Dz.U. 2013 nr 0 poz. 192

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 192 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie właściwości miejscowej organów celnych 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 137

8) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz czenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej or ganów celnych (Dz. U. Nr 94, poz. 911), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 272, poz. 2694);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości miej scowej organów celnych (Dz. U. Nr 135, poz. 1139);

3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 155, poz. 1301);

4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właści wości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 198, poz. 1458);

5) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości miej scowej organów celnych (Dz. U. Nr 130, poz. 909);

6) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 150, poz. 1062);

7) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1578);

8) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 89, poz. 731);

9) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właści wości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 180, poz. 1401);

10) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1663); 1

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości miej scowej organów celnych (Dz. U. poz. 160).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 272, poz. 2694), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”; Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1922) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 135, poz. 1139), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 155, poz. 1301), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.”;

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 198, poz. 1458), które stanowią: „

§2.

1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4, wszczęte i niezakończone przez organy celne przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przejmuje organ celny wskazany w niniejszym rozporządzeniu, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

2. W sprawach cofnięcia, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności pozwoleń, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia właściwy jest organ celny wskazany w niniej szym rozporządzeniu.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 130, poz. 909), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 150, poz. 1062), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.”;

7) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właści wości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1578), które stanowią: „

§2.

1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1 wszczęte i niezakończone przez organy celne przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przejmuje organ celny wskazany w niniejszym rozporządzeniu, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

2. W sprawach cofnięcia, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności pozwoleń, o których mowa w § 2 pkt 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia właściwy jest organ celny wskazany w niniejszym rozporządzeniu.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.”;

8) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 89, poz. 731), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

9) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właści wości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 180, poz. 1401), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.”;

10) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1663), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”; 1

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. poz. 160), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2012 r.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 192

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2013 r. (poz. 192) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1.

3)

1. Rozporządzenie określa właściwość miejscową organów celnych w sprawach postępowań celnych, dozoru cel nego i kontroli celnej oraz innych zadań wykonywanych przez te organy, określonych w przepisach odrębnych.

2. Właściwość miejscową organów celnych określa załącznik do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Właściwość miejscową organów celnych ustala się w sprawach dotyczących:

1) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towa ru – według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

2) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej – według lokalizacji miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, lub ze względu na urząd celny (lub urzędy celne), w którym towary obejmowane będą procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej; 3)

4) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego innego niż skład typu E – według proponowa nej lokalizacji składu celnego; 4)

4) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury składu celnego w składzie celnym innym niż skład typu E – według lokalizacji składu celnego, w którym towary mają być objęte procedurą składu celnego; 4a)

5) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury w składzie typu E – według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy; 5)

6) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego – według miejsca: a) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część pro cesu uszlachetniania, b) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a;

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529 oraz z 2012 r. poz. 908, 1116 i 1529.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 130, poz. 909), które weszło w życie z dniem 4 sierpnia 2007 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniającego rozporządze nie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 198, poz. 1458), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2006 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mini stra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1578), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 5. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 192

6)

6) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzy stanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną – według miejsca: a) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część pro cesu przetwarzania, b) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a;

7) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzy stanie z procedury odprawy czasowej – według miejsca, w którym towar będzie wykorzystywany;

8) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 i ust. 3 lit. d tiret pierwsze Rozporządzenia Wykonawczego, o wy danie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego – według siedziby organu celnego właściwego dla procedury wywozu; 8a)

7) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia pojedynczego: a) w przypadku procedury odprawy czasowej – według miejsca pierwszego wykorzystania towaru, b) w procedurach innych niż procedura odprawy czasowej – według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlo we wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część operacji objętych wnioskiem, c) w przypadkach gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z lit. a lub b, wniosek składa się or ganowi celnemu właściwemu ze względu na miejsce, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy; 8b)

7) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego: a) w przypadku procedury odprawy czasowej – według miejsca pierwszego wykorzystania towaru, b) w procedurach innych niż procedura odprawy czasowej – według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlo we wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy;

9) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru – według miejsca, gdzie planowane jest zniszczenie towaru;

10) wyrażenia zgody na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa – według siedziby organu celnego, w dyspozycji którego znajduje się towar; 1

1) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego – według siedziby lub miejsca za mieszkania wnioskodawcy albo ze względu na miejsce objęcia towarów procedurą celną; 1

2) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności – według siedziby organu celnego, który zaksięgował należności, albo organu celnego, w którym będą zaksięgowane należności; 1

3) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania procedury księgowego rozróżniania – według miejsca wy twarzania produktów; 1

4) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na rozładowanie lub przeładowanie towarów ze środka transportu, na którym się znajdują – według miejsca, gdzie znajduje się środek transportu; 15)

8) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uprzywilejowane traktowanie taryfowe towarów albo na stosowanie prefe rencyjnych środków taryfowych wobec towarów, ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem pkt 8a i 8b – we dług miejsca: a) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy i gdzie realizowana jest przynajmniej część czynności, które mają być objęte pozwoleniem lub towary osiągają swoje przeznaczenie, b) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadkach gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a; 1

6) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczone obliczenie niektórych elementów wliczanych bądź niewlicza nych do wartości celnej towarów, o którym mowa w art. 156a Rozporządzenia Wykonawczego – według miejsca za mieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

7) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 5.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 5. Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 192

1

7) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej lub zwolnienie ze składania gwarancji w tranzycie wspólnotowym/wspólnym – według siedziby wnioskodawcy; 1

8) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie specjalnych list towarowych – według siedziby wnioskodawcy; 1

9) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku przewozu wyznaczoną trasą – według siedziby wnioskodawcy;

20) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu wspólnotowego/wspólnego – według miejsca, w którym następuje objęcie towarów procedurą tranzytu; 2

1) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury tranzytu wspólnotowego/wspólnego – według miejsca zakończenia procedury tranzytu; 2

2) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych właściwych dla przewozu towarów transportem lotniczym we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytu – według siedziby wnioskodawcy; 22a)

9) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy rozpoczęciu procedury TIR – według miejsca, w którym następuje objęcie towarów procedurą TIR; 2

3) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury TIR – we dług miejsca zakończenia procedury TIR; 24)

10) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów przez upoważnionego nadawcę – według miejsca, w którym następuje potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów przez upoważnionego nadawcę; 2

5) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w transporcie kolejowym – według miejsca, w którym następuje objęcie towarów procedurą tranzytu; 2

6) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury tranzytu w transporcie kolejowym – według miejsca zakończenia procedury tranzytu; 2

7) złożenia wniosku o wystawienie świadectwa informacyjnego INF 4, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1207/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozo wych EUR 1, sporządzanie deklaracji na fakturze i formularzy EUR 2 i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami, oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 3351/83 (Dz. Urz. L 16

5) – według siedziby wnios kodawcy; 27a)1

1) złożenia wniosku o nadanie numeru EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 16 Rozporządzenia Wykonawczego: a) według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo według miejsca, w którym dokonywana jest pierw sza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada miejsce za mieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI, albo według miejsca, w którym planowane jest dokonanie pierwszej czynności wymagającej posłużenia się numerem EORI – w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Wspólnoty; 27b)1

2) złożenia wniosku o wydanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) – według siedziby wnioskodawcy; 28)1

3) objęcia procedurą celną energii elektrycznej w transporcie przesyłowym – według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego; 29)1

3) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu ropy naftowej w transporcie przesyłowym – według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego; 30)1

3) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu w transporcie przesyłowym, w tym, w przypadku wymiany przygra nicznej – według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego.

9) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 1

1) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 89, poz. 731), które weszło w życie z dniem 25 czerwca 2009 r. 1

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właści wości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1663), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 1

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 192§3. Postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przez organy celne, przed dniem wejścia w życie rozpo rządzenia, przejmują organy celne właściwe w tych sprawach po dniu wejścia w życie rozporządzenia, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

§4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie właściwości miejscowej orga nów celnych (Dz. U. Nr 43, poz. 391 i Nr 194, poz. 1631 oraz z 2003 r. Nr 134, poz. 1255 i Nr 184, poz. 1799).

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r.14) Lp. Dyrektor Izby Celnej Właściwość miejscowa Naczelnik Urzędu Celnego 1 2 3 I1

5) Dyrektor Izby Celnej  w Białej Podlaskiej obszar województwa lubelskiego 1 Naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski oraz miasto Biała Podlaska 2 Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie powiaty: chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz miasta Chełm i Lublin 3 Naczelnik Urzędu Celnego w Zamościu powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Zamość II Dyrektor Izby Celnej  w Białymstoku obszar województwa podlaskiego 1 Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski oraz miasto Białystok 2 Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasto Łomża 3 Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach powiaty: augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki III1

6) Dyrektor Izby Celnej  w Gdyni obszar województwa pomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od wschodniej granicy Państwa do południka 16°42’00” długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem wód Zalewu Wiślanego 1 Naczelnik Urzędu Celnego w Gdyni powiaty: kartuski, kościerski, pucki, wejherowski oraz miasta Gdynia i Sopot 2 Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski oraz miasto Gdańsk 3 Naczelnik Urzędu Celnego w Słupsku powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk 1

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w spra wie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 272, poz. 2694), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 1

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12. 1

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 150, poz. 1062), które weszło w życie z dniem 1 września 2007 r. Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 192

1 2 3 IV Dyrektor Izby Celnej  w Katowicach obszar województwa śląskiego 11

7) Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, gmina Ożarowice z powiatu tarnogórskiego oraz miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy 21

7) Naczelnik Urzędu Celnego w Rybniku powiaty: gliwicki, gmina Pawłowice z powiatu pszczyńskiego, raciborski, rybnicki, tarnogórski, z wyłączeniem gminy Ożarowice, wodzisławski oraz miasta: Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Zabrze, Żory 3 Naczelnik Urzędu Celnego w Częstochowie powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański oraz miasto Częstochowa 41

8) (uchylony) 51

9) Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, z wyłączeniem gminy Pawłowice, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała IVa

20) Dyrektor Izby Celnej  w Kielcach obszar województwa świętokrzyskiego 1 Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach obszar województwa świętokrzyskiego V Dyrektor Izby Celnej  w Krakowie obszar województwa małopolskiego21) 1 Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie powiaty: bocheński, chrzanowski, krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, wielicki oraz miasto Kraków 2 Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu powiaty: myślenicki, nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki oraz gminy: Mszana Dolna i Niedźwiedź z powiatu limanowskiego 3 Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu powiaty: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski z wyłączeniem gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź, nowosądecki, tarnowski oraz miasta Nowy Sącz i Tarnów 42

2) (uchylony) VI Dyrektor Izby Celnej  w Łodzi obszar województwa łódzkiego 12

3) Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, rawski, sieradzki, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Górna, część miasta pod nazwą Widzew oraz miasto Skierniewice 22

3) Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski oraz części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Bałuty, część miasta pod nazwą Polesie i część miasta pod nazwą Śródmieście 3 Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski oraz miasto Piotrków Trybunalski 1

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12. 1

8) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 135, poz. 1139), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r. 1

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 180, poz. 1401), które weszło w życie z dniem 31 października 2009 r.

20) Dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właści wości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 155, poz. 1301), które weszło w życie z dniem 1 września 2005 r. 2

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 20. 2

2) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 20. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12. Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 192

1 2 3 VII2

4) Dyrektor Izby Celnej  w Olsztynie obszar województwa warmińsko-mazurskiego oraz wody Zalewu Wiślanego wraz z morskimi portami i przystaniami od wschodniej granicy Państwa 1 Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie powiaty: bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto Olsztyn 2 Naczelnik Urzędu Celnego w Elblągu powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg VIII Dyrektor Izby Celnej  w Opolu obszar województwa opolskiego 12

5) Naczelnik Urzędu Celnego w Opolu obszar województwa opolskiego 22

6) (uchylony) IX Dyrektor Izby Celnej  w Poznaniu obszar województwa wielkopolskiego 1 Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu powiaty: gnieźnieński, obornicki, poznański, średzki, szamotulski, wrzesiński oraz miasto Poznań 2 Naczelnik Urzędu Celnego w Pile powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski 3 Naczelnik Urzędu Celnego w Lesznie powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, śremski, wolsztyński oraz miasto Leszno 4 Naczelnik Urzędu Celnego w Kaliszu powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki oraz miasta Kalisz i Konin X Dyrektor Izby Celnej  w Przemyślu obszar województwa podkarpackiego 1 Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski oraz miasto Przemyśl 22

7) Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta Rzeszów i Tarnobrzeg 32

8) (uchylony) 4 Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki oraz miasto Krosno XI Dyrektor Izby Celnej  w Rzepinie obszar województwa lubuskiego 12

9) Naczelnik Urzędu Celnego w Zielonej Górze powiaty: krośnieński, nowosolski, wschowski, żagański, żarski, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra 22

9) Naczelnik Urzędu Celnego w Gorzowie Wielkopolskim powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński oraz miasto Gorzów Wielkopolski 330) (uchylony) 2

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16. 2

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18. 2

6) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18. 2

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18. 2

8) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18. 2

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18. 30) Przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18. Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 192

1 2 3 XII3

1) Dyrektor Izby Celnej  w Szczecinie obszar województwa zachodniopomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od południka 16°42’00” długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy Państwa 1 Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie powiaty: policki, choszczeński, goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki oraz miasta Szczecin i Świnoujście 2 Naczelnik Urzędu Celnego w Koszalinie powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto Koszalin XIII Dyrektor Izby Celnej  w Toruniu obszar województwa kujawsko-pomorskiego 1 Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński oraz miasto Bydgoszcz 2 Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miasta: Grudziądz, Toruń i Włocławek XIV Dyrektor Izby Celnej  w Warszawie obszar województwa mazowieckiego 1 Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie powiaty: piaseczyński oraz dzielnice m.st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Wola, Włochy, Żoliborz 23

2) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie powiaty: legionowski, nowodworski z wyłączeniem terenu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, otwocki, wołomiński, gminy: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek z powiatu mińskiego oraz dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Wawer i Wesoła 33

2) Naczelnik Urzędu Celnego III „Port Lotniczy” w Warszawie teren Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie oraz teren Portu Lotniczego Warszawa-Modlin 4 Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom 5 Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie powiaty: gostyniński, grodziski, płocki, pruszkowski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski oraz miasto Płock 6 Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, miński z wyłączeniem gmin: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek oraz miasto Siedlce 7 Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, żuromiński oraz miasto Ostrołęka XV Dyrektor Izby Celnej  we Wrocławiu obszar województwa dolnośląskiego 13

3) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław 23

3) Naczelnik Urzędu Celnego w Legnicy powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubański, lubiński, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miasto Legnica 33

4) (uchylony) 43

5) Naczelnik Urzędu Celnego w Wałbrzychu powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasto Jelenia Góra 3

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16. 3

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzanie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. poz. 160), które weszło w życie z dniem 15 lutego 2012 r. 3

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18. 3

4) Przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18. 3

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 32.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-02-11
Data wydania: 2013-01-09
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 192