Dz.U. 2012 poz. 1318

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 1318 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Na podstawie art. 335 ust. 12 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. Nr 91, poz. 749 oraz z 2012 r. poz. 69

7) § 22a otrzymuje brzmienie: „§ 22a. W latach 2012 i 2013 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwali fikacyjnej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w sposób wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-11-28
Data wydania: 2012-11-20
Data wejścia w życie: 2012-12-06
Data obowiązywania: 2012-12-06
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz. 946
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 poz. 1318