Dz.U. 2012 poz. 1323

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 1323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Na podstawie art. 75e ust. 12 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw  aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. Nr 91, poz. 748 oraz z 2012 r. poz. 696) § 22a  otrzymuje brzmienie: „§ 22a. W latach 2012 i 2013 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwali fikacyjnej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w sposób wskazany w § 5 ust. 1  pkt 1.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin 1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216,  poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-11-28
Data wydania: 2012-11-20
Data wejścia w życie: 2012-12-06
Data obowiązywania: 2012-12-06
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym z dniem 21 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz. 945)
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 poz. 1323