Dz.U. 2013 nr 0 poz. 146

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie  oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348,  z późn. zm.2)) w § 18 wprowadza się następujące zmiany: 1)  w ust. 2:  a)  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  „Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkuren cji i konsumentów w sprawach:”, b)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2)  o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – 60 zł;”; 2)  dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  „3. Stawka minimalna wynosi za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do  rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym  przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy  egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – 120 zł.”.  § 2. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu  zakończenia postępowania w danej instancji.  § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin 1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216,  poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142,  poz. 830. 2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 97, poz. 887 i Nr 212, poz. 2073, z 2005 r. Nr 41,  poz. 392 i Nr 219, poz. 1872 oraz z 2012 r. poz. 150.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2013-01-30
Data wydania: 2013-01-23
Data wejścia w życie: 2013-02-14
Data obowiązywania: 2013-02-14
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz.461 z wyj. par. 2
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 146