORCZY Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 1 2 3 1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewo dy, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedtermino wych wyborów burmistrza Solca Kujawskiego 2 do 6 lutego 2012 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informa cji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej, – zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wy borczych 3 do 7 lutego 2012 r. – zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej 4 do 8 lutego 2012 r. – powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej 5 do 15 lutego 2012 r. (do godz. 2400) – zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandyda tów na burmistrza 6 do 20 lutego 2012 r. – zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych, – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informa cji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, – składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia, – sporządzenie spisu wyborców 7 do 21 lutego 2012 r. – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, ob wieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandy datach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabe tycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bez pieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, – powołanie obwodowych komisji wyborczych 8 od 22 lutego 2012 r. – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia 9 do 23 lutego 2012 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso wania 10 do 28 lutego 2012 r. – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy 11 2 marca 2012 r. o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej 12 3 marca 2012 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spi sów wyborców 13 4 marca 2012 r. godz. 800–2200 – przeprowadzenie głosowania

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-01-25
Data wydania: 2012-01-25
Data wejścia w życie: 2012-01-25
Data obowiązywania: 2012-01-25
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 99