Dz.U. 2012 poz. 91

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Pozycja 91 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2008 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 221, poz. 144

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 130 otrzymuje brzmienie: „§ 130.

1. Dane o podejrzanym, o których mowa w art. 213 § 1–2a i art. 662 § 1 kpk, należy ustalić niezwłocznie po wydaniu w stosunku do niego postanowienia o przedstawieniu zarzutów albo po postawieniu mu zarzutu bez wydania takiego postanowienia w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. W przypadku roz strzygania kwestii zastosowania środka zapobiegawczego ustalenie danych, o których mowa w art. 213 § 1 kpk, powin no nastąpić przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie.

2. Jeżeli dane o karalności podejrzanego pochodzą sprzed 6 miesięcy, należy zażądać ich ponownie.”;

2) uchyla się § 132.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-01-25
Data wydania: 2012-01-11
Data wejścia w życie: 2012-02-09
Data obowiązywania: 2012-02-09
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym z dniem 29 sierpnia 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 990)
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 poz. 91