Dz.U. 2013 nr 0 poz. 222

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 145

6) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się wzór:

1) dokumentu „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej”, stanowiący załącznik nr 2 do rozpo rządzenia.

§2. Dotychczasowe wzory zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzory zaświadczeń o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. Nr 97, poz. 1137), mogą być wykorzystywane do wyczerpania zasobu wydrukowanych zaświadczeń, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru zaświad czenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. Nr 97, poz. 1137), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456). Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 222

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. (poz. 222) Załącznik nr 1 WZÓR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ i

ałącznik

Okładka dokumentu – sztywna, tekturowa w oprawie płóciennej w kolorze niebieskim, w formacie A6 (bigowane A5/A6) PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 222

…………………………………… …………………………………… Seria nr (nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych)

PRAWO Zaświadczenie nr ……………….. WYKONYWANIA ZAWODU o prawie wykonywania zawodu: pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego*

JEST JEDYNYM DOKUMENTEM OSOBY UPRAWNIONEJ Pani/Pan* …………………………………… STWIERDZAJĄCYM PRAWO miejsce na ………………………………………………… DO WYKONYWANIA ZAWODU fotografię (imiona, nazwisko) NA OBSZARZE 35 x 45 mm ur. dnia ………………………………………. r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w ……………………………………………. (miejsce urodzenia)

Posiadająca/posiadający* …………………………………………. ……………………………………………………………………… (numer, miejsce, data wydania dyplomu lub dokumentu stwierdzającego posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych)

m i e j s c e n a p i ec zęć ok rą g łą

………………………… numer rejestru pielęgniarek i położnych

………………………. ………………………………………. Seria nr data i miejsce podpis przewodniczącego wydania zaświadczenia okręgowej rady pielęgniarek i położnych * Niepotrzebne skreślić.

wewnętrzna strona okładki naklejka na str. 1

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 222

WPISY/ADNOTACJE URZĘDOWE

(informacja o zmianie nazwiska, inne)

POUCZENIE1. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny obowiązani są do bezzwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych izby, której są członkami, o: – przeniesieniu się na teren działania innej izby, – zmianie adresu zamieszkania lub prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej oraz specjalistycznej indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, – zmianie pracodawcy, – utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, – uzyskaniu specjalizacji, umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń medycznych, stopnia naukowego lub tytułu naukowego, – zmianie nazwiska, – uzyskaniu lub utracie obywatelstwa polskiego.

2. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny obowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia okręgowej radzie pielęgniarek i położnych izby, której są członkami, w przypadku: – zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu, – zaprzestania wykonywania zawodu na czas nieokreślony.

3. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny, którzy: – przerwali wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż 5 lat, – uprzednio zaprzestali wykonywania zawodu na czas nieokreślony, – mieli zawieszone prawo wykonywania zawodu, obowiązani są powiadomić o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu właściwą terytorialnie okręgową radę pielęgniarek i położnych.

4. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny obowiązani są do bezzwłocznego zwrotu okręgowej radzie pielęgniarek i położnych izby, której są członkami, dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w przypadku pozbawienia prawa wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub utraty tego prawa.

5. Pielęgniarce, pielęgniarzowi, położnej, położnemu nie wolno odstępować dokumentu „Prawo wykonywania zawodu” innej osobie.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 222

Załącznik nr 2 WZÓR OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ znik nr 2

Okładka dokumentu – sztywna, tekturowa w oprawie płóciennej w kolorze niebieskim, w formacie A6 (bigowane A5/A6) OGRANICZONE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 222

…………………………………. …………………………………. Seria nr (nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych)

OGRANICZONE PRAWO Zaświadczenie nr ……………… WYKONYWANIA ZAWODU o ograniczonym prawie wykonywania zawodu: pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego*

JEST JEDYNYM DOKUMENTEM OSOBY UPOWAŻNIONEJ Pani/Pan* …………………………………… STWIERDZAJĄCYM PRAWO miejsce na …………………………………………………. DO WYKONYWANIA ZAWODU fotografię (imiona, nazwisko) NA OBSZARZE 35 x 45 mm ur. dnia ……………………………………….. r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w …………………………………………….. (miejsce urodzenia)

Posiadająca/posiadający* …………………………………….. ……………………………………………………………………… (numer, miejsce, data wydania dyplomu lub dokumentu stwierdzającego posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych)

m i e j s c e n a p i ec zęć ok rą g łą

………………………….. numer rejestru pielęgniarek i położnych

………………………….. ……………………………………… Seria nr data i miejsce podpis przewodniczącego wydania zaświadczenia okręgowej rady pielęgniarek i położnych

* Niepotrzebne skreślić.

wewnętrzna strona okładki naklejka na str. 1

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 222

WPISY/ADNOTACJE URZĘDOWE

(informacja o zmianie nazwiska, inne)

POUCZENIE1. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny obowiązani są do bezzwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych izby, której są członkami, o: – przeniesieniu się na teren działania innej izby, – zmianie adresu zamieszkania lub prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej oraz specjalistycznej indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, – zmianie pracodawcy, – utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, – uzyskaniu specjalizacji, umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń medycznych, stopnia naukowego lub tytułu naukowego, – zmianie nazwiska, – uzyskaniu lub utracie obywatelstwa polskiego.

2. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny obowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia okręgowej radzie pielęgniarek i położnych izby, której są członkami, w przypadku: – zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu, – zaprzestania wykonywania zawodu na czas nieokreślony.

3. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny, którzy: – przerwali wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż 5 lat, – uprzednio zaprzestali wykonywania zawodu na czas nieokreślony, – mieli zawieszone prawo wykonywania zawodu, obowiązani są powiadomić o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu właściwą terytorialnie okręgową radę pielęgniarek i położnych.

4. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny obowiązani są do bezzwłocznego zwrotu okręgowej radzie pielęgniarek i położnych izby, której są członkami, dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w przypadku pozbawienia prawa wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub utraty tego prawa.

5. Pielęgniarce, pielęgniarzowi, położnej, położnemu nie wolno odstępować dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu” innej osobie.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-02-18
Data wydania: 2013-02-04
Data wejścia w życie: 2013-03-05
Data obowiązywania: 2013-03-05
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 222