Dz.U. 2013 nr 0 poz. 165

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 165 USTAWA z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw1), 2) Art.

1. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.3)) wprowadza się na stępujące zmiany: 1)   w odnośniku nr 1 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 17 w brzmieniu: „17)   dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań  Wspólnoty  w  dziedzinie  polityki  środowiska  morskiego  (dyrektywa  ramowa  w  sprawie  strategii  morskiej)  (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19).”; 2)   w art. 9 w ust. 1: a)   po pkt 1a dodaje się pkt 1aa w brzmieniu: „1aa)  celach środowiskowych dla wód morskich – rozumie się przez to: a)   pożądany stan podstawowych cech i właściwości wód morskich, w tym dna i skały macierzystej znaj dujących się na obszarze morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Pol skiej i wód przybrzeżnych, b)   presje i oddziaływania na wody morskie, w tym na dno i skałę macierzystą znajdujące się na obszarze  morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i wód przybrzeżnych –  określone jakościowo lub ilościowo;”, b)   po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a)   dobrym stanie środowiska wód morskich – rozumie się przez to stan środowiska wód morskich, w którym  wody morskie  są czyste,  zdrowe  i urodzajne w odniesieniu do panujących w nich warunków, natomiast  wykorzystanie środowiska morskiego zachodzi na poziomie zrównoważonym i gwarantującym zachowanie  możliwości użytkowania i prowadzenia działalności przez człowieka, dla którego osiągnięcia podejmuje się  działania oparte na podejściu ekosystemowym i w którym: a)   struktura, funkcje i procesy zachodzące w składających się na wody morskie ekosystemach morskich  oraz powiązane z nimi czynniki fizjograficzne, geograficzne, geologiczne i klimatyczne umożliwiają  ekosystemom morskim prawidłowe funkcjonowanie i zachowanie odporności na zmiany środowisko we  powstałe w wyniku  działalności  człowieka,  a  także  chroni  się  gatunki  i  siedliska występujące  w wodach morskich oraz zapobiega powstawaniu w wyniku działalności człowieka zanikania natural nej  różnorodności biologicznej, a  równowaga funkcjonowania  różnorodnych składników biologicz nych jest zachowana, 1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji  morskiej, ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środo wiska, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 2)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia  17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w spra wie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19). 3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21. Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 165

b)   właściwości hydromorfologiczne, fizyczne i chemiczne ekosystemów morskich, w tym właściwości  będące wynikiem działalności człowieka na wodach morskich, umożliwiają prawidłowe funkcjono wanie tych ekosystemów, c)   substancje i energia, w tym podmorski hałas, wprowadzane do środowiska wód morskich w wyniku  działalności człowieka, nie powodują zanieczyszczenia wód morskich;”, c)   po pkt 4a dodaje się pkt 4aa i 4ab w brzmieniu: „4aa)   gatunku – rozumie się przez to gatunek w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro nie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.4)); 4ab)   gatunku obcym – rozumie się przez to gatunek obcy w rozumieniu art. 5 pkt 1c ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody;”, d)   po pkt 13c dodaje się pkt 13ca w brzmieniu: „13ca)   siedlisku – rozumie się przez to siedlisko w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy rody;”, e)   po pkt 13d dodaje się pkt 13da w brzmieniu: „13da)  stanie środowiska wód morskich – rozumie się przez to ogólny stan środowiska wód morskich, z uwzględ nieniem struktury, funkcji i procesów zachodzących w składających się na te wody ekosystemach morskich  wraz z naturalnymi czynnikami fizjograficznymi, geograficznymi, biologicznymi, geologicznymi i klima tycznymi, jak również uwarunkowaniami fizycznymi, akustycznymi i chemicznymi, w tym uwarunkowa niami będącymi wynikiem działalności człowieka;”, f)   po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu: „24a)   wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej – rozumie się przez to wyłączną strefę ekono miczną Rzeczypospolitej  Polskiej w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  21 marca  1991  r.  o  obszarach morskich  Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;”, g)   po pkt 25a dodaje się pkt 25b w brzmieniu: „25b)   zanieczyszczeniu wód morskich – rozumie się przez to będące wynikiem działalności człowieka bezpośred nie lub pośrednie wprowadzanie do środowiska wód morskich, w tym dna i skały macierzystej znajdujących  się na obszarze morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i wód przy brzeżnych, substancji lub energii, w tym podmorskiego hałasu, które wywołuje lub może wywoływać nega tywne skutki, takie jak: a)   straty w żywych zasobach i ekosystemach morskich, w tym utratę różnorodności biologicznej, b)   zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, c)   utrudnienia w działalności morskiej, w  tym w zakresie  rybołówstwa,  żeglugi,  turystyki  i  rekreacji,  oraz w innych sposobach korzystania z wód morskich, d)   pogorszenie jakości wód morskich i zmniejszenie ich walorów estetycznych lub ograniczenie możli wości zrównoważonego korzystania z zasobów i usług morskich;”; 3)   w art. 39 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a)  powierzchniowych, jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody,  utworzonych stref ochrony zwierząt łownych albo ostoi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody, a także stref ochronnych oraz obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie art. 58 i art. 60,”; 4)   w dziale III dodaje się rozdział 3 w brzmieniu: „Rozdział 3  Ochrona środowiska wód morskich Art. 61a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału oraz przepisy dotyczące monitoringu wód morskich stosuje się do wód  morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca  1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz wód przybrzeżnych. 4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.  Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985  oraz z 2013 r. poz. 7 i 73. Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 165

2. Przepisy niniejszego rozdziału oraz przepisy dotyczące monitoringu wód morskich stosuje się również do dna  morskiego  i  skały macierzystej,  znajdujących  się  na  obszarze morza  terytorialnego, wyłącznej  strefy  ekonomicznej  Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 1, oraz wód przybrzeżnych. Art. 61b. 1. W celu ochrony środowiska wód morskich opracowuje się i wdraża strategię morską, na zasadach okreś lonych w ustawie. 2. Strategia morska stanowi następujący zespół działań: 1)   opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich; 2)   opracowanie zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich; 3)   opracowanie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi wskaźników, zwanego dalej  „zestawem celów środowiskowych dla wód morskich”; 4)   opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód morskich; 5)   opracowanie i wdrożenie krajowego programu ochrony wód morskich. 3. Zestawy, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, oraz programy, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, są opracowywane  na podstawie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Art. 61c. Cele środowiskowe dla wód morskich są osiągane przez podejmowanie działań określonych w krajowym  programie ochrony wód morskich. Art. 61d. Organy administracji  rządowej  i samorządowej wykonują należące do nich zadania z zakresu ochrony  środowiska wód, mając na uwadze ustalenia zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód mor skich  i zestawu celów środowiskowych dla wód morskich oraz zgodnie z ustaleniami krajowego programu ochrony  wód morskich. Art. 61e. Jeżeli minister właściwy do spraw gospodarki wodnej stwierdzi, że działalność człowieka w innym pań stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie leżącym poza granicami Unii Europejskiej może mieć znaczący  wpływ na środowisko wód morskich, w szczególności na obszarach wód morskich objętych formami ochrony przyrody  w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym chronionych zgodnie z umowami między narodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, występuje do właściwe go organu Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej o podjęcie działań niezbędnych dla osiągnięcia dobrego  stanu środowiska wód morskich oraz zapewnienia integralności, funkcjonowania i zachowania struktury ekosystemów  morskich, które mają być utrzymane lub, w razie potrzeby, odtworzone. Art. 61f. Podjęcie działań, których celem jest zapewnienie osiągnięcia celów środowiskowych dla wód morskich  oraz dobrego stanu środowiska wód morskich, w tym odpowiednio opracowanie, wdrożenie i przegląd wstępnej oceny  stanu środowiska wód morskich, zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, zestawu  celów środowiskowych dla wód morskich, programu monitoringu wód morskich oraz krajowego programu ochrony  wód morskich, wymaga współpracy, w szczególności w ramach Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru  Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346), zwanej dalej  „Konwencją Helsińską”, z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej położonych w regio nie Morza Bałtyckiego, a w razie potrzeby i możliwości, także z właściwymi organami państw leżących poza granicami  Unii Europejskiej, które graniczą z regionem Morza Bałtyckiego. Art. 61g. 1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna  i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane do nieodpłatnego przekazywania danych niezbędnych do opraco wania wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska  wód morskich, zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, programu monitoringu wód morskich oraz krajowe go programu ochrony wód morskich, w tym danych dotyczących wód śródlądowych, organom opracowującym te doku menty. 2. Przepis ust. 1 stosuje się do instytutów badawczych w zakresie, w jakim posiadają one dane niezbędne do opra cowania wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska  wód morskich, zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, programu monitoringu wód morskich oraz krajowe go programu ochrony wód morskich, w tym dane dotyczące wód śródlądowych. Art. 61h. 1. Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich zawiera: 1)   analizę podstawowych cech i właściwości wód morskich i obecnego stanu środowiska wód morskich, obejmującą  w szczególności charakterystykę: Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 165

a)   następujących właściwości fizycznych, chemicznych i hydromorfologicznych wód morskich: –   topografia i batymetria dna morskiego, –   roczny, sezonowy i przestrzenny rozkład temperatury oraz zasolenia wody, występowanie lodu morskie go, rozkłady i prędkości prądów morskich, wypływanie wód głębinowych, ekspozycję na fale, mieszanie  wód, przezroczystość wody oraz wymianę wód, –   przestrzenny  i  czasowy  rozkład substancji biogennych  (rozpuszczony azot nieorganiczny – DIN, azot  całkowity – TN, rozpuszczony fosfor nieorganiczny – DIP, fosfor całkowity – TP, całkowity węgiel or ganiczny – TOC) i tlenu, –   pionowe profile pH, pCO2 lub inne parametry wykorzystywane do określenia zakwaszenia wód morskich, b)   typów siedlisk, zawierającą: –   dominujące typy lub typ siedlisk na dnie morskim i w słupie wody z opisem charakterystycznych właści wości fizycznych, takich jak głębokość, rozkłady temperatury oraz zasolenia wody, prądy morskie, falo wanie, struktura i substrat dna morskiego, oraz chemicznych wód morskich, –   identyfikację  i  kartowanie  typów  siedlisk  będących  przedmiotem  szczególnego  zainteresowania  pod  względem naukowym lub w odniesieniu do różnorodności biologicznej, w tym określonych w umowach  międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, –   siedliska w obszarach, które ze względu na swoje cechy charakterystyczne, położenie lub znaczenie stra tegiczne zasługują na szczególną uwagę; do tej kategorii zalicza się obszary podlegające intensywnym  presjom  lub presjom o specyficznym charakterze, a  także obszary kwalifikujące  się do objęcia  formą  ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, c)   cech biologicznych wód morskich, zawierającą: –   opis  zbiorowisk  biologicznych  powiązanych  z  przeważającymi  typami  siedlisk  na  dnie morskim  lub  w słupie wody, zawierający informacje o typowych zbiorowiskach fitoplanktonu i zooplanktonu, w tym  o typowych gatunkach oraz ich zmienności sezonowej i geograficznej, –   informacje o roślinach okrytonasiennych, makroglonach i bezkręgowej faunie dennej, w tym o ich skła dzie gatunkowym, biomasie i zmienności rocznej lub sezonowej, –   informacje o strukturze populacji ryb, w tym o różnorodności biologicznej, rozmieszczeniu, strukturze  wiekowej oraz wielkości populacji ryb, –   opis  dynamiki  populacji,  naturalny  i  rzeczywisty  obszar występowania  oraz  stan  populacji  gatunków  ssaków, gadów oraz ptaków morskich występujących w regionie Morza Bałtyckiego, –   opis dynamiki populacji, naturalny i rzeczywisty obszar występowania oraz stan populacji gatunków in nych  niż  wymienione  w  tiret  czwartym  występujących  w  regionie  Morza  Bałtyckiego  określonych  w przepisach dotyczących tych gatunków, w tym w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospo lita Polska jest stroną, –   wykaz czasowego występowania różnorodności biologicznej oraz rozmieszczenia przestrzennego gatun ków  obcych  lub,  w  razie  konieczności,  odrębnych  genetycznie  gatunków  rodzimych  występujących  w regionie Morza Bałtyckiego, d)   cech i właściwości wód morskich innych niż wymienione w lit. a–c, zawierającą: –   opis  przypadków występowania  substancji  chemicznych, w  tym niebezpiecznych  substancji  chemicz nych, zanieczyszczenia osadów, gorących punktów określonych w przepisach prawa międzynarodowego  dotyczących ochrony środowiska morskiego regionu Morza Bałtyckiego, zagrożeń dla zdrowia ludzkie go oraz zanieczyszczenia fauny i flory, szczególnie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, –   opis innych cech typowych lub szczególnych dla regionu Morza Bałtyckiego; 2)   analizę dominujących presji  i oddziaływań pochodzenia  lądowego i morskiego na wody morskie, w tym presji  i oddziaływań antropogenicznych, obejmującą skutki kumulacyjne i synergiczne; 3)   analizę ekonomiczną i społeczną użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska wód morskich. 2. Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich uwzględnia: 1)   wskaźniki zastosowane w ocenie stanu i sposobie klasyfikacji wód przejściowych, przybrzeżnych i morza teryto rialnego określone w przepisach dotyczących tych wskaźników; 2)   wskaźniki inne niż wskazane w pkt 1 umożliwiające dokonanie kompleksowej oceny stanu środowiska wód mor skich, w szczególności oceny tematyczne przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Konwencji Helsińskiej. Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 165

3. Na potrzeby opracowania analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się: 1)   zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia lądowego na wody morskie, w tym presji i oddziały wań antropogenicznych, zawierające w szczególności wykaz następujących presji i oddziaływań: a)   znaczące zmiany struktury termicznej wód morskich, w tym powodowane przez odprowadzanie wód chłod niczych z elektrowni, b)   znaczące zmiany poziomu zasolenia, w tym powodowane przez konstrukcje ograniczające przepływ, zrzut  lub pobór wody, c)   wprowadzanie związków syntetycznych, w szczególności określonych w przepisach prawa Unii Europej skiej dotyczących polityki wodnej, i substancji priorytetowych istotnych dla środowiska morskiego, takich  jak substancje czynne biologicznie, pestycydy, środki farmaceutyczne, pochodzących ze źródeł rozproszo nych, z opadów atmosferycznych lub ładunków doprowadzanych rzekami, d)   wprowadzanie substancji i związków niesyntetycznych, w tym metali ciężkich i węglowodorów, pochodzą cych ze źródeł punktowych, z opadów atmosferycznych lub ładunków doprowadzanych rzekami, e)   wprowadzanie radionuklidów, f)   wprowadzanie  nawozów  i  innych  substancji  bogatych w  azot  i  fosfor,  głównie  pochodzących  ze  źródeł  punktowych i rozproszonych, w tym z rolnictwa, akwakultury i z opadów atmosferycznych, g)   wprowadzanie materii organicznej przez urządzenia kanalizacyjne, obiekty chowu i hodowli organizmów  wodnych w wodach morskich lub rzekami, h)   wprowadzanie drobnoustrojów patogennych, i)   wprowadzanie i przemieszczanie gatunków obcych; 2)   zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia morskiego na wody morskie, w tym presji i oddzia ływań antropogenicznych, zawierające w szczególności wykaz następujących presji i oddziaływań: a)   przygłuszanie, w tym powodowane przez sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia, podmorskie kable i ruro ciągi lub usuwanie urobku z pogłębiania dna, b)   kolmatacja, w tym powodowana przez sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia, podmorskie kable i ruro ciągi, c)   zmniejszenie przezroczystości wód morskich, w  tym powodowane przez odprowadzanie  ścieków  i wody  opadowe, pogłębianie lub usuwanie urobku z pogłębiania dna, d)   abrazja, w tym powodowana przez wpływ na dno morskie wywołany połowami komercyjnymi, żeglugą re kreacyjną i kotwiczeniem, e)   wydobywanie nieożywionych zasobów naturalnych w wyniku badań lub eksploatacji dna morskiego, f)   podmorski hałas, głównie powodowany przez żeglugę morską, sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia,  w tym podwodne urządzenia akustyczne, oraz podmorskie kable i rurociągi, g)   odpady wyrzucane do morza, h)   wprowadzanie związków syntetycznych, w tym stosowanych na statkach środków przeciwporostowych, i)   wprowadzanie substancji i związków niesyntetycznych, głównie metali ciężkich i węglowodorów, w tym na  skutek zanieczyszczenia wód morskich przez statki, a także na skutek poszukiwania i eksploatacji minera łów, ropy i gazu, j)   wprowadzanie  substancji  innych  niż wymienione w  lit.  g–i,  zarówno  stałych,  ciekłych,  jak  i  gazowych,  w wyniku regularnego lub celowego odprowadzania, zgodnie z przepisami dotyczącymi wprowadzania tych  substancji do wód morskich; 3)   zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia morskiego na wody morskie wynikających z działal ności rybackiej, w tym presji i oddziaływań antropogenicznych, zawierające w szczególności wykaz następują cych presji i oddziaływań: a)   eksploatacja selektywna organizmów morskich, w tym powodowana przez badania i eksploatację żywych  zasobów dna morskiego i podłoża, b)   eksploatacja selektywna gatunków zwierząt, obejmująca przypadkowe połowy gatunków niebędących ga tunkami docelowymi, w tym powodowana przez połowy komercyjne i rekreacyjne. Dziennik Ustaw  – 6 –   Poz. 165

4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie obejmuje presji i oddziaływań pochodzenia morskiego na wody  morskie wynikających z działalności rybackiej. Art. 61i. 1. Wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich opracowuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska  w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa  oraz Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 2. Główny  Inspektor Ochrony  Środowiska  informuje  organy właściwe  do  opracowania  analizy,  o  której mowa  w art. 61h ust. 1 pkt 3, oraz sporządzenia zestawień, o których mowa w art. 61h ust. 3, o przystąpieniu do opracowania  wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wskazuje w informacji termin  przekazania analizy i zestawień. 3. Analizę, o której mowa w art. 61h ust. 1 pkt 3, opracowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej  i przekazuje wraz z danymi i informacjami wykorzystanymi do jej opracowania oraz uzyskanymi przy jej opracowaniu  Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 4. Zestawienie, o którym mowa w art. 61h ust. 3 pkt 1, sporządza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do  spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw rolnic twa, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym  do spraw zdrowia, Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Dyrektorem Słowińskiego Parku Narodowego i Dy rektorem Wolińskiego Parku Narodowego i przekazuje wraz z danymi i informacjami wykorzystanymi do jego sporzą dzenia oraz uzyskanymi przy jego sporządzeniu Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 5. Zestawienie, o którym mowa w art. 61h ust. 3 pkt 2, sporządza minister właściwy do spraw gospodarki morskiej  i przekazuje wraz z danymi i informacjami wykorzystanymi do jego sporządzenia oraz uzyskanymi przy jego sporzą dzeniu Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 6. Zestawienie, o którym mowa w art. 61h ust. 3 pkt 3, sporządza minister właściwy do spraw rybołówstwa i prze kazuje wraz z danymi i informacjami wykorzystanymi do jego sporządzenia oraz uzyskanymi przy jego sporządzeniu  Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 7. Przy opracowywaniu wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich Główny Inspektor Ochrony Środowiska  współpracuje z Komisją Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego w celu: 1)   zapewnienia zgodności metodologii oceny w regionie Morza Bałtyckiego; 2)   uwzględnienia oddziaływania na środowisko wód regionu Morza Bałtyckiego o charakterze transgranicznym. 8. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w opracowa niu wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspek toratu Ochrony Środowiska, w celu zgłoszenia uwag, projekt wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. 9. W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia projektu wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Głównego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  zainteresowani  mogą  składać,  do  Głównego  Inspektora Ochrony Środowiska, uwagi, w formie pisemnej lub elektronicznej, do ustaleń zawartych w projekcie tego  dokumentu. 10. Główny Inspektor Ochrony Środowiska uzgadnia zakres  i sposób uwzględnienia uwag do projektu wstępnej  oceny stanu środowiska wód morskich z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym  do spraw rybołówstwa i Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 11. Po zakończeniu konsultacji, zgodnie z ust. 8–10, Główny Inspektor Ochrony Środowiska: 1)   zamieszcza wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspek toratu Ochrony Środowiska; 2)   przekazuje wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej  oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 12. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej wstępną ocenę stanu środowis ka wód morskich wraz z zestawem właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich po uzyskaniu  zgody Rady Ministrów. 13. Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich podlega przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby aktualizacji. Dziennik Ustaw  – 7 –   Poz. 165

14. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy do spraw rybołówstwa i Prezes Krajowego  Zarządu Gospodarki Wodnej przeprowadzają przegląd i w razie potrzeby aktualizację odpowiednio analizy, o której  mowa w art. 61h ust. 1 pkt 3, oraz zestawień, o których mowa w art. 61h ust. 3, i przekazują ich wyniki wraz z danymi  i  informacjami  wykorzystanymi  do  dokonania  ich  aktualizacji  oraz  uzyskanymi  przy  ich  aktualizacji  Głównemu  Inspektorowi Ochrony Środowiska, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem przeprowadzenia przeglądu wstępnej  oceny stanu środowiska wód morskich. 15. Aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich obejmuje, oprócz danych zawartych we wstępnej  ocenie stanu środowiska wód morskich: 1)   podsumowanie wszelkich zmian lub uaktualnień dokonanych od dnia opracowania wstępnej oceny stanu środowis ka wód morskich; 2)   prezentację aktualnych wyników monitoringu wód morskich i obecnego stanu środowiska wód morskich. 16. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej informuje Komisję Europejską, Komisję Ochrony Środowiska  Morza Bałtyckiego oraz zainteresowane państwa członkowskie Unii Europejskiej o aktualizacjach wstępnej oceny sta nu  środowiska wód morskich.  Informacja  jest  przekazywana w  terminie  3 miesięcy od dnia  dokonania  aktualizacji  wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. 17. Przepisy ust. 1–12 stosuje się odpowiednio do aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Art. 61j. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska udostępnia Komisji Europejskiej dane i informacje wykorzysta ne  do  opracowania wstępnej  oceny  stanu  środowiska wód morskich  oraz  uzyskane  przy  jej  opracowaniu,  zgodnie  z  ustawą  z dnia 4 marca 2010  r.  o  infrastrukturze  informacji  przestrzennej  (Dz. U. Nr 76,  poz.  489 oraz  z  2012  r.  poz. 951). 2. Nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia Komisji Europejskiej danych i informacji, o których  mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska udostępnia je również Europejskiej Agencji Środowiska, o któ rej mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie  Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci  Informacji  i Obserwacji Środowiska  (Dz. Urz. UE L 126  z 21.05.2009, str. 13). 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danych i informacji wykorzystanych do aktualizacji wstępnej oce ny stanu środowiska wód morskich oraz uzyskanych przy jej aktualizacji. Art. 61k. 1. Zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich zawiera: 1)   wskaźniki  i  ich  jakościowe  lub  ilościowe własności oraz kryteria dobrego stanu środowiska wód morskich dla  następujących cech charakteryzujących: a)   utrzymanie różnorodności biologicznej; jakość i występowanie siedlisk oraz rozmieszczenie i różnorodność  gatunków odpowiadają dominującym warunkom fizjograficznym, geograficznym i klimatycznym regionu  Morza Bałtyckiego, b)   utrzymanie gatunków obcych wprowadzanych do ekosystemów morskich w wyniku działalności człowieka  na poziomie niepowodującym negatywnych zmian w tych ekosystemach, c)   utrzymanie populacji wszystkich ryb i skorupiaków eksploatowanych w celach komercyjnych w bezpiecz nych granicach biologicznych oraz rozmieszczenie populacji tych ryb i skorupiaków ze względu na ich wiek  i liczebność, świadczące o jej dobrym stanie, d)   występowanie elementów morskiego łańcucha pokarmowego w ilościach i zróżnicowaniu na poziomie za pewniającym różnorodność gatunków i utrzymanie ich pełnej zdolności reprodukcyjnej, e)   ograniczoną do minimum eutrofizację wywołaną przez działalność człowieka, a w szczególności jej nieko rzystne  skutki,  takie  jak  straty w  różnorodności  biologicznej,  degradacja  ekosystemu,  szkodliwe  zakwity  glonów oraz niedobór tlenu w dolnych partiach wód, f)   utrzymanie integralności dna morskiego na poziomie zapewniającym ochronę struktury i funkcji ekosyste mów bentosowych oraz brak negatywnego wpływu na te ekosystemy, g)   stałą zmianę właściwości hydrograficznych niepowodującą negatywnego wpływu na ekosystemy morskie, h)   utrzymanie  stężenia  substancji  zanieczyszczających  na  poziomie  niepowodującym  zanieczyszczenia wód  morskich, i)   utrzymanie poziomów substancji zanieczyszczających w rybach oraz skorupiakach i mięczakach przezna Dziennik Ustaw  – 8 –   Poz. 165

czonych  do  spożycia  przez  ludzi  nieprzekraczających poziomów określonych w normach  lub  przepisach  dotyczących poziomów tych substancji, j)   utrzymanie właściwości i ilości odpadów na poziomie niepowodującym szkód w środowisku wód morskich,  przejściowych i przybrzeżnych, k)   utrzymanie energii wprowadzanej do wód morskich, w tym podmorskiego hałasu, na poziomie niepowodu jącym negatywnego wpływu na środowisko wód morskich; 2)   sposób klasyfikacji wskaźników w powiązaniu z cechami, o których mowa w pkt 1; 3)   sposób oceny stanu środowiska wód morskich. 2. Jeżeli którakolwiek z cech, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie ma zastosowania do wód regionu Morza Bałtyc kiego, fakt ten wskazuje się i uzasadnia w zestawie właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. 3. Przy opracowywaniu zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich bierze się pod  uwagę istniejący stan rozpoznania procesów zachodzących w środowisku morskim, dostępne wyniki pomiarów i badań  oraz możliwość różnicowania własności wskaźników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w zależności od cech przestrzen nych i właściwości wód morskich. 4. Wyznaczając własności wskaźników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, bierze się pod uwagę: 1)   wskaźniki i kryteria określone w decyzji Komisji Europejskiej nr 2010/477/UE z dnia 1 września 2010 r. w spra wie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (Dz. Urz.  UE L 232 z 02.09.2010, str. 14); 2)   relację między wskaźnikami i kryteriami określonymi w decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w pkt 1,  a presjami i oddziaływaniami na wody morskie zawartymi w analizie, o której mowa w art. 61h ust. 1 pkt 2. Art. 61l. 1. Projekt zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich opracowuje Głów ny Inspektor Ochrony Środowiska w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym  do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw  rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właś ciwym do spraw zdrowia. 2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w opracowa niu zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, zamieszcza w Biuletynie Informacji  Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w celu zgłoszenia uwag, projekt zestawu właściwości typo wych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. 3. W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia projektu zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska  wód morskich w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zainteresowani mogą  składać, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, uwagi, w formie pisemnej lub elektronicznej, do ustaleń zawar tych w projekcie tego dokumentu. 4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska uzgadnia zakres i sposób uwzględnienia uwag do projektu zestawu właś ciwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich z ministrem właściwym do spraw gospodarki, mini strem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właś ciwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska  i ministrem właściwym do spraw zdrowia. 5. Po zakończeniu konsultacji, zgodnie z ust. 2–4, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje projekt zesta wu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki  wodnej. 6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej projekt zestawu właściwości  typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich wraz ze wstępną oceną stanu środowiska wód morskich po uzys kaniu  zgody Rady Ministrów. Projekt  zestawu właściwości  typowych dla  dobrego  stanu  środowiska wód morskich  wraz ze wstępną oceną stanu środowiska wód morskich jest przedkładany w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania  zgody Rady Ministrów. 7. Zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich jest przyjmowany, jeżeli w terminie  6 miesięcy od dnia przedłożenia jego projektu Komisja Europejska nie odrzuci projektu zestawu właściwości typowych  dla dobrego stanu środowiska wód morskich w całości albo w części. Dziennik Ustaw  – 9 –   Poz. 165

8. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu śro dowiska wód morskich, w drodze rozporządzenia, kierując się potrzebą uwzględnienia stanowiska Komisji Europej skiej oraz powszechnym charakterem zestawu. 9. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci projekt zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód  morskich w części, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej opracowuje poprawiony projekt zestawu właściwo ści typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, kierując się stanowiskiem Komisji Europejskiej. Do popra wionego projektu zestawu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 6–8. 10. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci projekt zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód  morskich w całości, opracowuje się nowy projekt zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód  morskich, zgodnie z ust. 1–8 i art. 61k, kierując się stanowiskiem Komisji Europejskiej. 11. Zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich podlega przeglądowi co 6 lat i w ra zie potrzeby aktualizacji. 12. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej informuje Komisję Europejską, Komisję Ochrony Środowiska  Morza Bałtyckiego oraz zainteresowane państwa członkowskie Unii Europejskiej o aktualizacjach zestawu właściwości  typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Informacja jest przekazy wana w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowi ska wód morskich. 13. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu  środowiska wód morskich. Art. 61m. Wody morskie powinny spełniać własności wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1, o ile  z przepisów ustawy nie wynika inaczej. Art. 61n. 1. Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich określa cele środowiskowe dla wód morskich, zwią zane z nimi wskaźniki, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1, oraz terminy osiągnięcia tych celów. 2. W zestawie celów środowiskowych dla wód morskich mogą być także określone pośrednie cele środowiskowe  dla wód morskich, związane z nimi wskaźniki, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1, oraz terminy osiągnięcia tych  celów. 3. Przy opracowywaniu zestawu celów środowiskowych dla wód morskich bierze się pod uwagę: 1)   cechy i właściwości wód morskich, o których mowa w art. 61h ust. 1 pkt 1; 2)   wykaz presji i oddziaływań na wody morskie zawartych w analizie, o której mowa w art. 61h ust. 1 pkt 2; 3)   skutki oddziaływania na środowisko wód regionu Morza Bałtyckiego o charakterze transgranicznym oraz potrze bę zapewnienia zgodności celów środowiskowych dla wód morskich z celami środowiskowymi realizowanymi  przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej położone w regionie Morza Bałtyckiego i państwa leżące po za granicami Unii Europejskiej, które graniczą z regionem Morza Bałtyckiego; 4)   potrzebę określenia: a)   celów środowiskowych dla wód morskich  i związanych z nimi wskaźników, o których mowa w art. 61k  ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem własności tych wskaźników, tak aby umożliwiały prowadzenie monitoringu  wód morskich i bieżącej oceny stanu środowiska wód morskich, b)   celów operacyjnych związanych z działaniami podejmowanymi dla osiągnięcia celów środowiskowych dla  wód morskich lub ułatwiającymi ich osiągnięcie; 5)   charakterystykę docelowego lub utrzymywanego stanu środowiska wód morskich i potrzebę określenia tego stanu  z uwzględnieniem cech i właściwości wód morskich, o których mowa w art. 61h ust. 1 pkt 1; 6)   spójność celów środowiskowych dla wód morskich; 7)   charakterystykę działań niezbędnych do osiągnięcia celów środowiskowych dla wód morskich; 8)   charakterystykę parametrów służących do monitorowania postępu i ukierunkowania działań podejmowanych dla  osiągnięcia celów środowiskowych dla wód morskich; 9)   charakterystykę referencyjnych punktów odniesienia, jeżeli została sporządzona;

10)    potrzebę uwzględniania zagadnień społecznych, gospodarczych i przestrzennych przy wyznaczaniu celów środo wiskowych dla wód morskich; Dziennik Ustaw  – 10 –  Poz. 165

11)   analizę celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi wskaźników, o których mowa w art. 61k  ust. 1 pkt 1, oraz referencyjnych punktów odniesienia, pozwalającą ocenić, czy realizacja tych celów może dopro wadzić do osiągnięcia zgodnego z nimi: a)   stanu środowiska wód morskich, b)   dobrego stanu środowiska wód regionu Morza Bałtyckiego innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Art.  61o.  1.  Projekt  zestawu  celów  środowiskowych  dla wód morskich  opracowuje  Prezes Krajowego Zarządu  Gospodarki Wodnej w  uzgodnieniu  z ministrem właściwym do  spraw gospodarki, ministrem właściwym do  spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa,  ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do  spraw zdrowia. 2.  Prezes  Krajowego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej,  zapewniając  aktywny  udział  wszystkich  zainteresowanych  w opracowaniu  zestawu  celów  środowiskowych dla wód morskich,  zamieszcza w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w celu zgłoszenia uwag, projekt zestawu celów środowiskowych dla wód  morskich. 3. W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia projektu zestawu celów środowiskowych dla wód morskich w Biulety nie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zainteresowani mogą składać, do Prezesa Krajowe go Zarządu Gospodarki Wodnej, uwagi, w formie pisemnej lub elektronicznej, do ustaleń zawartych w projekcie tego  dokumentu. 4. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uzgadnia zakres i sposób uwzględnienia uwag do projektu zesta wu celów środowiskowych dla wód morskich z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do  spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw rolni ctwa, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właści wym do spraw zdrowia. 5. Po zakończeniu konsultacji, zgodnie z ust. 2–4, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazuje pro jekt zestawu celów środowiskowych dla wód morskich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. 6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej projekt zestawu celów środo wiskowych dla wód morskich po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Projekt zestawu celów środowiskowych dla wód  morskich jest przedkładany w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania zgody Rady Ministrów. 7. Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich jest przyjmowany, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia przed łożenia  jego  projektu Komisja  Europejska  nie  odrzuci  projektu  zestawu  celów  środowiskowych  dla wód morskich  w całości albo w części. 8. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje zestaw celów środowiskowych dla wód morskich,  w drodze  rozporządzenia, kierując  się potrzebą uwzględnienia  stanowiska Komisji Europejskiej oraz powszechnym  charakterem zestawu. 9. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci projekt zestawu celów środowiskowych dla wód morskich w części, minister  właściwy do spraw gospodarki wodnej opracowuje poprawiony projekt zestawu celów środowiskowych dla wód mor skich, kierując się stanowiskiem Komisji Europejskiej. Do poprawionego projektu zestawu celów środowiskowych dla  wód morskich stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 6–8. 10. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci projekt zestawu celów środowiskowych dla wód morskich w całości, opra cowuje się nowy projekt zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, zgodnie z ust. 1–8 i art. 61n, kierując się  stanowiskiem Komisji Europejskiej. 11. Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich podlega przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby aktualizacji. 12. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej informuje Komisję Europejską, Komisję Ochrony Środowiska  Morza Bałtyckiego i zainteresowane państwa członkowskie Unii Europejskiej o aktualizacjach zestawu celów środowi skowych dla wód morskich po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Informacja jest przekazywana w terminie 3 miesięcy  od dnia dokonania aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich. 13. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich. Art. 61p. 1. Cele środowiskowe dla wód morskich należy osiągnąć w terminach określonych w zestawie celów śro dowiskowych dla wód morskich. Dziennik Ustaw  – 11 –  Poz. 165

2. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od osiągnięcia celów środowiskowych dla wód morskich przy zastosowa niu działań określonych w krajowym programie ochrony wód morskich, jeżeli osiągnięcie celów środowiskowych dla  wód morskich uniemożliwia co najmniej jeden z następujących powodów: 1)   działanie lub brak działania wpływającego na stan środowiska wód morskich, za które Rzeczpospolita Polska nie  jest odpowiedzialna; 2)   przyczyny naturalne; 3)   siła wyższa; 4)   zmiany fizycznych właściwości wód morskich spowodowane przez działania podjęte w ważnym interesie publicz nym, który został uznany za  istotniejszy od negatywnego oddziaływania na środowisko, w  tym oddziaływania  transgranicznego, pod warunkiem że nie wykluczają one w sposób trwały osiągnięcia dobrego stanu środowiska  morskiego innych państw członkowskich Unii Europejskiej i nie zagrażają osiągnięciu takiego stanu. 3. Dopuszcza się także odstąpienie od osiągnięcia w terminach, o których mowa w ust. 1, celów środowiskowych  dla wód morskich, jeżeli występują warunki naturalne niepozwalające na szybką poprawę stanu środowiska wód morskich. 4. W krajowym programie ochrony wód morskich określa się obszary wód morskich, w tym ich granice, dla któ rych, przy zastosowaniu działań określonych w krajowym programie ochrony wód morskich, nie zostaną osiągnięte  cele środowiskowe dla wód morskich z powodów i przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 2 albo 3, jeżeli obszary  takie występują. 5. W stosunku do obszarów, o których mowa w ust. 4, podejmuje się działania doraźne służące zapobiegnięciu dal szemu pogarszaniu się stanu środowiska wód morskich z powodów wskazanych w ust. 2 pkt 2–4, a także złagodzeniu  negatywnego oddziaływania  na wody  regionu Morza Bałtyckiego  lub wody morskie  innych państw  członkowskich  Unii Europejskiej, jeżeli oddziaływanie takie występuje. 6. Działania doraźne, o których mowa w ust. 5, określa się w krajowym programie ochrony wód morskich. Art. 61r. 1. Krajowy program ochrony wód morskich określa: 1)   działania podstawowe niezbędne do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich, w tym  działania prawne, administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne i kontrolne: a)   wpływające na dozwoloną intensywność działalności człowieka, b)   wpływające na dozwolony stopień zakłóceń w ekosystemach morskich, c)   wpływające na lokalizację oraz termin realizacji planowanych przedsięwzięć, d)   przyczyniające się do identyfikacji zanieczyszczeń wód morskich, e)   które  ze  względu  na  interes  gospodarczy  zachęcają  użytkowników  ekosystemów morskich  do  działania  w sposób pozwalający na osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu środowiska wód morskich, f)   służące przywróceniu poprzedniego stanu naruszonych elementów ekosystemów morskich, g)   zapewniające wszystkim zainteresowanym udział w osiągnięciu dobrego stanu środowiska wód morskich  oraz mające na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu  środowiska wód morskich; 2)   obszary, o których mowa w art. 61p ust. 4, i uzasadnienie ich wyznaczenia, jeżeli obszary takie występują; 3)   działania doraźne, o których mowa w art. 61p ust. 5; 4)   sieć obszarów wód morskich objętych formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody; 5)   analizę wpływu poszczególnych działań podstawowych, o których mowa w pkt 1, i działań doraźnych, o których  mowa w art. 61p ust. 5, na stan środowiska wód morskich, w tym analizę kosztów i korzyści związanych z ich  podjęciem; 6)   analizę wpływu działań podstawowych, o których mowa w pkt 1, i działań doraźnych, o których mowa w art. 61p  ust. 5, na wody pozostające poza obszarem wód morskich, w celu zminimalizowania zagrożeń i, jeżeli jest to moż liwe, uzyskania pozytywnego wpływu na te wody; 7)   sposób podejmowania działań podstawowych, o których mowa w pkt 1,  i działań doraźnych, o których mowa  w art. 61p ust. 5, oraz stopień, w jakim przyczyniają się one do osiągnięcia celów środowiskowych dla wód mor skich. Dziennik Ustaw  – 12 –  Poz. 165

2. W przypadku gdy nie występuje znaczące zagrożenie dla stanu środowiska wód morskich lub koszty podjęcia  działań zapobiegających wystąpieniu tego zagrożenia byłyby nieproporcjonalnie wysokie, krajowy program ochrony  wód morskich określa działania doraźne, o których mowa w art. 61p ust. 5, od podjęcia których można odstąpić. Odstą pienie od podjęcia działań doraźnych nie może spowodować dalszego pogorszenia się stanu środowiska wód morskich  oraz wystąpienia  zagrożenia  dla  złagodzenia  negatywnego  oddziaływania  na wody  regionu Morza Bałtyckiego  lub  wody morskie innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli oddziaływanie takie występuje. 3. Przy opracowywaniu krajowego programu ochrony wód morskich uwzględnia się: 1)   ustalenia programów, o których mowa w art. 43 ust. 1 i art. 113 ust. 1 pkt 1; 2)   działania w zakresie zarządzania jakością wody w kąpieliskach, o których mowa w art. 34a ust. 1; 3)   zasadę zrównoważonego rozwoju; 4)   opłacalność  i  techniczną wykonalność planowanych do określenia w nim działań oraz koszty  i korzyści z nich  wynikające; 5)   konsekwencje wyznaczenia obszarów, o których mowa w art. 61p ust. 4, dla innych państw członkowskich Unii  Europejskiej położonych w regionie Morza Bałtyckiego. Art. 61s. 1. Projekt krajowego programu ochrony wód morskich opracowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodar ki Wodnej w uzgodnieniu  z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do  spraw gospodarki, ministrem  właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym  do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska i mini strem właściwym do spraw zdrowia. 2.  Na  potrzeby  opracowania  projektu  krajowego  programu  ochrony  wód morskich  Prezes  Krajowego  Zarządu  Gospodarki Wodnej, na rok przed przystąpieniem do jego opracowania, przekazuje organom, o których mowa w ust. 1,  zakres  informacji  niezbędnych do przygotowania  opisu  działań planowanych do określenia w krajowym programie  ochrony wód morskich oraz informuje o terminie przystąpienia do opracowania tego programu. 3. Organy, o których mowa w ust. 1, każdy w zakresie swojej właściwości, przygotowują i przekazują Prezesowi  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem opracowania projektu krajowe go programu ochrony wód morskich, propozycję działań planowanych do określenia w krajowym programie ochrony  wód morskich, wskazując w niej: 1)   rodzaj tych działań (prawne, administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne, kontrolne); 2)   sposób wdrożenia tych działań oraz koszty i korzyści z nich wynikające. 4. Organy, o których mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, wraz z propo zycją działań wskazaną w ust. 3, dane stanowiące podstawę do jej przygotowania. 5. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, opracowując projekt krajowego programu ochrony wód mor skich, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko. 6. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uzgadnia zakres i sposób uwzględnienia uwag do projektu krajo wego programu ochrony wód morskich z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw gospodarki,  ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem  właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środo wiska i ministrem właściwym do spraw zdrowia. 7. Po zakończeniu konsultacji, zgodnie z ust. 5 i 6, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazuje pro jekt krajowego programu ochrony wód morskich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. 8. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej uzgadnia projekt krajowego programu ochrony wód morskich  z członkami Rady Ministrów. 9. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej oraz zainteresowanym pań stwom członkowskim Unii Europejskiej projekt krajowego programu ochrony wód morskich. Projekt krajowego pro gramu ochrony wód morskich jest przedkładany w terminie 3 miesięcy od dnia jego uzgodnienia z członkami Rady  Ministrów. 10. Krajowy program ochrony wód morskich jest przyjmowany, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia  jego projektu Komisja Europejska nie odrzuci projektu krajowego programu ochrony wód morskich w całości  albo  w części. Dziennik Ustaw  – 13 –  Poz. 165

11. Rada Ministrów przyjmuje krajowy program ochrony wód morskich, w drodze  rozporządzenia, kierując  się  potrzebą uwzględnienia stanowiska Komisji Europejskiej oraz powszechnym charakterem programu. 12. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci projekt krajowego programu ochrony wód morskich w części, minister właś ciwy do spraw gospodarki wodnej opracowuje poprawiony projekt krajowego programu ochrony wód morskich, kieru jąc się stanowiskiem Komisji Europejskiej. Do poprawionego projektu krajowego programu ochrony wód morskich  stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 8–11. 13. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci projekt krajowego programu ochrony wód morskich w całości, opracowuje  się nowy projekt krajowego programu ochrony wód morskich zgodnie z ust. 1–11 i art. 61r. 14. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej sprawozdanie o postępach we  wdrażaniu krajowego programu ochrony wód morskich. Sprawozdanie jest przedkładane w terminie 3 lat od dnia przy jęcia krajowego programu ochrony wód morskich, a następnie po każdej jego aktualizacji. 15. Krajowy program ochrony wód morskich podlega przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby aktualizacji. 16. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej informuje Komisję Europejską, Komisję Ochrony Środowiska  Morza Bałtyckiego i zainteresowane państwa członkowskie Unii Europejskiej o aktualizacjach krajowego programu  ochrony wód morskich po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Informacja jest przekazywana w terminie 3 miesięcy od  dnia dokonania aktualizacji krajowego programu ochrony wód morskich. 17. Przepisy ust. 1–13 stosuje się odpowiednio do aktualizacji krajowego programu ochrony wód morskich. Art. 61t. 1. Jeżeli minister właściwy do spraw gospodarki wodnej stwierdzi wystąpienie problemu, który negatyw nie oddziałuje na środowisko wód morskich i nie może zostać rozwiązany za pomocą działań określonych w krajowym  programie ochrony wód morskich lub który jest powiązany z inną niż ochrona środowiska wód polityką Unii Europej skiej  lub umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska  jest  stroną,  informuje Komisję Europejską o  takim  problemie i przekazuje uzasadnienie swojego stanowiska po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. 2.  Jeżeli minister  właściwy  do  spraw  gospodarki  wodnej  stwierdzi,  że wystąpienie  problemu,  o  którym mowa  w ust. 1, wymaga podjęcia działań przez właściwe organy Unii Europejskiej występuje do Komisji Europejskiej i Rady  Unii Europejskiej o podjęcie w tym zakresie odpowiednich działań po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Art. 61u. 1. Dla obszarów, o których mowa w art. 61p ust. 4, właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki  wodnej może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić czasowe odstępstwo od podejmowania działań doraź nych, o których mowa w art. 61p ust. 5, w przypadkach wskazanych w art. 61r ust. 2. 2. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej określa w akcie prawa miejscowego, o którym mowa w ust. 1,  termin, na jaki odstępuje się od podejmowania działań doraźnych. 3. W przypadku wydania aktu prawa miejscowego, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodar ki wodnej informuje Komisję Europejską o odstąpieniu od podjęcia działań doraźnych w stosunku do obszarów, o któ rych mowa w art. 61p ust. 4, przekazując jej jednocześnie uzasadnienie podjęcia takiej decyzji.”; 5)   w art. 90 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 9–12 w brzmieniu:  „9)  uzgadnia projekt wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich;

10)    sporządza zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia lądowego na wody morskie, w tym presji  i oddziaływań antropogenicznych; 11)   opracowuje zestaw celów środowiskowych dla wód morskich; 12)   opracowuje krajowy program ochrony wód morskich.”; 6)   w art. 110 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmo sfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właści cielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, jak również uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom  naukowym Polskiej Akademii Nauk na potrzeby badań naukowych i dydaktycznych. 4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów  wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej, jak rów nież uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Państwowej Akademii Nauk na potrzeby badań  naukowych i dydaktycznych.”; Dziennik Ustaw  – 14 –  Poz. 165

7)   w art. 155a: a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Monitoring wód ma na celu pozyskanie informacji o stanie: 1)   wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4, na  potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów środowiskowych; 2)   wód morskich na potrzeby oceny osiągania celów środowiskowych dla wód morskich oraz bieżącej oceny  stanu środowiska wód morskich.”, b)   dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi monitoring wód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, współpracując  z organami administracji morskiej oraz organami administracji rybołówstwa morskiego.”; 8)   w dziale VI w rozdziale 6a dodaje się art. 155c–155e w brzmieniu: „Art. 155c. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje program monitoringu wód morskich zawierający  wykaz stanowisk badań monitoringowych z przyporządkowaniem im zakresu i częstotliwości prowadzenia pomiarów  i badań oraz metodyk referencyjnych lub warunków zapewnienia jakości pomiarów i badań dla poszczególnych wskaź ników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1. 2. Przy opracowywaniu programu monitoringu wód morskich bierze się pod uwagę potrzebę: 1)   dostarczania informacji pozwalających na bieżącą ocenę stanu środowiska wód morskich oraz na określenie dzia łań pozostających do podjęcia i postępów działań już podjętych dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód  morskich, zgodnie ze wstępną oceną stanu środowiska wód morskich oraz z zestawem właściwości typowych dla  dobrego stanu środowiska wód morskich; 2)   zapewniania generowania informacji umożliwiających identyfikację odpowiednich wskaźników, o których mowa  w art. 61k ust. 1 pkt 1, dla celów środowiskowych dla wód morskich; 3)   zapewniania generowania informacji umożliwiających ocenę skuteczności działań określonych w krajowym pro gramie ochrony wód morskich; 4)   zapewniania  identyfikacji  przyczyny  zmian  stanu  środowiska wód morskich  oraz  podjęcia możliwych  działań  korygujących mających na celu przywrócenie dobrego stanu środowiska wód morskich, w przypadku stwierdze nia odstępstw od dobrego stanu środowiska wód morskich; 5)   dostarczania informacji o substancjach szczególnie szkodliwych występujących w gatunkach przeznaczonych do  spożycia przez ludzi z obszarów połowów komercyjnych; 6)   uwzględniania badań zapewniających uzyskanie informacji, czy działania korygujące, o których mowa w pkt 4,  przyniosą oczekiwane zmiany stanu środowiska wód morskich i nie będą miały niepożądanych skutków ubocz nych; 7)   zapewniania porównywalności i możliwości wykonywania zbiorczych ocen stanu środowiska wód morskich w re gionie Morza Bałtyckiego; 8)   opracowywania  specyfikacji  technicznych  i  ujednoliconych metod monitorowania  stanu  środowiska wód mor skich w sposób zapewniający porównywalność informacji o stanie środowiska wód morskich na poziomie Unii  Europejskiej; 9)   zapewniania, w zakresie, w jakim jest to możliwe, zgodności programu monitoringu wód morskich z programami  opracowywanymi przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej położone w regionie Morza Bałtyckiego  oraz państwa leżące poza granicami Unii Europejskiej, które graniczą z regionem Morza Bałtyckiego, w tym przy  wykorzystaniu najbardziej odpowiednich dla regionu Morza Bałtyckiego wytycznych dotyczących monitorowa nia stanu środowiska wód;

10)    uwzględniania oceny zmian cech i właściwości wód morskich, o których mowa w art. 61h ust. 1, a także, w razie  konieczności, nowych i przyszłych zagrożeń ekosystemów morskich; 11)   uwzględniania właściwości fizycznych, chemicznych, hydromorfologicznych i biologicznych wód morskich, ty pów siedlisk oraz presji i oddziaływań na wody morskie zawartych w analizie, o której mowa w art. 61h ust. 1  pkt 2, w tym ich naturalnej zmienności, jak również potrzebę przeprowadzenia oceny postępów w realizacji celów  środowiskowych dla wód morskich z zastosowaniem wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1, oraz ich  granicznych i docelowych punktów odniesienia – o ile zostały ustalone. Dziennik Ustaw  – 15 –  Poz. 165

3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w opracowa niu  programu  monitoringu  wód  morskich,  zamieszcza  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Głównego  Inspektoratu  Ochrony Środowiska, w celu zgłoszenia uwag, projekt programu monitoringu wód morskich. 4. W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia projektu programu monitoringu wód morskich w Biuletynie Informacji  Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zainteresowani mogą składać, do Głównego Inspektora Ochro ny Środowiska, uwagi, w formie pisemnej lub elektronicznej, do ustaleń zawartych w projekcie tego dokumentu. 5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu  Ochrony Środowiska  informację o sposobie  i zakresie uwzględnienia uwag do projektu programu monitoringu wód  morskich. 6. Po  zakończeniu konsultacji,  zgodnie  z  ust.  3–5, Główny  Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje program  monitoringu wód morskich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. 7. Minister właściwy  do  spraw gospodarki wodnej  przedkłada Komisji Europejskiej  program monitoringu wód  morskich  po  uzyskaniu  zgody Rady Ministrów.  Program monitoringu wód morskich  jest  przedkładany w  terminie  3 miesięcy od dnia uzyskania zgody Rady Ministrów. 8. Program monitoringu wód morskich jest wdrażany, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jego przedłożenia Komi sja Europejska nie odrzuci programu monitoringu wód morskich w całości albo w części. 9. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci program monitoringu wód morskich w części, minister właściwy do spraw  gospodarki wodnej opracowuje poprawiony program monitoringu wód morskich, kierując się stanowiskiem Komisji  Europejskiej. Do poprawionego programu monitoringu wód morskich stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 2, 7 i 8. 10. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci program monitoringu wód morskich w całości, opracowuje się nowy pro gram monitoringu wód morskich zgodnie z ust. 1–8. 11. Program monitoringu wód morskich podlega przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby aktualizacji. 12. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej informuje Komisję Europejską, Komisję Ochrony Środowiska  Morza Bałtyckiego oraz zainteresowane państwa członkowskie Unii Europejskiej o aktualizacjach programu monito ringu wód morskich po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Informacja jest przekazywana w terminie 3 miesięcy od dnia  dokonania aktualizacji programu monitoringu wód morskich. 13. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do aktualizacji programu monitoringu wód morskich. Art. 155d. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw  gospodarki, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem  właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do spraw zdro wia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób prowadzenia monitoringu wód, o którym mowa w art. 155a ust. 1  pkt 2, w tym: 1)   rodzaje i kryteria wyznaczania stanowisk badań monitoringowych, zapewniając pobór próbek w punktach pomia rowych zlokalizowanych na obszarach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach mor skich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; 2)   zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów i badań poszczególnych wskaźników, o których mowa w art. 61k  ust. 1 pkt 1; 3)   metodyki referencyjne dla poszczególnych wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1, a dla wskaźni ków, dla których nie ustalono metodyki referencyjnej – warunki zapewnienia jakości pomiarów. 2. Minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się: 1)   ustaleniami zawartymi we wstępnej ocenie stanu środowiska wód morskich; 2)   potrzebą prowadzenia monitoringu wód morskich w sposób skoordynowany i spójny w regionie Morza Bałtyckie go; 3)   potrzebą zapewnienia informacji niezbędnych dla opracowania programu monitoringu wód morskich; 4)   oddziaływaniami na stan środowiska wód regionu Morza Bałtyckiego o charakterze transgranicznym; 5)   potrzebą zapewnienia zgodności metod monitorowania w regionie Morza Bałtyckiego w celu ułatwienia porówna nia wyników monitoringu. Dziennik Ustaw  – 16 –  Poz. 165

Art. 155e. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska udostępnia Komisji Europejskiej dane i informacje wykorzy stane do opracowania programu monitoringu wód morskich oraz uzyskane przy jego opracowaniu, zgodnie z ustawą  z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 2. Nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia Komisji Europejskiej danych i informacji, o którym  mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska udostępnia te dane i informacje również Europejskiej Agencji  Środowiska, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia  2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska. 3. Przepisy ust. 1  i 2 stosuje się odpowiednio do danych  i  informacji wykorzystanych do aktualizacji programu  monitoringu wód morskich oraz uzyskanych przy jego aktualizacji.”. Art.

2. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  i administracji morskiej  (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 1)   w tytule ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu: „1)   Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska  morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19).”; 2)   w dziale I po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Art. 3a. Działania prowadzone na obszarach morskich, w tym których wyłącznym celem jest obrona lub bezpie czeństwo państwa, przeprowadza się, w stopniu racjonalnym, przy podjęciu niezbędnych środków na rzecz osiągnięcia  lub utrzymania dobrego stanu środowiska morskiego, w szczególności zapewniając pobór próbek w punktach pomiaro wych zlokalizowanych na polskich obszarach morskich dla celów monitoringu wód, o którym mowa w art. 155a ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.6)).”; 3)   w art. 42 w ust. 2 pkt 26a otrzymuje brzmienie: „26a)   wykonywania zadań w dziedzinie ochrony środowiska morskiego i ochrony przed powodzią zgodnie z przepisa mi ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;”. Art.

3. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn.  zm.7)) w art. 2 w ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu: „17a)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn.  zm.8));”. Art.

4. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn.  zm.9)) wprowadza się następujące zmiany: 1)   w odnośniku nr 1 w pkt 30 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 31 w brzmieniu: „31)   dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań  Wspólnoty  w  dziedzinie  polityki  środowiska  morskiego  (dyrektywa  ramowa  w  sprawie  strategii  morskiej)  (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19).”; 5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93,  poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125,  z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778  i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1069. 6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165. 7)  Zmiany  tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587  i Nr 124,  poz. 859, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 79, poz. 666  i Nr 130, poz. 1070, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 239, poz. 1592 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 122, poz. 695 i Nr 152, poz. 897. 8)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165. 9)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154,  poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106,  Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489,  Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63,  poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, z 2012 r.  poz. 460, 951, 1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 139. Dziennik Ustaw  – 17 –  Poz. 165

2)   w art. 3 po pkt 47 dodaje się pkt 47a w brzmieniu: „47a)    wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej – rozumie się przez to wyłączną strefę ekonomiczną  Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej  Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.

10) );”;  3)   w art. 26 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2)   jakości wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych oraz wód przejściowych, a także wód morza tery torialnego, wód wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i wód przybrzeżnych, w tym dna i ska ły macierzystej znajdujących się na obszarze tych wód;”. Art.

5. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany: 1)   w odnośniku nr 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu: „4)   dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy dzia łań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej)  (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19).”; 2)   w art. 13 po ust. 3b dodaje się ust. 3c–3e w brzmieniu: „3c. Uznanie, zmiana granic, zmiana celu ochrony lub likwidacja rezerwatu przyrody położonego na obszarze mor skim wymagają uzgodnienia z dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie, w jakim wpływają na realizację  zadań dyrektora urzędu morskiego. 3d. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 3c, dokonuje się w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgod nienie.  Niezajęcie  stanowiska  w  tym  terminie  przez  dyrektora  właściwego  urzędu  morskiego  jest  równoznaczne  z uzgodnieniem wnioskowanych spraw. 3e. W przypadku gdy obszar, o którym mowa w ust. 1, jest położony na obszarze morskim, właściwość miejscową  regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w części dotyczącej tego obszaru, ustala się wzdłuż wybrzeża na terenie  danego województwa.”. Art.

6. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany: 1)   w odnośniku nr 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu: „7)   dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań  Wspólnoty  w  dziedzinie  polityki  środowiska  morskiego  (dyrektywa  ramowa  w  sprawie  strategii  morskiej)  (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19).”; 2)   w art. 21 w ust. 2 pkt 28 otrzymuje brzmienie: „28) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.13)) o: a)   wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód, b)   decyzjach nakazujących usunięcie drzew i krzewów, c)   wstępnej ocenie stanu środowiska wód morskich,

10)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93,  poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125,  z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778  i Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 951 i 1069 oraz z 2013 r. poz. 165. 11)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.  Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985  oraz z 2013 r. poz. 7 i 73. 12)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700  i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r.  Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015 i Nr 178,  poz. 1060, z 2012 r. poz. 460, 472, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 21. 13)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165. Dziennik Ustaw  – 18 –  Poz. 165

d)   zestawie celów środowiskowych dla wód morskich, e)   programie monitoringu wód morskich, f)   krajowym programie ochrony wód morskich, g)   wystąpieniach, o których mowa w art. 61e tej ustawy, h)   obszarach wód morskich  objętych  formami  ochrony  przyrody w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody;”. Art.

7. 1. Dobry stan środowiska wód morskich należy osiągnąć w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. 2. Dopuszcza się odstąpienie od osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich. Przepisy art. 61p ust. 2–6 ustawy  zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio. Art.

8. Główny Inspektor Ochrony Środowiska: 1)   opracuje: a)   wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich, o której mowa w art. 61b ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1,  w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, b)   zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, o którym mowa w art. 61b ust. 2 pkt 2  ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, c)   program monitoringu wód morskich, o którym mowa w art. 61b ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie  do dnia 15 lipca 2014 r.; 2)   dokona przeglądu i w razie potrzeby pierwszej aktualizacji: a)   wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, b)   zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich –  w terminie do dnia 15 lipca 2018 r. Art.

9. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: 1)   sporządzi zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia lądowego na wody morskie, w tym presji i od działywań antropogenicznych, o którym mowa w art. 61h ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 3 miesięcy  od dnia wejścia w życie ustawy; 2)   opracuje zestaw celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi wskaźników, o którym mowa w art. 61b  ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy; 3)   opracuje krajowy program ochrony wód morskich, o którym mowa w art. 61b ust. 2 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1,  w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.; 4)   dokona przeglądu i w razie potrzeby pierwszej aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związa nych z nimi wskaźników w terminie do dnia 15 lipca 2018 r. Art.

10. 1. Krajowy program ochrony wód morskich, o którym mowa w art. 61b ust. 2 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1,  należy wdrożyć w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 2. Jeżeli stan środowiska wód morskich jest na tyle krytyczny, że konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań  mających na celu zapobieżenie dalszemu pogarszaniu się stanu środowiska wód morskich, opracowuje się i wdraża krajowy  program ochrony wód morskich w terminach wcześniejszych niż określone w ust. 1 i art. 9 pkt 3. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, krajowy program ochrony wód morskich określa szczególne działania, które  należy podjąć dla zapobieżenia dalszemu pogarszaniu się stanu środowiska wód morskich oraz osiągnięcia lub przywróce nia na tych wodach dobrego stanu środowiska wód morskich. Działania te nie mogą spowodować negatywnych skutków dla  wód regionu Morza Bałtyckiego lub wód morskich innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej informuje Komisję Europej ską o terminach opracowania i wdrożenia krajowego programu ochrony wód morskich. Dziennik Ustaw  – 19 –  Poz. 165

Art. 1

1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej: 1)   sporządzi zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia morskiego na wody morskie, w tym presji i od działywań antropogenicznych, o którym mowa w art. 61h ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 3 miesięcy  od dnia wejścia w życie ustawy; 2)   opracuje analizę ekonomiczną i społeczną użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska wód mor skich, o której mowa w art. 61h ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie  ustawy. Art. 1

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa sporządzi zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodze nia morskiego na wody morskie wynikających z działalności  rybackiej, w  tym presji  i oddziaływań antropogenicznych,  o którym mowa w art. 61h ust. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 1

3. Organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 28 lit. h ustawy zmienianej  w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zamieszczą dane o obszarach wód morskich objętych formami ochrony  przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w publicznie dostępnych wykazach, o któ rych mowa w art. 21 ustawy zmienianej w art. 6, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. Art. 1

4. Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 5 zacho wują moc do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy zmie nianej w art. 5 i mogą być zmieniane. Art. 1

5. 1. W latach 2013–2022 maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar ki Wodnej będący skutkiem finansowym ustawy wynosi w: 1)   2013 r. – 500 tys. zł; 2)   2014 r. – 1500 tys. zł; 3)   2015 r. – 500 tys. zł; 4)   2016 r. – 500 tys. zł; 5)   2017 r. – 1100 tys. zł; 6)   2018 r. – 500 tys. zł; 7)   2019 r. – 1000 tys. zł; 8)   2020 r. – 1500 tys. zł; 9)   2021 r. – 500 tys. zł;

10)  2022 r. – 500 tys. zł. 2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu  wydatków, o których mowa w ust. 1, wprowadza się mechanizmy korygujące polegające na zmniejszeniu kosztów realizacji  zadań. 3. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki mor skiej monitoruje przekroczenie  limitu wydatków, o których mowa w ust.  1, oraz w  razie potrzeby wdraża mechanizmy  korygujące. Art. 1

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-02-04
Data wydania: 2013-01-04
Data wejścia w życie: 2013-03-07
Data obowiązywania: 2013-03-07
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI WODNEJ
RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 165