Dz.U. 2012 nr 0 poz. 994

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 września 2012 r. Poz. 994 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1) z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru karty prywatyzacji Na podstawie art. 2b ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się wzór karty prywatyzacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§2. Do kart prywatyzacji sporządzanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§3. Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wzoru karty prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 361 oraz z 2010 r. Nr 209, poz. 1380).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Skarbu Państwa: M. Budzanowski

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 171 oraz z 2012 r. poz. 459. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 994

Załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 sierpnia 2012 r. (poz. 994) WZÓR Karta prywatyzacji Karta prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ETAPY I. Podstawowe informacje dotyczące prywatyzowanego podmiotu

1. Nazwa

2. Siedziba

3. Link do strony internetowej przedsiębiorstwa państwowego (w przypadku gdy przedsiębiorstwo państwowe posiada stronę internetową)

4. Przedmiot działania

5. Informacje na dzień ………………………………………….. określające wysokość:

1) sumy bilansowej

2) funduszów własnych

3) funduszu założycielskiego

4) przychodów ze sprzedaży

5) wyniku netto

6) zatrudnienia Uwagi i informacje dodatkowe

II. Pierwszy etap prywatyzacji Pozycja Opis Załącznik Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Data podjęcia decyzji Wybór doradcy przy prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego

1. Tryb wyboru

2. Podmioty zgłaszające się Link do ogłoszenia (SIWZ i zawiadomienia o wyborze oferty) Doradca prywatyzacyjny Informacje dotyczące doradcy prywatyzacyjnego

1. nazwa

2. siedziba

3. data zawarcia umowy

Analizy przedprywatyzacyjne

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Data odbioru analiz przedprywatyzacyjnych

Uwagi i informacje dodatkowe

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 994

III. Drugi etap prywatyzacji III.A. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – sprzedaż przedsię biorstwa w negocjacjach podjętych na podstawie publicznego zaproszenia Pozycja Opis Załączniki Zarządzenie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji bezpośredniej w trybie sprzedaży przedsiębiorstwa Data Publikacja ogłoszenia z zaproszeniem do negocjacji

1. Data publikacji

2. Data składania ofert wstępnych Link do ogłoszenia Ocena ofert i dopuszczenie oferentów

1. Oferenci, którzy zgłosili propozycje zakupu przedsiębiorstwa

2. Oferenci dopuszczeni do negocjacji

3. Data rozpoczęcia negocjacji Zawiadomienie o oferentach dopuszczonych do negocjacji Podpisanie umowy prywatyzacyjnej

1. Data podpisania umowy

2. Wartość umowy

3. Wartość programu inwestycyjnego Umowa prywatyzacyjna – zeskanowany dokument z wyłączeniem tych treści, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Odpis na fundusz socjalny Data przekazania środków finansowych na fundusz socjalny Przeniesienie własności przedsiębiorstwa Data przeniesienia własności Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli był ogłoszony Informacje dotyczące realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych przez nabywcę

1. Okres trwania programu inwestycyjnego

2. Syntetyczna ocena realizacji programu inwestycyjnego Rozliczenie umowy prywatyzacyjnej

1. Data zakończenia nadzoru nad zobowiązaniami pozacenowymi

2. Data rozliczenia zobowiązań cenowych Uwagi i informacje dodatkowe III.B. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – sprzedaż przedsię biorstwa w przetargu publicznym Pozycja Opis Załączniki Zarządzenie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji bezpośredniej w trybie sprzedaży przedsiębiorstwa Data Publikacja ogłoszenia o przetargu

1. Data publikacji

2. Data składania ofert Link do ogłoszenia Przyjęcie ofert i wybór oferty przez właściwy organ (akceptacja)

1. Oferenci, którzy zgłosili propozycje zakupu przedsiębiorstwa

2. Wybór oferenta Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli był ogłoszony Odpis na fundusz socjalny Data przekazania środków finansowych na fundusz socjalny Podpisanie umowy prywatyzacyjnej

1. Data podpisania umowy

2. Wartość umowy

3. Wartość programu inwestycyjnego Umowa prywatyzacyjna – zeskanowany dokument z wyłączeniem tych treści, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 994

Informacje dotyczące realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych przez nabywcę

1. Okres trwania programu inwestycyjnego

2. Syntetyczna ocena realizacji programu inwestycyjnego Rozliczenie umowy prywatyzacyjnej

1. Data zakończenia nadzoru nad zobowiązaniami pozacenowymi

2. Data rozliczenia zobowiązań cenowych Uwagi i informacje dodatkowe

III.C. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – wniesienie przedsię biorstwa do spółki w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia Pozycja Opis Załączniki Zarządzenie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji bezpośredniej w trybie wniesienia przedsiębiorstwa do spółki Data Publikacja ogłoszenia z zaproszeniem do negocjacji

1. Data publikacji

2. Data składania ofert wstępnych Link do ogłoszenia Ocena ofert i dopuszczenie oferenta/ów do negocjacji

1. Oferenci, którzy zgłosili propozycje udziału w prywatyzacji

2. Oferenci dopuszczeni do negocjacji

3. Data rozpoczęcia negocjacji Zawiadomienie o oferentach dopuszczonych do negocjacji Podpisanie umowy prywatyzacyjnej

1. Data podpisania umowy

2. Udziały objęte przez Skarb Państwa

3. Wartość programu inwestycyjnego Umowa prywatyzacyjna – zeskanowany dokument z wyłączeniem tych treści, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Informacje dotyczące realizacji przez nabywcę zobowiązań prywatyzacyjnych

1. Okres trwania programu inwestycyjnego

2. Syntetyczna ocena realizacji programu inwestycyjnego Rozliczenie umowy prywatyzacyjnej

1. Data zakończenia nadzoru nad zobowiązaniami pozacenowymi

2. Data rozliczenia zobowiązań cenowych Uwagi i informacje dodatkowe

III.D. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – oddanie przedsiębior stwa do odpłatnego korzystania Pozycja Opis Załączniki Zarządzenie właściwego organu o prywatyzacji bezpośredniej w trybie oddania przedsiębiorstwa do płatnego korzystania Data Przyjęcie oferty

1. Oferenci, którzy zgłosili propozycje przejęcia przedsiębiorstwa

2. Wybór oferenta Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli był ogłoszony Podpisanie umowy o odpłatne korzystanie

1. Data podpisania umowy

2. Wartość umowy

3. Terminy płatności opłat dodatkowych i rat kapitałowych Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli był ogłoszony Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 994

Informacje dotyczące realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych przez nabywcę

1. Okres trwania programu inwestycyjnego

2. Syntetyczna ocena realizacji programu inwestycyjnego Rozliczenie umowy o odpłatne korzystanie

1. Data rozliczenia zobowiązań cenowych

2. Data zakończenia nadzoru nad zobowiązaniami pozacenowymi Podpisanie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa

1. Data podpisania umowy

2. Wartość umowy Informacje dotyczące realizacji przez nabywcę zobowiązań prywatyzacyjnych

1. Okres trwania programu inwestycyjnego

2. Syntetyczna ocena realizacji programu inwestycyjnego Rozliczenie umowy o odpłatne korzystanie

1. Data rozliczenia zobowiązań cenowych

2. Data zakończenia nadzoru nad zobowiązaniami pozacenowymi Uwagi i informacje dodatkowe

IV. Informacje o nabywcy

1. Nazwa nabywcy

2. Forma prawna

3. Siedziba

4. Przedmiot działania albo

1. Imię i nazwisko

2. Miejsce zamieszkania Link do strony internetowej nabywcy (w przypadku gdy nabywca posiada stronę internetową) Uwagi i informacje dodatkowe V. Informacje o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesu prywatyzacji

1. Departament

2. Imię i nazwisko

3. Stanowisko Uwagi i informacje dodatkowe

Objaśnienia:

1. Jeżeli decyzje lub zarządzenia wymienione we wzorze karty prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego podejmował w procesie pry watyzacji przedsiębiorstwa państwowego organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego inny niż minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, należy dokonać odpowiedniej modyfikacji właściwych wierszy wzoru karty prywatyzacji przedsiębiorstwa państwo wego poprzez wpisanie w miejsce ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa nazwy organu założycielskiego przedsiębiorstwa państwowego. Ponadto należy uwzględnić wyrażenie zgody przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na wydanie zarzą dzenia o prywatyzacji bezpośredniej, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji w rubryce uwagi i informacje dodatkowe.

2. Ilekroć wzór karty prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego przewiduje zamieszczenie informacji o oferencie, we właściwym wier szu należy wpisać odpowiednio:

1) jeżeli oferent jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – nazwę lub firmę, pod którą działa, formę prawną i siedzibę, albo

2) jeżeli oferent jest osobą fizyczną – imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 994

Karta prywatyzacji spółki ETAPY I. Informacje podstawowe dotyczące prywatyzowanego podmiotu

1. Nazwa

2. Siedziba

3. Logo spółki (w przypadku gdy spółka posiada logo i wyraża zgodę na jego zamieszczenie)

4. Link do strony internetowej spółki (w przypadku gdy spółka posiada stronę internetową)

5. Przedmiot działania

6. Udział SP – ….%

7. Informacje na dzień ………………………………………….. określające wysokość:

1) sumy bilansowej

2) kapitałów własnych

3) kapitału zakładowego

4) przychodów ze sprzedaży

5) wyniku netto

6) zatrudnienia Uwagi i informacje dodatkowe II. Pierwszy etap prywatyzacji Pozycja Opis Załącznik Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki Data podjęcia decyzji Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki1)

1. Tryb wyboru

2. Podmioty zgłaszające się Link do ogłoszenia (SIWZ i zawiadomienia o wyborze oferty) Doradca prywatyzacyjny

1) Informacje dotyczące doradcy prywatyzacyjnego:

1. nazwa

2. siedziba

3. data zawarcia umowy Analizy przedprywatyzacyjne

1)

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Data odbioru analiz przedprywatyzacyjnych Uwagi i informacje dodatkowe1) W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu analiz przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa bez udziału podmiotów ze wnętrznych pola pozostawia się puste. Stosowną informację należy zamieścić w rubryce uwagi i informacje dodatkowe, podobnie w przypadku odstąpienia od sporządzenia analiz. Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 994

III. Drugi etap prywatyzacji III.A. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – oferta ogłoszona publicznie Pozycja Opis Załączniki Decyzja o prywatyzacji w trybie oferty ogłoszonej publicznie Data Publiczne ogłoszenie oferty

1. Data publikacji

2. Data składania pisemnych oświadczeń o przyjęciu oferty Link do ogłoszenia Przyjęcie oferty

1. Oferenci, którzy zgłosili propozycje zakupu akcji/udziałów

2. Wybór oferenta Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli był ogłoszony Podpisanie umowy prywatyzacyjnej

1. Data podpisania umowy

2. Wartość umowy

3. Cena za akcję/udział Umowa prywatyzacyjna – zeskanowany dokument z wyłączeniem tych treści, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Proces nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów osobom uprawnionym

1. Data rozpoczęcia procesu

2. Liczba uprawnionych osób Rozliczenie umowy sprzedaży akcji/ udziałów Data rozliczenia zobowiązań cenowych Uwagi i informacje dodatkowe III.B. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – przetarg publiczny Pozycja Opis Załączniki Decyzja o prywatyzacji w trybie przetargu publicznego Data Publiczne ogłoszenie przetargu

1. Data publikacji

2. Data składania ofert Link do ogłoszenia Oferenci, którzy złożyli oferty nabycia akcji/udziałów Oferenci, którzy złożyli oferty nabycia akcji/udziałów Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli był ogłoszony Podpisanie umowy prywatyzacyjnej

1. Data podpisania umowy

2. Wartość umowy

3. Cena za akcję/udział

4. Wartość programu inwestycyjnego Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli był ogłoszony Przeniesienie własności akcji/ udziałów Data przeniesienia własności Umowa prywatyzacyjna – zeskanowany dokument z wyłączeniem tych treści, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Proces nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów osobom uprawnionym

1. Data rozpoczęcia procesu

2. Liczba uprawnionych osób Informacje dotyczące realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych przez nabywcę

1. Okres trwania programu inwestycyjnego

2. Syntetyczna ocena realizacji programu inwestycyjnego Rozliczenie umowy prywatyzacyjnej

1. Data zakończenia nadzoru nad zobowiązaniami pozacenowymi

2. Data rozliczenia zobowiązań cenowych Uwagi i informacje dodatkowe Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 994

III.C. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia Pozycja Opis Załączniki Decyzja o prywatyzacji w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia Data Publikacja ogłoszenia z zaproszeniem do negocjacji

1. Data publikacji

2. Data składania ofert wstępnych Link do ogłoszenia Ocena ofert i dopuszczenie oferenta/ów

1. Oferenci, którzy zgłosili propozycje zakupu akcji/udziałów poprzez złożenie ofert wstępnych

2. Data składania ofert wiążących

3. Oferenci, którzy zgłosili propozycje zakupu akcji/udziałów poprzez złożenie ofert wiążących

4. Oferenci dopuszczeni do negocjacji

5. Data rozpoczęcia negocjacji Zawiadomienie o inwestorach dopuszczonych do negocjacji Podpisanie pakietu socjalnego

1. Informacja, czy pakiet został zawarty

2. Data podpisania pakietu socjalnego Podpisanie umowy prywatyzacyjnej

1. Data podpisania umowy

2. Wartość umowy

3. Cena za akcję/udział

4. Wartość programu inwestycyjnego Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli był ogłoszony Przeniesienie własności akcji/udziałów Data przeniesienia własności Umowa prywatyzacyjna – zeskanowany dokument z wyłączeniem tych treści, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Proces nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów osobom uprawnionym

1. Data rozpoczęcia procesu

2. Liczba uprawnionych osób Informacje dotyczące realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych przez nabywcę

1. Okres trwania programu inwestycyjnego

2. Syntetyczna ocena realizacji programu inwestycyjnego Rozliczenie umowy prywatyzacyjnej

1. Data zakończenia nadzoru nad zobowiązaniami pozacenowymi

2. Data rozliczenia zobowiązań cenowych Uwagi i informacje dodatkowe III.D. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – odpowiedź na wezwanie Pozycja Opis Załączniki Decyzja o prywatyzacji w trybie odpowiedzi na wezwanie Data Ogłoszenie wezwania

1. Data ogłoszenia wezwania

2. Cena za akcję

3. Data złożenia odpowiedzi na wezwanie Link do strony internetowej z informacją o ogłoszeniu wezwania Złożenie zlecenia sprzedaży akcji Data Zawarcie transakcji Data Rozliczenie transakcji Data Uwagi i informacje dodatkowe Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 994

III.E. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – aukcja ogłoszona publicznie Pozycja Opis Załączniki Decyzja o prywatyzacji w trybie aukcji ogłoszonej publicznie Data Ogłoszenie publicznego zaproszenia do udziału w aukcji

1. Data publikacji

2. Forma przeprowadzenia

3. Data składania zgłoszeń

4. Data aukcji Link do publicznego zaproszenia Aukcja

1. Uczestnicy, którzy złożyli zgłoszenia

2. Uczestnicy dopuszczeni do udziału

3. Uczestnik, który zaoferował najwyższą cenę Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli był ogłoszony Przybicie

1. Data podpisania umowy

2. Cena uzyskana przez Skarb Państwa za zbywany pakiet

3. Cena za akcję/udział Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli był ogłoszony Umowa prywatyzacyjna – zeskanowany dokument z wyłączeniem tych treści, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Proces nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów osobom uprawnionym

1. Data rozpoczęcia procesu

2. Liczba uprawnionych osób

Uwagi i informacje dodatkowe III.F. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – sprzedaż akcji w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) Pozycja Opis Załączniki Decyzja o prywatyzacji w trybie sprzedaży akcji w obrocie zorganizowanym Data Złożenie zlecenia sprzedaży akcji Data Zawarcie transakcji Data Rozliczenie transakcji Data Wartość transakcji Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli był ogłoszony Decyzja o zastosowaniu stabilizacji pomocniczej, jeżeli została podjęta

Podpisanie umowy stabilizacji Data Informacja o liczbie akcji w pakiecie stabilizacyjnym

Informacja o zakończeniu stabilizacji Data Uwagi i informacje dodatkowe

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 994

III.G. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – sprzedaż na podstawie oferty publicznej akcji objętych prospektem emisyjnym lub memorandum informacyjnym, sporządzonym w związku z tą ofertą lub dopuszczeniem tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Pozycja Opis Załączniki Decyzja o prywatyzacji w trybie sprzedaży na podstawie oferty publicznej akcji objętych prospektem emisyjnym lub memorandum informacyjnym, sporządzonym w związku z tą ofertą lub dopuszczeniem tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Data Złożenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego Data Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego Data Podanie do wiadomości publicznej ceny lub przedziału cenowego Data Otwarcie oferty publicznej (początek przyjmowania zapisów lub zleceń kupna) Data Zamknięcie oferty publicznej (koniec przyjmowania zapisów lub zleceń kupna) Data Ostateczna cena Przydział akcji i złożenie zleceń sprzedaży Data Pierwsze notowanie akcji na rynku regulowanym Data Wartość transakcji Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli był ogłoszony Prospekt emisyjny/memorandum informacyjne Link do prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego Decyzja o zastosowaniu stabilizacji pomocniczej, jeżeli została podjęta

Podpisanie umowy stabilizacji Data Informacja o liczbie akcji w pakiecie stabilizacyjnym

Informacja o zakończeniu stabilizacji Data Uwagi i informacje dodatkowe

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 994

III.H. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – sprzedaży akcji, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finanso wymi, z użyciem systemu kojarzącego oferty kupna i sprzedaży, zorganizowanego i prowadzonego przez spółkę pro wadzącą rynek regulowany Pozycja Opis Załączniki Decyzja o prywatyzacji w trybie sprzedaży akcji poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z użyciem systemu kojarzącego oferty kupna i sprzedaży, zorganizowanego i prowadzonego przez spółkę prowadzącą rynek regulowany Data Złożenie wniosku o zbycie akcji w systemie kojarzącym oferty kupna i sprzedaży Data Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli był ogłoszony Opracowanie i złożenie dokumentu informacyjnego o spółce Data Opracowanie i złożenie oferty sprzedaży Data Sposób przeprowadzenia wyboru nabywcy Początek oferowania akcji w systemie kojarzącym oferty kupna i sprzedaży Data Liczba tygodniowych cykli sprzedaży Liczba oferentów, którzy złożyli oferty kupna Liczba oferentów, którzy złożyli pozytywnie zweryfikowane oferty kupna Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli był ogłoszony Informacja o dokonaniu wyboru nabywcy lub nabywców Data Zawarcie umowy lub umów zbycia Data Umowa prywatyzacyjna – zeskanowany dokument z wyłączeniem tych treści, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Uwagi i informacje dodatkowe III.I. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – zbycie za zgodą Rady Ministrów w trybie innym niż określone w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji Pozycja Opis Załączniki Wniosek do Rady Ministrów Data Decyzja Rady Ministrów Data Podpisanie umowy zbycia Data Cena za akcję/udział Umowa prywatyzacyjna – zeskanowany dokument z wyłączeniem tych treści, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Przeniesienie własności akcji/udziałów Data Uwagi i informacje dodatkowe Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 994

III.J. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – z wykorzystaniem trybu wskazanego w art. 33 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji Pozycja Opis Załączniki Podpisanie umowy zbycia Data Cena za akcję/udział Umowa prywatyzacyjna – zeskanowany dokument z wyłączeniem tych treści, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Przeniesienie własności akcji/udziałów Data Uwagi i informacje dodatkowe III.K. Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji – z wykorzystaniem trybu wskazanego w art. 33 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji Pozycja Opis Załączniki Podpisanie umowy sprzedaży Data Cena za akcję/udział Umowa prywatyzacyjna – zeskanowany dokument z wyłączeniem tych treści, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Przeniesienie własności akcji/udziałów Data Uwagi i informacje dodatkowe IV. Informacje o nabywcy

1. Nazwa nabywcy

2. Forma prawna

3. Siedziba

4. Przedmiot działania albo

1. Imię i nazwisko

2. Miejsce zamieszkania Link do strony internetowej nabywcy (w przypadku gdy nabywca posiada stronę internetową) Uwagi i informacje dodatkowe V. Informacje o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesu prywatyzacji

1. Departament

2. Imię i nazwisko

3. Stanowisko Uwagi i informacje dodatkowe Objaśnienia:

1. Ilekroć wzór karty prywatyzacji spółki przewiduje zamieszczenie informacji o oferencie lub uczestniku aukcji, we właściwym wierszu należy wpisać odpowiednio:

1) jeżeli oferent albo uczestnik aukcji jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – nazwę lub firmę, pod którą działa, formę prawną i siedzibę, albo

2) jeżeli oferent albo uczestnik aukcji jest osobą fizyczną – imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania.

2. W przypadku zastosowania w karcie prywatyzacji spółki tabeli III.F. „Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w spra wie trybu prywatyzacji – sprzedaż akcji w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 994

tami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)”, w karcie prywatyzacji spółki nie wypełnia się tabeli II. „Pierwszy etap prywatyzacji” oraz tabeli IV. „Informacje o nabywcy”.

3. W przypadku zastosowania w karcie prywatyzacji spółki tabeli III.G. „Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w spra wie trybu prywatyzacji – sprzedaż na podstawie oferty publicznej akcji objętych prospektem emisyjnym lub memorandum informacyj nym, sporządzonym w związku z tą ofertą lub dopuszczeniem tych akcji do obrotu na rynku regulowanym”, w karcie prywatyzacji spółki nie wypełnia się tabeli IV. „Informacje o nabywcy”.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-09-05
Data wydania: 2012-08-22
Data wejścia w życie: 2012-09-20
Data obowiązywania: 2012-09-20
Organ wydający: MIN. SKARBU PAŃSTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 994