Dz.U. 2013 nr 0 poz. 136

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 136 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 52

8) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności z podziałem na grupy wyrobów wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zwanej dalej „ustawą”;

2) sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do wyrobów, o których mowa w pkt 1, oraz w odniesie niu do czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.

§2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) jednostkowych prototypów wyrobów;

2) wyrobów nabywanych przez kontyngenty Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania poza grani cami państwa od dostawców zagranicznych poza granicami państwa;

3) wyrobów, które zostały poddane remontowi lub modernizacji, z wyjątkiem nowych zespołów wchodzących w skład tych wyrobów, które zostały ujęte w szczegółowym wykazie wskazanym w § 4 ust. 1, zwanym dalej „wykazem”.

§3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) procesie rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance – GQA) – należy przez to rozumieć nadzoro wanie jakości wyrobów zamawianych przez państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na po trzeby obronności tych państw, które ratyfikowały i wypełniają postanowienia porozumienia standaryzacyjnego – STANAG 4107 „Wzajemna akceptacja procesu rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania publikacji standaryza cyjnych zapewnienia jakości”;

2) trybie I – należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) trybie II – należy przez to rozumieć badania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4) trybie III – należy przez to rozumieć certyfikację, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy;

5) programie certyfikacji wyrobu – należy przez to rozumieć system certyfikacji wyrobu odnoszący się do wyrobów, do których stosuje się takie same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury.

§4.

1. Dla wyrobów podlegających ocenie zgodności, wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy, tryb oceny zgodności jest określony w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

2. Ocena zgodności prowadzona jest w szczególności zgodnie z procedurami i metodykami określonymi lub przywoła nymi w specyfikacji technicznej wyrobu. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 136§5.

1. Ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem II lub trybem III można przeprowadzić w trybie I, a ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem III można przeprowadzić w trybie II – w odniesieniu do wyrobów, które podczas eksploatacji w okresie co najmniej trzech ostatnich lat nie spowodowały zagrożeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, poza zagrożeniem będącym skutkiem użycia wyrobu zgodnie z przeznaczeniem.

2. Za zgodą Ministra Obrony Narodowej, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1, ocenę zgodności można prze prowadzić w trybie innym niż wskazany dla danego wyrobu w wykazie, w szczególności gdy:

1) wyrób jest na wyposażeniu państwa członkowskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego albo

2) wyrób jest pozyskiwany w drodze umowy realizowanej na podstawie programów międzynarodowych lub inicjatyw funkcjonujących w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

3. Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę, o której mowa w ust. 2, przez akceptację wniosku w sprawie pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego wraz z załączoną specyfikacją techniczną.

4. Ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem I można przeprowadzić w trybie II lub w trybie III, a ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem II można przeprowadzić w trybie III – w odniesieniu do wyrobów, które podczas eksploatacji w okresie co najmniej trzech ostatnich lat spowodowały zagrożenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, poza zagrożeniem będącym skutkiem użycia wyrobu zgodnie z przeznaczeniem.

5. Czynności dotyczące zmiany trybu oceny zgodności wynikające z ust. 1–3 realizują komórki lub jednostki organiza cyjne resortu obrony narodowej opracowujące specyfikacje techniczne.

§6.

1. W trybie I dostawca dokonuje oceny zgodności poprzez przeprowadzenie co najmniej jednej z niżej wymienio nych czynności:

1) kontroli wyrobu w toku produkcji;

2) kontroli i badań końcowych wyrobu;

3) kontroli procesu wytwarzania wyrobu;

4) innych czynności określonych w specyfikacji technicznej, potwierdzających zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną.

2. Jeżeli czynności, o których mowa w ust. 1, potwierdzą zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną, dostawca wysta wia deklarację zgodności OiB.

3. W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie I dostawca, który nie jest producentem wyrobu, może potwier dzić dokonanie oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, na podstawie wystawionej przez producenta wyrobu deklaracji zgodności OiB, o której mowa w ust. 2.

§7.

1. W trybie II jednostka badawcza przeprowadza badania wyrobu zgodnie z metodykami badawczymi określonymi w specyfikacji technicznej i przywołanymi w zakresie akredytacji OiB.

2. Jednostka badawcza, wykorzystując wyniki badań zagranicznego lub krajowego laboratorium badawczego, ustala, czy laboratorium posiada akredytację w zakresie przedstawionych wyników badań.

§8.

1. W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie III jednostka certyfikująca wykonuje czynności zgodnie z programami certyfikacji przywołanymi w zakresie akredytacji OiB.

2. Jednostka certyfikująca, wykorzystując wyniki badań zagranicznych lub krajowych laboratoriów badawczych i insty tucji certyfikujących, ustala, czy dane laboratorium posiada akredytację w zakresie przedstawionych wyników badań.

§9. W przypadku zakupu wyrobu produkowanego za granicą ocena zgodności może być przeprowadzona łącznie z pro cesem rządowego zapewnienia jakości.

§10. Dostawca, odpowiednio do trybu oceny zgodności, powinien posiadać:

1) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 lub ust. 3;

2) świadectwo lub świadectwa z badań wyrobu, jeżeli mają zastosowanie;

3) certyfikat na wyrób, jeżeli ma zastosowanie. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 136

§ 1

1.

1. Jednostka badawcza powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

2. Jednostka certyfikująca powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki czynności, o których mowa w art. 9 ust. 5 ustawy. § 1

2. Dokumenty, o których mowa w § 10 i 11, dostawca, jednostka badawcza lub jednostka certyfikująca przedstawia na żądanie organu sprawującego nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem. § 1

3.

1. Sposób i tryb oceny zgodności wyrobów objętych zakresem przedmiotowym ustawy, innych niż określone w załączniku, określają komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, opracowujące specy fikacje techniczne.

2. Przy określaniu sposobu i trybu oceny zgodności uwzględnia się:

1) charakter ryzyka stwarzanego przez wyrób oraz stopień, w jakim jest możliwe zarządzanie tym ryzykiem za pomocą oceny zgodności;

2) potrzebę unikania procedur, których koszty lub efekty byłyby niewspółmierne w stosunku do poziomu zidentyfikowa nego ryzyka;

3) potrzebę potwierdzenia osiągnięcia przez wyrób kluczowych parametrów i charakterystyk oraz wymaganego poziomu interoperacyjności określonych w normach, przepisach technicznych lub w dokumentach standaryzacyjnych Organiza cji Traktatu Północnoatlantyckiego;

4) wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dostawcy lub producenta w zakresie ich zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentach standaryzacyjnych zapewnienia jakości Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, we właściwej normie międzynarodowej lub im równoważnych. § 1

4. Wymagania dotyczące sposobu i trybu oceny zgodności umieszczane są w specyfikacji technicznej wyrobu. § 1

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szcze gółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 528 i Nr 156, poz. 1099 oraz z 2008 r. Nr 147, poz. 936), które utraciło moc z dniem 6 grudnia 2012 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 92, poz. 528). Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 136

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. (poz 136) SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI

Załączn k do rozpo ządzenia Ministra Obrony Nar dow

EGÓŁ WY W KAZ WYR PODLEGAJĄ YCH OCEN E ZGOD Grupa

1. Broń palna do zastosowań wojskowych z wyjątkiem broni myśliwskiej Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Pistolety 1005 X 2 Pistolety występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1005 X 3 Pistolety maszynowe 1005 X 4 Pistolety maszynowe występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1005 X 5 Rewolwery 1005 X 6 Karabiny i karabinki 1005 X 7 Karabiny i karabinki występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1005 X 8 Karabiny maszynowe (uniwersalne, lekkie, ciężkie, pokładowe, lotnicze, okrętowe, przeciwlotnicze, wielkokalibrowe) 1005 X 9 Karabiny maszynowe (uniwersalne, lekkie, ciężkie, pokładowe, lotnicze, okrętowe, przeciwlotnicze, wielkokalibrowe) występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1005 X 10 Karabiny maszynowe (uniwersalne, lekkie, ciężkie, pokładowe, lotnicze, okrętowe, przeciwlotnicze, wielkokalibrowe) zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1005 X 11 Broń gładkolufowa 1005 X 12 Broń gładkolufowa o kalibrze do 30 mm oraz wyposażenie i akcesoria występujące na wyposażeniu Żandarmerii Wojskowej 1005 X 13 Broń gładkolufowa występująca wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1005 X 14 Granatniki 1010; 1015 X 15 Granatniki występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1010; 1015 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

2. Broń artyleryjska Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Przeciwlotnicze karabiny maszynowe, zestawy artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe oraz ich komponenty 1005; 1010; 1095; 1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1265; 1285; 1290; 1425;1430; 1440; 2350; 2541; 5200; 5800; 6200; 6600; 7000 X 2 Przeciwlotnicze zestawy rakietowe zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1425; 1440 X Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 3 Celowniki do przeciwlotniczych karabinów maszynowych, zestawów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych i ich komponenty 1220; 1240; 1250; 1265; 1290; 5800; 7000 X 4 Armaty, w tym morskie 1005; 1010; 1015; 1020 X 5 Haubice 1015; 1020; 1025; 1030 X 6 Haubico-armaty 1015; 1020; 1025; 1030 X 7 Moździerze kalibru do 60 mm występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1010 X 8 Moździerze kalibru do 60 mm występujące na wyposażeniu Wojsk Lądowych 1010 X 9 Moździerze kalibru powyżej 60 mm 1010; 1015 X 10 Wyrzutnie rakietowych pocisków niekierowanych 1055 X 11 Wyrzutnie niekierowanych lotniczych pocisków rakietowych zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1055 X 12 Zestawy rakietowe taktycznych i operacyjno-taktycznych rakiet Z-Z 1340 X 13 Wyrzutnie pocisków kierowanych PPK 1340 X 14 Wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1340 X 15 Osprzęt artyleryjski 1005; 1010; 1015; 1020; 1025; 1030; 1035 X 16 Działka lotnicze zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1005 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

3. Amunicja do broni wymienionej w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Amunicja i pociski do wyrzutnika pirotechnicznego 1305 X 2 Amunicja lotnicza kalibru do 30 mm 1305 X 3 Amunicja do broni strzeleckiej 1305 X 4 Amunicja do broni strzeleckiej występującej wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1305 X 5 Amunicja kalibru do 30 mm i jej elementy do uzbrojenia lądowego 1305 X 6 Amunicja kalibru do 30 mm i jej elementy stosowana w systemach uzbrojenia śmigłowców Wojsk Lądowych 1305 X 7 Amunicja do wielkokalibrowych karabinów maszynowych 1305 X 8 Amunicja do wielkokalibrowych karabinów maszynowych stosowana w systemach uzbrojenia śmigłowców Wojsk Lądowych 1305 X 9 Pociski kierowane, w tym przeciwpancerne, stosowane w systemach uzbrojenia śmigłowców Wojsk Lądowych 1410 X 10 Amunicja kalibru powyżej 30 mm i jej elementy do uzbrojenia lądowego 1310; 1315; 1320 X 11 Amunicja do uzbrojenia lądowego 1310; 1315; 1320 X Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 12 Amunicja artyleryjska i moździerzowa 1305; 1310; 1315; 1320; 1370; 1390 X 13 Amunicja artyleryjska do broni występującej wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1310 X 14 Amunicja specjalna artyleryjska (oświetleniowo-dymna) 1365; 1370 X 15 Amunicja specjalna do broni występującej wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1395 X 16 Amunicja do granatników 1310 X 17 Amunicja do granatników występujących wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1310 X 18 Amunicja kalibru powyżej 75 mm i jej elementy 1315 X 19 Amunicja czołgowa 1305; 1315 X 20 Amunicja rakietowa 1340; 1410 X 21 Naboje do armat salutacyjnych 1305; 1320 X 22 Elektroniczne programatory do zapalników 1390 X 23 Naboje śrutowe, metalowe, z tworzyw sztucznych, gumowe 1305 1395 X 24 Naboje z pociskami metalowymi, gumowymi, z tworzywa sztucznego i proszkowe 1305 1395 X 25 Naboje ogłuszające, olśniewające, łzawiące i o właściwościach obezwładniających 1305 1395 X 26 Amunicja do przeciwlotniczych karabinów maszynowych, zestawów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych i jej komponenty 1305; 1310; 1340; 1370, 1375, 1377; 1390; 1395; 7000 X 27 Imitatory celów powietrznych do szkolenia z wykorzystaniem uzbrojenia przeciwlotniczego i ich komponenty 1340; 1370; 1375; 1377; 1390; 1395; 1410; 1550; 7000; 9110 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

4. Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Miny – 1.1 Miny lądowe 1345 X 1.1.1 Kasety minowe z minami narzutowymi MN-123 1345 X 1.1.2 Kasety minowe z ćwiczebnymi minami narzutowymi MN-123 1345 X 1.1.3 Kasety minowe z makietami min narzutowych MN-123 1345 X 1.1.4 Mina przeciwburtowa z zapalnikiem niekontaktowym MPB-ZN 1345 X 1.1.5 Mina przeciwburtowa z zapalnikiem kontaktowym MPB-ZK 1345 X 2 Miny przeciwdesantowe – 2.1 Mina przeciwdesantowa MPD 1345 X 3 Środki alternatywne dla min przeciwpiechotnych 1345 X

4. Zapalniki do min – 4.1 Zapalniki do min (mechaniczne, elektryczne, lontowe) 1345 X Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 4.2 Zapalnik niekontaktowy ZN-97.1 1345 X 4.3 Zapalnik lontowy tarciowy ZLT-50 1345 X 5 Sprzęt do budowy, rozpoznania i pokonywania zapór minowych – 5.1 Wyrzutnie ładunków wybuchowych montowane na pojazdach 1055 X 5.1.1 Wyrzutnie ładunku wydłużonego dużego na przyczepie 1385 X 5.2 Ustawiacze min na przyczepie 2320; 2330 X 5.2.1 Ustawiacz min przyczepny UMP-03 2320; 2330 X 5.3 Samobieżne ustawiacze min na podwoziu kołowym i gąsienicowym 2320; 2350 X 5.3.1 Transporter minowania narzutowego 2350 X 5.3.2 Pojazd minowania narzutowego 2350 X 5.4 Pojazdy torujące kołowe i gąsienicowe 2320; 2350; 2355 X 5.5 Trały przeciwminowe – 5.5.1 Trał przeciwminowy lekki BOŻENA-4 1385; 2355 X 5.6 Zapalarki minerskie 1375 X 5.7 Zestawy ręcznego sprzętu minerskiego 1385 X 5.7.1 Zestaw minersko-rozpoznawczy ZMR-89 6665 X 5.8 Zestawy ręcznego sprzętu minerskiego do wykrywania i neutralizacji urządzeń wybuchowych 1385; 6665 X 5.8.1 Zestaw linowo-hakowy do bomb HAL MK4 1385 X 5.9 Przenośne detektory (urządzenia) do wykrywania materiałów wybuchowych 6665 X 5.10 Przenośne wykrywacze (detektory) min, granatów, bomb, torped, rakiet 6665 X 5.10.1 Wykrywacz bomb FEREX DLG-STD-4.032.76 z programem do obróbki sygnału i identyfikacji DATALINE 4.800 STD Filte 6665 X 6 Bomby lotnicze 1325 X 7 Granaty nasadkowe 1330 X 8 Granaty podwodne 1330 X 9 Granaty ręczne 1330 X 10 Granaty występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1330 X 11 Pociski kierowane, w tym przeciwpancerne 1410 X 12 Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe i ich komponenty 1425; 1440; 6135; 6140; 7000 X 13 Amunicja i rakiety do przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich i rakietowych 1336; 1337; 1338; 1340; 1370; 1375; 1377; 1390; 1395; 1410; 1420; 1440; 2845; 6615; 6830; 7000; 9110 X 14 Rakiety przeciwlotnicze i ich komponenty 1336; 1337; 1338; 1340; 1370; 1375; 1377; 1390; 1395; 1410; 1420; 1440; 2845; 6615; 6830; 7000; 9110 X 15 Ręczna wyrzutnia granatów łzawiących 8465; 1055 X 16 Siatkowy zestaw obezwładniający 1367 X 17 Specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi i napraw wielosystemowej broni kierowanej 4970 X Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 18 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, napraw i sprawdzania pocisków kierowanych 4935 X 19 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, napraw i sprawdzania rakiet 4927 X 20 Urządzenia i przyrządy do sterowania strzelaniem rakietami i pociskami kierowanymi 1210; 1430 X 21 Wyposażenie do obsługi i serwisowania pocisków kierowanych 1450; 4935 X 22 Wyrzutnie pocisków kierowanych 1440 X 23 Wyrzutnie rakiet bojowych, w tym okrętowe 1055; 1440 X 24 Wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych i imitatorów celów powietrznych i ich komponenty 1095; 1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1265; 1285; 1290; 1425; 1430; 1440; 2541; 5200; 5800; 6600; 7000 X 25 Zapalniki do bomb 1325 X 26 Zapalniki do granatów 1330 X 27 Zdalnie sterowane bojowe środki rażenia 1346 x * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

5. Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Celowniki, urządzenia przelicznikowe oraz przyrządy do kierowania ogniem. Trenażery SKO 1210; 1220; 1240; 6920 X 2 Przyrządy i urządzenia optyczne, pomiarowe, optoelektroniczne oraz sprzęt topogeodezyjny WRiA 1240; 5210; 6675 X 3 Radiolokacyjne zestawy rozpoznania artyleryjskiego 1285 X 4 Sprzęt rozpoznania artyleryjskiego 5860 X 5 Sprzęt rozpoznania dźwiękowego oraz autotopografy 5865 X 6 Stacje radiolokacyjne do wykrywania celów 5840; 5841 X 7 Stacje radiolokacyjne metrologiczne 6660 X 8 Stacje radiolokacyjne do pomiaru prędkości pocisków 5840 X 9 Urządzenia do naprowadzania rakiet i podświetlania celów i ich komponenty 1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1265; 1285; 1290; 5800; 7000 X 10 Urządzenia dowodzenia i ich komponenty działające w oparciu o informację uzyskaną z urządzeń wykrywania, obserwacji i określania współrzędnych celów powietrznych/nawodnych/ naziemnych 1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1265; 1285; 1290; 5800; 7010 X 11 Urządzenia kierowania ogniem artylerii przeciwlotniczej i ich komponenty 1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1265; 1285; 1290; 5800; 7000 X 12 Urządzenia przygotowania danych do strzelania i ich komponenty 1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1265; 1285; 1290; 5800; 7000 X Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 13 Urządzenia wykrywania, obserwacji i określania współrzędnych celów powietrznych/nawodnych/naziemnych w zakresie dostępnego widma fal EM i ich komponenty 1260; 1265; 1285; 5800; 7000 X 14 Zautomatyzowane zestawy kierowania ogniem artylerii 1230 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

6. Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Aparatownie łączności – komutacyjne 5895 X 2 Aparatownie łączności – radiodostępowe 5895 X 3 Aparatownie łączności – teletransmisyjne 5895 X 4 Aparatownie zarządzania systemem łączności 5895 X 5 Bojowe wozy piechoty 2355; 2350 X 6 Bojowe wozy rozpoznawcze 2355; 2350 X 7 Cysterna dystrybutor paliwowy o pojemności 10 m 3 na podwoziu samochodowym 2320 X 8 Cysterna naczepa paliwowa o pojemności 33 m 3 na ciągniku siodłowym 2320 X 9 Cysterna naczepa paliwowa z dystrybutorem paliwowym 2320 X 10 Czołgi 2350 X 11 Kołowe pojazdy opancerzone 2355 X 12 Mosty towarzyszące na podwoziu kołowym lub gąsienicowym 2320; 2350 X 13 Motocykle (w tym motocykle Żandarmerii Wojskowej) 2340 X 14 Niszczyciele czołgów/wyrzutnia PPK na KTO 2350; 2355 X 15 Opancerzone samochody patrolowe z bronią pokładową 2355 X 16 Pływające transportery inżynieryjne na podwoziu kołowym i gąsienicowym 2320; 2350 X 17 Podwozia samochodów ciężarowych zmodyfikowanych do celów wojskowych 2320; 2355 X 18 Podwozia samochodów osobowo-terenowych zmodyfikowanych do celów wojskowych 2320; 2355 X 19 Pojazd do przewozu robotów inżynieryjnych 2320 X 20 Pojazd saperski do przewozu niewybuchów i niewypałów 2320 X 21 Pojazdy do przewozu bloków pontonowych 2320 X 22 Pojazdy ewakuacji technicznej zmodyfikowane do celów wojskowych 2320; 2350 X 23 Pojazdy interwencyjne opancerzone 2320; 2355 X 24 Przyczepy i naczepy zmodyfikowane do celów wojskowych 2320; 2330 X 25 Samochody ciężarowe zmodyfikowane do celów wojskowych 2320 X 26 Samochody interwencyjne (osobowe, ciężarowe, przeznaczone do celów specjalnych) 2310; 2320 X 27 Samochody interwencyjne terenowe 2320 X 28 Samochody osobowo-terenowe zmodyfikowane do celów wojskowych 2310 X 29 Transportery inżynieryjne na podwoziu kołowym lub gąsienicowym 2320; 2350 X 30 Transportery opancerzone 2355; 2350 X Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 31 Węzły teleinformatyczne – wersja kontenerowa 5895 X 32 Wozy dowodzenia 2350; 5895 X 33 Wozy dowodzenia rozpoznawcze 2355; 2350 X 34 Wozy dowódczo-bojowe 5895 X 35 Wozy kablowe 2320; 5895 X 36 Wozy amunicyjne 2320 X 37 Wozy artyleryjskie z haubico-armatą 2355; 2350 X 38 Wozy artyleryjskie z haubicą 2355; 2350 X 39 Wozy artyleryjskie z moździerzem 2355; 2350 X 40 Wozy artyleryjskie z wyrzutnią rakietową 2355; 2350 X 41 Pojazdy do przewozu amunicji i rakiet przeciwlotniczych oraz ich komponenty 2310; 2320; 2330; 3940; 3950; 3820 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

7. Wojskowe urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Systemy, sprzęt i środki rozpoznania skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych 6665 X 2 Systemy, sprzęt i środki likwidacji skażeń chemicznych, biologicznych oraz promieniotwórczych 4230 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

8. Materiały wybuchowe z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego oraz stałe i płynne materiały napędowe skonstruowane i przeznaczone do użycia z materiałami wyszczególnionymi w art. 6 ust. 2 pkt 3, 4 i 7 ustawy Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Ładunki rozminowania 1375 X 2 Ładunki wybuchowe klasyczne 1375 X 3 Ładunki wybuchowe kumulacyjne 1375 X 4 Materiały napędowe do rakiet 9135; 1337 X 5 Materiały wybuchowe burzące 1375 X 6 Materiały wybuchowe inicjujące 1375 X 7 Materiały wybuchowe kruszące 1375 X 8 Materiały wybuchowe miotające 1375 X 9 Środki inicjujące (spłonki, zapały, lonty) 1375 X 10 Środki pozoracji pola walki 1355; 1370 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231). Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 136

Grupa

9. Wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi technika morska Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Kontenery morskie i palety okrętowe 8145; 8150; 3990 X 2 Morskie urządzenia hydroakustyczne i hydrolokacyjne 5845 X 3 Morskie urządzenia optyczne i elektrooptyczne: a) peryskopy okrętów podwodnych b) dalmierze morskie c) okrętowe wizjery, celowniki optoelektroniczne i optyczne 5855; 1240;1200 X 4 Morskie urządzenia radiowe 5820 X 5 Okrętowe pomocnicze jednostki pływające 1925 X 6 Okrętowe urządzenia do łączności podwodnej 5845 X 7 Rakietowozy do przewozu rakiet morskich 2320 X 8 Sprzęt i urządzenia do załadunku rakiet i torped na okręty – ruchomy (dźwig i żurawie) 3950 X 9 Sprzęt i urządzenia techniczno-okrętowe, w tym okrętowe (stacjonarne) systemy do walki z wodą i pożarem 2040; 4240; 2010; 2090; 4220 X 10 Stacje kontrolno-pomiarowe pól fizycznych okrętów, sprzęt i urządzenia obrony biernej oraz poligonów demagnetyzacyjnych 5840; 5855; 1075 X 11 Terminale satelitarne VSAT – okrętowe 5820 X 12 Torpedowozy 2320 X 13 Urządzenia do łączności podwodnej 5895; 5820 X 14 Urządzenia i sprzęt warsztatów morskich środków bojowych 4927; 4921; 4923; 4933 X 15 Urządzenia i sprzęt warsztatów techniki morskiej 5180; 5280 X 16 Systemy, sprzęt i urządzenia do prac podwodnych – 16.1 Aparaty nurkowe o zamkniętym obiegu czynnika oddechowego 4220 X 16.2 Aparaty nurkowe o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego 4220 X 17 Systemy, sprzęt i urządzenia ratunkowe, ratownicze Marynarki Wojennej – 17.1 Przylgnia ratunkowa okrętów podwodnych 4220 X 18 Wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych 1045 X 19 Wyrzutnie torpedowe 1045 X 20 Trały morskie 1075 X 21 Bomby głębinowe 1325 X 22 Rakietowe bomby głębinowe 1325; 1055 X 23 Torpedy 1356 X 24 Ładunki do niszczenia min morskich 1361 X 25 Okrętowe przyrządy noktowizyjne 5855 X 26 Okrętowe sonary obserwacji 5845 X 27 Okrętowe radary obserwacji 5840 X 28 Radary nawigacyjne 5840 X 29 Okrętowe systemy dowodzenia i kierowania środkami walki 2090 1230 X 30 Sprzęt morskich narodowych systemów dowodzenia 7010 X 31 Sprzęt systemów transmisji danych LINK 5830 X 32 Oprogramowanie morskich narodowych systemów dowodzenia 7030 X 33 Oprogramowanie morskich systemów dowodzenia NATO 7030 X 34 Morskie odbijacze kątowe 1080 X 35 System radiowego sterowania wybuchami SRSW 1210 X 36 System radiowego sterowania wybuchami mini RABS 1210 X Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 37 Morskie zapalarki minerskie 1210 X 38 Morskie zestawy rozpoznania minerskiego 1367 X 39 Podwodne wyrzutniki pirotechniczne 1367;1385 X 40 Łodzie przeprawowe morskie 1940 X 41 Łodzie minerskie morskie 1940 X 42 Łodzie rozpoznawcze morskie 1940 X 43 Parki pontonowe morskie 1945 X 44 Silniki do łodzi minerskich, rozpoznawczych i przeprawowych morskich 2805 X 45 Zestawy do oznakowania rzędów min zapór pdes. 6665 X 46 Podwodne wykrywacze min 6665 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

10. Wyposażenie statków powietrznych do zastosowań wojskowych Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Busole lotnicze 6605 X 2 Celowniki 1220; 1240 X 3 Centrale aerodynamiczne zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 6636 X 4 Dalmierze zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1240; 1220; 5800 X 5 Dystrybutory wody do statków powietrznych 1730 X 6 Elektryczne instalacje oświetlenia i sygnalizacji statków powietrznych 6220 X 7 Elektryczne instalacje oświetlenia i sygnalizacji montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 6220 X 8 Instalacja klimatyzacji, przeciwpożarowa, paliwowa, hydrauliczna, pneumatyczna, olejowa 1650; 1660 X 9 Instalacje odbioru ciśnień powietrznych 6610; 6695 X 10 Instalacje zasilania silników tlenem 1660 X 11 Kadłub statku powietrznego 1560 X 12 Komputerowe systemy kierowania ogniem montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1200; 1230 X 13 Systemy awaryjnego hamowania samolotów 1710 X 14 Lotki montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1560 X 15 Lotnicza fotograficzna aparatura rozpoznawcza 5821; 6720 X 16 Lotnicza pokładowa aparatura rozpoznawcza 5825; 5895; 6610 X 17 Lotnicze inhalatory tlenowe 1660 X 18 Lotnicze kamizelki ratunkowe 4220 X 19 Lotnicze kwasowe i zasadowe baterie akumulatorowe 6140 X 20 Lotnicze łódki ratunkowe 1940 X 21 Lotnicze środki bojowe 1325; 1340; 1346 X 22 Lotnicze środki pirotechniczne 1370 X 23 Lotniskowe, specjalistyczne ciągniki kołowe do holowania 1740 X 24 Mechaniczne układy sterowania statkiem powietrznym 1680 X 25 Mechanizmy osłon goleni podwozia śmigłowca Wojsk Lądowych 1620 X 26 Myjnie i odladzacze lotnicze 1730 X Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 27 Odchylana część osłony kabiny śmigłowca Wojsk Lądowych 1560 X 28 Podgrzewacze i klimatyzatory lotnicze 1730 X 29 Podwozie statku powietrznego 1620 X 30 Pokładowe instalacje elektryczne 6105; 6115; 6110; 6125; 6145; 6150 X 31 Pokładowe radioelektroniczne układy desantowania montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 5841 X 32 Pokładowe radioelektroniczne układy identyfikacji i aktywnej odpowiedzi 5826; 5841 X 33 Pokładowe radioelektroniczne układy lądowania montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 5841 X 34 Pokładowe radioelektroniczne układy naprowadzania i wskazywania celów montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 5865 X 35 Pokładowe radioelektroniczne układy nawigacji 5826 X 36 Pokładowe radioelektroniczne układy poszukiwania montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 5841 X 37 Pokładowe rejestratory danych 6610 X 38 Pokładowe rejestratory katastroficzne 6340; 6610 X 39 Pokładowe systemy diagnostyczne śmigłowców Wojsk Lądowych 6350 X 40 Pokładowe szyny danych 9999 X 41 Pokładowe środki lotniczej łączności radiowej 5831 X 42 Pokładowe zegary lotnicze 6610; 6645 X 43 Przekładnie główne, pośredniczące, tylne montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1615 X 44 Radioelektroniczne systemy obrony statków powietrznych 5865 X 45 Radiostacja lotnicza, w tym awaryjno-ratunkowa 5821; 5895 X 46 Rozruszniki lotnicze 1730; 6115 X 47 Skrzydło 1560 X 48 Spadochron hamujący 1670 X 49 Specjalistyczne przyrządy kontrolno-pomiarowe śmigłowców Wojsk Lądowych 6600 X 50 Stanowiska broni 1090; 9999 X 51 Stanowiska podwieszane 1560 X 52 Statecznik poziomy i pionowy 1560 X 53 System awaryjnego opuszczania statku powietrznego 1720 X 54 Systemy automatycznego sterowania lotem 6615 X 55 Systemy awaryjnego hamowania samolotów 1710 X 56 Systemy sterowania systemami odpalania środków obrony statku powietrznego montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1290 X 57 Systemy sterowania uzbrojeniem 1200 X 58 Systemy wskazywania celów montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1200 X 59 Śmigło ogonowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1615 X 60 Termonamierniki montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1290 X 61 Układy i urządzenia sterowania pracą silników 2995; 1680 X 62 Układy i urządzenia uruchamiania silników lotniczych 2995 X 63 Układy i urządzenia uruchamiania silników lotniczych śmigłowców Wojsk Lądowych 2995 X 64 Układy pilotażowo-nawigacyjne 6605 X Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 65 Układy pomiaru i ograniczenia kątów natarcia montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 9999 X 66 Układy pomiaru i sygnalizacji położenia elementów płatowca i silnika śmigłowców Wojsk Lądowych 9999 X 67 Układy regulacji i obciążenia systemów sterowania śmigłowcami Wojsk Lądowych 1680 X 68 Układy transmisji napędu – skrzynki napędowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1615 X 69 Układy zasilania prądem stałym i przemiennym 6115; 6116 X 70 Urządzenia i instalacje zasilania tlenem ciekłym 1660 X 71 Urządzenia i instalacje zasilania tlenem ciekłym śmigłowców Wojsk Lądowych 1660 X 72 Urządzenia i instalacje zasilania tlenem gazowym 1660 X 73 Urządzenia i instalacje zasilania tlenem gazowym śmigłowców Wojsk Lądowych 1660 X 74 Urządzenia namiarowe zabudowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 5865 X 75 Urządzenia optyczne zabudowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 5855 X 76 Urządzenia przeciwoblodzeniowe 1650 X 77 Urządzenia wykrywające opromieniowanie 5865 X 78 Urządzenia wykrywające użycie przeciwlotniczych środków bojowych montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 5841 X 79 Wirniki nośne montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1615 X 80 Wyroby gumowe i teflonowe śmigłowców Wojsk Lądowych 1600; 2620; 5330; 5331; 9300 X 81 Wyrzutniki środków obrony statku powietrznego 1055 X 82 Zbiorniki paliwa – dodatkowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1560 X 83 Zespoły napędowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 2810; 2835 X 84 Żyroskopowe przyrządy pilotażowo-nawigacyjne 6615 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa 1

1. Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Kontenery rozpoznania elektronicznego „SROKOSZ” 5820; 5830; 5832; 5985 X 2 Laserowe przyrządy rozpoznawcze dzienno-nocne 5800 X 3 Naziemne radiostacje lotniczej łączności radiowej pasma UHF 5820 X 4 Naziemne radiostacje lotniczej łączności radiowej pasma VHF/UHF 5820 X 5 Naziemne radiostacje lotnicze stacjonarne, mobilne (przewoźne) zakresu UHF, VHF/UHF montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 5820 X 6 Naziemne systemy nawigacyjne TACAN 5825 X Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 7 Odbiorniki EK 896 5820; 5830; 5831; 5985 X 8 Odbiorniki ESMC 5820; 5830; 5831; 5985 X 9 Odbiorniki KF IC-R9500 5820; 5830; 5831; 5985 X 10 Odbiorniki KF TRC-243 5820; 5830; 5831; 5985 X 11 Odbiorniki KF/UKF EB 200 5820; 5830; 5831; 5985 X 12 Odbiorniki radiowe UKF IC-R8500 5820; 5830; 5831; 5985 X 13 Odbiorniki szerokopasmowe QADRUS 5820; 5830; 5831; 5985 X 14 Radary stacjonarne 5840 X 15 Radary przewoźne 5840 X 16 Radary mobilne 5840 X 17 Wyposażenie samolotów An-28 „BRYZA”-1R 5820; 5830; 5831; 5985 X 18 Stacje rozpoznania naziemnych systemów radiolokacyjnych szczebla taktycznego „BREŃ-2-2” 5865 X 19 Stacje rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych „GUNICA” 5865 X 20 Systemy rejestracji informacji fonicznych „ORION-10” 5820; 5830; 5831; 5985 X 21 Systemy rejestracji informacji fonicznych „ORION-6” 5820; 5830; 5831; 5985 X 22 Wyposażenie śmigłowców rozpoznania radioelektronicznego – „PROCJON” 5820; 5830; 5831; 5985 X 23 Taktyczne radary rozpoznania pola walki 5840; 5841 X 24 Zautomatyzowane systemy rozpoznawczo-zakłócające pasma UKF „PRZEBIŚNIEG” 5820; 5830; 5831; 5985 X 25 Zestawy analizy i namierzania sygnałów radiolokacyjnych –„NELS” 5865 X 26 Zestawy do lokalizacji, wykrywania i śledzenia celów stanowiące wyposażenie taktycznych zespołów kontroli obszaru powietrznego 5820 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa 1

2. Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Buty ochronne do rozminowania 1385; 8470 X 2 Hełmy bojowe, patrolowe (stalowe i kompozytowe) 8470; 8415 X 3 Hełmy bojowe występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 8415; 9999 X 4 Hełmy ochronne przeciwwybuchowe 1385 X 5 Inne elementy oraz wyposażenie ochronne przeciwwybuchowe 1385 X 6 Kamizelki asekuracyjne 4240; 4220 X Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 7 Kamizelki kuloodporne 8470 X 8 Kamizelki kuloodporne i ochronne 8470 X 9 Kamizelki kuloodporne i ochronne występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 8470 X 10 Kamizelki ratunkowe 4240; 4220 X 11 Kaski interwencyjne z przyłbicą 8465 X 12 Koła ratunkowe 4240; 4220 X 13 Kombinezony ochronne sapera 8470 X 14 Okulary ochronne przeciwgazowe Żandarmerii Wojskowej 8465 X 15 Osłony ochronne przeciwwybuchowe kulo- i odłamkoodporne 8465; 8470 X 16 Pancerze i osłony zabezpieczające (stalowe, ceramiczne, reaktywne i inne) 9515; 8470 X 17 Polowe konstrukcje fortyfikacyjne 5411 X 18 Przyłbice 8470 X 19 Sprzęt i środki ochrony dróg oddechowych 4240 X 20 Sprzęt i środki ochrony skóry 8415 X 21 Systemy, sprzęt i środki ochrony zbiorowej 4249 X 22 Szyby ochronne 9430 X 23 Tarcze ochronne przeciwwybuchowe 1385 X 24 Ubiory bojowe 8400 X 25 Ubrania do pracy w wodzie 8415 X 26 Zestawy ochronne Żandarmerii Wojskowej 1365; 1367 X 27 Zestawy pirotechniczne 1367 X 28 Zestawy wsparcia (operatora snajpera, wyważeniowe itp.) Żandarmerii Wojskowej 1365; 1367 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa 1

3. Materiały pędne i smary do zastosowań wojskowych Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Paliwo do turbinowych silników lotniczych kod F-34 9130 X 2 Paliwo do turbinowych silników lotniczych kod F-44 9130 X 3 Olej napędowy kod F-54 9140 X 4 Paliwo okrętowe kod F-75 9140 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa 1

4. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Dzianiny na ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony 8305 X 2 Kombinezon czołgisty 8415 X 3 Kurtka zimowa czołgisty 8415 X 4 Kombinezon pilota 8415 X 5 Kombinezon pilota tropikalny 8415 X 6 Kurtka skórzana pilota 8415 X 7 Mundury ćwiczebne 8405 X Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 8 Mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki 8405; 8410 X 9 Mundury polowe 8405 X 10 Namiot NS/97, namiot N6/97 8340 X 11 Ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony 8405 X 12 Odzież specjalna, ochronna i robocza stanowiąca ubiory specjalne załóg śmigłowców Wojsk Lądowych 8415 X 13 Płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe 8405; 8410 X 14 Pozostałe przedmioty zaopatrzenia mundurowego i tkaniny produkowane według WDTT, PWT lub WT 8400 X 15 Skóry na półbuty koloru czarnego i półbuty galowe koloru czarnego, półbuty damskie i kozaki damskie i pozostałe obuwie 8330 X 16 Skóry na trzewiki letnie i trzewiki zimowe 8330 X 17 Skóry wierzchnie na kurtki skórzane pilota 8305; 8330 X 18 Swetry 8405 X 19 Tkaniny koszulowe na koszule ćwiczebne 8305 X 20 Tkaniny koszulowe na koszulobluzy polowe i wyjściowe, koszule wyjściowe i ćwiczebne 8305 X 21 Tkaniny na kombinezony czołgisty, kurtki zimowe czołgisty, kombinezony pilota 8305 X 22 Tkaniny na mundury ćwiczebne 8305 X 23 Tkaniny na mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki 8305 X 24 Tkaniny na mundury polowe 8305 X 25 Tkaniny na płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe, kurtki wiatrówki 8305 X 26 Tkaniny na ubrania ochronne 8305 X 27 Tkaniny namiotowe (NS oraz N

6) 8305 X 28 Tkaniny podszewkowe na mundury polowe ćwiczebne, kurtki polowe, mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki, płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe 8305 X 29 Tkaniny poliestrowe na oporządzenie 8305 X 30 Trzewiki ćwiczebne tropikalne, trzewiki górskie 8430 X 31 Trzewiki letnie, trzewiki zimowe 8430 X 32 Trzewiki pilota letnie i zimowe 8430 X 33 Ubranie ochronne 8415 X 34 Ubranie ochronne Marynarki Wojennej 8415 X 35 Zasobniki piechoty górskiej 8465 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa 1

5. Środki zaopatrzenia żywnościowego Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Indywidualne i grupowe racje żywnościowe 8970 X 2 Konserwy mięsne 8905 X 3 Konserwy drobiowe 8905 X Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 4 Konserwy warzywno-mięsne 8905 X 5 Konserwy mięsno-tłuszczowe 8905 X 6 Zupy zagęszczone 8935 X 7 Kuchnie polowe 7310; 7360 X 8 Kasyno polowe 7310; 5410; 5411; 5419 X 9 Cysterny do przewozu i dystrybucji wody na podwoziach samochodowych 2320 X 10 Cysterny do transportu wody w kontenerach 2320; 2330 X 11 Magazyn wody 7240; 5430 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa 1

6. Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1–15 Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Elementy wychwytujące (liny, taśmy, sieci) do awaryjnych systemów hamowania samolotów 1710 X 2 Głowice bojowe ppanc. pocisków kierowanych 1340; 1420 X 3 Granatniki dymne montowane w pojazdach interwencyjnych 1010; 1015 X 4 Komponenty ppanc. pocisków kierowanych 1420 X 5 Lotnicze hełmy ochronne 1670; 8475 X 6 Lotnicze hełmy szczelne 8475 X 7 Lotnicze maski tlenowe 1660; 1670 X 8 Lotnicze systemy imitujące uzbrojenie 9999 X 9 Lotnicze środki szkolno-bojowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1400; 1300; 1000 X 10 Lotnicze wyrzutnie rakiet kierowanych montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1440 X 11 Łuski artyleryjskie 1305; 1310; 1315; 1320 X 12 Maszty do radiolinii cyfrowych 5820 X 13 Pancerze reaktywne 1395 X 14 Pociski artyleryjskie 1305; 1320 X 15 Podpociski do pocisków kasetowych 1395 X 16 Pokładowe systemy teleinformatyczne 5805 X 17 Pomiarownie kablowe na samochodzie 2320 X 18 Radiolinie cyfrowe 5820 X 19 Radiolinie cyfrowe na potrzeby stacjonarnego systemu łączności 5820 X 20 Radiostacje KF łącznie z platformą transportową 5820 X 21 Radiostacje pokładowe szerokopasmowe IP 5820 X 22 Radiostacje pokładowe UKF 5820 X 23 Radiostacje pokładowe wielozakresowe KF/UKF 5820 X 24 Radiotelefony przewoźne 5820 X 25 Smugacze amunicji artyleryjskiej 1305; 1310; 1315; 1320 X 26 Sprzęt i wyposażenie Wojskowej Poczty Polowej – 26.1 Samochody do przewozu poczty niejawnej 5895 X Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 26.2 Moduł pocztowy 5895 X 27 Systemy detonacji ciągłej 1346 X 28 Systemy reagowania kryzysowego funkcjonujące w resorcie obrony narodowej 7000 X 29 Systemy testowania lotniczych środków bojowych 4935 X 30 Taktyczne systemy transmisji danych LINK: terminal MIDS LVT serii 1 5820; 5821 X 31 Taktyczne systemy transmisji danych LINK: terminal LINK-11A 5820 X 32 Terminale satelitarne VSAT – do pracy w ruchu (SOTM) 5820 X 33 Testery i stanowiska diagnostyczne pokładowych systemów uzbrojenia statków powietrznych montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 4920 X 34 Ubiory przeciwprzeciążeniowe 8475 X 35 Układ przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy montowany w pojazdach 4240; 4210 X 36 Układy i urządzenia uruchamiania silników lotniczych montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych 1730 X 37 Układy napędowe ppanc. pocisków kierowanych 1340 X 38 Układy ochrony przed bronią masowego rażenia montowane w pojazdach interwencyjnych 4460; 6350 X 39 Układy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe montowane w pojazdach interwencyjnych 4240; 4210 X 40 Urządzenia elektroakustyczne na samochodach 2320; 2590; 5835 X 41 Urządzenia identyfikacji – interrogator IFF 5840 X 42 Urządzenia identyfikacji – transponder IFF 5841 X 43 Urządzenia PCŁU 5810 X 44 Urządzenia rozgłoszeniowe na samochodach 2320; 2590; 5835 X 45 Urządzenia teletransmisyjne i komutacyjne 5805 X 46 Wojskowe kable polowe 5995 X 47 Wyposażenie akcesoryjne radiostacji – wyposażenie sieciowe i pomocnicze 5820 X 48 Wyposażenie akcesoryjne radiostacji – zasilacze 5820 X 49 Wyposażenie akcesoryjne radiostacji – zestawy antenowe 5820 X 50 Wyposażenie akcesoryjne radiostacji – zestawy mikrofonowo -słuchawkowe 5820 X 51 Wyposażenie akcesoryjne radiostacji – zestawy wzmacniające 5820 X 52 Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów – wyposażenie sieciowe i pomocnicze 5820 X 53 Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów – zasilacze 5820 X 54 Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów – zestawy antenowe 5820 X 55 Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów – zestawy mikrofonowo-słuchawkowe 5820 X 56 Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów – zestawy wzmacniające 5820 X 57 Wyposażenie pojazdów bojowych do jazdy pod wodą 4240 X 58 Wysokościowe ubiory kompensacyjne 8475 X 59 Zasobniki systemów rozpoznania 1680 X 60 Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania środkami walki, jednolite dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych i rodzajów wojsk 5800; 7000 X Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 61 Zespoły, podzespoły i części zamienne, narzędzia i przyrządy do obsługi i naprawy pojazdów interwencyjnych 2320; 2520; 2930; 5180; 6625 X 62 Zespoły, podzespoły i części zamienne, narzędzia i przyrządy do obsługi i naprawy broni gładkolufowej kaliber do 30 mm 1005; 5305; 5307; 5315; 5360 X 63 Zestawy do zdalnego sterownia wybuchami (na lądzie i pod wodą) 1210; 1346 X 64 Sonar SHL 101/T 5845 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa 1

7. Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 1 Bagnety, w tym ćwiczebne (typu GALL) 1095 X 2 Bezpilotowe aparaty latające rozpoznawcze: Aerostar 1550 X 3 Bezpilotowe aparaty latające rozpoznawcze: Mini BSR Orbiter 1550 X 4 Celowniki noktowizyjne 5855 X 5 Celowniki termowizyjne 1220; 1240 X 6 Celowniki termowizyjne przenośnej wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych 1220; 1240 X 7 Gogle noktowizyjne 5855 X 8 Kamery termowizyjne 1229; 1240 X 9 Kamery termowizyjne artyleryjskich przyrządów dalmierczo- -rozpoznawczych 5850; 5855; 5865 X 10 Kontenery robocze A – pracownia geograficzna 5410 X 11 Kontenery robocze B – dystrybucyjno magazynowy 5410 X 12 Kontenery mieszkalne 5411 X 13 Kontenery sanitarne 5411 X 14 Kontenery specjalistyczne dla WRiA 5411 X 15 Lornetki do obserwacji nocnej 5855 X 16 Lornetki noktowizyjne 5855 X 17 Lornetki pryzmatyczne 6650 X 18 Łodzie wojskowe występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1940 X 19 Makiety, modele, filmy i pomoce szkoleniowe w zakresie UiSW WRiA Wojsk Lądowych 6910 X 20 Mobilne stanowiska dowodzenia – 20.1 Mobilny moduł stanowiska dowodzenia MMSD 5895 X 20.2 Mobilny moduł stanowiska dowodzenia oddział/pododdział MMSDo/p 5895 X 21 Mobilny zestaw rejestracji i analizy sygnałów radiolokacyjnych 5800; 2355; 2350 X 22 Namioty techniczne 8340 X 23 Noktowizory strzeleckie 5855 X 24 Nóż wojskowy (typu wz. 2000), nóż wieloczynnościowy (typu wz. 6

9) 1095 X 25 Odbiorniki radiowe wielozakresowe KF/UKF 5820 X 26 Odbiorniki radiowe zakresu KF 5820 X 27 Okulary do widzenia w nocy 5855 X 28 Osprzęt infrastruktury sieciowej systemu TETRA 5820 X Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 29 Paralizatory elektryczne 1095 X 30 Pistolety treningowe 1095 X 31 Poligrafy 5280 X 32 Polowe centrale telefoniczne 5805 X 33 Pomoce szkoleniowe, symulatory i trenażery wykorzystywane do szkolenia na śmigłowcach Wojsk Lądowych 6930 X 34 Przewoźne pokrycia lotniskowe 5680 X 35 Przyczepy do transportu łodzi występujących wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 2330 X 36 Przyrządy i aparatura do wykrywania metali, materiałów wybuchowych i substancji toksycznych 6665 X 37 Radionamierniki łączności ratunkowej 5820 X 38 Radiostacje doręczne szerokopasmowe IP 5820 X 39 Radiostacje doręczne UKF 5820 X 40 Radiostacje łączności ratunkowej 5820 X 41 Radiostacje plecakowe KF 5820 X 42 Radiostacje plecakowe szerokopasmowe IP 5820 X 43 Radiostacje plecakowe UKF 5820 X 44 Radiostacje plecakowe wielozakresowe KF/UKF 5820 X 45 Radiostacje przenośno-przewoźne KF 5820 X 46 Radiostacje przenośno-przewoźne szerokopasmowe IP 5820 X 47 Radiostacje przenośno-przewoźne UKF 5820 X 48 Radiostacje przenośno-przewoźne wielozakresowe KF/UKF 5820 X 49 Radiotelefony przenośne 5820 X 50 Radiotelefony stacjonarne/bazowe 5820 X 51 Ręczne miotacze gazowe 1040 X 52 Ruchome warsztaty sprzętu inżynieryjnego 4940 X 53 Ruchome warsztaty sprzętu OPBMR 4940 X 54 Silniki zaburtowe występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 2805 X 55 Sprzęt do budowy i remontu sztucznych nawierzchni lotniskowych 3805; 3830; 3895; 5120; 5130 X 56 Sprzęt do ochrony wzroku przed promieniowaniem laserowym 8465 X 57 Sprzęt do utrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej nawierzchni lotniskowych 3825 X 58 Sprzęt optyczno-elektroniczny występujący wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1200; 5855 X 59 Sprzęt specjalistyczny do szkolenia obsługi uzbrojenia przeciwlotniczego i sprzęt specjalistyczny wykorzystywany do zabezpieczenia procesu szkolenia oraz ich komponenty 1410; 1550; 5800; 6900; 7000 X 60 Stacje bazowe łączności ratunkowej 5820 X 61 Stacjonarny system obserwacji terenu SSOT 5800 X 62 Telefony satelitarne 5820 X 63 Terminal monitorowania położenia wojsk własnych: – platformowy – przenośny 5820 X 64 Terminale satelitarne klasy BGAN 5820 X 65 Terminale satelitarne VSAT – przenośne 5820 X 66 Terminale satelitarne VSAT – przenośno-przewoźne 5820 X 67 Terminale satelitarne VSAT – stacjonarno-mobilne 5820 X 68 Tester urządzeń identyfikacji 6625 X Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 136

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* Tryb oceny zgodności I II III 69 Trenażery urządzeń sprzętu i systemów łączności 6940; 6930 X 70 Urządzenia do rozpoznawania materiałów wybuchowych i narkotycznych 5280 X 71 Urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej do sprzętu wojsk pancernych i zmechanizowanych 6930 X 72 Urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla UiSW WRiA 6920; 6930 X 73 Uzbrojenie, wyposażenie i sprzęt dla pododdziałów działań specjalnych 1367; 1095; 1005; 9999; 8465 X 74 Warsztaty obsługowo-remontowe służby uzbrojenia i elektroniki (ruchome) 4940 X 75 Węzły teleinformatyczne – wersja przenośna 5895 X 76 Wojskowy odbiornik GPS (platformowy, ręczny) 5825; 5826; 6605 X 77 Zespoły spalinowo-elektryczne do awaryjnego zasilania systemów, urządzeń i obiektów infrastruktury lotniskowej 6110; 6116; 6150 X 78 Znaczniki i panele identyfikacyjne 9999 X * Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-01-29
Data wydania: 2013-01-11
Data wejścia w życie: 2013-02-13
Data obowiązywania: 2013-02-13
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 136