Dz.U. 2013 nr 0 poz. 242

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 242 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Słupsk w województwie pomorskim Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.1)) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 119

1) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 17

2) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Słupsk w województwie pomorskim.

§2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 21 kwietnia 2013 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 242

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (poz. 242) KALENDARZ WYBORCZY Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 1 2 3 1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Woje wody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przed terminowych wyborów wójta gminy Słupsk 2 do 8 marca 2013 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor macji o siedzibie gminnej komisji wyborczej, – zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych 3 do 12 marca 2013 r. – zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej 4 do 13 marca 2013 r. – powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wybor czej 5 do 28 marca 2013 r. (do godz. 2400) – zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandyda tów na wójta 6 do 2 kwietnia 2013 r. – zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wybor czych, – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor macji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, – składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach tele wizji publicznej i publicznego radia 7 do 8 kwietnia 2013 r. – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, ob wieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandy datach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabe tycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, – powołanie obwodowych komisji wyborczych, – sporządzenie spisu wyborców 8 od 8 kwietnia 2013 r. – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia 9 do 11 kwietnia 2013 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso wania 10 do 16 kwietnia 2013 r. – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisa nie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy 11 19 kwietnia 2013 r. o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej 12 20 kwietnia 2013 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców 13 21 kwietnia 2013 r. godz. 800–2200 – przeprowadzenie głosowania

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-02-20
Data wydania: 2013-02-19
Data wejścia w życie: 2013-02-21
Data obowiązywania: 2013-02-21
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 242